منابع و ماخذ پایان نامه روزنامه نگاران، کنترل اجتماعی، تلفن همراه، تعدد زوجات

دانلود پایان نامه ارشد

اسمیت از شرایط تحصیلی خوبی برخوردار نبود، اما به گفته خود با پیدا کردن عینک مخصوص در کنار الواح طلایی و گذراندان سه سال در خلوت و در پس پرده موفق به ترجمه متون شد و در انتها الواح طلایی را به فرشته باز پس داد. اسمیت به عنوان بانی این فرقه در سال ۱۸۴۳ تعدد زوجات را متداول کرد و این عمل او باعث عدم محبوبیت مورمون ها از جانب روزنامه نگاران و سازمان های دیگر شد. اسمیت و برادرش، هیرام پس از سه روز بازداشت از طرف حکومت ایالتی ایلینویز در سال ۱۸۴۴ توسط افرادی مسلح که به زندان نفوذ کردند،کشته شدند. بدین شکل اسمیت به عنوان اولین پیامبر و شهید این فرقه نام گرفت. گفته شده که اسمیت در هنگام مرگ دارای ۴۸ همسر بود. پس از اين که اوباشان ضد مورمون در ايلينويز، جوزف اسميت را ترور کردند، بريگام يانگ هدايت مومنين را در سفر حماسی ِ 2000 کيلومتری بطرف غرب بدست گرفت، تا اينكه به حوزهی آبريز “سالت ليک سيتی” در يوتای امروزی رسيدند. در آن جا بود که “عهد” بالاخره رسما و در انظار عمومی ابلاغ شد و همراه با آن، معلوم شد که حقّانيت مرد در برابر خدا، با اندازهی خانوادهاش تعيين میشود. بريگام خودش 55 زن گرفت که 57 بچه برايش آوردند. بعد از او جو جي ساپ در سن 80 سالگي، ريش سفيد كليساي بنيادگراي عيسي مسيح قديسان متاخر شد، فرقهاي جنجال برانگيز كه پس از ممنوع كردن ازدواج گروهي در كليساي مورمون از آنان جدا شد. وي در هيلديل ايالت يوتا، تلاش كرده است تا وظيفه اش را در تشكيل خانوادهي آسمانياش بخوبي انجام دهد. خانواري با 5 زن و 64 فرزند و 239 نواده و با 46 عروس و داماد. او ميگويد: “من زندگي ِ متبركي داشتهام كه هيچ وقت حاضر نبودم آن را با چيز ديگري عوض كنم. در اين جا در دههي 1920 و 1930، پس از اين كه رهبري كليساي مورمون با شدت بيشتري، مصمم به پوست اندازي نسبت به گذشتهي چند همسری ِ خود شد و هر چه بيشتر مورد پذيرش جامعهي عادي آمريكا قرار گرفت، در دو طرف مرز يوتا، آريزونا عدهاي خانوار چند همسرگرا براي خود خانه ساختند. در سال 1935 كليساي مورمون به ساكنان اين جماعت هشدار داد كه: “يا ازدواج جمعي را رها كنيد يا اين كه تكفير ميشويد. تمامي افراد عملا ً از اين دستور سر پيچيدند. “جو” که عضو جماعت بود، ريش سفيد خانواری با 46 فرزند و 239 نوه است. میگويد: “خانوادهی من به همون دليل به “شورت کريک” آمدند که هر کس ديگری میآید، يعنی اطاعت از امر خدا، يعني قانون چندزنی، يعني تاسيس حاکميت الهی. با وجود همهی سنگهايی که سر راه ما انداخته شده، بايد بگم کارمون حرف نداشته و هیچ گاه از آن دست نخواهیم کشید. امروزه، “شورت کريک ” وطن ِتقريبا 6000 نفر است، اين يعنی بزرگترين گروه جماعت که به صورت مشترک با یک دیگر زندگی میکنند. اعضای جماعت، زندگیای را که “جی ساپ” و ساير خانوادههای بنيانگزار تشكيل دادهاند، مطلوب و آرامش بخش میدانند، زندگیای که بر دلبستگیهای قديمی و همبستگي ِهمسايگی اصرار دارد و کودکان در فضای خوش گوار و سالم بیتلويزيون و تنقلات خوری و بدون فشارهای اجتماعی رشد میکنند. از سوی ديگر، منتقدين، اين جماعت را فرقهای منزوی میبينند که اعضايش با کنترل اجتماعی ِ خشک و بی تغيير، وفاداری پر دردسرشان را نسبت به يک مرد يعنی “وارن جفز” پيامبر به نمايش میگذارند. مردی که مدعی شد سخنگوی خدا بر روی زمين است. “جويس برودبنت”، زن خوش برخورد 44 ساله میگويد: “میدانم برای بيرونی ها عجيب بنظر ميآید، ولی از روی تجربهام میگويم که خواهر همسران معمولا خيلی خوب با هم کنار ميآیند. خب مطمئناً شما ممکنه به يکی بيشتر از اون يکی نزديک و علاقمند بشی يا ممکنه يکیشون تو رو گهگاهی عصبی کنه، اما اين در هر خانواده ای واقعيت داره که من هرگز به هيچ وجه رقابت و حسادتی بينشون حس نکردهام. “جويس” نمونهی نسبتا برجستهی اين هماهنگی است. وی نه تنها ورود مارسيا، زن ديگر را به خانواده پذيرفته است، بلکه از اين زن اضافی هيجان زده و خوشحال نيز شد. مارسيا که در دههی 1980 ازدواجی ناموفق را ترک کرده بود، خواهر تنی “جويس27″ نيز هست.”جويس” در حالی که با مارسيا و شوهرشان “هبر” در کنار هم نشستهاند، لبخندی میزند و میگويد: “من که میدانستم شوهرم مرد خوبی است، خواستم خواهرم هم، فرصت چشيدن همان لذت و خوشیِ مرا داشته باشد. زنان جوان مزرعهي كليسا در پوني اسپرينگ، اغلب با همکاری یک دیگر کارهای مزرعه را انجام میدهند آنان علوفه ي درو شده را برزنت كشي ميكنند و کاشت سبزیجات و چیدن میوهها از درخت میپردازند. آنت جي ساپ 19 ساله ميگويد: “اين كار سختيه، اما من دوسش دارم. من با دوستام هستم و دور از همه جاي دنيا”. زنان برخلاف سبك محافظه كارانهي زندگيشان، رانندگي ميكنند، تلفن همراه دارند و با كامپيوتر آشنا هستند. اين روح جماعتگرا در خانهی چندهمسری سبب میشود با وجودي که چيدمانهای زندگی خانوارها متفاوت است ولی آنها با یک دیگر هماهنگ باشند. زنها ممکن است بازوهای مختلف ساختمان خانه را اشغال کنند يا کلبهی ويلايی”خانم بزرگ و مخصوص” خود را داشته باشند و مسئوليت اوليهی مراقبت از فرزندان خود را شخصا به عهده دارند، اّما ممکن است يک زن آشپزخانه را اداره کند، دومی بعنوان معلم مدرسه عمل کند (تمامی کودکان جماعت در هيلديل و کلرادوسيتی، عملاً خانه آموزند) و سومی دوخت و دوزها را به عهده بگيرد. اين تقسيم کار، همراه با احساس خواهري، از عهدهی کاهش حسادت نيز بر میآیند. زنان مايلند که ميدان نفوذ خود را بر حسب ترجيح شخصی يا استعداد و توانايی ذاتی خود بکاوند و پيش ببرند. اما همهی زنان جماعت، در مورد ازدواج چند زنی تا اين حّد خوشبين نيستند. “دوروتی اِماجیساپ” آدمی است فعال و سرزنده که در هيلديل، عطاری درمان طبيعی دارد. دوروتی در حالی که در مغازهی پر از بطریها و شيشههای عرقجات دست ساز نشسته است داروهايی که خود آسياب و مخلوط میکند میپذیرد وقتی که شوهرش زن گرفتن را شروع کرده بود، دست به مبارزه زد. او میگوید: راستش را بخوای، بيشتر زنان دوران سختی رو با اين مسئله میگذرونن، چون کار سادهای نيست که مردی رو که عاشقش هستی، با ديگران قسمت کنی و شريک بشی. اما من پذيرفتم که اين هم آزمايش الهی ديگری است که خدا جلوی آدم ميذاره، آزمايش در برابر گناه حسادت و غرور فهميدم برای اين که زنی باشم خداپسند، لازمه که در اين امتحان برنده بشم. خانم تریسی شارپ به همراه همسر و شش زن دیگر وی در یک مزرعه زندگی میکرد. او میگوید حسادت به شدت در میان این زنان رایج بود و این خانم 46 ساله نهایتا تصمیم گرفت در سال 2010 آن خانه را ترک کرده و به همراه فرزندانش به تنهایی در خانهای دیگر زندگی کند. او میگوید از اینکه شوهرش را با 6 زن دیگر تقسیم کرده بود مشکلی نداشته است. او عاشق همسر خود بوده و با تلاش فراوان در مزرعه و کار در کنار دیگران سعی داشت زندگیاش را حفظ کند. اما نهایتا انزوا، حسادت بیش از حد زنان به یکدیگر و تنهایی باعث شد او تصمیم بگیرد شوهرش را رها کند. این زن 46 ساله میگوید: این مرد مثل یک پادشاه بر زنان حکمرانی میکرد اما زنان به صورت مداوم در حال درگیری و مشاجره با یکدیگر بودند. آنچه که بنظر میآيد کمکی است به پيروزی در اين آزمون سخت، آگاهی از اين است که نقش اوليهی زن در جماعت، داشتن و بزرگ کردن بچه های هر چه بيشتر است: تشکيل خانواری “آسمانی، الهی” که تا ابد با هم خواهند بود. اين که با زنهايی برخورد کنی که 10، 12، يا 16 شکم زاييده باشند، چيز عجيبی در جماعت نيست جويس برودبنت مادر يازده فرزند است، و دوروتی اِما جیساپ مادر 13 فرزند است در نتيجهی همين باورهاست که به آسانی میفهمی چرا اين گوشهی غربی آمريکا انفجار جمعيتی را دارد تجربه میکند. بیش از چهارصد نوزاد زايمان شده در کلينيک بهداشتی هيلديل در طول سال، ميانگين سن مومنين را تقريبا به زير 14 سال رسانده است، در حالیکه همين رقم برای کل آمريکا 6/36 سال است. وحشتناک است. در هيلديل و کلرادو سيتی، با آدمهای زيادی كه شجره نامهشان را به تك و توكي از خاندانهاي مهاجر پيشتاز میرسانند، میبینیم که نام های خانوادگی انگشت شماری بارها و بارها و نسل اندر نسل تکرار میشوند، اين، يعنی آن روی سکه ی اين باروری بالا، روی تاريک سکه: پزشکان آريزونا میگويند که نوع حاّدی از يک بيماری ناتوان کننده بنام “کمبود فيوماريز” بخاطر ازدواج های درون خويشی در اين جماعت غالب شده است؛ بيماری ِ ناشی از يک ژن قبلا ً فروخفته که با اين ازدواج ها خود را بارز کرده و نشان داده است (همان،1983).

3-12-1- نقش محوری زنان در دفاع از چند زنی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سن ازدواج، احمد شاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، ناصرالدین شاه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع انرژي، β-، ایلیدهای، الكترون‌ها