منابع و ماخذ پایان نامه روایی سازه، تحلیل داده، کارکرد اجتماعی، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

يك) گزينه ج (نمره2) و گزينه د (نمره 3) مي‌گيرد. حد‌اكثر نمره‌آزمودني با اين روش نمره‌گذاري، 84 خواهد بود و نمرة بالا در اين پرسشنامه نشاندهندة اختلال زيادتر در سلامت روانی افراد است. تقوی (1381) اعتبار این پرسشنامه را بر اساس سه روش دوباره سنجي، تنصيفي و آلفاي کرونباخ به ترتيب دارای ضرائب اعتبار 70/0، 93/0 و 90/0 گزارش نموده است. همچنین ضرايب همبستگي بين خردهآزمونهاي اين پرسشنامه با نمره کل در حد رضايتبخش و بين 72/0 تا 87/0 است. تحقیقات رضایی و همکاران (1390) و ابراهیمی و همکاران (1386) نیز با یافته‏های تقوی هم‌سو است و اعتبار و روایی این آزمون را تأیید می‏کنند. در پژوهش حاضر روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل پرسش‌نامه و خرده مقياس‌های آن محاسبه شد که برای خرده مقیاس‌های نشانه‌های جسمی، نشانه‌های اضطرابی، نشانه‌های کارکرد اجتماعی و نشانه‌های افسردگی به ترتیب 85/0، 88/0، 67/0 و 82/0 بدست آمد. همچنین برای تعیین پایایی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ برای یکایک ابعاد و کل پرسش‌نامه مورد محاسبه قرار گرفت که برای ابعاد نشانه‌های جسمی، نشانه‌های اضطرابی، نشانه‌های کارکرد اجتماعی و نشانه‌های افسردگی به ترتیب 867/0، 878/0، 867/0 و 897/0 و نمره کل پرسشنامه برابر با 94/0 بدست آمد.
3-6-2- مقیاس احساس تنهایی
این مقياس توسط دهشیری و همکاران (1387) ساخته شده و دارای 38 سؤال با مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی زیاد تا خیلی کم است. مقياس مذکور از سه خرده‌مقیاس «تنهايي ناشي از ارتباط با خانواده»، «تنهايي ناشي از ارتباط با دوستان»، و «نشانه هاي عاطفي تنهايي» تشكيل شده است. محققان یاد شده ضرايب پایایی( همساني دروني) و بازآزمايي كل مقياس را به ترتيب برابر با 91/0 و 84/0 گزارش کرده‌اند. پایایی خرده مقياسهاي آن نيز در حد قابل قبولي است. همچنین روایی همگرا و واگرای مقیاس از طریق محاسبه همبستگی آن با نمرات مقیاس احساس تنهایی UCLA و مقیاس شادکامی آکسفورد به ترتیب 60/0 و 68/0- گزارش شده است. روایی سازه مقیاس نیز از طریق تحلیل عاملی تایید شده است (دهشیری و همکاران، 1387). در پژوهش حاضر روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل پرسش‌نامه و خرده مقياس‌های آن محاسبه شد که برای خرده مقیاس‌های تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه‌های عاطفی تنهایی به ترتیب 88/0، 79/0 و 72/0 بدست آمد. برای تعیین پایایی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ برای یکایک ابعاد و کل پرسش‌نامه مورد محاسبه قرار گرفت که برای تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه‌های عاطفی تنهایی به ترتیب 89/0، 93/0 و 78/0 و نمره کل پرسشنامه برابر با 93/0 بدست آمد.

3-7-شیوهی اجرای پژوهش
در ابتدا مجوز لازم از اداره آموزش و پرورش استثنایی گرفته شد. پس از اخذ مجوزهای لازم برای انجام پژوهش و همچنین گرفتن معرفینامه به مدارس دانشآموزان با کمتوانیذهنی و با اختلالهای طیف اتیسم دورهی ابتدایی و مراکز ویژه اختلالهای یادگیری ناحیه1 شیراز مراجعه شد و با هماهنگی مدیر از همه مادران دانشآموزان مدارس و مراکز مذکور جهت مشارکت در پژوهش دعوت شد و در جلسهای با حضور مدیر مدرسه و مرکز توضیحات لازم به آنها ارائه شده و از آنها درخواست شد تا در صورت تمایل در پژوهش مشارکت کنند و پرسشنامهها را تکمیل کنند. سرانجام 135 پرسشنامه تکمیل شده، گردآوری شد.

3-8-روش تجزیه و تحلیل
جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. شایان ذکر است که برای تحلیل دادههای توصیفی از روشهای آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای پاسخگویی به سؤال‌های یک و سه از روش تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد و برای پاسخگویی به سؤال‌های دو و چهار از روش تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.

فصل چهارم:
نتایج

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، کیفیت زندگی، سلامت روانی، اختلال طیف اتیسم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پرخاشگری، تحلیل داده، تربیت بدنی، خشونت و پرخاشگری