منابع و ماخذ پایان نامه روایی سازه، استان یزد، رقابت پذیری، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش از 6 نفر از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه یزد به عنوان صاحبنظر و خبره جهت بررسی صحت و سقم سئوالات (تأیید روایی محتوا) بهره گرفته شد. بدیهی است با توجه به سطح علمی پرسشنامه سعی شد تا افراد منتخب دارای مدرک دکترا باشند و هم با صنعت کاشی استان یزد ارتباط تنگاتنگ داشته باشد.
براي این منظور پرسشنامه طراحی شده در اختیار هر یک از این افراد قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا میزان معنی دار و روایی هر یک از سئوالات در صنعت کاشی استان یزد را ارزیابی نمایند. نتایج این ارزیابی نشان داد که در برخی از سئوالات رقابت پذیری حداقل نصف خبرگان، 14 سئوال را کاملاً تعریف نشده و به عبارتی در صنعت کاشی استان یزد نامربوط دانسته اند. به همین جهت سئوالاتی که از سوي خبرگان نامناسب و نامربوط تشخیص داده شده بود، آنها را از مجموعه سئوالات پرسشنامه حذف کرده وبا سؤالات مناسب تری جایگزین نموده و نسبت به توزیع مجدد پرسشنامه اقدام نمودیم. در این مرحله تمامی سئوالات حائز اهمیت کافی تشخیص داده شده و همچنین طی این دو مرحله از نظر نگارشی و ادبیاتی نیز سئوالات با توجه به نظر خبرگان مورد حک و اصلاح قرار گرفت تا حداکثر روایی محتوایی ممکن حاصل شود.

2) روایی سازه (مفهومی)
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدي با تئوريهایی که آزمون بر اساس آنها طراحی شده است، سازگاري دارد. این روایی از طریق تعیین همبستگی آزمون با آزمونهاي روا، تمایز سنی، تحلیل عوامل و همسانی درونی (سازگاري منطقی درونی) قابل بررسی است (داناییفر، 245 ،1387 ). در این پژوهش از روش تحلیل عاملی به صورت جزئی براي بررسی روایی سازه ابزار تحقیق بهره گرفته شده است.

پایایی
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه میتوان از روشهاي مختلفی همچون پایایی آزمون مجدد( بازآزمایی)، پایایی آزمونهاي موازي، پایایی پیوستگی منطقی پاسخهاي سئوالات، پایایی دونیمه کردن آزمون و پایایی سازگاري منطقی بین سئوالات استفاده کرد. به جهت محدودیتهاي موجود در پژوهش(فصل اول)، امکان سنجش پایایی جز با روش معمول سازگاري منطقی بین سئوالات وجود نداشت؛ لذا، این روش براي ارزیابی پایایی انتخاب گردید.
معمولترین آزمون پایایی هماهنگی منطقی درونی، محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ است (آلفاي کرنباخ؛ کرنباخ، 1946 )، که براي سئوالات چند گزینه اي(مانند سئوالات این پرسشنامه) استفاده می شود که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسشنامه است. برآورد آلفاي کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی سؤالات پرسشنامه تا چه حدي است (هیز، 1992 ، ص 72 ). در واقع زمانی که گردآوري داده ها متکی به اجراي یک تست واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سؤالها صورت میگیرد. کلی ترین صورت تحلیل واریانسِ سؤالات از طریق ضریب آلفاي کرونباخ به دست می آید. به این صورت که واریانس هر مؤلفه و کوواریانس بین مؤلفه ها محاسبه می شود.
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نابی، چابکی و رقابت پذیری به شرح زیر می باشد.

الف) آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نابی
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسشنامه نابی به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 4.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی

متغیر تعیین نابی سازمانی
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
1
مدیریت
5
0.988
2
منابع انسانی
5
0.877
3
مشتری مداری
4
0.898
4
سیستم ها و روش ها
6
0.820
5
زنجیره تأمین
3
0.876
6
واحد تولید
6
0.981

همانطور که مشاهده می شود عدد آلفای بدست آمده نشان می دهد پرسشنامه پایایی لازم را دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل یابی معادله ساختاری، روایی محتوا Next Entries مقاله درمورد سلامت روان، رویکرد حداقلی، ادیان الهی، روان شناختی