منابع و ماخذ پایان نامه روان شناسی، سبک زندگی، روان درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ء دهنده سلامتی فرد خواهد بود. بین ترس از مرگ، اجتناب از مرگ، پذیرش خنثی و پذیرش گرایشی با باورهای غیرمنطقی رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس این یافته هر چه باورهای افراد غیرمنطقی تر باشد، از مرگ بیشتر می ترسند و نیز اجتناب می کنند. همچنین هر چه افراد باورهای غیرمنطقی بیشتری داشته باشند، سبک زندگی ناسالم تری دارند. بین اجتناب از مرگ، پذیرش خنثی مرگ، و پذیرش گرایشی مرگ با سبک زندگی رابطه معناداری یافت نشد، همچنین باورهای شناختی و پذیرش اجتنابی مرگ، فاقد رابطه معنی دار بودند. در نهایت اینکه، نگرش به مرگ و باورهای شناختی در پیش بینی سبک زندگی نقش معنی داری ایفا می نمایند.

محدودیت های پژوهش:
عدم امكان كنترل اثر بعضي از متغيرهاي مداخله گر مانند بار فرهنگي بعضي از جملات و كلمات پرسش نامه ها، ويژگي هاي شخصيتي آزمودنی ها و … پاسخ دهندگان.
یکی از محدودیت های این پژوهش که خاص تحقیقات پرسشنامه ای است این بود که برخی پاسخ دهنده ها نسبت به پرسشنامه نگرش به مرگ، در پاسخ دادن، بی علاقگی و بی انگیزگی نشان می دادند.
نمونه این پژوهش شامل میانسالان شهر تهران می باشد که تعمیم آن به سایر افراد میانسال مشکل است.
به طور کلی یک از محدودیت های پژوهش این بود که افراد به دلیل تعداد زیاد سوالات در پاسخ دادن با مشکل روبرو بودند. لیکن پژوهشگر به منظور جمع آوری پرسشنامه ها مدت زمان زیادی صرف نمود.

پیشنهادات پژوهشی:
انجام پژوهش بر روی جوامع دیگر گروه های سنی می‌تواند افزایش تعمیم پذیری نتایج را به همراه داشته باشد.
پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی، پژوهش حاضر بر روی نمونه های بالینی و همچنین نمونه های دارای اختلالات نوروتیک نیز بررسی گردد.
پیشنهاد می شود مطالعات در زمینه رابطه نگرش به مرگ و افکار غیرمنطقی با سلامت و بهزیستی نیز بررسی گردد.
پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی متغیرهای پژوهش همراه با جنبه های دیگر سلامتی در قالب یک الگوی نظری و بر اساس رهیافت مبتنی بر معادلات ساختاری بررسی شوند.
پیشنهاد می شود مطالعات در زمینه رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با سبک زندگی در رویکرد روان شناسی فردی آدلر، مورد بررسی قرار گیرد.
انجام پژوهشی با موضوع رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با سبک های تربیتی والدین، پیشنهاد می شود.
پیشنهاد می شود پژوهشی با موضوع رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با رضایت زناشویی، انجام گیرد.

پیشنهادات کاربردی:
برگزاري جلسات مشاوره گروهي به طور منظم و برنامه ريزي شده و تحت نظارت كارشناسان براي افراد میانسال به منظور کاهش اضطراب مرگ به منظور افزایش کیفیت زندگی آن ها ضروری است.
درمانگران و مشاوران می توانند از روش ها شناختی به منظور کاهش افکار غیرمنطقی مراجعین برای تاثیر بر نگرش به مرگ و در نتیجه بهبود سبک زندگی آن ها سود بجویند.
کاربست درمانی مرگ آگاهی در درمان و اصلاح باورهای غیرمنطقی، به منظور ایجاد سبک زندگی سالم.
طراحی مدل آموزشی مشاوره گروهی شناختی با موضوع مرگ آگاهی به مثابه یک باور بنیادی شناختی.

الف) منابع فارسی:

آقاجانی، محمد؛ ولیئی، سینا؛ طل، آذر. (1389). اضطراب مرگ در پرستاران بخش های ویژه و عمومی. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، دوره 23، شماره 67، صفحات 59 – 68.
آذر، ماهیار؛ نوحی، سیما؛ شفیعی کندجانی، علیرضا. (1385). خودکشی، چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
اتکینسون، ریچارد و ریتا؛ هیلگارد، ارنست.(2009). زمینه روان شناسی. ترجمه حمزه و مهدی گنجی.(1392). تهران: انتشارات ساوالان.
ازخوش، منوچهر؛ عسگری، علی. (1386). اندازه گیری باورهای غیر منطقی در روابط زناشویی: استاندارد سازی پرسشنامه باورهای ارتباطی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، سال چهارم، شماره 14، صفحات 137 – 153.
انجمن روان پزشکی آمریکا. (1389). متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی. ترجمه محمد رضا نیکخو؛ هامایاک آوادیس یانس، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.
اسماعیلی، الهه و نادری، فرح. (1387). رابطه احساس ذهنی، رضایتمندی از زندگی و افسردگی با اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. همایش ملی روان شناسی و کاربرد آن در جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
الیاس، نوربرت، (1385).تنهایی دم مرگ، ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی. چاپ دوم. تهران:اتشارات گام نو.
الیاس، نوربرت. (1384). تنهایی محتضران. ترجمه یوسف اباذری. فصلنامه ارغنون، پی در پی 26 و 27، صفحات 447-455.
الیس، آلبرت و‌هارپر، رابرت. (1381). چگونه منطقی زندگی کنیم. ترجمه: ری شهری، نوشین. تهران: انتشارات نسل نو اندیش.
باقریان، سمانه؛ایرانمنش، صدیقه؛ درگاهی، هلن و عباس زاده، عباس (1388). بررسی نگرش پرستاران مرکز سرطان و بیمارستان ولی عصر تهران نسبت به مراقبت از بیماران در حال مرگ. مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان، سال نهم، پی در پی 17 و 18، صفحات 8-14.
باقیانی مقدم، محمد حسین؛ احرام پوش، محمد حسن؛ آردیان، ناهید؛ سلطانی، طاهره. (1392). تعیین وضعیت سبک زندگی و عوامل مرتبط بر آن در بین کارمندان و کارگران شهر یزد. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، دوره پنجم، شماره سوم، صفحات 79 – 87.
برک، لورا.(1387). روان شناسی رشد (جلد دوم). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.
بک، ارون تی. (1369). شناخت درمانی و مشکلات روانی. ترجمه مهدی قراچه داغی.. تهران: نشر ویس.
بکر، ارنست. (1384). وحشت از مرگ. ترجمه سامان توکلی. فصلنامه ارغنون، پی درپی 26 و 27، صفحات 313-330.
بهدانی، فاطمه؛ سرگلزایی، محمد رضا؛ قربانی، اسماعیل.(1379). مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار، سال هفتم، شماره 2، صفحات 27 – 38.
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان، (1391). نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات رشد.
پور غفاری، سیده سوگل؛ پاشا، غلامرضا؛ عطاردی، یوسفعلی. (1388). بررسی اثر بخشی آموزش مؤلفه های سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روان شناسی فردی بر رضایت زناشویی در بین پرستاران متاهل زن بیمارستان دکتر گنجویان دزفول. مجله یافته های نو در روان شناسی، دوره 4، شماره 12، صفحات 27 – 48.
پور غلامی، معصومه؛ سهرابی، نادره؛ و سامانی، سیامک. (1390). تبیین رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مرگ در سالمندان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
پولادفر، راضیه؛ احمدی، سید احمد. (1384). رابطه ی بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره ی متوسطه شهر اصفهان. مجله مطالعات روان شناختی، دوره 2، شماره ی 1 و 2، صفحات 7 – 18.
توسلی، محمد مهدی؛ رضایی، آذر میدخت؛ و کاظمی، سلطانعلی.(1393). تبیین رابطه ضریب سختی و نگرش نسبت به مرگ با بهزیستی روانشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
حسینی، ا . (1380). بهداشت روانی. مجله اصول بهداشت روانی، سال سوم، دوره 9 و 10، صفحه 61.
حیدری، فاطمه؛ محمد خان کرمانشاهی، سیما؛ ونکی، زهره. (1391). بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یائسگی. مجله دو ماهنامه علمی پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره 1، صفحات 14 – 24.
خیرجو، اسماعیل؛ جمهری، فرهاد؛ احدی، حسن؛ فرشباف مانی صفت، فرناز. (1391). مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید با زنان سالم و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 4، صفحات 61 – 70.
راگلند، الی. (1384). مفهوم رانه مرگ نزد لاکان. ترجمه شهریار وقفی پور. فصلنامه ارغنون، پی در پی 26 و 27، صفحات 341 و 381.
رنک، اتو. (1384). همزاد به مثابه ی خود نامیرا. ترجمه مهشید تاج. فصلنامه ارغنون، پی در پی 26 و 27، صفحات 197-233.
رایس، فیلیپ. (1390). رشد انسان، ترجمه مهشید فروغان. چاپ پنجم. تهران: انتشارات ارجمند.
زارع، میثم. (1392). سایت اینترنتی یک فراکاو.
دادستان، پریرخ. (1379). پیشگیری از عقب ماندگی کاذب: نخستین گام در راه تامین بهداشت روانی. مجموعه مقالات علوم انسانی و روان شناسی، دفتر دوم.
داکانی، پرویز عباس. (1376). مطالعه ای تطبیقی بر مرگ اندیشی. فصلنامه فلسفه، شماره اول، صفحه 153.
درایدن، ویندی و یانکورا، جوزف. (1380). روان درمانی و مشاور عقلانی-هیجانی-رفتاری. ترجمه رضایی. مظاهر. نوشیروان، خضری مقدم، تهران.: انتشارات ارجمند.
دلاور، ع. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
ساعتچی، محمود. (1379). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: انتشارات نشر ویرایش.
سلیمان نژاد، اکبر. (1388). هراس از مرگ در بیماران مبتلا به هیپوکندریا و اختلالات اضطرابی. مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره دوم، صفحات 273 – 279.
سیف، علی اکبر. (1384). روش های یادگیری و مطالعه. تهران: انتشارات دوران.
سودانی، م. (1375). مقایسه اثر روش های مشاوره فردی و گروهی با تاکید بر روش عقلانی – عاطفی در کاهش باورهای غیرمنطفی دانشجویان پسر مجرد رشته های دبیری علوم پایه سنین 18-14 دانشگاه شهید بهشتی . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.
سیف، علی اکبر. (1384). تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه‌ها و روشها. تهران: انتشارت ساوالان.
شعاری نژاد، علی اکبر. (1372). روان شناسی رشد. ج2. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (1380). نظریههای مشاوره و روان درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمد باقر؛ بهرام پور، مهدی. (1392). رابطه سبک زندگی اسلامی با نگرش های ناکارآمد در دانشجویان. نشریه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 4، صفحات 36 – 44.
طل، آذر؛ توسلی، الهه؛ شریفی راد، غلامرضا؛ شجاعی زاده، داوود. (1390). بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره چهارم، صفحات 1 – 6.
علی اکبری دهکردی، مهناز؛ دلیر، مجتبی.(1387). تاثیر مرگ‌آگاهی‌بر نیرومندی باور، اجتناب و افسردگی مبتلایان به اختلال وسواس-اجبار. مجله دست آوردهای روان شناسی، سال‌شانزدهم،‌شماره‌1،صفحات‌87-106.
علی اکبری دهکردی، مهناز؛ اورکی، محمد؛ برقی ایرانی، زیبا. (1387). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خود بیگانگی در سالمندان استان تهران. مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی، سال 1390، دوره 1، شماره 2، صفحات 140 – 159.
عیسی زادگان، علی؛ شیخی، سیامک؛ حافظ نیا، محمد. (1392). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هیپر تانسیون. مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره هشتم، صفحات 583 – 592.
غفوری اصل، زهره. (1393). اثربخشی مداخله‌ی درمانی عقلانی ـ هیجانی بر شیوه‌های فرزندپروری والدین در کاهش اختلال خلقی گوشه گیری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی، آموزشگاه استثنایی مقطع ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
فروید، زیگموند. (1384). ورایاصل لذت، ترجمه یوسف اباذری. فصلنامه ارغنون، شماره های 26 و 27، صفحات 25-81.
فروید، زیگموند. (1384). اندیشه های در خور ایام جنگ و مرگ، ترجمه حسین پاینده. فصلنامه ارغنون، شماره های 26 و 27، صفحات 145-174.
فری، مایکل. (1382). شناخت درمانی گروهی. مشهد. ترجمه صاحبی، علی، حمید پور، حسن و اندوز، زهرا. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
قاسم پور، عبدا..؛

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، همبستگی پیرسون، باورهای غیرمنطقی، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه روان شناسی، اضطراب مرگ، سبک زندگی، کارشناسی ارشد