منابع و ماخذ پایان نامه روان شناسی، اضطراب مرگ، سبک زندگی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

سوره، جمال؛ سید تازه کند، میر توحید. (1391). پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره2، صفحات 63-70.
قربانعلی پور، مسعود؛ فراهانی، حجت ا..؛ برجعلی، احمد؛ مقدس، لیلا. (1387). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی. مجله مطالعات روان شناختی، دوره 4، شماره 3، صفحات 58 – 72.
قربانعلی پور، مسعود؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز. (1390). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خود بیمارپنداری. مجله اندیشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 19، صفحات 38-47.
قربانعلی پور، مسعود؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز؛ فلسفی نژاد، محمد رضا. (1388). بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی. مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره 2، صفحات 286-292.
کاپلان، هارولد.(1382). روان پزشکی، ترجمه کامل هندبوک، ترجمه محسنی فر و همکاران. چاپ دوم، تهران:انتشارات برای فردا.
کاظمی،مهرانگیز.(1381). روانشناسی مرگ، کیهان فرهنگی، دوره نوزدهم، شماره 191، صفحات 62-65.
کمپانی زارع، مهدی. (1390). مرگ اندیشی از گیل گمیش تا کامو. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
کوبلر راس، الیزابت.(1388). پایان راه، پیرامون مرگ و مردن، ترجمه علی اصغر بهرامی. چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
کوری، جرالد. (1391). نظریه ها و کاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران.
کوری، ماریان اشنایدر؛ کوری، جرالد.(1391). گروه درمانی، ترجمه سیف ا.. بهاری و همکاران. چاپ هشتم، تهران: نشر روان.
گردی، فلور. (1382). ارتباط نوع و میزان تفکرات غیر منطقی با سلامت روانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد گروه های مختلف تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
لدلی، دبورا ارث؛ مارکس، برایان؛ هیمبرگ، ریچارد. (2005). ترجمه مهروش شمس اسفند آباد (1390). رفتار درمانی شناختی برای تازه کارها. تهران: انتشارات ارجمند.
مرشدی لهوسی، سید علی داد؛ رضایی، آذر میدخت؛ و کاظمی، سلطانعلی. (1392). رابطه بین طرحواره‌های شناختی ناسازگار و عملکرد خانواده با نگرش نسبت به مرگ در افراد وابسته به مواد تحت درمان با متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
منصور، محمود. (1390). روان شناسی ژنتیک، تهران: انتشارات سمت.
منصور نژاد، زهرا؛ کجباف، محمد باقر؛ کیانی، فریبا؛ پور سید، سید رضا. (1390). بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت با اضطراب مرگ در بین دانشجویان. مجله یافته‌های نو در روان‌شناسی، دوره 5، شماره 15، صفحات 135 – 143.
محمدی زیدی، عیسی؛ پاکپور حاجی آقا، امیر؛ محمدی زیدی، بنفشه. (1390). روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره بیست و یکم، ویژه نامه یک، صفحات 103 – 113.
محمدی، مصطفی؛ قربانی، نیما؛ عبدالهی، عبدالحسین. (1388). برجستگی مرگ و حرمت خود. مجله روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال هفتم، شماره 25، صفحات 57-64.
محمدی، عبدالرضا؛ طیب، رحیم. (1385). کتاب جامع احیاء قلبی و ریوی. تهران: انتشارات تحفه بشری
معتمدی، غلامحسین. (1387). انسان و مرگ. تهران: نشر مرکز.
موللی، کرامت. (1392). مبانی روان کاوی فروید-لکان. تهران: نشر نی.
میرزایی، غلامرضا و همکاران. پیش بینی سبک زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی. مجله علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2، صفحات 177 –184.
نادری، فرح؛ اسماعیلی، الهه. (1388). رابطه اضطراب مرگ و اندیشه پردازی خودکشی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجلهیافته های نو در روان شناسی، دوره 2، شماره 8، صفحات 35 – 46.
نادری، فرح و شکوهی، مینا. (1388). رابطه خوش بینی، شوخ طبعی و بلوغ اجتماعی با اضطراب مرگ در پرستاران بیمارستان گلستان اهواز. مجله یافته های نو در روان شناسی، سال دهم، شماره 4، صفحات 85-94.
نادری، فرح؛ روشنی، خدیجه. (1390). رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند. فصلنامه زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ششم، صفحات 55 – 67.
نقیبی، فوزیه؛ گلمکانی، ناهید؛ اسماعیلی، حبیب ا..؛ محرری، فاطمه. (1392). بررسی ارتباط سبک زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان های شهرستان مشهد. مجله زنان مامایی و نازایی، دوره شانزدهم، شماره 61، صفحات 9 – 19.
نصری، عبدا… (1383). خدا و انسان در فلسفه پاسپرس. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
هال، کالوین اس؛ نوردبای، ورنون جی. (1375). مبانی روان شناسی تحلیلی یونگ، ترجمه محمد حسین مقبل، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.
یالوم، اروین. (1390). روان درمانی اگزیستانسیال. ترجمه سپیده حبیب، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
یالوم، اروین.(1389). هنر درمان. ترجمه سپیده حبیب، تهران: نشر قطره.

ب) منابع لاتین:

Abdel-khalek AM. (2002. ). Why do we fear death? The construction and validation of the reasons for death fear scale. Death Studies; 26: 669-680.
Abdel– Khalek, A. M. (2004). The Arabic Scale of Death Anxiety(ASDA): its development, validation, and results in three Arab countries. Death Stude, 28(5): 435.
Abdel – Khalek, A. M. (2005). Happiness and death distress: two separate Factors. DeathStude, 29(10): 949 – 58.
Ansbacher, H. L. (1974). Goal-oriented individual psychology: Alfred Adler theory. In A. (Ed.), Operational theories of personality (pp. 99-142). New York: Brunner/Mazel.
Arndt, J., Routledge, C., Cox, C. R., & Goldenberg, J. L. (2005). Theworm at the core: A terror management perspective on the roots ofpsychological dysfunction. Applied and Preventive Psychology,11, 191 213.
Arndt, J., Greenberg, J., Schimel, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (2002). To belong or not to belong, that is the question: Terror management and identification with gender and ethnicity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 26-43.
Arnold W, Becker CM. (2004). Health-promotingbehaviors of older Americans versus young andmiddle aged adults.Educ Gerontol;30:835-44.
Arras RE, Ogletree RJ, Welshimer KJ.(2006). Healthpromoting behaviors in men age 45 and above. Int J Men’s Health; 5(1): 65-79.
Bankoff, E. A. (1983). Aged parents and their Widowed daughters: A support relationship. Jornal of Gerontology, 38, 226-230
Bagwell MM, Bush HA. (2000). Improving health promotion for blue-collar workers. J Nurs Care Quality; 14(4): 65-71.
Bassett, J. F. (2007). Psychological defenses against death anxiety: Integrating terror management theory and Firestone’s separation theory. Death Studies, 31, 727-750
Brannon L, Feist J. (2007). Health psychology: an introduction to behavior and health. 6th Ed. Belmont, CA: Wadsworth;.
Beck, A. T. (1970). Cognitive therapy: Nature and relation to behavior therapy. Behavior Therapy, 1, 184-200.
Beck, A. T. (1987).Cognitive therapy. In J. K. Zeiged, The evolution of psychotherapy (pp.149-178)
Beck, A.T., & Weishaar,M.E. (2000), current psychotherapies (6th ed., pp. 241 – 272). Itasca, Il: F. E. Peacock.
Becker E. (۱۹۷۳).The birth and death of meaning. NewYork: Free Press.
Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H., Reinecke, M. A., Silva, S. G., March, J. S. (2010).Social problem-solving among adolescents treateddepression.Behavioral Research and Therapy. 48: 11-18.
Bacher H .L . (1990). Alfred Adlers influence on the three loding cofounders of humanisticpcychology ,journal of Humanistic Psychology, Fal , Vol 30(4) , 45 – 53 .
Brunner / Mazel. Datilio, F.M. (2000). Cognitive-behavior strategies.In J. Carlson and L. Sperry (Eds.).Brief therapy with individuals and couples. (pp.33-70). Phoenia,Az : Zeig, Turker and Theisen.
Brent, S. B., Speece, M., Lin, C., Dong, Q., & Yang, C. (1996). The development of the concept of death among Chinese and U.S children 3-17 years of age: From binary to “fuzzy” concepts? Omega, 33, 67-83.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol.3. Loss: Sadness and depression. New York: Books.
Cakir H, Pinar R. (2006). Randomized controlledtrial on lifestyle modification in hypertensivepatients. Western J Nurs Res; 28(2):190-209.
Cohen, Adam. B, Pierce, John. D, Chambers, Jacqueline, Mead, Rachel, Gorvine, Benjamin,J& Koenig, Harold. G. (2005).Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life satisfaction in young Catholics and Protestants.Journal of Research In Personality,39(3):307-324.
Cockerham WC, Rütten A, Abel T. (1997). Conceptualizing contemporary health lifestyles. The Sociological Quarterly; 38; 321-42
Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence ofagency and structure.Journal of Health and Social Behavior ,46, 51-67.
Corsini, R. & Wedding, D. (2000).Current Psychotherapies, USA, Peacock pubblishers.
Corsini, R. (2011). Current Psychotherapies.Itasca, 111inois, F. E. Peacock PublishersInc. .
Corr, C. A. (1995). Entering into adolescent understanding of death.In E. A. Grollman (Eds.), Bereaved children and teens (pp. 21-35). Boston: Beacon press.
Corr, C. A., & Balk, D. E. (1996).Handbook of adolescent death and bereavement. New York: Springer.
Cipriano, L.A. (2003). Psychoanalytic perspectiveonsubstance abuse.Journal of Social Work HealthCare, 15 (3), 9- 46.
Cuddy-Casey, M., & Orvaschel, H. (1997).Children s understanding of death in relation to child suicidality and homicidality. Clinical Psychology Review, 17, 33-45.
Datilio,F.M. (2000 ). Cognitive-behavior strategies. In J. Carlson and L. Sperry(Eds.). Brief therapy with individuals and couples.(pp.33-70 ). Phoenia,AZ:Zeig. Turker and Theisen.
Davies, E. B. (1987 ). After a sibling dies. In M. A. Morgan (Ed. ), Bereavemrnt: Helping the survivors. Proceedings of the 1987 King s College Conference. London, Ontario: King s College.
Dechesne, M., Pyszczynski, T., Arndt, J., Ransom, S., Sheldon, K. M., Van Knippenberg, A., & Janssen, J. (2003). Literal and symbolic immortality: The effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology,84, 722-737
Derubeis, R. J., & Beck, A. T. (1998). Cognitivetherapy.In K. S. Dobson (Ed.), Handbook of cognitive-behavior therapies (pp. 273-306). New York: Guilford Press.
DeLaune SC, Ladner PK. (2002). Fundamentals of nursing: standards & practice. New York: Delmar Thomson Learning; p. 65.
Davison G & etal.(1994). Abnormal Psychology & 6th edition & JW Inc.
Cockerham WC. (2000). Health lifestyles in Russia.Social science & medicine; 5: 1313-24.
Duffy, M.E. (1993). Determinants of health-promoting

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه روان شناسی، سبک زندگی، روان درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درباره رفتار کارآفرینانه، توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، معادلات ساختاری