منابع و ماخذ پایان نامه رقابت پذیری، چابکی سازمانی، استان یزد، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

تر، آسانتر، سریعتر و بهتر صورت مي‌گیرد.
با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، متغیر های تعیین چابکی به شرح جدول 3-1 میباشند.

جدول 1.3. متغیر های تعیین چابکی

متغیر تعیین چابکی سازمانی
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
1
انعطاف پذیری
3
2
پاسخ گویی
3
3
فرهنگ تغییر
3
4
سرعت
3
5
یکپارچگی
3
6
کیفیت
3
7
شایستگی
3
8
منابع انسانی
3
نمودار متغیرهای تعیین کننده چابکی در شکل 3-1 نشان داده شده است.

شکل 1.3. نمودار متغیر های تعیین چابکی

3.3. معرفی مؤلفه های های تعیین نابی

سيستم توليد ناب ، نوعي سيستم توليدي است كه ضمن بكارگيري فوائد توليد انبوه و توليد سفارشي(دستی) ، با هدف كاهش ضايعات و با آرمان حذف هر فعاليت بدون ارزش افزوده طراحي شده است(داوري، 1382). در حقيقت توليد ناب نوعی سيستم بهينه می باشد که قيمت بالای توليد دستی و انعطاف ناپذيری توليد انبوه را حذف می کند. اين فلسفه توليدي در پي کمال و بي نقص کردن سيستم هاي توليدي است محققين گوناگون از ديدگاه های متفاوت به توليد ناب نگريسته اند. از ديدگاه فارستر38مفهوم ناب به طور عملی عبارتست از: ادغام اصول مرتبط با بهبود از طريق بکارگيری همزمان توليد به هنگام و مديريت کيفيت جامع، به طوري که فرآيندهای بر مبنای کامپيوتر در تمامی بخشهای طراحی، مديريت کارخانه، عرضه و توزيع کامل شوند(Forrester & Colleagues, 1996) (Mieir & Forrester, 2002). ويليامز39 و همکارانش توليد ناب را در واقع يک جهش تصاعدی از روش توليد انبوه فورد به الگوواره40 جديدی از توليد می دانند(Williams & Colleagues, 1995) (Mieir & Forrester, 2002
با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، متغیر های تعیین نابی به شرح جدول3-2 می باشند.

جدول2.3. متغیر های تعیین نابی

متغیر تعیین نابی سازمانی
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
1
مدیریت
5
2
منابع انسانی
5
3
مشتری مداری
4
4
سیستم ها و روش ها
6
5
زنجیره تأمین
3
6
واحد تولید
6

نمودار متغیرهای تعیین کننده میزان نابی در شکل3-2 نشان داده شده است.

شکل2.3. نمودار متغیر های تعیین نابی

4.3. معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری

به طور کلي مي‌توان رقابت‌پذيري را قابليت ها و توانمندي هايي دانست که يک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و مي‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت بين‌المللي نرخ بازگشت بالايي را در فاکتورهاي توليد ايجاد کرده و نيروي انساني خود را در وضعيت نسبتاً بالايي قرار دهند. به عبارت ديگر، رقابت‌پذيري توانايي افزايش سهم بازار، سوددهي، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بين المللي براي يک دوره طولاني است.
رقابت‌پذيري در اثر ترکيبي از داراييها و فرايندها به وجود مي‌آيد. داراييها يا به صورت موهبتي است (مثل منابع طبيعي) و يا ساخته شده به وسيلة انسان است (مثل زير ساختها) و فرايند‌ها که داراييها را به منافع اقتصادي حاصل از فروش به مشتريان تبديل مي‌کند و در نهايت موجب ايجاد رقابت‌پذيري مي‌گردند. در بررسي رقابت‌پذيري مي‌توان از زاوية ديگري نيز به مسئله نگريست و آن منابع ايجاد رقابت‌پذيري است. منابع ايجاد رقابت‌پذيري را مي‌توان در سه دستة فناوري، سازمان و نيروي انساني تقسيم‌بندي کرد. مزيت رقابتي حاصل از نيروي انساني دوام و پايداري بيشتري نسبت به ساير مزيتهاي رقابتي دارند و مدت زمان بيشتري لازم است تا رقبا بتوانند اين مزيتهاي رقابتي را تقليد کنند. (Porter, Michael, 1990)
با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، متغیر های تعیین رقابت پذیری به شرح جدول3-3 می باشند.

جدول3.3. متغیر های تعیین رقابت پذیری

متغیر تعیین رقابت پذیری
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
1
نوآوری و خلاقیت
6
2
رقابت
5
3
عملیات و استراتژی شرکت
5
4
منابع انسانی
3
5
مشتری مداری
6
6
زنجیره تأمین و شرایط تقاضا
5

نمودار متغیرهای تعیین کننده میزان رقابت پذیری در شکل3-3 نشان داده شده است.

شکل3.3. نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری

5.3. سئوالات و فرضیات پژوهش

1- شاخص های مورد نیاز از هر حوزه( ناب بودن و چابک بودن ) برای صنعت کاشی کدامند؟
2- شاخص های سنجش رقابت پذیری کدامند؟
3- نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی چگونه است؟
4- شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری چگونه است؟

6.3. روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی_توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بوده و براي محک زنی ارتباط بین نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی درشرکت هاي فعال در صنعت کاشی استان یزد، ازروش نمونه گیري تصادفی استفاده گردیده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه (ابزار جمع آوري اطلاعات) دریافت و با کمک نرم افزارهای SPSS,LISREL مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. به منظور تأیید روایی پرسشنامه از نظر 5 کارشناس خبره در این زمینه استفاده شد و پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین آزمون تحلیل عاملی گروه بندي عناصر چابکی، نابی و رقابت پذیری رانیز به تأیید می رساند.

7.3. جامعه آماري

جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان بخش تولید و برنامه ریزی ( دارای سابقه کاری بیش از سه سال و حد اقل مدرک لیسانس) مشغول درشرکت هاي حوزه صنعت کاشی استان یزد می باشند. با توجه به اطلاعات گردآوري شده از شرکت شهرك هاي صنعتی و اداره صنایع استان یزد، در این استان هم اکنون37 شرکت مشغول به فعالیت هستند. و تعداد مدیران و کارشناسان در این شرکت ها حدود 323 نفر گزارش شده است.

حجم منطقی گروه نمونه

بر پایه پیشنهاد جیمز استیونس41 در نظر گرفتن پانزده مورد برای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چند گانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سرانگشتی خوب به شمار می آید. چونSEM42 در برخی جنبه های کاملا مرتبط با رگرسیون چند متغیری است، تعداد 15 مورد به ازای هر متغیر اندازه گیری شده در SEM غیر منطقی نیست. بنتلر و چو43 (1998) یادآوری می کنند که پژوهشگران می توانند برای هر برآورد پارامتر در تحلیل های SEM حجم گروه نمونه را تا 5 مورد کاهش دهند، اما فقط اگر با داده ها به گونه کاملا مناسبی عمل شده باشد (برای مثال، توریع نرمال بدون داده های گمشده یا موارد پرت و مانند ان). توجه داشته باشید که بنتلر و چو، 5 مورد را برای هر برآورد پارامتر و نه برای هر متغیر اندازه گیری شده توصیه کرده اند. هر متغیر اندازه گیری شده در تحلیل، دست کم دارای یک ضریب مسیر همراه با یک متغیر دیگر، به اضافه یک جمله خطا یا برآورد واریانس است، بنابراین تشخیص این مسئله مهم است که توصیه های بنتلر و چو و استیونس با حداقل پانزده مورد به ازای هر متعیر اندازه گیری شده، بالغ می گردد.
لوهین44 ( 1992) نتایج مطالعات مشابه مونت کارلو را با استفاده از مدل های تحلیل عاملی تأییدی گزارش کرده و پس از بررسی پیشینه های پژوهش نتیجه می گیرد که برای این طبقه از مدل ها با 2 یا 4 عامل، پژوهشگر باید روی گردآوری دست کم 100 مورد یا بیشتر از آن 200 مورد برنامه ریزی کند. کاربرد نمونه های کوچکتر می تواند موجب عدم حصول همگرایی (یعنی نرم افزار نمی تواند به جواب رضایتبخش دست یابد)، به دست آمدن جواب های نامناسب (مانند برآورد های منفی واریانس خطا برای متغیر های اندازه گیری شده)، و یا دقت پایین برآورد پارامتر ها و به ویژه خطاهای استاندارد شود. خطای استاندارد برنامه SEM بر پایه مفروضه نمونه های بزرگ محاسبه می شود. زمانی که توزیع داده ها نرمال نبوده یا کجی داشته باشند(که تقریبا همیشه چنین است)، گروه های نمونه با حجم بزرگ مورد نیاز است. ( مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، دکتر حیدر علی هومن، 1384) .
در این تحقیق سعی شده است تا تعداد جامعه آماری 4 عدد به ازای هر متغیر باشد و به تعداد 144 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید.

9.3. ابزار گردآوري داده ها

براي جمع آوري اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از ترکیبی از روش هاي مختلف بهره گرفته شده است. ابتدا با استفاده از بازنگري ادبیات پژوهش چه در داخل و چه در خارج از کشور، برخی گروه بندي ها، ابعاد وشاخص هایی که از سوي محققین و نظریه پردازان در ارزیابی نابی و چابکی سازمانی و رقابت پذیری با اهمیت دانسته شدند ،شناسایی و در قالب یک چیدمان اولیه گروه بندي گردید. سپس، از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران (با توجه به سطح علمی پرسشنامه سعی شد تا افراد منتخب دارای مدرک دکترا باشند و هم با صنعت کاشی استان یزد ارتباط تنگاتنگ داشته باشند)، صحت و کیفیت سنجه ها مورد بحث قرار گرفت و تغییرات مورد نظر آنها تا حد امکان در این شاخص ها و طبقه بندي ها اعمال گردید تا بهترین و مهمترین شاخص ها براي دست یابی به هدف پژوهش انتخاب گردند. سپس، باهمکاري ونظر صاحبنظران مذکور و استادان دانشگاه پرسشنامه هاي متشکل ازسئوالات متناسب با موضوع پژوهش و مبتنی بر طبقه بندي شاخص ها وعوامل بدست آمده، به عنوان ابزار اصلی جمع آوري اطلاعات دراین پژوهش، طراحی گردید. در این پرسشنامه به منظور ارزیابی هریک ازسنجه ها،سئوالات مطرح شده در قالب یک طیف 5 گزینه ای( ازبسیارکم تا بسیار زیاد) ومتشکل از29 سؤال نابی،24 سئوال چابکی و30 سئوال رقابت پذیری، موردپرسش قرارگرفت.

10.3. روش تجزیه و تحلیل

1.10.3. تحلیل عاملی

تحليل عاملي اصطلاحي است كلي براي تعدادي از تكنيك‌هاي رياضي و آماري مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يك مجموعه معين. مسئله اساسي تعيين اين مطلب است كه آيا يك مجموعه متغير را مي توان برحسب تعدادي از «ابعاد» يا «عامل‌هاي» كوچكتري نسبت به تعداد متغيرها توصيف نمود و هر يك از ابعاد ( عامل‌ها ) معرف چه صفت يا ويژگي است. فرض اساسي تحليل عاملي اين است كه عاملهاي زيربنايي متغيرها را ميتوان براي تبيين پديدههاي پيچيده به كاربرد و همبستگيهاي مشاهده شده بين متغيرها حاصل اشتراك آنها در اين عاملها است. هدف تحليل عاملي تشخيص اين عاملهاي مشاهدهناپذير بر پايه مجموعهاي از متغيرهاي مشاهدهپذير است.
نخستين كار درباره تحليل عاملي توسط چارلز اسپيرمن (1940) صورت گرفت، كه به گونه كلي پدر اين روش شناخته شده است. بعد از او كارل پيرسن (1901)، روش «محورهاي اصلي» را پيشنهاد كرد و هتلينگ (1933) آن را به گونه كاملتري توسعه داد
هدف تحليل عاملي تشخيص اين عامل‌هاي مشاهده ناپذير بر پايه مجموعه اي از متغيرهاي مشاهده پذير است. عامل، متغير جديدي است كه از طريق تركيب خطي نمره‌هاي اصلي متغيرهاي مشاهده شده بر پايه فرمول زير برآورد مي شود:
Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp
كه در آن W‌ها بيانگر ضرايب نمره عاملي و P معرف تعداد متغيرها است. اين عامل‌ها، في نفسه، سازه‌هاي فرضي يا نظري هستند كه به تفسير ثبات و هماهنگي در مجموعه داده‌ها كمك مي كنند. بنابراين ارزش تحليل عاملي اين است كه طرح سازماني مفيدي به دست مي دهد كه مي توان آن را براي تفسير انبوهي از رفتار با بيشترين صرفه جويي در سازه‌هاي تبيين كننده، به كار برد.
اميد اين است كه تعداد كمي از اين عامل‌ها (يعني تركيب‌هاي خطي نمره‌هاي اصلي متغيرهاي مشاهده شده) بتواند تقريبا همه اطلاعاتي را كه توسط مجموعه بزرگتري از متغيرها به دست مي آيد در برگرفته در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قیمت تمام شده، رقابت پذیری، رقابت پذیری سازمانی، استراتژی ها Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل یابی معادله ساختاری، روایی محتوا