منابع و ماخذ پایان نامه رقابت پذیری، چابکی سازمانی، استان یزد، رقابت پذیری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟
با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به‌صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد.

3.1. بیان مسئله

با توجه به موارد مذکور در زمینه اهمیت تحقیق و به دلیل توسعه تولید صنعت کاشی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی، و پویایی محیط، سازمآنهایی توانایی بدست گیری بازارهای جدید و افزایش تولید و در نهایت حفظ بقای طولانی مدت سازمان را دارند که در زمینه رقابت پذیری و استفاده درست و به موقع استراتژی های رقابت پذیری موفق تر باشند و همچنین همگام با تعییرات محیطی(چابکی) و در جهت حذف زوايد و اتلاف های توليد انبوه (توليد ناب)، گامی موثر بردارند. در این تحقیق میزان رقابت پذیری صنعت مورد نظر با توجه به ابعاد استخراج شده در تحقیقات مشابه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با چابکی و نابی مورد بررسی قرار می گیرد.
4.1. هدف تحقیق

با توجه به انچه در راستاي اهمیت رقابت پذیری سازمانی به عنوان ابزاري براي غلبه بر فرايند جهاني شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهاني و يکپارچگي بازارهاي جهاني، پيشرفتهاي سريع و بنيادين تکنولوژيک، پيشرفت هاي جديد در زمينه‌فناوري اطلاعات، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، تبيين کنترل هاي آلودگي محيط زيست و حفظ منابع انرژي، کمبود منابع و هزينه‌هاي بالاي آنها، بیان شده است بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می تواند نتایج جدیدي به همراه داشته باشد. همچنین، چابکی سازمانی به عنوان ابزاري براي غلبه برچالشهایی ناشی ازعدم انعطاف پذیري، زمان تدارك طولانی و تنوع کم محصولات و خدمات و همچنین لزوم یکپارچگی و همگام شدن سازمآنها با تغییرات سریع در عرصه جهانی شدن، بیان شده است(Sharif & Zhang, 1999; Arteta & Giachetti, 2004; Ramesh & Devadasan, 2007; Vazquez-Bustelo, Avella, & Fernandez, 2007; Prince & Kay, 2003; Ren, ،Yusuf, & Burns, 2003)
و همچنین، با توجه به اهمیت حذف زوايد و اتلاف های توليد انبوه و به کارگیری تولید ناب با توجه به کمبود منابع و هزينه‌هاي بالاي آنها و مسایل مربوط به حفظ منابع انرژي، اهداف انجام این پژوهش را می توان در قالب موراد زیر بیان نمود:
معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی
معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی
معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی
تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی
تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری

5.1. سئوالات و فرضیات پژوهش

1- شاخص های مورد نیاز از هر حوزه( ناب بودن و چابک بودن ) برای صنعت کاشی کدامند؟
2- شاخص های سنجش رقابت پذیری کدامند؟
3- نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی چگونه است؟
4- شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری چگونه است؟

6.1. قلمرو پژوهش

از نظر موضوعی، این پژوهش در حوزه پژوهشهاي کاربردي حوزه کاشی و سرامیک استان یزد قرار می گیرد. از نظر زمانی، نمونه مورد مطالعه شامل کلیه شرکتهاي خوشه کاشی استان یزد می باشد که در فاصله زمانی بهمن ماه 1388 الی مهر 1389 به صورت فعال مشغول به کار می باشند. از نظر مکانی، این پژوهش در محدوده استان یزد و بر روي کلیه شرکتهاي فعال خوشه کاشی و سرامیک استان یزد (اعم از شرکتهاي حاضر در شهرک صنعتی یزد و شرکتهاي مستقر در سطح استان یزد) انجام شده است.

7.1. روش انجام پژوهش

روش تحقيق، تحلیل توصیفی و از لحاظ استراتژی اجرا پیمایشی می باشد. روش جمع آوري اطلاعات و روش به کار گرفته شده در این پژوهش، آمیزه اي از روش هاي کتابخانه اي، میدانی و پیمایشی می باشد. عمدتاً به منظور مطالعه ادبيات موضوع و بررسي سابقه تحقيق و آشنايي با تجربيات صورت گرفته و شناخت نابی و چابکی سازمانی و ابعاد سنجش رقابت پذیری از از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
روش ميداني، به منظور شناخت عملکرد فعلی صنعت از لحاظ نابی و چابکی و تأثیر بكارگيري آن در رقابت پذیری به كار گرفته خواهد شد. بدين منظور متخصصين و مشاورين خبره با استفاده از مصاحبههای نیمه‌هدايت شده به كمك طلبيده خواهند شد. در نهايت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، پيمايشي بر روي تحقيق انجام خواهد شد.
روش ميداني با واقع‌گرايي بالا، دقت را براي نتايج تحقيق به ارمغان خواهد آورد و در نهايت روش پيمايشی، جمع بندی و نتیجه گیری آیتم ها به منظور پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده را امكان‌پذير خواهد نمود.
برای این منظور از تمامی شركت‌هاي فعال کاشی در استان یزد در تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان فعال در تمامی شرکت ها که دارای مدرک حد اقل لیسانس و سابقه کاری بالای 3 سال هستند، می‌باشد.
1- آیتم های چابکی، نابی و رقابت پذیری با استفاده مطالعه کتابخانه ای تعیین شد.
2- پرسشنامه ای در سه بخش نابی سازمانی، چابکی سازمانی و ابعاد رقابت پذیری طراحی و
3- بعد از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، در میان مدیران و کارشناسان فعال در صنعت کاشی وسرامیک استان یزد توزیع شد.
4- با استفاده از داده های گرد آوری شده ارتباط بین نابی و چابکی سازمانی و میزان رقابت پذیری این صنعت بدست آمده و در مرحله آخر،
5- عوامل رقابت پذیری را با استفاده از دیدگاه نابی و چابکی استخراج می گردد.

تعریف عملیاتی متغیرها

چابکی سازمانی: توانایی هر سازمانی براي حسگري، ادراك و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاري میباشد(Zhang, & Sharif .1999) همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی . در محیط داراي تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی تعریف میکنند)01.(Maskell 20
ناب بودن: واژه ناب يا Lean در لغت به معنی لخم و بی چربی می باشد. اين اصطلاح بيانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبيات کشورهای مختلف برای هر شی يا چيزی که بدون بيهودگی و اضافات باشد، اين واژه به کار گرفته می شود. در فرهنگ تخصصی ناب بودن عبارتست از توليد بيشترين محصولات يا خدمات قابل فروش تحت کمترين هزينه های عملياتی در حالی که سطح موجودی در حد بهينه باشد.
رقابت پذیری سازمانی: “رقابت‌پذيري درجه‌اي است كه بر اساس آن توانمندي يك كشور در توليد كالاها و خدمات در شرايط اقتصاد آزاد، سنجيده مي‌شود به گونه‌اي كه اين توليدات بتواند در بازارهاي بين‌المللي حضور پيدا كنند و به صورت پيوسته به تثبيت و ارتقاي درآمد واقعي مردم آن كشور در درازمدت منجر گردد”.

جمع بندی
در این فصل به کلیات تحقیق به این شرح پرداخته شد، در ابتدا دلیل انتخاب متغیرها ( نابی، چابکی و رقابت پذیری) و پیاده سازی و بررسی ارتباط آنها در صنعت کاشی و سرامیک مطرح شد و ضرورت بررسی آنها در قالب موضوع انتخابی بیان گردید. سپس ضرورت و اهمیت این متغیر ها در صنعت و سازمان های تولیدی بیان شد. در بخش «بیان مسئله» موضوع و چالش موجود جهت بررسی و تحلیل آن د رتحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفت و در بخش«اهداف تحقیق» ، اهداف اصلی که در طی تحقیق به آنها پرداخته شده است بیان و سپس اهداف، در قالب سؤالاتی که تحقیق جهت پاسخ گویی به آنها صورت گرفته بیان گردید. سپس قلمرو پژوهش ذکر گردید و در ادامه مراحل انجام پژوهش در قالب پنج مرحله بخش بندی شد و در بخش نهایی متغیر های تحقیق در قالب تعریف عملیاتی معرفی گردید.

فصل دوم
مروري بر ادبیات تحقیق

1.2. مقدمه

از زمان شروع توليدات صنعتی در جوامع بشری، صنعتگران انقلاب های گوناگون در توليد خود را تجربه کرده اند. سير اين انقلاب ها به گونه ای بوده است که هنری فورد و پس از آن آلفرد اسلون اولين انقلاب توليدی را که توليد انبوه نام گرفت محقق کردند. در اين انقلاب بود که سيستم کند، حجيم و پرهزينه توليد دستی تبديل به يک سيستم با سرعت بيشتر، هزينه کمتر و راندمان بالاتر با نام توليد انبوه شد.
تقريباً پس از گذشت نيم قرن از اين انقلاب تائيچی اوهنو و تويودا برای نجات شرکت تويوتا و به تبع آن کشور ژاپن ، انقلاب ديگری را در عرصه توليد جهان بنيان نهادند. بعدها اين انقلاب توليد ناب نام گرفت که طی آن زوايد و اتلاف های توليد انبوه حذف شده و سير جديدی از سيستمهای توليدی مانند توليد به هنگام ، توليد کششی و … را برای جوامع صنعتی جهان به همراه آورد. اين تحولات توليدی همان گونه که انتظار می رفت با سرعت بيشتری تداوم يافت و پس از اين نيز تداوم خواهد يافت.
سال ها بعد و در دهه 80، دنيای غرب با رکود جديدی در صحنه اقتصاد خود مواجه شد. در اين زمان بود که بسياری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنيا شروع به بکارگيری برنامه هايی کردند که به وسيله آن ها بتوانند بهره وری و کيفيت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال 1990 ووماک4 و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« توليد ناب؛ ماشيني كه جهان را تغيير داد» توليد ناب را به عنوان تركيبي از مدل توليد سنتي فورد و مدل كنترل اجتماعي در محيط توليد ژاپني، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،1383) (Mieir & Forrester, 2002).
همچنین، از اواخر دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، در پي تحولات گسترده اقتصادي و سياسي در سرتاسر جهان، تلاش ها و اقدامات زيادي براي شناخت ريشه‌ها و عوامل موثر بر نظام‌هاي جديد در کسب و کار جهاني به مرحله عمل در آمده‌اند. ايالات متحده امريکا براي اولين بار، وقتي که رکود چشمگيري را در سهم کسب وکار جهاني خصوصاً در عرصه توليد که با رقابت‌هاي جديدي از سوي آسيا و اروپا مواجه شده بود به چشم دید، سکان رهبري اين نهضت را در دست گرفت. در سال 1991 گروهي از متخصصان صنعتي مشاهده كردند كه نرخ افزايش تغييرات در محيط تجاري از توانايي‌هاي سازمآنهاي توليدي سنتي در جهت تطبيق و سازگاری با ان، سريع‌تر و شتابان‌تر است. اين سازمآنها در استفاده از مزاياي فرصت‌هايي كه براي آنها ارائه مي‌شد ناتوان بودند و اين ناتواني در تطبيق با شرايط تغيير ممكن بود در بلندمدت باعث ورشكستگي و ناکامی‌شان شود (Hormozi, 2001). بنابراين پارادايمي جديد براي اولين بار در گزارشي كه عنوانش “استراتژي بنگاه‌هاي توليدي در قرن بيست و يكم: ديدگاه متخصصان صنعتي” بود بوسيله مؤسسه یاكوكا5 منتشر و به همگان معرفي شد (Nagel & Dove, 1991). بلافاصله، عبارت توليد چابك ب

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، رقابت پذیری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش افزوده، تولید ناب، خودروسازی، بهبود مستمر