منابع و ماخذ پایان نامه رطوبت نسبی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

پایه مورد نیاز در وسط جوی ها شیاری به عمق 15 سانتی متر ایجاد گردید و کود پایه و زئولیت در کف آن اعمال شد. فاصلهی بین ردیف های کاشت 60 سانتی متر و برای حصول تراکم 40 بوته در متر مربع فاصله ی روی ردیف 8 سانتی متر در نظر گرفته شد (روی هر پشته دو ردیف گیاه کاشته شد). هر کرت شامل 4 خط کشت به طول 6 متر بود. فاصله دو تکرار از یکدیگر 3 متر در نظر گرفته شد.
نحوهی اعمال تنش (حجم آب مصرفي بر حسب متر مكعب) با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

60÷{(دبی آب ورودی)÷ (ارتفاع تبخیر از تشتک× حجم تشتک تبخیر× راندمان آبیاری× مساحت کرت× ضریب گیاهی× 1000}

در این فرمول برای جایگذاری اعداد تشتک تبخیر که از نوع کلاس A بود از آمارهای روزانهی ایستگاه هواشناسی اراک استفاده گردید. دبی آب ورودی سیفون ها محاسبه شد و ضریب گیاهی (ضريب گياهي گلرنگ 1/1) از جدول کتاب نیاز آبی گیاهان در ایران به دست آمد (علیزاده و كمالي، 1386). سپس با توجه به اعداد حاصل شده و میزان اعمال تنش، اقدام به آبیاری 100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاهان گردید.

3-5: اندازه گیری صفات:
3-5-1: عملکرد و اجزاء عملکرد:
3-5-1-1: ارتفاع گیاه
بدین منظور با استفاده از متر و قرار دادن آن از سطح خاک تا انتهای بلندترین ساقه محاسبه گردید و تعداد 10 نمونه از هر کرت محاسبه و با میانگین این نمونه ها اندازه ی ارتفاع کل بوته ها بدست آمد.

3-5-1-2: ارتفاع اولین شاخه ی فرعی گیاه از سطح خاک:
با وارد شدن ماشین آلات مدرن برداشت، صفت ارتفاع اولین شاخه ی فرعی از سطح خاک برای برداشت مکانیزه حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از متر و قرار دادن آن از سطح خاک تا انتهای اولین ساقه از سطح خاک به تعداد 10 نمونه از هر کرت محاسبه و با میانگین این نمونه ها ارتفاع اولین شاخه ی فرعی از سطح خاک برای کل بوته ها بدست آمد.

3-5-1-3: قطر ساقه در قسمت تحتانی آن:
با استفاده از کولیس قطر ساقه تعداد 10 نمونه از بوته های برداشت شده از سطح خاک اندازه گیری شد و با معدل گیری آن ها قطر ساقه ی بوته ها محاسبه گردید.

3-5-1-4: تعدا شاخه ی فرعی:
بدین منظور پس از برداشت 2 متر مربع از هر ردیف 10 بوته مشخص و تعداد شاخه های فرعی آن ها شمرده و میانگین آن ها مبنای محاسبه گردید.

3-5-1-5: تعداد غوزه ی نابارور در هر بوته:
به غوزه اي نابارور گفته مي شود كه اندام هاي زايشي در آن تشكيل نشده باشند و يا اينكه داراي اندام هاي
زايشي هست ولي به دليل عدم تلقيح آمادگي و عدم انتقال اسميلات، دانه اي در غوزه تشكيل نمي شود. جهت محاسبه ی صفات فوق پس از برداشت 2 متر مربع از هر کرت و انتخاب 10 بوته مشخص و شمارش صفات مورد نظر و تعیین میانگین آن ها انجام شد.

3-5-1-6: قطر غوزه:
با استفاده از کولیس قطر غوزهی تعداد 10 نمونه از بوته های برداشت شده اندازه گیری شد و با معدل گیری آن ها قطر غوزهی بوته ها محاسبه گردید.

3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعدا دانه در غوزه:
بدین منظور پس از برداشت 2 متر مربع از هر کرت 10 بوته مشخص و تعداد غوزه های آن ها شمرده و میانگین آن ها مبنای محاسبه گردید و سپس 10 غوزه به طور تصادفی انتخاب و پس از جدا کردن دانه ها ی آن ها تعدا کل دانه ها شمرده شده و با تقسیم بر 10 تعداد دانه در غوزه محاسبه گردید.

3-5-1-8: عملکرد دانه:
پس از برداشت و توزین کل بوته های برداشت شده از 2 متر مربع از هر کرت با قرار دادن کل غوزه ها درون گونی با کوبیدن آن ها، با استفاده از غربال دستی بوجاری و کاه گیری دانه ها صورت پذیرفت و کل دانههای برداشت شده توزین شدند و به عملکرد در هکتار تعمیم داده شده و سپس این دانه ها درون پاکت های شماره دار جهت اندازه گیری های بعدی قرار داده شدند.

3-5-1-9: وزن هزار دانه:
بدین منظور تعداد 1000 بذر با ترازوی دقیق توزین و وزن هزار دانهی هر کرت به دست آمد.

3-5-1-10: وزن هزار دانهی غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و از دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) 2 متر مربع از تمامی بوته ها غوزه های اصلی و غوزه های فرعی آنها به صورت جداگانه جدا شده و دانه های درون غوزه های اصلی و غوزه های فرعی به صورت جداگانه توزین شدند و سپس به عملکرد در هکتار تعمیم داده شد.

3-5-1-11: عملکرد بیولوژیک:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و ار دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) 2 متر مربع تمامی بوته ها کف بر شدند و به منظور خشک شدن کل نمونه ها در آون به مدت 48 ساعت تحت دمای 75 درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند. عملکرد ماده ی خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گردید.

3-5-1-12: عملکرد بیولوژیک غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و ار دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) 2 متر مربع تمامی بوته ها غوزه های اصلی و غوزه های فرعی آنها به صورت جداگانه برداشت و به منظور خشک شدن نمونه ها در آون به مدت 48 ساعت تحت دمای 75 درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند. عملکرد ماده ی خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گردید.

3-5-1-13: شاخص برداشت بوته:
از تقسیم عملکرد دانه به عملکرد بیوماس(عملکرد بیولوژیک)و ضرب در عدد 100 شاخص برداشت محاسبه گردید.
3-5-1-14: شاخص برداشت غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
از تقسیم عملکرد دانهی غوزه ها به عملکرد بیوماس(عملکرد بیولوژیک) آن ها و ضرب در عدد 100 شاخص برداشت محاسبه گردید.

3-5-2: شاخص های رشد:
3-5-2-1: شاخص سطح برگ (LAI):
برای محاسبه ی شاخص سطح برگ در زمان گل دهی در حالی که تمامی برگ های گیاه سبز می باشند، تمامی برگ های 10 گیاه از هر کرت را جدا کرده و توسط کاغذ شطرنجی اندازه گیری و نتیجه به صورت میانگین ثبت گردید. شاخص سطح برگ به عنوان مجموع مساحت یک طرف برگ گیاهان در واحد سطح زمین تعریف می شود. این شاخص برای پهن برگان مناسب است (نادری درباغشاهی و همکاران، 1383). برای محاسبهی این شاخص از فرمول زیر استفاده می شود.

LAI={(LA1+LA2)÷2}×{(1÷GA)}

3-5-2-2: سرعت رشد محصول (CGR ):
عبارت است از تجمع مادهی خشك در واحد سطح زمين در واحد زمان كه واحد آن بر حسب گرم بر متر مربع در روز بيان مي شود . محاسبهی CGR طبق فرمول زير مي باشد: كه درآن : W2-W1= تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می باشد.
CGR= (W2-W1)÷(T2-T1)

3-5-2-3: سرعت رشد نسبي(RGR):
عبارت است از افزايش وزن خشك گياه نسبت به وزن خشك اوليه در يك فاصلهی زماني معين كه واحد
آن بر حسب گرم بر گرم در روز بيان مي شود . كه در آن : LnW2- LnW1= اختلاف لگاریتم طبیعی تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می با شد.
RGR= { (LnW2- LnW1) ÷ (T2-T1) }

3-5-2-4: سرعت جذب خالص (NAR):
عبارت است از مقدار مواد خالص فتوسنتزي ساخته شده در واحد سطح برگ، در واحد زمان كه واحد آن گرم برمتر مربع سطح برگ در روز مي باشد. همچنين NAR شامل مقدار مواد معدني جذب شده است، ولي از آنجايي كه مواد معدني كمتر از 5 درصد وزن گياه را تشكيل مي دهد، اين عدد بزرگ نخواهد بود. معادلهی مقادير NAR بر اين فرض استوار است كه رابطهی بين وزن گياه وسطح برگ خطي است وبراساس فرمول زير محاسبه مي شود. كه در آن : W2-W1= تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می باشد و LnLA2-LnLA1= اختلاف لگاریتم طبیعی تغییرات سطح برگ در فاصلهی زمانی مذکور و LA2-LA1= تغییرات سطح برگ در فاصلهی زمانی مورد نظر می باشد.

NAR= {(W2-W1)÷ (T2-T1)}×{(LnLA2-LnLA1)÷(LA2-LA1)}

3-5-2-5: شاخص نسبت سطح برگ (LAR):
این شاخص عبارت است از نسبت سطح برگ یا سطح بافت های فتوسنتز کننده به وزن خشک کل گیاه یا وزن خشک کل بافت های تنفس کننده و واحد آن متر مربع بر گرم می باشد. در واقع شاخص نسبت سطح برگ میزان سرمایه گذاری گیاه را در برگ ها نشان می دهد به طوری که گیاه ابتدا سرمایه گذاری در برگ ها را افزایش و سپس کاهش می دهد. این شاخص از طریق فرمول زیر به دست می آید. که در آن به جای LA می توان LAI (شاخص سطح برگ) را قرار داد و TDW= وزن خشک کل گیاه می باشد.

LAR = LA÷ TDW
3-5-2-6: وزن خشک کل گیاه (TDW):
واحد این شاخص گرم بر متر مربع می باشد. که با گذشت زمان وزن خشک کل گیاه افزایش می یابد و در مراحل انتهایی رشد به حداکثر خود رسیده و در این حداکثر باقی می ماند و مجدداً سير نزولي پيدا مي نمايد.

3-5-3: درصد روغن:
محاسبهی درصد روغن دانه به روش سوکسیله انجام گرفت. بدین منظور از بذر هر کرت یک نمونه ی 20 گرمی در پاکت های جداگانه به آزمایشگاه فرستاده شد. به این صورت که دانه ها پس از خشک شدن در اتوو، پودر شده و در کارتریج سلولزی قرار گرفتند و در محفظهی بالائی دستگاه مستقر شدند. حلال دی اتیل اتر در محفظهی پائینی وارد و گرم کننده ی دستگاه روشن گردید. با گرم شدن محفظهی پائینی، بخار حلال داغ به محتویات پودر دانه ها رسید و مایع ایجاد شدهی چربی را در خود حل و از طریق مجرای مخصوص خارج و جداگانه جمع آوری شد. سپس حلال اولیه تبخیر و چربی به جا مانده توزین گردید (Dingler’s, 1879).

3-5-4: عملکرد روغن:
بدین منظور بر اساس حاصل ضرب درصد روغن دانه در میزان عملکرد دانه در هکتار محاسبه گردید.

3-5-5: سنجش اسیدهای چرب:
بدین منظور از بذر تهیه شده ی هر کرت یک نمونه ی 20 گرمی در پاکت های جداگانه به آزمایشگاه فرستاده شد. برای اندازه گیری سنجش اسید های چرب، ابتدا لیپیدهای تام از پودر دانه ها به روش انحلال کلروفرمی استخراج شد. بدین منظور پودر دانه با کلروفرم مخلوط و بمدت 30 دقیقه باقی ماند. سپس در 1000 دور و در 4 درجه سانتی گراد سانتریفوژ شد. محلول روئی برداشت و رسوب دوباره با کلروفرم استخراج گردید. روغن استخراجی که حاوی اسیدهای چرب بود. توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون کاپیلاری به ابعاد 30 متر طول با قطر داخلی 5/0 میلی متر، اسید های چرب جدا سازی و بر اساس پیک استخراجی که نمونه های استاندارد اسید های چرب داشتند، شناسائی و اندازه گیری شدند (Primomo, 2002).

3-5-6: صفات فیزیولوژیک:
3-5-6-1: ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی:
به منظور تعیین میزان ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی، ابتدا از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ، به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب شد و در ظروف در بسته برای جلوگیری از تبخیر آب برگ ها قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید، سپس محلول مانیتول با پتانسیل اسمزی 2- بار تهیه شد و به تعداد تمامی کرت ها لولهی آزمایش شماره گذاری شد. در هر لوله ی آزمایش 5 دیسک به قطر یک سانتی متر از برگ گیاهان همان کرت قرار داده شد و به مقدار 10 سی سی از محلول مانیتول در لوله ی آزمایش ریخته شد. پس از گذشت 24 ساعت با استفاده از دستگاه EC متر هدایت الکتریکی محلول درون هر لولهی آزمایش قرائت گردید (Blum and Ebercon, 1980).

3-5-6-2: اندازه گیری محتوی رطوبت نسبی (RWC)1:
بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. برگ ها به مدت 24 ساعت در ظرف محتوی آب مقطر قرار گرفتند و دوباره پس از خشک کردن آب سطحی آن ها، توزین شدند که این عدد نیز به عنوان وزن اشباع برگ ها قرائت شد. به منظور تعیین وزن خشک برگ ها به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه ی سانتی گراد در آون قرار داده شدند. با استفاده از اعداد به دست آمده محتوی نسبی آب برگ از رابطه ی زیر محاسبه شد (Siddiqi and Ashraf, 2008).
100 × (وزن خشک برگ – وزن برگ اشبا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دانه بندی، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان غربی، سفر در زمان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس، رطوبت نسبی، تحلیل داده، فیزیولوژی