منابع و ماخذ پایان نامه راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی، قانون جدید، سیاست کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

نمائيم. سياست جنايي تقنيني استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري است، مي باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و … می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال 1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید. در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟ درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.
تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرايم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .
2.سابقه و پیشینه تحقیق :
مهرداد رایجیان اصلی(1379) مقاله ای با عنوان «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی» نوشته است که در آن به بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم و تخلفات رانندگی در ایران از ابتدا تا سال 1379 می پردازد. در این مقاله بیشتر به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مثل قتل های غیر عمدی و صدمات بدنی ناشی از رانندگی پرداخته شده است و تخلفات رانندگی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. با این حال برخی از قوانین ویژه راهنمایی و رانندگی اولیه مثل آیین نامه و نظام نامه امور خلافی مصوب 1317 و ایین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1318 مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید این مقاله بیشتر به سیاست کیفری ایران پس از انقلاب است.
اکبر وروایی و علی فتاحی(1391) مقاله ای با عنوان «سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از تخلفات در قانون راهنمایی و رانندگی» نوشته اند.موضوع اصلی این نوشتار بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران در برخورد با تخلفات رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 است. هدف از این بررسی تعیین این موضوع است که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون گذار در سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عامل دیگر یعنی سرعت و قطعیت در اعمال مجازات ها توجه داشته است.
حمیدرضا عباسپورمبارکه(1390) پایان نامه ای با عنوان «پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی» نوشته است که به بحث در مورد عوامل موثر در تخلفات رانندگی مانند عوامل انسانی، عوامل محیطی،عوامل اجرایی و… پرداخته و در ادامه انواع پیشگیری و کار آمد یا ناکار آمد بودن آن درتخلفات رانندگی و مشکلات موجود درخصوص پیشگیری از تخلفات رانندگی را مورد ارزیابی قرارداده است.در این پژوهش به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز پرداخته شده و تا حدودی مورد نقد و ارزیابی قرارگرفته است.
رضا بهرامی(1379) پایان نامه ای با عنوان «تخ‍ل‍ف‍ات‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و ران‍ن‍دگ‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ارت‍ک‍اب‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌« نوشته است .ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ موثر در ارت‍ک‍اب‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ در ای‍ران‌ و چ‍اره‌ ج‍وئ‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ لازم‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از اف‍زای‍ش‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت. این تحقیق نشان میدهد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در م‍ورد ان‍گ‍ی‍زه‌ ارت‍ک‍اب‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ اس‍ت، تخلفات رانندگی ن‍ی‍ز ه‍م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ر ناهنجاری های‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا در ت‍م‍ام‌ ج‍وام‍ع‌ دی‍ده‌ م‍ی‌ ش‍ود، ل‍ی‍ک‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ارت‍ک‍اب‌ آن در ک‍ش‍ور ما ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍اری‍ه‌ای‌ ب‍ودن‌ م‍ق‍ول‍ه‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ ب‍الات‍ر از س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا می باشد ک‍ه‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ح‍ت‍ی‌ المقدور و ب‍ا ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب از اف‍زای‍ش‌ روز اف‍زون‌ آن‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ش‍ود.
مهدی مرادی کوچی و کرامت بلاغی(1390) مقاله ای با عنوان «کیفر محرومیت از رانندگی و پیش گیری از جرایم رانندگی» نوشته است. در این مقاله به بررسی کیف

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری از جرم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، سیاست کیفری، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی