منابع و ماخذ پایان نامه ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، ورزشکاران، روان درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

آگاهانه به عنوان یک تکنیک ذهن آگاهی باعث تفاوت در کورتکس پیش پیشانی (مخصوصاً نواحی 9 و 10 برودمن) و نواحی اینسولای راست (شامل کورتکس شنیداری) می شود. همچنین دیویدسون و همکاران (2000) تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را در هشت هفته روی ساختارهای مغزی بررسی نمودند، نتایج نشان داد که امواج آلفا در دامنه ای از 8 تا 18 هرتز قرار داشت.
2-2-4- اثرات ذهن آگاهی
هر چند هدف اصلی ذهن آگاهی آرام سازی نیست، اما مشاهده غیر قضاوتی رویدادهای منفی درونی یا برانگیختگی فیزیولوژیکی باعث بروز این حالت می شود. مراقبه ذهن آگاهی باعث فعال شدن ناحیه ای از مغز می شود که موجب ایجاد عواطف مثبت و اثرهای سودمند در کارکرد ایمن سازی بدن می شود (بیشاپ24، 2002). آستین بیان می کند که تکنیک های ذهن آگاهی به افراد کمک می کند تا حالت معطوف به مشاهده به سمت محتوای هشیاری را بهبود بخشند و می تواند یک استراتژی مقابله ای شناختی-رفتاری مفید باشد (به نقل از اوانس و همکاران، 2008). افرادی که از روش های ذهن آگاهی بهره می برند در بسیاری از موقعیت های استرس زا، مانند موقعیت های ترس برانگیز و تجربه درد جسمانی، موفق تر عمل می کنند. در موقعیت های تهدید کننده سلامتی، که نهایت تهدید را به همراه دارد، افراد مجهز به تکنیک های ذهن آگاهی، ارزیابی مجدد مثبتی نسبت به حوادث دارند و سعی می کنند به صورت منطقی موقعیت های استرس زا را برای خود ایمن تلقی کنند. یکی از تکنیک های مرتبط با کاهش استرس، تکنیک پویش بدن است. در مواجهه با موقعیت هایی که در آن از نظر دیگران دلسرد کننده تلقی می شود، تکنیک های ذهن آگاهی از جمله تکنیک پویش بدن و تکنیک های ذهن آگاهی افکار باعث بروز احساسات مثبت نسبت به این روابط می شود. یکی از اثرات ذهن آگاهی، «نفوذ یا رخنه25» ذهن آگاهی نام دارد. نفوذ به عنوان افزایش ذهن آگاهی در دامنه فعالیت های روزانه زندگی است. به عبارت دیگر به رشد تداوم آگاهی در طول روز و افزایش خود به خودی تجربه آگاهی اشاره دارد که بدون قصد قبلی فراهم می شود. این تأثیر به تأثیرات طولانی مدت ذهن آگاهی روی توجه افراد به محیط پیرامون و اتفاقات روزمره اشاره دارد که فرد با پذیرش و آگاهی هر چه تمام تر این رویدادها، سعی در رفع مشکلات روزمره می نماید (احمدی، 1391). جنبه مهم دیگر ذهن آگاهی حساسیت مثبت نسبت به دیگران (از طریق هماهنگ شدن با آنها) و دامنه احساسات مثبت نسبت به دیگران است که افراد آن را به صورت طولانی مدت تجربه می کنند. این احساسات، شامل احساس تغییر ناپذیر اعتماد در زندگی، عمیق تر شدن دلسوزی و احساس عشق واقعی می شوند (احمدی، 1391).
2-2-5- سه عنصر اصلی ذهن آگاهی
الف) رشد آگاهی: از طریق یک روش شناختی منظم در تمرین های رسمی و غیر رسمی ذهن آگاهی: حاصل می شود. تمرین های رسمی شامل تکنیک پویش بدن، مراقبه در حالت نشسته و ذهن آگاهی حرکات می شود و تکنیک های غیر رسمی، توجه و آگاهی از تجربیات لحظه به لحظه زندگی را در بر دارد.
ب) توجه ویژه: که از طریق مهربانی، کنجکاوی و رضایت همراه با توجه نشان دادن به تجربیات حاصل می شود. این ویژگی ها هم ارادی هستند و هم بلافاصله بعد از ذهن آگاهی حاصل می شوند.
ج) افزایش فهم نسبت به آسیب پذیری انسان: این اصل از طریق تکنیک های شنیدن و مشاهده مستقیم فرایندهای تجربی در طول تمرین مراقبه ذهن آگاهی حاصل می شود. از طریق ذهن آگاهی یاد گرفته می شود که رنج و درد جزئی از تجربیات مه هستند و به بیماران نشان می دهد که وجود این درد و رنج ها ممکن است یک عادت ناسالم باشد. در مکتب بودایی نیز داده شد که ذهن اگاهی و آموزش آن منجر به تشخیص ماهیت رنج های انسانی می شود (کران26، 2009).
2-2-6- ذهن آگاهی و روان درمانی
یکی از روانشناسان دانشگاه هاروارد به نام داس27 در سال 1971 کتاب «در اینجا باش28» را به رشته تحریر در آورد. این کتاب تلفیقی از عقاید هندو و بودائیست بود و بالغ بر یک میلیون نسخه از آن به فروش رفت. یوگا که یک تمرین ذهن آگاهی حرکات بود، در همان زمان به فرهنگ غرب آورده شد و برخی درمانگران تلاش خود را در زمینه ارتباط تمرین های شخصی مراقبه با کارهای بالینی شروع کردند (گروئمر و همکاران، 2005).
در سال 1977، انجمن روانپزشکی آمریکا بررسی اثربخشی مراقبه را در اولویت کار خود قرار داد و اکثر مقالات مجلات، در آن زمان به مراقبه متمرکز، از قبیل مراقبه متعالی اختصاص داشت. 10 سال بعد، مقالات در جهت مراقبه ذهن آگاهی گسترش یافت (بائر، 2004). در سال 1979، کابات-زین، ذهن مرکزی را برای ذهن آگاهی در دانشگاه پزشکی ماساچوست به منظور درمان شرایط مزمن بیماران جسمی تأسیس کرد (دیویدسون و همکاران، 2003). قبل از 1995، فروم29 و هورنای30 در مورد مکتب ذن31 گفتگوهایی با هم داشتند. در سال 1995، مارک اپستین کتاب «افکار بدون متفکر32» را نوشت که علاقه متخصصان بالینی در روانکاوی به روان شناسی بودائیستی را به خود جلب کرد.
هماهنگی ذهن آگاهی و روان درمانی در دهه های اخیر با ملاحظات مبتنی بر ذهن آگاهی به اثبات رسیده است. به نظر می رسد که نیروی محرکه مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی از برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (کابات-زین، 1990) و رفتار درمانی دیالکتیکی لیهان (1993) نشأت گرفته است. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نوید تازه ای در تبیین رویکرد درمان شناختی رفتاری است که در جدیدترین تحولات روی آوردهای شناختی (تیزدل، سگال و ویلیامز، 1995) ” این درمان مبتنی بر ذهن آگاهی ” مطرح شد. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی-رفتاری موج سوم قلمداد می شود (اوست، 2008). در سه دهه گذشته، شناخت درمانی و کاربرد فزون تر آن در برخورد با مسائل روز افزون روانی و رفتاری، و نابسنده بودن صورتبندی های نظری کلاسیک (عمدتاً مدل های خطی) در تبیین و ارائه مداخلات درمانی مناسب، با کاستی های فراوان روبرو بوده است. لذا، پس از نقدهای نظری، برای تبیین رابطه شناخت و هیجان مدل های خطی به تدریج جای خود را به مدل های پیچیده تر و چند لایه ای دادند. در سال 2000 انتشار برخی مطالب توسط تیزدل در مورد تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، برای افسردگی مزمن، علاقه به ذهن آگاهی را در میان پژوهشگران شناختی رفتاری به خود جلب کرد (هایس، استروسال، بانتیگ، ووهیک و ویلسون، 2004).
آموزش ذهن آگاهی مستلزم یادگیری فراشناختی و استراتژی های رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه، جلوگیری از نشخوارهای فکری و گرایش به پاسخ های نگران کننده است و باعث گسترش افکار جدید و کاهش هیجانات ناخوشایند است. ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه ای خاص، هدفمند، در زمان حال و خالی از پیش داوری و قضاوت است که از طریق تمرین منظم ذهن آگاهی ایجاد می شود و بر روی آگاهی به محتوای ذهن تأکید می کند. در ذهن آگاهی، فرد در هر لحظه از شیوه ذهنی33 آگاه می شود و مهارت های شناسایی شیوه های مفیدتر را فرا می گیرد (کابات-زین، به نقل از سگال و همکاران، 2002).
برخی از ویژگی های ذهن آگاهی که توجه روان درمانگران را به خود جلب نموده است عبارتند از:
الف) توجه: توجه بدون قضاوت به محیط اطراف و پدیده های فیزیکی، هیجانات و غیره یکی از مفاهیم درمان ذهن آگاهی است که توجه زیادی را به خود جلب نموده است. توجه به پدیده ها بدون قضاوت در مورد آن ها، آگاهی فرد را نسبت به پدیده های منفی و مثبت بالا می برد و مراجع را از جنبه های منفی و مثبت خویش آگاه می سازد.
ب) تحمل عاطفه: تحمل عاطفه برای درمانگران از اهمیت زیادی برخوردار استو تحمل عاطفه مهارتی است که باعث بهبود بیماران می شود (لینهان، 1993). اگر درمانگران هیجانات نامناسب را تحمل نکنند، در درک عواطف قوی بیماران دچار مشکل می شوند. بنابراین آموزش ذهن آگاهی، تحمل عاطفی را بالا می برد. تحمل عاطفی پایین باعث از بین رفتن آزادی عمل بیماران می شود که از طریق آموزش ذهن آگاهی به دست می آید.
ج) تمرین پذیرش: ذهن آگاهی پذیرش در عمل است نه به عنوان یک فعالیت یا تصمیم واحد. بازگشت به موضوع اولیه باعث پذیرش ویژگی های خوشایند و ناخوشایند می شود. این امر از این نظر مهم است که ممکن است بیماران نسبت به خویش دیدی انتقاد آمیز داشته باشند، بنابراین پذیرش و تمرین آن باعث کاهش انتقاد نسبت به خویشتن در آنان می شود. این تکنیک در روان درمانی باعث پذیرش چیزهای واقعی در بیمار می شود و در اعتماد سازی رابطه اولیه با بیمار مفید و مؤثر است.
د) همدلی و دلسوزی: در تمرین های ذهن آگاهی بودا، ایجاد بینش و دلسوزی به روشنی بیان می شود. همدلی نسبت به دیگران در آموزش های ذهن آگاهی مورد توجه قرار می گیرد و دلسوزی نسبت به خویشتن، از تمرین پذیرش تجربیات درد و رنج توسط بیماران حاصل می شود. اما وجود درد و رنج به تنهایی کافی نیست. ذهن آگاهی باعث می شود که در روبط با درد و رنج تغییراتی ایجاد شود و یا آن ها به صورت کلی نادیده گرفته بشوند. در نهایت اینکه ذهن آگاهی دارای تکنیک هایی است که دلسوزی نسبت به خویشتن و نسبت به دیگران را ارتقا می بخشد.
ه) یادگیری مشاهده: یادگیری مشاهده آگاهانه خویشتن یکی از تکنیک های مهم ذهن آگاهی است که در آن فرد از طریق مشاهده آگاهانه خویشتن، نقاط قوت و ضعف خویش را پیدا نموده و به همراه تکنیک پذیرش، سعی در پذیرش آن نقاط قوت و ضعف می نماید. این تکنیک در یک معنای کلی موجب بینش بیمار در مورد مشکل خویش می شود و نقش مهمی در روان درمانی دارد (گروئمر و همکاران، 2005).
2-2-7- ذهن آگاهی در ورزش
امرزوه ذهن آگاهی در ورزش نیز نفوذ کرده است. طی سی سال اخیر، در روانشناسی ورزشی کاربردی علاقه زیادی برای درک آنچه به بهترین نحو ورزشکاران را برای بهینهسازی عملکرد ورزشی کمک خواهد کرد، وجود داشته است. در این بین یکی از روشها بر تمرین ذهن آگاهی برای ورزشکاران تأکید دارد (کابات-زین و همکاران، 1985). یکی از نکات مهم ذهن آگاهی پذیرش تجارب روانی احساسی میباشد. این مورد با اجرای سنتی تمرین مهارتهای روانی34 (PST)، شامل هدفگذاری، تنظیم انگیختگی، تصویرسازی و خودگفتاری تفاوت دارد. این مداخلات شناختی رفتاری، اصولاً بر کنترل عمدی افکار، احساسات و رفتارها تمرکز دارند (گاردنر و مور، 2004؛ گالوسی، 2008؛ مور، 2009). به تازگی، آموزش ذهن آگاهی، به عنوان یک روش جایگزین مناسب جهت آماده سازی ورزشکاران برای عملکرد مطلوب توجه همگان را به خود جلب کرده است (دپتریلو، کافمن، گلس و آرنکوف، 2009؛ گاردنر و مور، 2004، 2006 و 2007؛ تامپسون و همکاران، 2011).
همتراز با مفهوم ذهن آگاهی، “پذیرش” میباشد که به مفهوم “هوشیاری غیرقضاوتی و شامل افکار، احساسات و حسهای بدنی چنانکه اتفاق میافتند” (هایس و همکاران، 2004، ص 7). انسانها اغلب در زمان حال حضور نداشته و بهطور خودکار فکر کرده و عمل میکنند (کابات-زین، 1994). ذهن آگاهی به فرد اجازه در نظر گرفتن کل اطلاعات داخلی و خارجی را میدهد، که سرانجام موجب میشود تجربه متفاوتی از واکنشهای همیشگی داشته باشند. بهعنوان مثال، ورزشکارانی که ترس شدید قبل از مسابقه دارند، بجای استفاده از تفکر اجتنابی و عدم تمرکز بر عملکرد، میتوانند از ترس اطلاع داشته و آنرا بپذیرند. با چنین توجه ذهن آگاهانه، ورزشکاران قادر خواهند بود توجه خود را به نشانههای مرتبط با تکلیف متمرکز کنند.
گاردنر و مور در سال 2004، بهعنوان اولین پروتکل “روش ذهن آگاهی، پذیرش و تعهد” (MAC)، که ترکیبی از ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) میباشد، به عرصه آوردند. دهها تن از دیگر محققان، با پیروی از شیوه گاردنر و مور، به دانش پایه ذهن آگاهی در ورزش کمک کردند (برای مثال، برنر، تینات، کودرون و فورنیر، 2009؛ کافمن، گلس و آرنکف، 2009؛ آهرن، موران و لانسدیل، 2011). لازم به ذکر است ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نیز در حال ترقی در روانشناسی ورزشی میباشد (برای مثال، چاتزیسرانتس و هاگر، 2007).
جالب توجه است که درحال حاضر حمایتهای علم عصب شناسی بیشتری در رابطه با ذهن آگاهی درحال جمع آوری میباشد (بهعنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ذهن آگاهی، خود کنترلی، روانشناسی، ورزشکاران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خودکنترلی، فراشناختی، مهارت حرکتی، ذهن آگاهی