منابع و ماخذ پایان نامه دوران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

بوده است، دولتهاي باستاني ايران حتي با تعريف کنوني از دولت نيز مطابقت دارند. تعاريفي که شايد بهترين و متقنترين آنها در کنوانسيون مونته ويدئو196 1933 ارائه شده و ميگويد دولت به عنوان يک شخصيت حقوق بين‌الملل، بايد داراي چهار صفت يا شرايط: جمعيت دائمي، يک سرزمين مشخص، يک حکومت و اهليت (مشروعيت، حاکميت) و توان برقراري رابطه با ديگر دولتها را داشته باشد. ايران از همان دوران باستاني و سپيده دم تاريخ، داراي اين شرايط بوده است (شاو 1374، 134).
بنابراين از ابتدا و در بنياد اين تحقيق شاهد تفاوت و تقابل هويتي خاص در ميان دو کشور ايران و ترکيه هستيم.

4-3-2- هويت تمدني ايران
بر اساس انديشههاي سازهانگاري، نميتوان هويت را يک فرآيند ثابت و بدون تغيير دانست. هويت در انديشه سازه‌انگاري، يک انگاره يا برساخته ذهني است که در هر دوره و بر اساس مقتضيات همان دوره زيستي، برسازي ميشود. با تمام احترامي که براي اين نظريه پردازان قائليم، بايد به صراحت گفت که برسازي هويت بر اساس دوره و مقتضات زيستي آن دوره را ميتوان در چارچوب يک خط سير يا سابقه هويتي، برسازي نمود. اين برسازي که بر انگاره ذهني از گذشته، حال و آينده ما دلالت دارد را ميتوان هويتي سابقه‌دار، معتدل و ميانهرو دانست که با هر حادثه‌اي مانند جنگ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد همبستگی ملی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جهان خارج، زبان و فرهنگ، فرهنگ عامه