منابع و ماخذ پایان نامه دانه بندی، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان غربی، سفر در زمان

دانلود پایان نامه ارشد

در تیمار های آبیاری اختلاف معنی داری داشت و در هر دو سال اجرای آزمایش بیشترین درصد روغن مربوط به تیمار آبیاری کامل بود که با دو تیمار دیگر اختلاف معنی داری داشت.

2-1-28: اثر تنش خشکی بر پروتئین ها:
برخی از پروتئین ها در گیاهان به صورت ویژه ای ساخته می شوند. دهیدرین یکی از انواع پروتئین هایی است که به هنگام تولید هورمون ABA در گیاه ساخته می‌شود. در ارقام مقاوم به خشکی آفتابگردان مشخص شده است که تجمع دهیدرین در شرایط کمبود آب با مقاومت به خشکی و نیز سازگاری در برابر آن همراه است. در برگهای ارقام مقاوم به خشکی آفتابگردان تجمع دهیدرین همراه با ایجاد مکانیسم های مقاومت به خشکی سبب حفظ فشار آماس سلول ها می شود و اینگونه استنباط می شود که دهیدرین مانع از دهیدراسیون می شود (Lawlor, 1995).

2-1-29: اثر تنش خشکی بر چربی ها:
چربی ها بر خلاف پروتئین ها فراوانترین جزء تشکیل دهندهی غشاهای سلولی گیاه بوده و در محافظت از سلولهای گیاهی در شرایط محیطی مختلف و نیز استرس های محیطی نقش دارند. کمبود آب منجر به ایجاد تغییرات در ترکیب اسیدهای چرب کلروپلاست می شود. مهمترین این تغییرات افزایش در میزان اسیدهای چرب که کمتر از 16 اتم کربن دارند می باشد. فعالیت آنزیم های مؤثر بر متابولیسم چربیها در شرایط خشکی تغییر می کند. دو مسیر آنزیمی متفاوت برای شرح و توصیف دفاع از بافت ها و سلولهای گیاهی در شرایط تنش خشکی شناسایی شده است (Sherwin, 1998). در تنش های شدید میزان چربی قطبی در برگ ها کاهش می یابد. این کاهش مربوط است به تغییرات در اجزاء گلیکولیپیدها. در آفتابگردان پس از کمبود شدید آب یک کاهش در مقدار اسید لینولنیک و اسیدهای چرب غیر اشباع و نیز آنتی اکسیدانتهای لیپولیتیک رخ می دهد. در تیلاکوئیدهای ارقام مقاوم به خشکی گندم به هنگام مواجه شدن با کمبود آب یک افزایش در نسبت چربی به پروتئین رخ می دهد در صورتیکه این نسبت در ارقام حساس به خشکی بدون تغییر باقی می ماند. در هر دو گروه، کمبود آب باعث بروز تغییر در ساختار قرارگیری (ترکیب قرارگیری) چربیهای قطبی و تیلاکوئیدی حاوی چربیهای قطبی گردید ولی سطح چربیهای غیر اشباع آنها تحت تأثیر قرار نگرفت (Araus, 2002).

2-1-30: اثر تنش خشکی بر اولئیک اسید:
در مورد تأثیر رژیم آبیاری (Flagella et al., 2002)، افزایش اولئیک و کاهش لینولئیک اسید در شرایط بدون آبیاری نسبت به شرایط آبیاری کم آبی را گزارش کردند. در هنگام وقوع تنش کمبود آب در طول دوره ی پر شدن دانه در ارقام متداول و ارقام دارای اولئیک اسید زیاد، افزایش نسبت اولئیک اسید به لینوائیک اسید نسبت به شرایط آبیاری مطلوب در جنوب ایتالیا (Flagel et al., 2002) و شمال این کشور (Baldini et al., 2000). گزارش شد. (Salera and Baldini, 1998)، تیمار آبیاری را بر محتوای اولئیک اسید مؤثر ندانستند و (Unger, 1982)، همبستگی مثبتی را بین درصد اولئیک اسید و آب مصرفی در طول دوره ی رویشی گزارش کردند. کریمی کاخکی و همکاران (1389)، عنوان کردند که اثر آبیاری و رقم روی درصد اولئیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. برخی محققان، افزایش اولئیک اسید به میزان 6/2 درصد را در شرایط بدون آبیاری نسبت به شرایط آبیاری کامل گزارش کردند (Flagela et al., 2002).

2-1-31: اثر تنش خشکی بر لینولئیک اسید:
لینولئیک اسید (اولین اسید چرب از دسته ی امگا6) مهمترین اسید چرب ضروری است که در اغلب روغن های گیاهی موجود می باشد. از بعد تغذیه ای مهمترین اسید چرب غیر اشباع، لینولئیک اسید می باشد به طوری که کمبود آن در رژیم غذایی باعث انسداد عروق و نهایتاً منجر به سکته ی قلبی خواهد شد. به علاوه این اسید چرب نقش مهمی در ترمیم بافت های مجروح، سلامتی پوست، مکانیسم رشد و تکامل و تولید پروستا گلانوین دارد (Smith, 2005; Isabelle et al., 2008; Sebastian et al., 2006). کریمی کاخکی و همکاران (1389)، در پژوهشی عنوان کردند که درصد اسید چرب لینولئیک اسید تحت تأثیر معنی دار آبیاری (01/0 P) قرار داشت. همچنین آن ها عنوان کردند که از نظر تأثیر آبیاری تنها بین تیمار کم آبیاری در مراحل گل دهی و دانه بندی (1/48 درصد) با آبیاری کامل (9/48 درصد) اختلاف معنی داری وجود داشت و دارای درصد کمتری لینولئیک اسید بود. (Flagla et al., 2002)، کاهش لینولئیک اسید به میزان 8/2 درصد را در شرایط بدون آبیاری نسبت به شرایط آبیاری کامل گزارش کردند. که نتایج آن ها با نتایج کریمی کاخکی و همکاران (1389) مطابقت داشت. (Flagla et al., 2002)، افزایش اولئیک اسید و کاهش لینولئیک اسید در شرایط کمبود آب را به تنش کمبود آب در مرحله ی دانه بندی در افزایش کیفیت روغن نسبت دادند. به گزارش مروتی و همکاران (1389)، مهمترین اسید چرب تشکیل دهنده ی روغن گلرنگ در ارقام ایرانی لینولئیک اسید می باشد. در مصالعه ی احمد زاده و همکاران (1388)، میزان لینولئیک اسید گلرنگ را بین 14/65 تا 11/80 درصد اعلام کردند. وراثت پذیری میزان روغن گلرنگ به طور نسبی بالا است و این صفت بیشتر توسط عوامل ژنتیکی کنترل می شود (فروزان، 1378). گلرنگ از نظر ترکیب اسید های چرب موجود در روغن آن نیز دارای تنوع ژنتیکی است (فروزان، 1378). روغن گلرنگ بالاترین مقدار لینولئیک اسید را در میان روغن های تجاری موجود دارد و از نظر میزان غیر اشباع بودن بین روغن سویا و روغن بزرک قرار دارد. روغن گلرنگ به دلیل داشتن میزان بالای لینولئیک اسید، اندیس یدی بالا، رنگ زرد روشن و طعم مطبوع ویژه به عنوان روغن مرغوب به شمار رفته و به صورت روغن سالاد، روغن پخت و پز و نیز در تهیه ی مارگارین و مایونز قابل استفاده است (Kucuk and Arsalan, 2005; Smith, 2005). میزان سطح زیر کشت گلرنگ حدود 10 تا 11 هزار هکتار گزارش شده است که طبق برنامه ریزی انجام شده، میزان کشت گلرنگ رو به افزایش بوده و پیش بینی می شود در سال زراعی 88-87 به حدود 29 هزار هکتار در سطح کشور برسد (Anonymous, 2008).

فصل سوم
مواد و روش ها

3: مواد و روش ها:
3-1: خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی محل مورد آزمایش:
جدول 3-1 : جدول هواشناسي ايستگاه هواشناسی اراک درسال زراعي 1389
ماه
حداقل دماي مطلق
(سانتي گراد)
حداكثر دماي مطلق
(سانتي گراد)
متوسط دماي حداقل
(سانتي گراد)
متوسط دماي حداكثر
( سانتي گراد)
فروردين
-3
21
12/5
51/20
ارديبهشت
6
28
45/11
25
خرداد
8
36
94/12
39/33
تير
15
43
9/17
67/40
مرداد
18
44
11/22
5/39
شهريور
7
45
61/15
7/35
مهر
8
32
5/12
2/31
آبان
1
30
99/4
21
آذر
-1
20
9/1
6/17
دي
-5
15
1-
5/11
بهمن
-7
16
75/2
3/10
اسفند
-2
19
15/2
18
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اراک
این تحقیق در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با طول و عرض جغرافیایی 34 درجه و 3 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 48 دقیقه طول شرقی و ارتفاع از سطح دریا 1757 متر اجرا شد. این منطقه تابستان های ملایم تا گرم و زمستان های سرد دارد. تغییرات درجه حرارت این شهرستان بسیار بالا می باشد به طوری که سالیان گذشته، حداقل مطلق درجه حرارت در سال 1386 به 40- درجه ی سانتی گراد و حداکثرمطلق سال 1365 به44+ درجه ی سانتی گراد هم رسیده است. زمستان آن طولانی و تابستان آن کوتاه است و معمولاً برودت هوا از آبان ماه شروع و گاهی تا اردیبهشت ماه ادامه می یابد. خصوصیات اقلیمی منطقه و فیزیکو شیمیایی خاک به ترتیب در جداول(3-1) و (3-2) ذکر شده است.

جدول3-2. خصوصیات خاک مزرعهی مورد آزمایش
عمق (سانتی متر)
Depth (cm)
درصد اشباع (درصد)
PS (%)
مواد خنثی شونده (درصد)
T.V.N (%)
هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتی متر)
EC (μs cm)
اسیدیته گل اشباع
pH
کربن آلی (درصد)
O.C (%)
نیتروژن کل (درصد)
Total N (%)
فسفر قابل جذب
(پی. پی. ام)
Ava P (P.P.m)

پتاسیم قابل جذب
( پی. پی. ام)
Ava K (P.P.m)
شن (درصد)
Sand (%)
لای (درصد)
Silt (%)
رس (درصد)
Clay (%)
بافت خاک
Soil texture
30-0
40
26
7/2
1/8
5/0
1/0
4/9
310
26
33
41
CL

3-2: طرح آزمايشي:
اين تحقيق بر اساس آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. كرت هاي اصلي به تنش آبی در سه سطح I0= آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه (شاهد)، I1= آبیاری به میزان 85 درصد نیاز آبی گیاه، I2= آبیاری به میزان 70 درصد نیاز آبی گیاه و کرت های فرعی به صورت فاکتوریل به مصرف زئولیت در سه سطح Z0= عدم مصرف زئولیت (شاهد)، Z 1= مصرف زئولیت به مقدار چهار تن در هکتار، Z2= مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار و تيمار مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح SA0= عدم مصرف، SA1= مصرف سالیسیلیک (در زمان شروع غوزه دهی به صورت محلول پاشی با غلظت 300 پی پی ام روی گیاه اعمال شد)، اختصاص يافتند. رقم مورد استفاده در این آزمایش، رقم گلدشت (IL-111) بود که در تاریخ 5/3/1389 کشت شد.

3-3: خصوصیات رقم مورد استفاده:
این رقم بهاره متحمل به سرماي بهاره (Cold Tolerance)، حاصل انتخاب تک بوته از توده ی محلی آذربایجان غربی می باشد. دارای ارتفاع کم تا متوسط بوده، گل های آن قرمز و نارنجی پررنگ، دارای غوزه های بزرگ و دانه های درشت با وزن هزار دانهی 44 گرم و داراي 28 درصد روغن مي باشد. در مناطق اصفهان و کرج کشت می شود ولی به کم آبی حساس می باشد. آزمایشات چند ساله ی به عمل آمده در مرکز کرج مشخص نموده که رقم IL-111 از غوزه های درشت، گلچه های قرمز خوش رنگ و بدون خار برخوردار و جهت کشت در مناطق معتدل سرد مناسب است. عملکرد دانه ی این رقم حدود 2500-2000 کیلوگرم در هکتار می باشد. هم اکنون این رقم به عنوان یک ژنوتیپ مناسب در مناطق سرد، معتدل سرد و گرم به صورت كشت بهاره در کشور قابل کشت می باشد (احمدی و همکاران، 1380).

شکل 3-1. نقشه کشت

I1

I3

12
R1
Z1
SA1
Z3
SA2
Z2
SA1
Z2
SA2
Z3
SA1
Z1
SA2

Z3
SA1
Z2
SA2
Z2
SA1
Z1
SA2
Z3
SA2
Z1
SA1

Z2
SA2
Z1
SA2
Z3
SA1
Z2
SA1
Z1
SA1
Z3
SA2

I3

I2

I1
R2
Z3
SA1
Z1
SA1
Z2
SA1
Z3
SA2
Z1
SA2
Z2
SA2

Z3
SA2
Z1
SA2
Z2
SA1
Z1
SA1
Z2
SA2
Z3
SA1

Z2
SA2
Z1
SA1
Z3
SA1
Z3
SA2
Z1
SA2
Z2
SA1

I3

I1

I2
R3
Z2
SA1
Z3
SA2
Z3
SA1
Z1
SA1
Z1
SA2
Z2
SA2

Z2
SA2
Z3
SA2
Z3
SA1
Z1
SA2
Z2
SA1
Z1
SA1

Z1
SA2
Z2
SA1
Z3
SA2
Z2
SA2
Z3
SA1
Z1
SA1

I2

I3

I1
R4
Z2
SA1
Z3
SA2
Z2
SA2
Z1
SA1
Z3
SA2
Z1
SA1

Z2
SA1
Z3
SA1
Z1
SA2
Z3
SA2
Z1
SA1
Z2
SA2

Z3
SA1
Z2
SA2
Z1
SA2
Z1
SA1
Z3
SA2
Z2
SA1
I1= آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه
Z1= عدم مصرف زئولیت.
SA1= عدم مصرف سالیسیلیک اسید.
I2= آبیاری معادل 85 درصد نیاز آبی گیاه.
Z2= مصرف 4 تن زئولیت در هکتار.
SA2= محلول پاشی سالیسیلیک اسید.
I3= آبیاری معادل 70 درصد نیاز آبی گیاه.
Z3= مصرف 8 تن زئولیت در هکتار.

3-4: آماده سازی زمین و عملیات زراعی:
به منظور آماده سازی زمين، پس از اینکه رطوبت آن به حد مطلوبی رسید و گاورو شد با گاوآهن برگرداندار شخم زده شد. نمونه ی خاک از مزرعه تهیه و بر اساس نتیجه ی آزمايش خاك كودهاي نیتروژن و فسفر به ترتیب به مقدار 200 و 150 کیلو گرم در هکتار از منابع اوره و سوپر فسفات تریبل در اختيار گياهان قرار گرفت. کود فسفر در زمان کاشت به طور کامل به زمین داده شد و یک سوم کود نیتروژن به صورت پایه و مابقی به صورت سرک که یک سوم آن در زمان مرحله ی روزت گیاه و یک سوم ما بقی آن در زمان شروع غوزه دهی به زمین داده شد. به منظور اعمال زئولیت و کود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فیزیولوژی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رطوبت نسبی، فیزیولوژی