منابع و ماخذ پایان نامه دارایی ها، فاصله مالیاتی، متغیر مجازی، کیفیت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ماليات، کاهش وقفه هاي مالياتي و افزايش سطح کيفي گزارش هاي مالي مي گردد.
1390
کردستانی و رحیمی
بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگري مالی و اثرات اقتصادي آن در بازار سرمایه
معادلات ساختاري
بین رشد فروش، سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و اهرم مالی و سطح کیفیت گزارشگري رابطه معناداري وجود نداشته است.
1390
میرمحمدی و همکاران
بررسي تاثير عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي از ديدگاه کارکنان مالياتي موديان بزرگ مالياتي در شهر تهران
رگرسيون چندگانه
تکاليف مربوط، اعمال جرائم مالياتي، مصرف صحيح درآمدهاي مالياتي و اعلام آن براي موديان مالياتي عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي است.

1390
طالب نيا و همكاران
ارتباط بين گزارشگري مالياتي با شفافيت گزارشگري مالي
رگرسيون چندگانه
وجود يک رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي
1390
پورحیدری و همکاران
تحت چه شرايطي روشهاي بودجه بندي سرمايه اي در بين شرکت ها متفاوت است و چه چيز حاکم بر اين تفاوت هاست
آزمون t
افزايش در عدم اطمينان هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي تاثير مي گذارد.

1391
عرب صالحی و همکاران
بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌ها
رگرسيون چندگانه
بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم رابطه معنادار وجود دارد.
1391
هنربخش و همکاران
بررسی اثر نسبی استراتژی‌های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت‌ها
رگرسيون چندگانه
در هر2 طبقه‌ي شركت‌ها، متغير اهرم مالي رابطه مثبتي با عملكرد شركت دارد.
1392
رمضانی و همکاران
حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن

معادلات ساختاري
سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از داده های بیرونی و درونی سازمان مالیاتی از قبیل داده های گمرکی، بانکی، بیمه، اظهارنامه های قبلی و . . . به تطبیق اطلاعات مؤدیان از طریق تحلیل بر مبنای ریسک بپردازد
1392
حقیقت و محمدی
رابطه کيفيت افشاء شرکتي و فاصلهمالياتي

رگرسيون چندگانه
شرکت هاي با شفافيت بالا، پتانسيل تضاد نمايندگي کمتر و فاصلهمالياتي بيشتر نسبت به شرکت هاي با شفافيت پايين دارند
1392
مداح و نعمت الهی
رابطه بين نرخ تعرفه و فرار مالياتي در سطح داده هاي تجاري
معادلات ساختاري
رابطه مثبت و معني داري بين اختلافات تجاري يا فرار مالياتي و نرخ هاي تعرفه در مورد 27917 توليدات تحت بررسي وجود دارد
1392
مهرانی و سیدي
رابطه بین مالیات بر درآمد و حسابداري محافظه کارانه
رگرسيون چندگانه
شواهد مبین وجود انگیزه مالیاتی حسابداري محافظه کارانه در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
1392
بادآور نهندی و همکاران
تأثیر شفافیت اطّلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها
رگرسيون چندگانه
نتایج پژوهش حاکی از آن است که شفافیت اطّلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد.
1392
قربانی و همکاران
تأثیر کیفیت گزارشگري مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام را در شرکت ها
رگرسيون چندگانه
کیفیت گزارشگري مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام تأثیري معکوس دارد

5-2) تشریح مقاله مبنا
گالمور و لابرو(2014) در تحقیقی با عنوان اهمیت محیط اطلاعاتی داخلی در فاصله مالیاتی شرکتها نشان دادند که توانایی شرکتها برای فاصله از مالیات، به طور بالقوه تحت تاثیر کیفیت محیط اطلاعاتی داخلی آنها قرار دارد. این محققین، از اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده، جهت اندازه گیری فاصله مالیاتی شرکتها استفاده نمودند و جهت برآورد کیفیت گزارشگری مالی، از 4 معیار سرعت اعلان سود، دقت سود پیش بینی شده، رویداد تجدید ارائه اطلاعات و ضعف کنترلهای داخلی استفاده شده است. همچنین، آنها دو متغیر پراکندگی جغرافیایی شرکت و عدم اطمینان اطلاعاتی را به عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده نمودند که برای محاسبه پراکندگی، از تعداد شعب شرکتها در سطح کشور و برای محاسبه عدم اطمینان، از میانگین انحراف معیار 5 ساله درآمد فروش، جریان نقد عملیاتی و حقوق صاحبان سهام استفاده کردند.
1-5-2) فرضیات مقاله مبنا
محیط اطلاعاتی داخلی با کیفیت بالاتر با فاصله مالیاتی بیشتر، ارتباط دارد.
اثر سودمند کیفیت اطلاعات داخلی بر فاصله مالیاتی، در شرکتهای با تنوع بالاتر، بیشتر است.
اثر سودمند کیفیت اطلاعات داخلی بر فاصله مالیاتی، در شرکتهای با عدم اطمینان کمتر، بیشتر است.
محیط اطلاعاتی داخلی با کیفیت بالاتر با ریسک مالیاتی کمتر، ارتباط دارد.
2-5-2) متغیرهای مقاله مبنا
الف)متغیرهای وابسته
Cash ETR Cash : مالیات نقدی پرداخت شده تقسیم بر درآمد قبل از مالیات تعدیل شده بر اساس اقلام تعهدی
Cash ETRVolatility : انحراف معیار نرخ موثر مالیاتی نقدی در صول 5 سال
ب) متغیرهای کیفیت محیط اطلاعاتی داخلی(IIQ)
Earnings Announcement Speed : سرعت اعلان سود. تعداد روزهای بین پایان سال مالی و اعلام سود تقسیم بر 365 و ضربدر 1-
Management Forecast Accuracy: دقت پیش بینی سود مدیریت. قدرمطلق تفاوت بین پیش بینی سود مدیران با سود تحقق یافته هر سهم ضرب در 1-
No MaterialWeaknesse: یک متغیر مجازی است که چنانچه شرکت در بخش 404 گزارشات مالی، یک ضعف اساسی را گزارش نموده باشد؛ صفر و در غیراینصورت 1 می باشد.
No Error Restatement: یک متغیر مجازی است که چنانچه شرکت، اطلاعات مالی را به دلیل یک اشتباه غیرعمدی، تجدید ارائه نموده باشد؛ صفر و در غیراینصورت 1 می باشد.

ج) متغیرهای کنترلی
Geographic Dispersion : پراکندگی جغرافیایی. جمع مربعات فروش شرکت در هر منطقه جغرافیایی تقسیم بر کل فروش منهای 1 ضرب در 1-
Business Dispersion : پراکندگی تجاری. جمع مربعات فروش شرکت در هر بخش تجاری تقسیم بر کل فروش منهای 1 ضرب در 1-
Restructure Indicator: یک متغیر مجازی است که چنانچه شرکت در سال موردنظر، هزینه تجدید ساختار گزارش نموده باشد؛ مقدار آن 1 و در غیراینصورت صفر می باشد.
Volatility: تغییرپذیری سه معیارشامل قدرمطلق تغییر در فروش تقسیم بر کل داراییها، تغییرپذیری سرمایه و تغییر در تغییرپذیری سرمایه نسبت به دوره گذشته
High Volatility : یک متغیر مجازی است که چنانچه، تغییرپذیری برای شرکت در سال موردنظر، بیش از میانه آن برای کلیه شرکتهای نمونه آماری باشد؛ مقدار آن 1 و در غیراینصورت صفر می باشد.
Size : اندازه شرکت. لگاریتم طبیعی دارایی ها
PPE: ارزش دفتری دارایی های ثابت تقسیم بر کل دارایی ها
ΔPP: تغییر در ارزش دفتری دارایی های ثابت تقسیم بر کل دارایی ها
Leverage : اهرم مالی شرکت
R&DExpense : هزینه های تحقیق و توسعه تقسیم بر کل دارایی ها
NOL Dummy Indicator: یک متغیر مجازی است که چنانچه شرکت در سال موردنظر، زیان عملیاتی داشته باشد؛ مقدار آن 1 و در غیراینصورت صفر می باشد.
ΔNOL Current : تغییر در زیان عملیاتی شرکت
Extraordinary Items: اقلام غیرمترقبه تقسیم بر کل داراییها
Foreign Income : درآمد ناشی از شعبات خارجی شرکت
FI Dummy : یک متغیر مجازی است که چنانچه شرکت در سال موردنظر، درآمد ناشی از شعبات خارجی داشته باشد؛ مقدار آن 1 و در غیراینصورت صفر می باشد.
ROA : بازده دارایی ها
MTB : نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
Sales Growth : نرخ رشد فروش شرکت
Age : عمر شرکت

3-5-2) مدل مقاله مبنا
گالمور و لابرو(2014) آزمون فرضیات را با استفاده از مدل های رگرسیونی چندگانه انجام دادند که مدل کلی به صورت زیر می باشد.

4-5-2) یافته های مقاله مبنا
گالمور و لابرو(2014) دریافتند که شرکتهای داری محیط اطلاعاتی با کیفیت بالاتر، نرخ موثر مالیاتی کمتری دارند. آنها استدلال نمودند که در برخی از شرایط، کیفیت اطلاعات در کاهش فاصله مالیاتی، منافع بیشتری دارد. برای مثال، در شرکتهایی که پراکندگی جغرافیایی بیشتری دارند؛ کیفیت اطلاعات، باعث ایجاد هماهنگی و تجمیع به موقع اطلاعات شده و شرکت را در کاهش نرخ موثر مالیاتی کمک می کند. همچنین، برای شرکتهایی که در محیط های با عدم اطمینان بالا فعالیت دارند؛ اطلاعات با کیفیت بالا، موجب بهبود تصمیم گیری و پیش بینی رویدادهای آتی می شود. این محققین، شواهدی ارائه نمودند که نشان می دهد، کیفیت بالای اطلاعات، موجب کاهش نرخ موثر مالیاتی و فاصله مالیاتی شرکتها شده است، بدون اینکه بر روی ریسک مالیاتی آنها تاثیرگذار باشد.

فصل سوم
روش تحقيق

1-3) مقدمه
موضوع تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد . انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد . بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت ، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيقتر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد. در فصل حاضر روش تحقيق مرتبط با موضوع مذكور ارائه شده است. براي اين كار ابتدا فرضيات تحقيق تدوين شده و روش تحقيق بيان شده است. سپس متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها تشريح شده است و آنگاه نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات و روش آزمون فرضيات و روش بررسي سوال پژوهش تشريح مي گردد. همچنين در خصوص روشهاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها در پايان فصل بحث شده است.
2-3) روش كلي تحقيق
الف) برمبنای هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن عوامل موثر بر رفتار مالیاتی اشخاص حقوقی مبتنی بر محیط گزارشگری مالی بررسي شده است.
ب) برمبنای استنتاج
روش تحقیق به لحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد.

ج) برمبنای طرح تحقیق
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد و در آزمون فرضیات آن داده های تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
3-3) تعریف جامعه آماری
جامعه آماري تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد.در اين تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دليل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهایی هستند که شرایط زیر را داشته باشند.
جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه ها و بانکها نباشند.
در طول سالهاي مالي 1384 تا 1392 در بورس حضور داشته اند.
بیش از 4 ماه در هر سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشند.
پايان سال مالي آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذكر تغييري در سال مالي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شركت، مالیات بر درآمد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار تهران، فاصله مالیاتی