منابع و ماخذ پایان نامه داده های ورودی

دانلود پایان نامه ارشد

داده های ورودی را از حالت نرمال خارج نموده و بار ديگر مدل اجرا شده است که خلاصه نتايج مربوط به شبيه سازی در جدول (4-1) آمده است. ميانگين مربعات خطا توسط نرم افزار ارائه شده و از رابطه (4-1) نيز قابل محاسبه میباشد.

(4-1) = ميانگين مربعات خطا

که در آن xi مقدار شبيهسازی شده دادهها توسط مدل، yi مقدار واقعی اندازهگيری شده دادهها، i شمارشگر و n تعداد دادههای اندازهگيری شده است. مقدار MSE نشان میدهد که پيشبينیها چه ميزان بيشتر يا کمتر برآورد شدهاند. در بهترين شرايط که مقادير پيشبينی شده با مقادير اندازهگيری شده برابر میباشد مقدار MSE برابر صفر خواهد بود.

جدول 4-1 ميانگين مربعات خطا و ضريب همبستگی در بخشهای مختلف مدل

محدوده
R
MSE
آموزش
0.950
2.212
ارزيابی
0.912
4.507
آزمون
0.795
16.286
کل
0.886
5.486

در شکل (4-2) مقادير نيترات شبيه سازی شده توسط مدل در برابر مقادير اندازه گيری شده در چاهها ترسيم شده است. ميزان درصد خطای نسبی اندازه گيری مدل از رابطه (4-1) محاسبه گرديده و در جدول (4) پيوست آمده است.

(4-2) = درصد خطای اندازه گيری

که در آن xi مقدار شبيهسازی شده دادهها توسط مدل، yi مقدار واقعی اندازهگيری شده دادهها، i شمارشگر دادههای اندازهگيری شده است. برطبق داده های جدول (4) پيوست درصد خطای اندازه گيری در محدوده 8/58 تا 9/57- با متوسط 743/0 درصد متغير بوده و 80 درصد خروجیهای مدل دارای خطای کمتر از حدود 18± درصد بودهاند که در حد قابل قبول بوده و نشان داده که مدل ارائه شده قادر است به خوبي هدف تحقيق را برآورده سازد.

شکل 4-2 نمودار همبستگي بين مقادير شبيه سازی شده و مقادير اندازهگيری شده

4-2 حساسيت مدل نسبت به پارامترهاي ورودي (آزمون حساسيت سنجي)
در اين تحقيق براي انجام آناليز حساسيت مدل از روش Statsoft استفاده گرديده است. در اين روش مقادير ضريب حساسيت متغيرهاي ورودي از تقسيم نمودن خطاي کل شبکه در غياب يک متغير بر خطاي کل شبکه در حضور تمامي متغيرهاي ورودي، بدست ميآيد. نتايج آناليز در جدول (4-2) و شکل (4-3) آمده است.

شکل 4-3 نمودار ميله‌اي (هيستوگرام) ضرايب حساسيت پارامترهاي مورد استفاده در روش Statsoft

جدول 4-2 ضرايب حساسيت پارامترهاي مورد استفاده در روش Statsoft
ضريب حساسيت فاکتور حذف شده
MSE
فاکتور حذف شده
1
0.020979
بدون حذف فاکتور
1.129224463
0.02369
کلر
1.092330426
0.022916
بي کربنات
0.899661566
0.018874
پتاسيم
0.764335764
0.016035
سديم
1.12650746
0.023633
کلسيم
1.035464035
0.021723
منيزيم
0.834501168
0.017507
سولفات
1.202774203
0.025233
هدايت الکتريکي
0.868868869
0.018228
سختي
0.964488298
0.020234
نسبت جذبي سديم
1.189999523
0.024965
PH

اگر مقدار ضريب حساسيت يک متغير بيشتر از يک باشد نشان دهنده آن است که متغير در نظر گرفته شده سهم زيادي در توزيع تغييرپذيري مؤلفههاي عملکرد داشته و حذف آن باعث بالارفتن ميزان خطا در مدل ميگردد. با توجه به جدول خروجي آناليز (جدول 4-2)، محدوده تغييرات ضريب حساسيت بين 76/0 و 2/1 بدست آمده که نشان داده بيشترين تأثير بر مدل توسط پارامترهاي هدايت الکتريکي و PH و کمترين تأثير توسط سديم اعمال گرديده است [2].

4-3 نتايج مربوط به بهينه‌سازي با الگوريتم ژنتيک
با استفاده از ابزار الگوريتم ژنتيک در Matlab با نام GAtool، فرآيند بهينهسازي انتخاب شده است در پنجره بازشده، m-file ذخيره شده را فراخوني کرده و به عنوان تابع بهينه هدف به آن ارجاع گرديده است. تعداد متغيرهاي ورودي، 11 عدد (پارامترهاي کيفي آب)، تعداد جمعيت 50 و تعداد نسلها 100 در نظر گرفته شده است. برنامه مربوط به تنظيمات و نتايج حاصل در ادامه آورده شده است.

شکل 4-4 نتيجه بهينهسازي شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از الگوريتم ژنتيک

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ورودي، اندازه‌گيري، Matlab، دادههاي Next Entries منابع مقاله با موضوع آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، آزمون فرضیه، رسانه های آموزشی