منابع و ماخذ پایان نامه خوداشتغالی، تسهیلات اعطایی، بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد

∑_(n=2)^5▒β_6n 〗+β_7 〖X_t+γ〗_1 S_t+U_t

رگرسیون دوم نیز بیانگر عواملی غیر از مدل رگرسیون قبلی می‌باشد. (یعنی زمانی‌که تمام متغیرهای موهومی، مساوی صفر (0D = ) هستند) که عبارت است از:
Y_t=α_1+β_7 〖X_t+γ〗_1 S_t+U_tمدل شماره 3-5

فصل چهارم
تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه
این بخش از پژوهش بعد از بیان آمار توصیفی درمورد نحوه اجرای‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده طی دوره 1389- 1385، به ارائه مدل توضیح داده شده در فصل سوم همین مطالعه به‌طور کلی و تفکیک شده پرداخته و در نهایت به بیان نتایج می‌پردازد.
4-2- آمار توصیفی
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، به ‌تعداد 9992 طرح کوچک زودبازده از 37981 طرحی که به این اداره طی دوره 1389- 1385 معرفی شده‌اند، تسهیلات تعلق گرفته که 26 درصد طرح‌ها را شامل می‌شوند. این طرح‌ها عملاً از مبلغ 2219/5537133 میلیون ریال تسهیلات استفاده نموده‌اند. از کل تسهیلات پیش‌بینی شده برای 9992 طرح دریافت‌کننده تسهیلات، 78 درصد از تسهیلات، پرداخت شده و 80 درصد اشتغال پیش‌بینی شده برای سال‌های 1385 تا 1389، ایجاد شده است. همچنین به میزان 5745 طرح از 9992 طرح دریافت‌کننده تسهیلات، یعنی 57 درصد، به بهره‌برداری رسیده‌اند. این طرح‌ها از مبلغ 025/3274275 میلیون ریال تسهیلات استفاده نموده‌اند. لازم به‌ذکر است که در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، 79 درصد از تسهیلات پیش‌بینی شده، پرداخت شده و 78 درصد اشتغال پیش‌بینی شده طی دوره مذکور ایجاد شده است. بنابراین بر اساس اطلاعات موجود، کل طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال‌های 1385 تا 1389 دارای 20 درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده و 22 درصد انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده بوده و در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نیز میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده، 22 درصد و میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده، 21 درصد می‌باشد.
حال بعد از ارائه کلیاتی در مورد عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده طی دوره 1389- 1385 به بیان آمارهای به‌دست آمده از این بنگاه‌ها به‌طور تفکیک شده بر اساس ویژگی‌ها و سال‌های مختلف پرداخته می‌شود.
4-2-1- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1389
نگاره شماره 4-1 به بررسی طرح‌های زودبازده‌ای که طی دوره 1389- 1385 در استان کرمان تسهیلات دریافت کرده‌اند، می‌پردازد. هر ویژگی در این نگاره به‌طور تفکیک‌شده توضیح داده می‌شوند.

نگاره شماره 4-1: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385
ویژگی
طرح اجرایی
اشتغال پیش‌بینی شده
درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده
اشتغال ایجاد شده
درصد اشتغال ایجاد شده
تسهیلات پیش‌بینی‌شده
درصد تسهیلات پیش‌بینی شده
تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات اعطایی کل
سهم تسهیلات
تعداد کل طرح‌ها
درصد طرح‌ها
سرانه تسهیلات پیش‌بینی شده به ازای هر شغل
سرانه تسهیلات به ازای هر شغل
نوع فعالیت
خدماتی















صنعتی















کشاورزی














نوع طرح
خوداشتغالی















توسعه ای















جدید















سرمایه درگردش















نیمه تمام














شهرستان
بافت















بردسیر















بم















جیرفت















راور















رفسنجان















رودبار















زرند















سیرجان















شهربابک















عنبراباد















قلعه گنج















کرمان















کهنوج















کوهبنان















منوجان














دستگاه اجرایی
اداره تعاون، کار و امور اجتماعی















سازمان بازرگانی















سازمان جهادکشاورزی















سازمان صنعت، معدن و تجارت














ویژگی
طرح اجرایی
اشتغال پیش‌بینی شده
درصد اشتغال پیش‌بینی شده
اشتغال ایجاد شده
درصد اشتغال ایجاد شده
تسهیلات پیش‌بینی شده
درصد تسهیلات پیش‌بینی شده
تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات پرداخت شده
درصد تسهیلات اعطایی کل
سهم تسهیلات
تعداد کل طرح‌ها
درصد طرح‌ها
سرانه تسهیلات پیش‌بینی شده به ازای هر شغل
سرانه تسهیلات به ازای هر شغل
بانک عامل
بانک رفاه















بانک تجارت















بانک سپه















بانک صادرات















بانک صنعت و معدن















بانک کشاورزی















بانک مسکن















بانک ملت















بانک ملی














نوع مجری
تعاونی















زن















شرکت















مرد














سال















































































منبع: یافته‌های محقق
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشند

بخش‌ فعالیت
بر اساس نگاره شماره 4-1، 4696 طرح در بخش خدمات طی دوره 1389- 1385 در این استان توانایی ایجاد 10146 فرصت شغلی، 1462 طرح در بخش صنعت و 3834 طرح در بخش کشاورزی توانسته‌اند به ترتیب 14666 و 5693 فرصت شغلی را ایجاد کنند. لازم به ذکر است که بیش‌ترین تعداد طرح‌ها در این دوره مربوط به بخش خدمات بوده و بخش صنعت کم‌ترین تعداد طرح‌ها را در بر داشته است. با توجه به تسهیلات پرداختی به کل طرح‌های مربوط به بخش خدمات، صنعتی و کشاورزی، سرانه تحصیلات 185 میلیون ریال برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی‌شده که در عمل حدود 181 میلیون ریال پرداخت شده است. با توجه به تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های بخش خدمات و میزان اشتغالی که این طرح‌ها ایجاد کرده‌اند، سرانه تحصیلات 160 میلیون ریال به ازای هر شغل پیش‌بینی شده است که عملاً 146 میلیون ریال پرداخت شده است. سرانه تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب 218 میلیون ریال و 151 میلیون ریال بوده که میزان سرانه تسهیلات این دو بخش کم‌تر از مقدار پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها می‌باشد. تعداد کل طرح‌ها و سرانه تسهیلات به ازای هر شغل در نگاره شماره 4-1 آورده شده است. لازم به‌ذکر است که درصد اشتغال ایجاد شده که در این نگاره موجود است بر اساس اشتغال ایجادی طبق پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته برای طرح‌ها و درصد تسهیلات پرداختی بر حسب تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای طرح‌ها محاسبه شده است. اگرچه درصد تسهیلات اعطایی کل، تسهیلات پرداختی به طرح‌ها بر اساس هر ویژگی موجود در نگاره، می‌باشد. شایان ذکر است که میزان تسهیلات اعطایی به‌کل دوره برای طرح‌های زودبازده به بخش صنعت بیش‌تر بوده؛ اگرچه بخش خدمات در ایجاد اشتغال طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نسبت به سایر بخش‌ها بهتر عمل نموده است. بخش کشاورزی نیز با ایجاد 77 درصد اشتغال، رتبه پایین‌تری را نسبت به دو بخش دیگر در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی به‌خود اختصاص داده است.
نوع طرح‌ اجرایی
از تعداد 9992 طرح کوچک و متوسط زودبازده استفاده‌کننده از تسهیلات، 73 درصد طرح‌ها توانسته‌اند از تسهیلاتی که به طرح‌های خوداشتغالی داده شده، بهره‌مند گردند. 6 درصد طرح‌ها از تسهیلات طرح‌های توسعه‌ای، 13 درصد از تسهیلات طرح‌های جدید، 7 درصد از تسهیلات طرح‌های سرمایه‌درگردش و 2 درصد از تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام استفاده نموده‌اند. تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های خوداشتغالی که بیش‌ترین درصد طرح‌ها را طی دوره 1389- 1385 تشکیل می‌دهند، 46/684970 میلیون ریال می‌باشد. نگاره شماره 4-1 نشان می‌دهد که طرح‌های خوداشتغالی با کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات و داشتن تعداد طرح‌های بیش‌تر، توانسته 87 درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کند و نسبت به سایر طرح‌ها موفق‌تر عمل نماید. از همین جنبه، طرح‌های جدید نسبت به سایر نوع طرح‌ها در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی، دارای میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بیش‌تری می‌باشد. طرح‌های سرمایه درگردش با دریافت بیش‌ترین میزان تسهیلات کل این دوره توانسته بعد از طرح‌های خوداشتغالی، طرحی موفق نسبت به سایر طرح‌ها به‌حساب آید.
مکان اجرای طرح
از تعداد 9992 طرح دریافت‌کننده تسهیلات، 2612 طرح به شهرستان کرمان تعلق دارند که 53 درصد تسهیلات طی دوره مذکور به این شهرستان تعلق گرفته و 80 درصد اشتغال طبق پیش‌بینی محقق شده و تنها 20 درصد فرصت شغلی در این میان از دست رفته است. بیش‌ترین تعداد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات مربوط به این شهرستان بوده و کم‌ترین آن مربوط به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، استان کرمان، خوداشتغالی، مدل رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، تسهیلات اعطایی، بخش کشاورزی، توجیه اقتصادی