منابع و ماخذ پایان نامه حوزه و دانشگاه، ناصر خسرو

دانلود پایان نامه ارشد

1381، ج1، ص18
.181 محمد حسين ذهبي، ج1ص 101.
182. فضل حسن عباس، المفسّرون مدارسهم و مناهجهم، اول، (اردن، دارالنفائس، 1427)، القسم الاول، ص357.
183. مصطفي الصاوي الجويني، مناهج في التفسير، (اسکندريه، منشأه المعارف، بي تا)، صص 6-7.
184. محمد بکر اسماعيل، القاسمي و منهجه في التفسير، اول، (قاهره، دارالمنار، 1411)، ص 37-38، سيد محمد علي ايازي، المفسرون حياتهم و منهجهم، ج1، ص32.
185. علي اکبر بابايي، بررسي مکاتب و روش هاي تفسيري، ج1، ص15، البته در اين منبع، مکاتب در معناي مطلق نظريات و روشهاي تفسيري که تا کنون در تفاسير مدون و معروف قرآن به کار رفته نيز اطلاق شده خواه نفوذ و شيوع آن نظريه و روش در حد مکتب باشد يا نباشد.
186. محمد کاظم شاکر، مباني و روش‌هاي تفسيري، صص 49-50.
187 منظور همان تفسير موضوعي سنتي است که موضوعات آن از متن قرآن به دست مي‌آيد.
188 منظور همان تفسير موضوعي به روش شهيد صدر است که موضوعات از بيرون از قرآن انتخاب شده و بر قرآن عرصه مي‌شود.
189. ر.ک: محمد کاظم شاکر، مباني و روش هاي تفسيري، ص49؛ سيد رضا مؤدب، ص271.
190. ر.ک: محمد ابراهيم شريف، ص233.
191. ر.ک: عبدالکريم بهجت پور، تفسير تنزيلي، مباني اصول، قواعد، فوايد، اوّل، (قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1392)، ص16.
192. ر.ک: محمد ابراهيم شريف، صص236-238، عبدالکريم بهجت پور، صص 349-353.
193. عبد الکريم بهجت پور، صص349-374.
194. سعيد اسماعيل علي، محمد جواد رضا، مکتبها و گرايشهاي تربيتي در تمدن اسلامي، (ترجمه بهروز رفيعي)، اول، (قم و تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و انتشارات سمت، 1384)، صص95-279، ر.ک: ماجد عرسان کيلاني، سير آراي تربيتي در تمدن اسلامي، (ترجمه: بهروز رفيعي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، 1387)، صص151-332.
195. ر.ک: عمر فروخ، تاريخ الفکر العربي الي ايام ابن خلدون، اول، (بيروت، دارالعلم للملايين، 1983)، صص 478-482، سعيد اسماعيل علي، محمد جواد رضا، صص175-186. (مراد ما از تربيت صوفيانه تربيت مبتني بر رويکرد زاهدانه و اخلاقي است و انحرافات صورت گرفته در برخي فرقه‌هاي آن مورد نظر و تأييد نمي باشد).
.196 ابوحامد محمد غزالي، کيمياي سعادت (ترجمه احياء علوم الدين)، (ترجمه مؤيد الدين خوارزمي، به کوشش حسين خديوجم)، دوّم، (تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1364)، ج3، صص40-41.
197 تفسير عرفاني اجتماعي ناظر به رويکرد تفسير حضرت امام خميني( است که عرفان را از زندگي فردي و کنج عزلت به ميدان اجتماع و سياست کشاند. (ر.ک: سيد محمد علي ايازي، تفسير قرآن مجيد؛ برگرفته از آثار امام خميني;، اول، (تهران، عروج، 1384)، ج1، ص281.
198. يکي از محققان بعد از ارائه تعريفي از تفسير تربيتي، در سه محور وظايف آن را تحليل کرده است 1. استخراج معارف تربيتي قرآن.2. عرضه مسائل تربيتي بر قرآن. 3. کشف روشهاي آموزشي و تربيتي قرآن. (ر.ک: علي رضا اعرافي، درآمدي بر تفسير تربيتي، صص60-68)
در تحليلي ديگر شيوه هاي عمل مفسّر تربيتي سه گونه دانسته شده است.1. استخدام علوم تربيتي در فهم بهتر آيات تربيتي قرآن: 2. تطبيق نظريات علمي تربيتي بر قرآن: 3. استفاده از قرآن در نظام تربيتي، به معناي نظريه پردازي‌ تربيتي براساس قرآن. (محمد علي رضايي اصفهاني و ديگران، “مفهوم شناسي و روش شناسي تفسير تربيتي قرآن”، دو فصلنامه تخصصي قرآن و علم، شماره 3، ص16). ايشان در جاي ديگر به ضرورت توجّه مفسر تربيتي به هشت فعاليت در فرايند تفسير اشاره مي‌کند که عبارتند از: 1) توضيح معاني و مقاصد آيات قرآن با عنايت به فرآيند تربيت. 2) استخدام علوم تربيتي براي توضيح آيات قرآن. 3) توجّه به بعد تربيتي قرآن در بيان نکات تفسيري. 4) تبيين آموزه‌ها و پيام هاي تربيتي قرآن. 5) بهره جويي از آيات قرآن براي جهت دهي به مباني علوم انساني. 6) نظريه پردازي تربيتي بر اساس آيات قرآن. 7) استنباط اهداف، مباني، روش‌ها و در نهايت نظام تربيتي قرآن. 8) توجّه به نکات تربيتي قرآن براي پرورش ابعاد و ساحت هاي تربيتي انسان؛ همچون بعد عقلي، عاطفي و…سپس ايشان تأکيد مي‌کند که برخي از اين عناصر در تفسير ترتيبي و برخي در تفسير موضوعي تحقق مي‌يابد. (ر.ک: محمد علي رضايي اصفهاني، “تفسير تربيتي سوره حمد”، دو فصلنامه تخصصي قرآن و علم، شماره 3، صص79-80) با بررسي اين فهرست اقدامات، ملاحظه مي‌شود که تکثير عنوان صورت گرفته و برخي از اين اقدامات در برخي مندرج است؛ مانند مورد اوّل با هفتم و هشتم، مورد سوم و چهارم و برخي موارد ديگر.
نويسنده ديگر معتقد است که تفسير تربيتي چند معنا ميتواند داشته باشد: 1) تفسير آيات تربيتي؛ يعني کاري که شبيه آن را در آيات الاحکام داريم. پس آياتي را که وجوه تربيتي آن‌ها بيشتر آشکار اشت در يک مجموعه قرار ميدهيم. 2) بيان نکته هاي تربيتي آيات. 3) داده هاي تعليم و تربيت رسمي چه هستند؟ ما از اين داده‌ها و دستاوردهاي علوم تربيتي در تفسير آيات استفاده مي‌کنيم.در اين معنا آيات شبيه تفسير روان شناختي، تفسير اقتصادي و تفسير سياسي است. 4) به سراغ قرآن مي‌رويم تا ببينيم چه شيوه خاص تربيتي را ارائه مي‌دهد. در واقع يک نگاه بيروني و روش شناختي داريم نه يک نگاه محتوايي يا تحليلي. 5) به رسالت و کارکرد اصلي قرآن برگرديم ببينيم که آيا قرآن کتاب سياست، اقتصاد، روان شناسي يا جامعه شناسي است. يا رسالت قرآن غير اين هاست. (ر.ک: علي رضا اعرافي و ديگران، “اقتراح/ مفهوم شناسي و روش شناسي تفسير تربيتي قرآن”، دو فصلنامه تخصصي قرآن و علم، شماره3، صص17-18)
نويسنده اي ديگر ذيل چهار محور شيوه هاي عمل مفسّر تربيتي را تحليل کرده است . 1. بيان و تفسير آياتي که مستقيماً به مساله تربيت و ابعاد و اهداف و مباني و روشها و عوامل و موانع آن اشاره دارد. 2. استخراج نکات، نظريه‌ها يا نظام جامع تربيتي از آيات قرآن: روشن است که در اين رويکرد مفسّر در بند آيات خاصي نخواهد بود و مي‌تواند به صورت ترتيبي (به صورت نزول و يا کتابت قرآن) از تمام آيات به اين مقوله بنگرد.3. نگاه برون متني به قرآن با هدف دريافت اين مساله که گزاره‌ها و نظريات علمي ثابت شده در علوم تربيتي تا چه ميزان با آيات قرآن تطابق دارد. در اين نگاه پژوهنده به دنبال اثبات حقانيت قرآن به واسطه گزاره‌ها و نظريات نيست؛ بلکه به دنبال دريافتن صحت و سقم گزاره هاي تربيتي از منظر قرآن است. 4. نگاه برونمتني به قرآن با اين تفاوت که براي فهم بهتر و دقيق تر از آيات و رموز نهفته آن از داده هاي قطعي علوم تربيتي استفاده ميکنيم و براي فهم بهتر آيات تربيتي اين داده‌ها را به استخدام مي‌گيريم. (ر.ک: سيد احمد هاشمي علي آبادي، “روش شناسي تفسير تربيتي”، ماهنامه معارف، شماره، 100، صص2-3)

199. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون، يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيم. (حجرات، 11-12)
200. يوسف، 12
201. سيد قطب، في ظلال القرآن، هفدهم، (بيروت، قاهره، دار الشروق، 1412)، ج14،ص1974؛ محمد جمال الدين قاسمي، محاسن التأويل، اول، (بيروت، دار الکتب العلميه، 1418)، ج6، ص157؛ محمد صادقي، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، دوّم، (قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1365)، ج15، ص40.
شگفت اينکه در کتاب التفسير التربوي للقرآن الکريم، انور الباز که بايد ابعاد تربيتي آيات را مورد توجّه بيشتري قرار دهد از اين فراز داستان به هيچ نکته تربيتي اشاره نکرده است، (ر.ک: انور الباز، ج2، ص91)
.202 ر.ک: محمد حسين فضل الله، من وحي القرآن، دوّم، (بيروت، دار الملاک للطباعه و النشر، 1419) ، ج12،ص174، ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج9، ص330، محسن قرائتي، تفسير نور، اول، (تهران، مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن، 1378)، ج6، ص41.
203. محمد حسين فضل الله، ج12، ص174.
204. ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج9، صص233-23.
205. محمد باقر مجلسي، ج91، ص94.
206. ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج9، صص334-337، با تلخيص و تصرف.
207. همان، ج9، ص337.
208. محسن قرائتي، ج6، ص42.
209. فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، سوم، (تهران، ناصر خسرو، 1372)، ج1،ص 110، با اندکي تصرف. نيز ر.ک: عبدالله جوادي آملي، تسنيم تفسير قرآن کريم، ج1، ص274.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آموزش و پرورش، فلسفه اخلاق، دانشگاه تهران، فلسفه آموزش و پرورش Next Entries تحقیق رایگان درباره توسعه گردشگری، گردشگری مذهبی، گردشگری فرهنگی، تحلیل داده