منابع و ماخذ پایان نامه حوزه آموزش، نگاشت ادراکی فازی، عوامل حیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است [144].
تحقیق اکتشافی : زمانی به مطالعه اکتشافی روی میآوریم که درباره وضع موجود آگاهی چندانی نداریم یا آنکه درباره چگونگی حل مسائلی که در گذشته پدید آمدهاند و با وضعیت موجود شباهت دارند اطلاعاتی در دست نداریم [143] درتحقیق اکتشافی از جامعه و نمونه استفاده نمیگردد [148].
مطالعه موردی : مطالعه موردی از ترکیبی از داده ها استفاده می کند. مشاهدات فردی که برای برخی دوره ها یا وقایع ممکن است به مشارکت توسعه یابد [147].
با توجه به توضیحات و تعاریف بالا، این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر اساس دادهها از نوع کیفی و کمی، بر اساس مکان از نوع کتابخانهای و میدانی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
3-3- مراحل انجام تحقیق
از آنجایی که این پژوهش از نوع تئوری و عملی میباشد نیازمند مطالعات کتابخانهای و میدانی بوده است. در این راستا مقالات، کتب و پایاننامههای متعددی مطالعه و بررسی شدهاند. برای جمعآوری اطلاعات به طور حضوری به دانشگاهها و مراجع کتابخانهای زیادی مراجعه شده است. در مرحله انتخاب مدل، مطالعات زیادی صورت گرفته است و دلایل انتخاب آن تشریح شده است و برای بررسی اعتبار مدل، در هر مرحله از مدل نتایج مورد بررسی خبرگان قرار گرفت. در ادامه کار برای شناسایی و انتخاب عوامل حیاتی دستیابی به اهداف استراتژیک (در یک مثال واقعی) نیازمند نظر خبرگان بودهایم. در این راستا پرسشنامههایی طراحی و بین آنان توزیع شده است و روایی و پایایی آن بررسی شده است. گاهی اوقات به منظور جمعآوری بهتر دادهها، با خبرگان مصاحبه صورت گرفته است.
خروجی مراحل روایی و پایایی پرسشنامه، وارد مدل شدند. ارتباط بین عوامل و روابط علی شناسایی شده و اثر مستقیم یا معکوس آنها بر یکدیگر تعیین شدند. به هر رابطه یک وزنی داده شده است که میزان این ارتباط را نشان می دهد. در مرحله بعدی نگاشت ادراکی فازی عوامل موفقیت در حوزه آموزش رسم شد. برای رسم نگاشت ادراکی فازی، از نرم افزار FCMapper استفاده شده است. پس از رسم نگاشت ادراکی فازی، عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده و در ادامه به تحلیل عوامل و سناریوها پرداخته شد. با رسم گراف نهایی نگاشت ادراکی فازی میزان تاثیر عوامل حیاتی بر اهداف نشان داده شده است. در پایان با کمک نگاشت بدست آمده، راهبردهای لازم سازمان برای رسیدن به اهداف شناسایی شده و سناریوهایی برای دستیابی به اهداف طراحی شدهاند.
با این موارد مطرح شده این پژوهش از نوع توصیفی- پژوهشی میباشد و با توجه به پیادهسازی آن در سازمان آموزشی و پژوهشی از نوع کاربردی است. در شکل (3-1) مراحل انجام این پژوهش نشان داده شده است.

3-4- جامعه آماری
معمولا تحقیقات حوزه مدیریت در زمره تحقیقات کاربردی هستند و بطور معمول پژوهشگر سعی میکند به یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد. با توجه به اینکه آگاهی از سازمان (گروه، قشر یا جامعه …) که در آن تحقیق صورت گرفته است میتواند بر درک بهتر فرآیند و دستاوردهای تحقیق تاثیر بسزایی داشته باشد، لذا شناخت سازمانی که در آن آزمودنیهای تحقيق مورد بررسی قرار میگيرند، از اهميت زيادي برخوردار است [149]. جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا موضوعاتي اشاره دارد که محقق مي‌خواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد [ 143].
در این پژوهش جامعه آماری شامل متخصصان حوزه آموزش دانشگاه است.
جامعه آماری حوزه آموزش: معاونین آموزشی و مسئولان و برنامهریزان آموزشی دانشگاه و دانشکده، مدیران گروههای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، اساتید دانشکده و دانشجویان کارشناسی ارشد.
3-5- نمونهگیری تحقیق
پس از تعیین یک جمعیت نه ممکن است و نه مفید که اطلاعاتی درباره تک تک واحدهای تشکیل دهنده جمع آوری کرد. وقتی دو شرط جمع باشد مطالعه نمونه الزامآور میباشد :
1- وقتی که جمعیت بسیار بزرگ باشد و مساله تحقیق ایجاب کند که اطلاعات زیادی درباره تک تک افراد یا واحدهای جمعیت جمعآوری شود.
2- وقتی که از دیدگاه محقق مهم باشد که تصویر کلی که از جمعیت ترسیم میشود مطابق همان تصویری باشد که احیانا بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از کلیه آحاد جمعیت ترسیم میشود [150].
نمونهگیری یا نمونهبرداری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات آزمودنیهای گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم [143]. دو نوع اصلی طرح نمونهگیری وجود دارد : نمونهگیری احتمالی و غیراحتمالی.
الف: نمونهگیری احتمالی : در نمونهگیری احتمالی، اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شدهای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب میشوند [143]. نمونهگیری احتمالی به انواع مختلفی تقسیم میشود که بطور خلاصه معرفی میگردند:
نمونهگیری ساده یا نامحدود: اعضای جامعه آماری شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.
نمونهگیری نظامدار (سیستماتیک) : هر n امین عنصر جامعه آماری با شروع از یک نقطهی تصادفی در چارچوب جامعه آماری انتخاب میشود.
نمونهگیری تصادفی طبقهای : جامعه آماری ابتدا به گروههای معنیدار تقسیم می شوند، سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی از هر طبقه یا گروه انتخاب میشوند.
نمونهگیری خوشهای : ابتدا گروههایی که اعضای نا متجانس دارند شناسایی می شوند، سپس بعضی از آن ها بطور تصادفی انتخاب می شوند و سرانجام همه اعضای هر گروه که تصادفی انتخاب شدهاند مطالعه می شوند .
نمونهگیری ناحیهای : نمونه برداری خوشه ای در داخل یک ناحیه یا محل ویژه صورت می گیرد .
نمونهگیری مضاعف : نمونه ای یکسان یا دسته ای فرعی از نمونه ، دو مرتبه مورد مطالعه قرار میگیرد .
ب: نمونهگیری غیراحتمالی : در نمونهبرداری غیراحتمالی عناصر با شانس شناخته شده یا از پیش تعیین شدهای به عنوان آزمودنی انتخاب نمیشوند [143]. نمونهگیری غیراحتمالی به انواع مختلفی تقسیم میشود که بطور خلاصه معرفی میگردند:
نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس : در دسترسترین اعضا به عنوان آزمودنی انتخاب میشوند.
نمونهگیری هدفدار قضاوتی : آزمودنیهای انتخاب شده بر پایه تخصصشان در موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرند.
نمونهگیری هدفدار سهمیهای : آزمودنیها منحصرا از گروه های مورد نظر و در دسترس بر طبق تعداد یا سهمیهای که پیشتر تعیین شده انتخاب میشوند [143].
با توجه به انواع نمونهگیری و مطالب ارائه شده و حجم بالای جامعه آماری و به علت در دسترس نبودن برخی از افراد جامعه آماری، میتوان نوع نمونهگیری در این پژوهش را هدفدار سهمیهای از نوع غیر احتمالی دانست. لذا از هر گروه ذکر شده در جامعه آماری تعدادی به تصادف و بر حسب در دسترس بودن برای پاسخ به پرسشنامهها انتخاب شدهاند. در جدول (3-1) نمونه آماری حوزه آموزش نشان داده شده است.
جدول (3-1): تعیین نمونه آماری حوزه آموزش.
ردیف
جامعه آماری
حجم جامعه
حجم نمونه
درصد حجم نمونه به کل
1
معاونین آموزشی دانشگاه و دانشکده، مدیران گروهها و مسئولان آموزشی دانشکده
31
12
4.9
3
اعضای هیات علمی گروهها
124
30
12.3
4
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
2042
200
82.6

مجموع
2197
242
100

– بررسي جمعيتشناختي خبرگان جهت روایی پرسشنامه حوزه آموزش: چنانچه در فصل قبل بيان شد، تعداد 15پرسشنامه حوزه آموزش جهت آزمون روايي بين خبرگان توزيع گرديد که تکميل شده و تحويل پژوهشگر گرديد. سمت اين خبرگان در جدول (4-1) آمده است.

جدول (4-1): لیست افراد خبره حوزه آموزش
شماره
سمت
تعداد
1
معاونت آموزشی دانشگاه
1
2
مسئول برنامه ریزی و آموزشی دانشگاه
1
3
مدیران گروه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی
6
4
رئیس دانشکده
2
5
اساتید دانشکده
5

مجموع
15

با توجه به جدول (4-1)، ترکیب انتخاب شده براي خبرگانی که پرسشنامه حوزه آموزش را جهت تعيين روايي تکميل نمودند، نشان میدهد که خبرگان از صلاحيت لازم براي قضاوت و پاسخگويي برخوردارند.

3-6- روشها و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات
در هر تحقيق متعارف، جمع‌آوري اطلاعات يكي از مهمترين برنامه‌ها است. در كار جمع‌آوري اطلاعات در هر تحقيق، نه تنها بايد از چند يا چندين روش استفاده كرد، بلكه بايد هر روش درست و با شناخت كامل برگزيده شود و به درستي به كار برده شود [151]. عمدهترین روشهای گردآوری دادهها و اطلاعات روش کتابخانهای، میدانی، مصاحبه و روش پرسشنامه است.
در پژوهش حاضر از مطالعات كتابخانه‌اي بهره‌ زیادی شده است به طوریکه با مراجعه به كتابها، مجلات و نشريات گوناگون فارسي و لاتين و پاياننامه‌هاي موجود در دانشگاههاي مختلف و پژوهشکده مدارک و اسناد علمی ايران و فیش برداری از آنها و استفاده از سايت‌هاي مختلف اينترنتي مرتبط با موضوع و مراجعه به كتابخانه‌هاي دانشگاههای تهران، علم و صنعت، شهید بهشتی، خواجه نصیر و گفتگو و مصاحبه با كارشناسان و مديران در حوزه‌هاي مرتبط با موضوع آموزش، سعي شده است تا سوابق تحقيقات صورت گرفته در مورد اين موضوع را گردآوري نموده و همچنين با استفاده از این روش و گردآوري آثار مربوط به موضوع تحقيق و با توجه به آخرين آمار و اطلاعات موجود، در غني‌تر ساختن ادبيات پژوهش، تهيه پرسشنامه و فصل‌هاي ديگر پاياننامه به نحو مناسب و مطلوبي بهره گرفته شود.
همچنین برای کسب اطلاعات و دادهها مصاحبههایی با مسئولان آموزشی دانشگاه انجام شده است. روایی پرسشنامه و اطلاعات اهداف بلندمدت دانشکده و نیز تعیین عوامل موثر و روابط بین آنها از جمله مواردی هستند که پژوهشگر برای انجام آنها دهها ساعت زمان صرف مصاحبه با خبرگان کرده است.
3-6-1- روش پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان يكي از متداول‌ترين ابزار جمع‌آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي است، که عبارت است از مجموعه‌اي از پرسشهاي هدفدار، كه با بهره‌گيري از مقياسهاي گوناگون نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار دهد [149].
نحوه امتيازبندي پرسشنامه و مقياس داده‌ها: در مقياس ليكرت، نگرش پاسخگويان نسبت به بعضي موضوعات اندازهگيري مي‌شوند. مقياس ليكرت شامل تعدادي عبارت است كه هر يك گزينه‌هاي پنجگانهای را در بر ميگيرد. امتيازها و ارزشهاي عددي گزينه‌ها را طوري تعيين ميكنيم كه امتياز 1 و 5، ارزشهاي دو طرف طيف، و امتياز 3، ارزش مربوط به وضع «بي نظر»، «متوسط» يا بلاتكليف باشد. از طريق عباراتي كه در اين مقياس بكار مي‌روند، مي‌توان پاسخ پاسخگويان يا موضوعهاي مختلف را به طور ترتيبي مشخص كرد [152]. در پرسشنامههای تحقيق حاضر همانطور كه اشاره شد از مقياس پنج گزينه‌اي ليكرت براي جمع‌آوري نظرات پاسخگويان استفاده شده است. بدین ترتیب اطلاعات کیفی و ناپارامتریک با مقادیر کمی و عددی تعبیر شدند و در محاسبه ملاک عمل قرار گرفت.
نحوه امتياز بندي سوالات نيز در جدول زیر مي‌باشد:

امتیاز
1
2
3
4
5
عبارت زبانی
خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد

3-7- روايي و پايايي ابزار سنجش پرسشنامه
ابزار سنجش پرسشنامه به دو دسته تقسيم مي‌شود: استاندارد و ميزان شده؛ محقق ساخته. ابزار سنجش و آزمونهاي استاندارد و ميزان شده به طور معمول از روايي64و پايايي65 مناسب برخوردارند از اين رو محققان آنها را با اطمينان به كار مي‌گيرند ولي ابزارهاي محقق ساخته فاقد چنين اطميناني هستند و محقق بايد از روايي و پايايي آنها اطمينان حاصل كند [153].
3-7-1- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
روايي از واژه‌ي روا به معني جايز و درست گرفته شده است و روايي به معني صحيح و درست بودن است. مفهوم اعتبار (روايي) به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه محصول جدید، آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حوزه آموزش، عوامل موثر در موفقیت، تحلیل اطلاعات