منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، سازمان جهانی تجارت، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شده است. این رکن، براساس تفاهم نامهای به نام تفاهم نامه حل اختلاف، به داوری میان طرفین اختلاف میپردازد. اگر هر عضو تشخیص دهد که عضو دیگر از انجام تکالیف یا تعهدات خاص خود که به موجب گاتس برعهده دارد، امتناع میکند، میتواند به تفاهمنامه حل اختلاف متوسل شود. در این صورت اگر به تشخیص رکن حل اختلاف، امتناع عضو مذکور با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن قرار گرفته موجه باشد و طرف مقابل از عدم اجرای تعهدات و تکالیف متضرر شود، طرفین میتواند برای یافتن تعدیلات جبرانی مذاکره کنند. اگر در جریان مذاکره به توافق نرسیدند، رکن حل اختلاف موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد و رای داوری لازم الاجرا است (مواد 22 و 23 گاتس).
قسمت 6 گاتس با عنوان مقررات پایانی، در برگیرنده مواد مربوط به امتناع از اعطای مزایا، تعاریف اصطلاحات بکار رفته در متن گاتس و ضمایم است. مزایای موافقتنامه خدمات تنها برای اعضا میباشد و بر همین اساس اعضا میتوانند از اعطای مزایای آن در موارد ذیل امتناع کنند:
الف) در صورتی که منشا خدمتی که از اعطای امتیازات گاتس به آن امتناع میشود، در قلمرو کشوری باشد که عضو گاتس نیست و موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در مورد آن اعمال نمیشود؛
ب) در مورد عرضه خدمات حمل و نقل دریایی در صورتی که عضو ممتنع ثابت نماید، خدمات مزبور:
1. توسط یک کشتی که متعلق به کشوری غیر عضو سازمان جهانی تجارت، عرضه شده است،
2. توسط شخصی عرضه شده است که کشتی مزبور را جزئاً یا کلاً اداره یا از آن استفاده میکند اما تبعه یکی از دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت نیست،
ج) در صورتی که عرضه کننده خدمات، یک شخص حقوقی باشد که تبعه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت نیست (ماده 27).
نخستین ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2 (اصل دول کاملهالوداد) است که در بحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد. دومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به جابجایی اشخاص است که بیان میکند اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، مشمول مقررات این موافقتنامه می باشند اما موافقتنامه در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقیقی (غیر عرضه کننده خدمات) که درصدد دسترسی به بازار کار یک عضو هستند و نیز اقدامات مربوط به تابعیت، اقامت یا اشتغال دایمی قابل اعمال نخواهد بود. مطابق ضمیمه مذکور اعضا میتوانند تعهدات خاصی را درباره جابجایی اشخاص حقیقی (عرضه کننده خدمات) که طبق موافقتنامه، خدماتی ارائه میکنند بپذیرند و مطابق آن تعهدات به افراد حقیقی، اجازه عرضه خدمات دهند. البته این امر مانع اعضا برای اجرای اقداماتی در خصوص تنظیم ورود یا اقامت موقت اشخاص حقیقی به قلمروشان (مثل اقدامات ضروری برای حراست از مرزها و تضمین جابجایی منظم اشخاص حقیقی در مرزها) نخواهد گردید مشروط بر اینکه اقدامات مزبور مخل حقوق مکتسبه سایر اعضا نباشد.
سومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی است. این ضمیمه بیان میکند که موافقتنامه گاتس بر اقداماتی که نسبت به موارد ذیل موثر باشند، اعمال خواهد شد:
الف) خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما: به معنای فعالیتهایی است که بر روی هواپیما یا قسمتی از آن به هنگامی که از سرویس خارج میشود، انجام میپذیرد و خدماتی را که به خطوط هواپیمایی ارائه میشود، شامل نمیگردد.
ب) فروش و بازاریابی برای خدمات حمل و نقل هوایی به معنای فرصتهایی برای متصدیان حمل و نقل هوایی ذیربط برای فروش و بازاریابی آزاد خدمات حمل و نقل هواییشان، از جمله تمام جنبههای بازاریابی مانند تحقیق در مورد وضع بازار، تبلیغات و توزیع میباشد. این فعالیتها، شامل حال تعیین قیمت برای خدمات حمل و نقل هوایی نمیشود.
ج) خدمات مربوط به سامانه رزرو رایانهای: به معنای خدمات ارائه شده توسط سامانههای رایانهای است که اطلاعاتی در خصوص برنامههای متصدیان حمل و نقل هوایی، موجود بودن صندلی، کرایهها و قواعد مربوط به کرایه، که امکان رزرو یا صدور بلیط از طریق آنها فراهم میگردد را در خود نگاهداری میکنند.
طبق ضمیمه مذکور، مقررات گاتس بر حقوق ترافیک و خدماتی که با حقوق ترافیک ارتباط مستقیم دارند، اعمال نمیشود. حقوق ترافیک از منظر گاتس به معنای حق نسبت به خدمات برنامهریزی شده و یا غیر برنامهریزی شده به منظور راهاندازی یا حمل مسافر، بار و بستههای پستی در قبال اجرت یا کرایه بر فراز قلمرو یک عضو است که شامل موارد زیر میگردد:
الف- نقاطی که باید خدمت ارائه شود؛
ب- مسیرهایی که باید راهاندازی گردد؛
ج- انواع ترافیکی که باید انتقال یابد؛
د- ظرفیتهایی که باید پیش بینی شود؛
ه- نرخ کرایهای که باید وصول گردد و شرایط آنها؛
و- معیارهایی برای معرفی خطوط هوایی شامل معیارهایی چون تعداد هواپیما، مالکیت و کنترل آن.
ضمایم چهارم و پنجم مربوط به خدمات مالی میباشد که در بحث خدمات مالی مطرح گردیده است. ششمین ضمیمه، ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی است. در این ضمیمه مقرر شده است که الزام به قید نمودن اقدامات مغایر با اصل دول کامله الوداد در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2، در رابطه با کشتیرانی بینالمللی، خدمات کمکی آن، دسترسی به تسهیلات بندری مربوطه و استفاده از آن، از تاریخی لازم الاجرا میگردد که گروه مذاکره کننده درباره خدمات حمل و نقل دریایی تعیین میکند. البته این امر در مورد تعهدات خاص درباره خدمات حمل و نقل دریایی که در جدول یک عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود. ضمایم هفتم و هشتم مربوط به مخابرات و مذاکره درباره مخابرات پایه است. در ضمیمه مخابرات، دسترسی به خدمات مخابرات به عنوان یک عامل حیاتی و مهم برای تجارت خدمات و همچنین حق استفاده کنندگان خدمات به دسترسی عادلانه مورد تایید قرار گرفت و این گام مهمی بود. در همان زمان، قانونگذاران ملی اندک اندک دریافتند که ساختار صنعت در حال تغییر است و نظارت های انحصار گرایانه و حفاظت و حمایت از بازار کم کم برچیده خواهد شد. سیستم های هزینه با مقصد، شبکه های مجازی خصوصی، شبکه های ماهواره ای و بی سیم و تلفن از طریق اینترنت، همه موجب از رده خارج شدن شبکه های سنتی مخابرات سیمی شدند. این تغییرات باعث شد تا بحث ها از اما و اگر به چگونه انجام دادن تبدیل شود. با درک شرایط و نیاز به یک چارچوب قانونی حامی رقابت، گروه مذاکرات مخابرات پایه ( تحت وظایف محوله در تصمیم وزیران مراکش در مورد مذاکرات مخابرات پایه ) تشکیل شد. با تدوین سند مرجع، اصول و تعاریف مربوط به چارچوب قانونی برای خدمات مخابرات پایه تهیه شد. این سند در نوع خود اولین سند چند جانبه است که به جنبه های اساسی سیاست رقابتی می پردازد و شامل ایجاد نهاد مستقل قانونگذاری ، حفاظت از رقابت، تضمین اتصالات متقابل، صدور مجوز به صورت شفاف و غیر تبعیض آمیز، تعهد به ارائه خدمات همگانی است.
بازاری که تحت پوشش مذاکرات مخابرات پایه قرار دارد بیش از 90 درصد بازار جهانی مخابرات را دربرمیگیرد(کمالی اردکانی،1383: 82) ضمیمه مخابرات بر اقداماتی که بر پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی از طریق کابل یا از راه امواج اثر میگذارند، اعمال نخواهد شد. طبق ضمیمه مربوط به مذاکرات مخابرات پایه، اعمال اصل دول کاملهالوداد و ضمیمه مربوط به معافیتهای آن در بخش خدمات مخابرات پایه در تاریخی که گروه مذاکره کننده درباره خدمات پایه تعیین کند، لازم الاجرا میشود. براساس ضمیمه مربوط به مخابرات هر عضو تضمین میکند که عرضهکنندگان خدمات هر عضو دیگر، طبق ترتیبات و شرایط معقول و غیر تبعیض آمیز، اجازه دسترسی و استفاده از خدمات و شبکههای انتقال از طریق مخابرات عمومی برای جابجایی اطلاعات در محدوده مرزها و ورای مرزها را خواهند داشت.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات عام و کلی که تمامی طرف ها با امضای موافقتنامه آنها را می پذیرند ( که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) و تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید می شود، تمایز قائل شده است. دو نوع تعهدات در گاتس وجود دارد:عام (مثل اصل کاملهالوداد و شفافیت و غیره) و خاص (شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی). در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است، بدین معنی که پذیرش موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمیباشد، بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش، موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش ها و یا زیر بخشهایی که آزادسازی آنها با استراتژی های توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار می گیرد. قبول تعهدات عام باعث نمیشود که تکالیف خاصی به اعضا در مورد جدول تعهدات خاصشان تحمیل شود. در تعهدات خاص هر عضو طی جدولی اعلام می کند که در کدام بخش ها و تا چه میزان امکان دسترسی به بازارش را به خارجیان خواهد داد. این جدول توسط سایر اعضا به شور گذاشته می شود و در این مشورت اعضا، وضعیت و شرایط عضو متقاضی را در نظر می گیرند و ممکن است به وی ارفاق قائل شوند و محدودیتهایی را که برای دسترسی به بازارش گذاشته است را بپذیرند (بیدآباد، 1387: 131-132).
2-3-4- حوزه پوشش
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، کلیه خدمات قابل تجارت، به استثنای خدمات عرضه شده مقامات دولتی را پوشش می دهد. این موافقتنامه نه تنها تجارت خدمات بین کشورهای مختلف را پوشش می دهد، بلکه تمام ابزارهای دیگر عرضه یک خدمت، برای مثال از طریق خرید خدمات از خارج توسط مصرفکنندگان، از طریق ایجاد واحدهای تجاری در یک کشور خارجی توسط یک شرکت و از طریق جابجایی اتباع یک کشور به کشور دیگر برای ارائه یک خدمت، را شامل می شود. خدماتی که در حوزه اعمال حاکمیت دولتها است و به صورت تجاری عرضه نمیشود مانند خدمات بهداشت عمومی از حوزه الزامات این موافقتنامه مستثنی است. از آنجا که تفکیک خدمات و عرضهکنندگان آن در بسیاری از موارد غیر ممکن است؛ لذا قواعد این موافقت نامه علاوه بر خدمات بر عرضه کنندگان خدمات نیز حاکم است (زارع و کمالی اردکانی، 1387 :13).
این به آن معنی است که رفتار دولت کامله الوداد علاوه بر خدمات، به عرضه کنندگان خدمات نیز تعمیم می یابد و ارائه اطلاعات به سازمان جهانی تجارت در این زمینه هر نوع موانع تجاری و هر گونه تعهد آزاد سازی موثر بر خدمات و عرضه کنندگان خدمات را در بر می گیرد. اعضا مکلفند اگر مانع تجاری ایجاد کردند یا هرگونه تعهد جدیدی برای آزادسازی تجارت دادند (چه این تعهد بر خود خدمات موثر باشد چه بر عرضه کنندگان) باید به شورا اطلاع دهند تا اگر به موجب اصل دول کاملهالوداد نسبت به سایر اعضا قابل اعمال بود، برای آنها هم اجرا شود. هر کشور عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس بند 1 ماده 3 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ملزم است تضمین کند که تعهدات آن توسط دولت های محلی و منطقه ای قلمرو آن کشور و همین طور دستگاه های غیر دولتی که اختیارات دولت به آنها تفویض شده است، اجرا شود (کمالی اردکانی، 1383: 22).
موافقتنامه خدمات بر مصرف کنندگان اعمال نمی شود. با وجود این، تعهدات شیوه دوم عرضه (مصرف در خارج) یعنی یک کشور نباید مصرف کنندگانی را که به خارج از کشورشان میروند تا خدمات خاصی را دریافت کنند از خرید خدمات به این شیوه منع یا محدود کند مثل اینکه مصرف کنندگان خدمات پزشکی از ایران بروند آلمان تا خدمات پزشکی دریافت کنند در اینجا دولت ایران نباید محدودیتی برای مصرف کننده ایجاد کند مگر اینکه در جدول تعهداتش ذکر کرده باشد چون علی الاصول مصرف کنندگان ملزم به رعایت موافقتنامه نیستند و نباید متضرر شوند دلالت بر این دارد که حق مصرف کننده مبنی بر خرید خدمت از خارج را محدود نکند، مگر آنکه محدودیت های مربوطه در جدول تعهدات آمده باشد. موافقتنامه بر کلیه اقدامات موثر بر خدمات که به صورت تجاری و در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، عرضه کننده، حمل و نقل، حل اختلاف Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کننده، مصرف کننده، سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان