منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حقوق بین الملل، جبران خسارات، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

نقل مسئول خسارتي است که داخل هواپيما و يا حين عمليات سوار يا پياده شدن رخ داده باشد و به موجب ماده 18 اين کنوانسيون، در صورت انهدام يا مفقود شدن يا صدمه به لوازم شخصي ثبت شده يا کالا، متصدي حمل و نقل مسئول خسارت است، به شرطي که حادثه موجد خسارت حين حمل و نقل هوايي صورت گرفته باشد. اين محدوديت در مورد ماده 19 کنوانسيون اعمال نمي شود. مطابق ماده 19، متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است که از تاخير در حمل و نقل هوايي مسافر، لوازم شخصييا کالا ناشي مي گردد. لذا اگر خسارت در روي زمين هم اتفاق افتد، ماده 19 قابل اعمال خواهد بود. مثلا اگر متصدي به تکليف خود طبق ماده 13 کنوانسيون، که مطابق آن مکلف است به محض وصول کالا مراتب را به گيرنده اطلاع دهد و گيرنده، کالا را با تاخير تحويل بگيرد، تاخير منظور در ماده 19 اتفاق افتاده و خسارت وارده بايد جبران شود.418
كنوانسيون ورشو در خصوص ميزان پرداخت غرامت در صورت تاخير صريحاً اظهار نظر نكرده است و جبران نوع خسارت را به دادگاه محل رسيدگي به دعاوي واگذار نموده است. ولي با توجه به اينكه ماده 22 كنوانسيون حدود مسئوليت متصدي حمل را به طور كلي تعيين نموده است به نظر مي رسد بتوان همين ميزان را در خصوص تاخير نيز قابل اعمال دانست. اين ماده مقرر مي دارد مسئوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر بهيكصد و بيست و پنج هزار فرانك محدود مي گردد. مسافر و متصدي حمل مي توانند با انعقاد قرارداد مخصوص حدود مسئوليت را افزايش دهند.
در مورد لوازم شخصي ثبت شده يا حمل كالا، مسئوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم کالا به دويست و پنجاه فرانك محدود شده است. مگر آنكه فرستنده كالا هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل ارزش ويژه اي اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافي پرداخته باشد. در مورد اشيايي كه مسئوليت نگهداري آنها به عهده مسافر مي باشد، مسئوليت متصدي حمل و نقل از پنج هزار فرانك نسبت به هر مسافر تجاوز نمي كند. مبالغ مذكور بر حسب فرانك فرانسه كه معادل 5/65 ميلي گرم طلا به عيار نهصدهزارم است محاسبه مي شود. اين مبالغ را مي توان به هم ارز آن در هر پول رايج ملي تبديل نمود.

پروتکل لاهه 1955419
پروتكل لاهه1955 كه كنوانسيون ورشو را اصلاح نموده است در ماده 19 آن تغييري نداده و صرفاً ميزان مسئوليت متصدي حمل در قبال مسافر را افزايش داده است. به موجب آن، در مورد حمل مسافر، مسئوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر محدود به مبلغ دويست و پنجاه هزار فرانك مي باشد.420 پروتكل لاهه در خصوص حمل كالا صراحتاً به تاخير در حمل كالا اشاره نموده و اظهار داشته است در صورت تاخير در ارسال قسمتي از لوازم شخصي ثبت شده يا كالا يا هر يك از اشياء محتوي آنها يا براي تعيين حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل فقط وزن محموله يا محموله هاي مربوط در نظر گرفته خواهد شد. بنابراين، هنگامي كه تاخير در ارسال قسمتي از كالا يا لوازم شخصي ثبت شده يا هر يك از اشيا محتوي آنها در ارزش ساير بسته هاي مندرج در همان رسيد يا همان بارنامه هوايي موثر باشد، براي تعيين حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل وزن كل اين بسته يا بسته ها لحاظ خواهد شد.421
از اين بحث اينگونه مي توان نتيجه گرفت که بسياري از متصديان حمل و نقل براي تشويق مسافران به استفاده از پروازهاي آنها، دستور العملي را تدوين و به مسافران اطلاع مي دهند که در صورت تاخير، لغو پرواز يا فروش بليط بيش از ظرفيت هواپيما به تناسب کمک لازم را به مسافران بنمايند. اين کمک ها مي تواند شامل استرداد بليت، امکانات هتل، غذا و يا جايگزيني پرواز باشد. در خصوص ميزان تسهيلات اعطائي، رويه يکساني در بين متصديان حمل و نقل وجود ندارد و معمولاً متصديان حمل و نقلي که بليت ارزانتر از معمول در اختيار مسافران قرار مي دهند، در قبال تاخير پرواز تسهيلات کمتري در اختيار مسافران قرار مي دهند. بعضي از متصديان حمل و نقل هم به محض وقوع تاخير و احتمال طولاني شدن آن، در صورت امکان در اولين پرواز يک متصدي حمل ديگر براي مسافران جا رزرو کرده و آن را جايگزين بليت ارائه شده به مسافر مي نمايند.متاسفانه هيچکدام از متصديان حمل و نقل ايراني اين چنين تعهدي را در برابر خسارت وارده به مسافران نپذيرفته اند و دستورالعملي که سازمان هواپيمايي کشوري تهيه و به متصديان حمل و نقل داخلي ابلاغ کرده است تعهدات قابل توجهي براي متصديان به وجود نياورده و صرفاً به ارائه خدمات رفاهي در مدت انتظار مسافران اکتفا نموده و لذا لازم است در اين زمينه اقدام جدي صورت گيرد و قوانيني براي حفظ حقوق مسافران در تمام مواردي که متصديان حمل و نقل قادر به اجراي کامل قرارداد نيستند، تصويب گردد. مردم سالاري و رعايت حقوق شهروندي از ارکان نظام جمهوري اسلامي ايران است و تمامي دست اندرکاران اين کشور بايد در راستاي حفظ حقوق مردم و ارائه هرچه بهتر خدمات کوشش نمايند.

گفتار دوم: مسؤوليت متصدي حمل و نقل در قبال تاخير در حقوق بین الملل
در خصوص مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي در قبال تاخير، حقوق بین الملل تابع مقررات جديد اتحاديه اروپا مي باشد. مقررات جديد اتحاديه اروپا درباره حقوق مسافران پروازهاي هوايي رويه تازه اي را براي جبران خسارات وارده به مسافران که پرواز آنها باطل و يا از پرواز آنها جلوگيري مي شود، ايجاد نموده است. اين مقررات از تاريخ هفدهم فوريه 2005 ميلادي به مرحله اجرا در آمده است.422مقررات فعلی جايگزين مقررات سال 1991 شده است.

مقررات
درباره مقررات سابق در اتحادیه اروپا محدود به خساراتي مي شد که متصديان حمل و نقل به دليل فروش بليط بيش از ظرفيت هواپيما، ناچار بودند از پذيرش بعضي از مسافران خودداري نمايند. برطبق اين قوانين، متصدي حمل و نقل ملزم است تا به اين گونه مسافران غرامت پرداخت نمايد. مقررات تازه اتحاديه اروپا به مسافراني که به دليل فروش بليط بيش از ظرفيت مسافر در پرواز هواپيما جا مي ماندند يا با تاخير مواجه مي شدند، مستحق دريافت غرامت نمود.
برطبق مقررات سال 1991 ميلادي، پروازهاي چارتر که تعداد زيادي از پروازها را در بر مي گيرد از اين امر مستثني شده بود. مقررات جديد اتحاديه اروپا کليه پروازهاي برنامه اي منظم و نا منظم423را شامل مي شود. لازم به ذکر است که اين مقررات نه تنها در حقوق بین الملل بلکه در داخل کشورها نیز در حکم قانون است، بلکه پروازهايي را که مبداء آنها يکي از کشورهاي اتحاديه اروپا را شامل مي شود. همچنين پروازهاي شرکت هايي را که محل استقرار آنها اروپا است و از کشور ثالثي به مقصد يکي از کشورهاي اتحاديه اروپا پرواز نمايند را در بر مي گيرد، به شرطي که کشور مزبور متقابلاً اين حقوق را براي مسافران اينگونه پروازها به رسميت بشناسد.424 مقررات جديد اتحاديه اروپا به متصديان حمل و نقل اروپايي محدود نمي شود، بلکه مسافران متصديان غير اروپايي که مبداء پرواز آنها اروپا می باشد، نيز شمول اين مقررات مي گردند.425 البته مقررات مذکور در مورد متصدي حمل و نقلي که در يکي از کشورهاي اتحاديه اروپا ثبت نشده و از کشور غير اروپايي به مقصد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا پرواز نمايد، قابل اجرا نخواهد بود. دليل اين امر واضح است، زيرا اتحاديه اروپا نمي تواند براي کشورهاي خارج از اين اتحاديه مقررات وضع نمايد.426
مقررات جديد اتحاديه اروپا برخلاف مقررات سال 1991 ميلادي، موجب شده است تعداد مسافراني که برخلاف ميل خود از پرواز باز مي مانند به شدت کاهش يابد. مطابق آن:
ابتدا زماني که به نظر مي رسد تعداد مسافران مراجعه کننده بيش از ظرفيت هواپيما مي باشد، متصدي حمل و نقل قبل از هر چيز بايد از مسافران داوطلب که حاضرند در مقابل دريافت غرامت از سوار شدن به هواپيما و انجام پرواز خودداري نمايند، دعوت نمايد به باجه مربوطه متصدي حمل و نقل مراجعه نمايند. به بيان ديگر مي توان گفت که متصديان حمل و نقل بايد سعي نمايند با مسافران وارد معامله شوند427 و اگر تعداد مسافران داوطلب به اندازه کافي نباشد متصديان حمل و نقل مجاز خواهند بود برخلاف ميل مسافران از پذيرش آنها خودداري نمايند.
دوم اين که، اگر متصديان حمل و نقل مجبور به عدم پذيرش مسافران به علت فروش بيش از حد ظرفيت پرواز باشند، در اين صورت مجبور خواهند بود به آنها غرامت پرداخت نمايند. ميزان غرامت براي پروازهايي که طول مسافت آنها کمتر از 1500 کيلومتر است، 250 يورو است. اگر پرواز مسافتي بين 1500 تا 3500 کيلومتر باشد، ميزان غرامت 400 يورو خواهد بود. براي پروازهاي بيش از 3500 کيلومتر، مبلغ 600 يورو پرداخت خواهد شد.428 اين در حالي است که به موجب مقررات سابق اتحاديه اروپا، ميزان غرامت براي پروازهاي تا 3500 کيلومتر، 150 يورو و براي پروازهاي طولاني تر از 3500 کيلومتر، 300 يورو تعيين شده بود. علاوه بر غرامتي که به اين گونه مسافران تعلق مي گيرد، آنان از حقوق ديگري نيز بهره مند مي شوند، از جمله ايت که مسافران مي توانند بهاي بليط خود را دريافت نمايند و يا از متصدي حمل بخواهند براي آنان بليطي براي پرواز ديگري ارائه نمايد. متصديان حمل و نقل بايد غذا و هتل نيز براي اينگونه مسافران تدارک ببينند.
مقررات 1991 اتحاديه اروپا به پرداخت غرامت به مسافراني که متصدي حمل و نقل پرواز آنها را ابطال مي نمود را پيش بيني نکرده بود. مطابق مقررات جديد اتحاديه اروپا، زماني که متصدي حمل و نقل به اختيار خود پروازي را ابطال مي نمايد، مسافران همان حقوقي را که پيش از اين در مورد مسافراني که به علت فروش بيش از ظرفيت پرواز، قادر به ادامه پرواز نمي باشند را خواهند داشت، مگر:
1. متصدي حمل و نقل پرواز ديگري را که به پرواز قبلي نزديک باشد را تدارک ببيند.
2. متصدي حمل و نقل ابطال پرواز را دو هفته پيش از زمان پرواز به اطلاع مسافر برساند.
همچنين در صورت ابطال پرواز، مسافران از حقوق ديگري بهره مند خواهند شد، از جمله:429
– اگر ابطال پرواز باعث شود، بنا به هر دليلي، مسافرت با تاخير پنج ساعته يا بيشتر صورت پذيرد، مسافران مي توانند بهاي بليط خود را مسترد نموده و اگر ادامه پرواز براي مسافر، ديگر ارزشي نداشته باشد، مي تواند تقاضا نمايد که با پروازي به مبداء پرواز باز گردد و يا مسافران مي توانند از متصدي حمل و نقل بخواهند پرواز جايگزيني براي ادامه پرواز در نظر بگيرد.
– متصدي حمل و نقل بايد غذاي مسافران را تهيه و تدارک نمايد.
– اگر مسافر مجبور باشد شب را در آن محل اقامت نمايد، متصدي حمل بايد امکان اسکان مسافراني را که پرواز آنها ابطال شده است را در هتلي فراهم نمايد.
مقررات 1991 اتحاديه اروپا، حقوقي براي مسافراني که پرواز آنها با تاخير طولاني صورت مي پذيرد، مقررات جداگانه اي پيش بيني نکرده بود. ماده 6 مقررات جديد اتحاديه اروپا در خصوص حقوق مسافران پروازهاي هوايي مقرر مي دارد زماني که متصدي حمل و نقل پيش بيني مي کند پرواز با تاخير انجام خواهد گرفت، بايد در:
الف – تاخير دو ساعت يا بيشتر وقتي که پرواز 1500 کيلومتر يا کمتر باشد، يا بیشتر باشد.
ب – تاخير سه ساعت يا بيشتر در پروازهاي داخلي اتحاديه اروپا با بيش از 1500 کيلومتر و پروازهاي ديگر بين 1500 تا 3500 کيلومتر.
پ – تاخير چهار ساعت يا بيشتر در پروازهاي غير از موارد الف و ب.430
اگر تاخير پرواز به يک روز از زمان تعيين شده برسد و مسافران مجبور به اقامت شبانه شوند، متصدي حمل و نقل بايد امکان اسکان مسافران در هتل و امکانات اعزام آنان به محل هتل را بدهد.
اگر تاخير حداقل پنج ساعت باشد، مسافر حق انتخاب يکي از موارد ذيل را خواهد داشت:
1. استرداد بليت به فروش رفته براي بخشي از پرواز که انجام نشده است.
2. دريافت بليط بازگشت براي نخستين مبداء پرواز،431
مقررات اتحاديه اروپا، متصديان حمل و نقل را ملزم نموده است تا به هنگام انجام مقدمات پرواز، مسافران را از حقوق خود آگاه نمايند به طوري که مسافران بدانند اگر پرواز آنان ابطال گردد و يا به دليل فروش بيش از ظرفيت بليت پذيرش نشوند و يا بيش از دو ساعت تاخير داشته باشند از متصدي حمل و نقل بخواهند متن مربوط به حقوق مسافران را در اختيار آنان

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، جبران خسارت، مطالبه خسارت، افراد سالمند Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، قانون حاکم، حمل و نقل هوایی، شرکت حمل و نقل