منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، کسب و کار، سود مورد انتظار، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

روشهاي هزينه يابي و سپس به صورت مختصر طبقه بندي هزينه ها تشريح خواهد شد و بعد از آن توضيحاتي در مورد حق الزحمه هاي حسابرسي(هزينه هاي حسابرسي) بيان مي گردد و از آنجا که يکي از متغيرهاي مستقل نرخ تورم مي باشد توضيحاتي نيز در مورد اين نرخ ارائه مي گردد . سپس به علل چسبندگي هزينه ها و پرداخته مي شود و در نهايت مطالعات انجام شده در مورد چسبندگي هزينه ها ارائه مي شود .

2-2) انواع سيستم هاي هزينه يابي
قبل از اينکه انواع سيستم هاي هزينه يابي را شرح دهيم ، توضيحات مختصري در مورد سيستم هاي هزيه يابي ارائه مي کنيم . سيستم هاي هزينه يابي اصولاً براي نظارت بر هزينه هاي متحمل شده توسط يک حرفه يا کسب و کار به وجود مي آيند .اين سيستم شامل مجموعه اي از اَشکال ، فرآيندها ، کنترل و گزارش هايي مي شود که وظيفه و هدف اصلي آن گزارش هايي به مديريت در مورد درآمدها، هزينه ها و در نهايت سودآوري است . حوزه ي تحت پوشش اين سيستم هر قسمتي از يک کارخانه ، شرکت يا سازماني مي تواند باشد و اطلاعاتي که توسط اين سيستم فراهم مي شود مي تواند توسط مديريت سازمان در مورد اهداف گوناگون به کار گرفته شود . از جمله اين اهداف مي توان به تنظيم ذقيق عمليات براي توليد سود دهي بالاتر ، تصميم گيري هايي که در صورت رکود کسب و کار باعث کاهش هزينه مي شوند ، تطبيق هزينه هاي واقعي صرف شده در برابر سطوح بودجه شده جهت اهداف کنترلي و يا ايجاد برنامه هاي استراتژيک و تاکتيکي براي عمليات آينده شرکت باشد . گزارش هاي استخراج شده از سيستم هزينه يابي اصولاً جهت استفاده درون سازماني در نظر گرفته شده است و به همين علت مشمول رعايت قوانين و چهارچوب هاي حسابداري ارائه شده توسط 12GAAP و 13IFRS نمي باشد .(استيون بِرَگ14-2014)
در اواخر دهه ي 1980 برخي از نويسندگان ادعا کردند که سيستم هاي سنتي حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت نه تنها پاسخگوي احتياجات مديران نيستند ، بلکه استفاده از آنها باعث گمراهي و در نهايت زيان هاي شديد به شرکت مي شود . درنتيجه آنها اقدام به معرفي سيستم هاي هزينه يابي کردند (براي مثال کوپر و کاپلان) . در ادامه به معرفي انواع سيستمهاي هزينه يابي پرداخته مي شود .

2-2-1) سيستم هاي هزينه يابي سنتي
همانطور که در بخش هاي قبلي ذکر شد ، هزينه ها در روش سنتي به دو قسمت هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير تقسيم مي شوند .انواع سيستم هاي سنتي هزينه يابي عبارتند از :
سيستم هزينه يابي استاندارد
سيستم هزينه يابي جذبي و مستقيم
سيستم هزينه يابي سفارش کار
سيستم هزينه يابي مرحله اي
براي بررسي و چگونگي عملکرد سيستمهاي هزينه يابي سنتي، فاستر15 تحقيقي را در بين مديران مالي چندين سازمان بزرگ در آمريکا انجام داد . نتيجه اين مطالعات نشان داد که سيستمهاي سنتي قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب براي تصميم گيري مديران نمي باشد، طبق نتايج حاصل از اين تحقيق 51 % از مديران سازمانهاي تحت بررسي معتقد بودند سيستمهاي سنتي اطلاعات کافي را براي هزينه يابي و قيمت گذاري محصولات فراهم نمي کنند، 45% از آنها عنوان کردند اطلاعات فراهم شده توسط اين سيستمها اطلاعات دقيق و واقعي نيست و در تصميم گيريها مناسب نيستند، 34% ذکر کرده بودند که سيستم هاي هزينه يابي سنتي به دليل عدم سنجش عملکرد کارکنان باعث ايجاد نارضايتي آنها شده است، 27% از مديران معتقد بودند که اطلاعات تهيه شده براي تجزيه و تحليل رقابت کافي و مناسب نمي باشد و 11% نيز معتقد بودند که اين سيستمها با استراتژي سازمانها تطابق ندارد .

2-2-2) سيستم هاي هزينه يابي نوين
2-2-2-1) سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف
سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف از جمله تکنينک هاي مديريت هزينه است که بحث اصلي آن برآورد هزينه براي محصولات يا خدمات است . شرکت بر اساس هزينه يابي بر مبناي هدف ، پس از فروش محصولات و يا ارائه ي خدمات ، به درآمد بر مبناي هدف (درآمد مطلوب) دست مي يابد. در واقع و به طور کلي مي توان گفت هزينه يابي بر مبناي هدف رويکردي است براي تعيين اينکه محصول مورد نظر با کيفيت و قابليت کاربرد مشخص ، با چه بهايي بايد توليد شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قيمت فروش پيش بيني شده تحصيل نمود .در نتيجه هزينه يابي هدف تکنيک تعيين و اندازه گيري بهاي تمام شده ي محصولات نيست ، بلکه تکنيک و برنامه ي جامع کاهش هزينه است که قبل از اولين مراحل توليد محصول قرار مي گيرد.(کاتو16-1993) هزينه يابي هدف چيزي فراتر از فنون حسابداري مديريت است که هدف آن کمک به سازمان براي بقا در محيط رقابت سازنده است. در هزينه يابي هدف اين نگرش وجود دارد به دليل اينکه پس از طراحي يک محصول بخش عمده اي از هزينه هاي آن محصول تعهد مي شود ، پس در نتيجه کاهش هزينه امکان پذير نيست مگر با طراحي مجدد محصول .(کوپر و اِسلَگمودر17-1997) .
هزينه يابي هدف در واقع نوعي مهندسي معکوس است که در ابتداي مراحل طراحي محصول نتايج احتمالي را با تحقيقات بازار پيش بيني مي کند . در جدول زير به تفاوتهايي که بين هزينه يابي هدف و رويکرد سنتي مديريت هزينه وجود دارد اشاره مي کنيم .

جدول2-1) مقايسه روش هزينه يابي هدف با روش سنتي مديريت هزينه
روش سنتي مديريت هزينه
هزينه يابي هدف
قيمت بازار به عنوان بخشي از برنامه ريزي بهاي تمام شده در نظر گرفته نمي شود .
قيمت بازار رقابتي در برنامه ريزي بهاي تمام شده در نظر گرفه مي شود .
هزينه ها ، قيمت را مشخص مي کنند .
قيمت ، هزينه ها را مشخص مي کنند .
توجه به ضايعات و عدم کارايي و سربار توليد جهت کاهش هزينه ها
طراحي عامل مهم کاهش هزينه ها .
عدم دخالت مشتري در کاهش هزينه ها
داده هاي مشتريان راهنماي کاهش هزينه ها
درگير شدن تأمين کنندگان قطعات و مواد اوليه بعد از مراحل طراحي محصول
تأمين کنندگان قطعات و مواد اوليه زودتر از اتمام طراحي درگير مي شوند
استفاده کم يا عدم استفاده از زنيجيره ي ارزش در برنامه ريزي بهاي تمام شده .
استفاده از زنجيره ي ارزش در برنامه ريز بهاي تمام شده

2-2-2-2) سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت
هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC18) نخستين بار به صورت ساختار يافته در سال 1987 توسط کپلن ، کوپر و جانسون مطرح شد که از آن زمان تا کنون اين روش در سازمان هاي مختلفي که در بدو امر غالباً شرکتهاي توليدي بودند پياده سازي شد . اين سيستم بيشتر از آنکه يک ابزار حسابداري باشد ، يک ابزار تصميم گيري مديريتي است . ABC نوعي روش هزينه يابي است که در آن هزينه ها ابتدا به فعاليتها تخصيص مي يابد و سپس هزينه هاي گردآوري شده با توجه به استفاده ي هر محصول از فعاليتها ، به محصولات سرشکن مي شود و در نتيجه هزينه ي واقعي فعاليتها به دست مي آيد .
اين سيستم به منظور تخصيص دقيق تر هزينه هاي سربار مورد استفاده قرار مي گيرد و يکي از اهداف اصلي آن اصلاح دقت هزينه هاي توليد هرواحد محصول است و مي تواند براي کاهش هدفمند هزينه هاي سربار استفاده شود . به کارگيري مناسب ABC براي تخصيص اين هزينه ها نتايج متفاوتي نسبت به روش سنتي ايجا خواهد کرد . يکي از ويژگي هاي مهم اين سيستم که آنرا از سيستمهاي سنتي متمايز مي کند اين است که به پديده هاي نوين توليد و اثرات تکنولوژي حاکم بر صنايع امروز توجه مي کند و در حد امکان اين اثرات را به طور کمي جذب محصولات يا خدمات مي کند . همچنين اين سيستم فلسفه ي نوين مديريتي را نيز به طور کمي در هزينه هاي محصولات يا خدمات منظور مي کند . فلسفه ي نوين مديران ، در واقع باعث جلب رضايت مشتريان و همچنين موجب رقابت با ساير شرکتها در سطح بين المللي است . در نتيجه سيستم ABC علاوه بر هزينه هاي مواد اوليه ، دستمزد مستقيم و سربار کارخانه ، هزينه هاي گوناگون ديگري مانند تکنولوژي کنترل کيفيت محصول و هزينه هاي مربوط به توليدات انعطاف پذير را نيز در بر مي گيرد . به طور کلي در سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت جمعاً 3 جزء از هزينه هاي متغير مي تواند وجود داشته باشد :
هزينه هايي که تابعي از سطح فعاليت شرکت هستند .
هزينه هايي که با تنوع محصولات دچار تغيير مي شوند
هزينه هايي که با پيچيدگي محصولات در ارتباط هستند .
طرفداران سيستم هزينه يابي ABC ادعا مي کنند که کليه ي فعاليتهايي را که در يک سازمان صورت مي گيرد صرفاً در راستاي حمايت از توليد و توزيع محصولات يا خدمات مي باشد و در نتيجه کليه ي اين فعاليتها بايد به عنوان هزينه هاي محصول در نظر گرفته شوند .(کوپروکاپلان-1988) . هزينه يابي بر مبناي فعاليت بر خلاف روشهاي معمول از مفهوم هزينه هاي ثابت دوري کرده و بر اساس تکيه بر رفتار هزينه ها در بلند مدت کليه ي هزينه ها رابه صورت جداگانه يا به صورت زنجيره اي و بر اساس هزينه هاي متغير به محصولات يا خدمات اختصاص مي دهد .
در جدول زير به برخي از تفاوتهايي که بين هزينه يابي بر مبناي فعاليت و روش هاي سنتي هزينه يابي وجود دارد اشاره مي کنيم .
جدول2-2) مقايسه روش هزينه يابي برميناي فعاليت با روش هاي سنتي هزينه يابي
روش هاي سنتي هزينه يابي
هزينه يابي بر مبناي فعاليت
براي برنامه ريزي و کنترل مديران چندان مناسب و دقيق نيست و مي تواند براي تصميم گيري مديران گمراه کننده باشد .
براي برنامه ريزي و کنترل مديران تا حدي دقيق تر و مناسبتر مي باشد و اتخاذ تصميم گيري هاي مناسب و صحيح را تا حدي امکان پذير مي سازد .
براي جريان هاي توليدي استاندارد ، ساده و معمولي به کار گرفته مي شود .
در مورد جريان هاي توليدي غير استاندارد ، غير ساده و پيچيده نيز قابليت کاربرد دارد .
اکثراً از مبناهاي مالي جهت تخصيص هزينه هاي سربار استفاده مي کنند .
جهت تخصيص هزينه هاي سرباز از مبناهاي مالي و غير مالي استفاده مي گردد .
هدف اصلي آن ارائه ي اطلاعاتي در زمينه ي سود آوري است .
هدف اصلي آن علاوه بر ارائه ي اطلاعاتي در زمينه ي سودآوري ، رقابت در سطح بين المللي و رضايت مشتريان است.
هزينه هاي ثابت را از هزينه هاي متغير متمايز کرده و هزينه ها را به دو دسته ي هزينه هاي محصول و هزينه هاي دوره تقسيم مي کند .
کليه ي هزينه ها را متغير فرض کرده و همچنين همه ي هزينه ها را به صورت هزينه هاي محصول تلقي مي کند .

2-3) طبقه بندي هزينه ها
در حسابداري مالي ، بيان « هزينه » به عنوان يک اندازه گيري ، در عبارت پولي ، از مقدار منابع مورد استفاده جهت برخي اهداف ، تشريح مي شود . در حسابداري مديريتي ، بيان «هزينه » در راه هاي بسيار متفاوتي به کار مي رود . در واقع انواع متفاوتي از هزينه ها وجود دارد ، که براي اهداف مختلفي مورد استفاده مي باشد . بعضي از هزينه ها براي برنامه ريزي ، بودجه و کنترل قيمت ها مفيد مي باشند و همچنين براي تصميم گيري هاي طولاني مدت و کوتاه دوره به کار مي روند . اما در بخش حسابرسي بر عکس حسابداري مديريت ، تنوع چنداني در مورد هزينه وجود ندارد و شايد بتوان گفت تنها هزينه ي موجود در حوزه ي حسابرسي ، حق الزحمه ي حسابرسي است .
به طور کلي هزينه ها را به طبقه بندي متنوعي مي توان تقسيم نمود که در زير به آنها اشاره مي کنيم(هامبورگ19-2012) :
ارتباط هزينه با حوزه ي خدمات حسابرسي
نقش مديريتي هزينه ها
سهولت در رديابي هزينه ها
زمان بندي مسئوليتي هزينه ها در برابر درآمدهاي فروش
شيوه ي هزينه ها بر اساس تغييرات فعاليتي
2-3-1) ارتباط هزينه با حسابرسي
از آنجا که قسمتي از بحث و موضوع اصلي اين پژوهش مربوط به چسبندگي هزينه ي حسابرسي مي باشد ، و بر اساس گفته ي هی و همکاران تنها هزينه ي موجود در حسابرسي ، حق الزحمه ي حسابرسي است ، لذا در بخش بعدي (2-4) به تفصيل در مورد اين هزينه مطالبي ارائه خواهد شد.
2-3-2) نقش مديريتي هزينه ها
در طبقه بندي هزينه ها بر اساس نقش مديريتي ، هزينه ها به دو دسته ي هزينه هاي توليدي و هزينه هاي غير توليدي تقسيم مي شود .
2-3-2-1)

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، حسابداران، بازار کار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، عرضه کنندگان، حسابرسان مستقل، حق الزحمه حسابرسی