منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، عرضه کنندگان، حسابرسان مستقل، حق الزحمه حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

هزينه هاي توليدي
هزينه هاي توليدي آن هزينه هايي مي باشد که به فعاليت هاي توليدي يک کارخانه مربوط مي شوند . هزينه هاي توليدي به سه طبقه تقسيم مي شوند : مواد مستقيم ، دستمزد مستقيم و سربار توليد . به هر نوع موادي که يک جزء قابل شناسايي محصول تکميل شده را تشکيل مي دهد را مواد مستقيم گويند . مواد مستقيم مي تواند به شکل خام و يا قسمت هاي ساخته شده و خريداري شده باشد . براي توليد بسياري از محصولات مواد مستقيم قسمت عمده ي هزينه هاي توليد را تشکيل مي دهد . دستمزد مستقيم دستمزدي است که بابت کاري پرداخت مي شود و در واقع اين هزينه بابت تبديل مواد اوليه به کالاي ساخته شده پرداخت مي شود . در نهايت سربار توليد که در واقع شامل کليه ي هزينه هاي توليدي است که مربوط به موضوع هزينه است ، ولي با روشي با صرفه قابل رديابي به موضوع هزينه نيست .(هورن گرن و همکاران-2006)
2-3-2-2) هزينه هاي غير توليدي
که شامل هزينه هاي اداري و هزينه هاي بازاريابي و فروش مي شود. هزينه هاي اداري شامل تمام هزينه هاي اجرايي ، سازماني و دفتري مربوط به اداره ي امور عمومي شرکتهاست .(گريسون و همکاران -2009) . همچنين هزينه هاي بازاريابي و فروش شامل هزينه هاي تأمين سفارش مشتريان و رساندن کالا و خدمات به آنها مي شود .
2-3-3) سهولت در رديابي هزينه ها
اين هزينه ها به دو قسمت هزينه هاي مستقيم(بدون واسطه) و هزينه هاي غير مستقيم (با واسطه) تقسيم مي شوند .
2-3-3-1) هزينه هاي مستقيم(بدون واسطه)
هزينه هاي مستقيم آن هزينه هايست که مي توان آنها رابه طور مستقيم براي اهداف هزينه اي رديابي نمود . مثلاً کالاهاي مستقيم ، کار مستقيم و تبليغات که براي يک حوزه فروش ساخته مي شوند .
2-3-3-2) هزينه هاي غير مستقيم(با واسطه)
هزينه هاي غير مستقيم آن هزينه هايست که مشکل مي توان آنها رديابي کرد . براي هدف ويژه اي از هزينه ها ، موارد هزينه ي ثابت کارخانه اي تماماً هزينه هاي غير مستقيم به شمار مي روند . هزينه هاي تقسيم شده توسط دپارتمان هاي مختلف ، محصولات يا وظايف را هزينه هاي رايج يا هزينه هاي مشترک مي نامند ، که آنها نيز هزينه هاي غير مستقيم منظور مي شوند .

2-3-4) زمان بندي مسئوليتي هزينه ها در برابر درآمدها ي فروش
اين نوع هزينه ها به دو قسمت هزينه هاي محصولي و هزينه هاي دوره اي تقسيم مي شوند .
2-3-4-1) هزينه هاي محصولي
هزينه هاي محصولي ، هزينه هاي قابل سرمايه گذاري هستند ، به طوريکه به عنوان بخشي از سرمايه ي در دست در نظر گرفته مي شود . بنابراين آنها تا زمانيکه فروخته شوند، دارايي محسوب مي شوند . وقتي که آنها فروخته شوند ، تبديل به هزينه مي شوند . همه ي هزينه هاي توليدي ، هزينه هاي محصولي مي باشد .
2-3-4-2) هزينه هاي دوره اي
هزينه هاي دوره اي قابل سرمايه گذاري نمي باشند و از اين رو در مقابل درآمدهاي فروش در مدتي که درآمد به دست مي آيد ، مسئول مي باشند . هزينه هاي فروش و هزينه هاي کلي و اجرائي ، هزينه هاي دوره اي هستند .

2-3-5) شيوه ي هزينه ها بر اساس تغييرات فعاليتي
که به 3 دسته ي هزينه هاي ثابت ، هزينه هاي متغير و هزينه هاي نيمه متغير تقسيم مي شوند و با توجه به اينکه به کرات در کتب حسابداري در مورد اين هزينه ها بحث و مطلب ارائه شده و به جهت جلوگيري اطاله ي کلام از توضيحات راجع به آن صرف نظر مي شود .
2-4) هزينه ي حسابرسي (حق الزحمه ي حسابرسي)
همانطور که قبلاً ذکر شد ، با توجه به اينکه قسمتي از موضوع پژوهش حاضر به چسبندگي هزينه ي حسابرسي مي پردازد ، لازم است توضيحاتي در مورد حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی داده شود . قبل از ارائه ي توضيحات در مورد حق الزحمه ي حسابرسي به تعريف انجمن حسابداران رسمي آمريکا در مورد حسابرسي اشاره مي کنيم . اين انجمن تعريفي جامع از حسابرسي را به اين صورت ارائه کرده : حسابرسي فرآيندي است منظم و با قاعده جهت جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه ي شواهد درباره ي ادعاهاي مربوط به فعاليت ها و وقايع اقتصادي و به منظور تعيين درجه ي انطباق اين ادعاها با معيار هاي از پيش تعيين شده و در نهايت گزارش به افراد و سازمانهاي زينفع .
يکي از ابزارهاي اصلي پاسخگويي در عرصه ي فعاليتهاي اقتصادي ، حسابرسي و حسابدهي است . در واقع حسابرسي و حسابدهي در بُعد نظارتي هر سيستمي جاي دارد و به شکل گسترده اي از بالاترين سطح اداري کشور تا کوچکترين واحد تجاري مورد استفاده است و کاربرد دارد .(نيک بخت و تناني-1389-ص111) . به طور کلي 3 فرضيه ي عمده براي نياز به حسابرسي مطرح شده که در اينجا تنها به آنها اشاره کرده و از توضيحات در مورد آنها صرف نظر مي کنيم . 1) فرضيه ي نمايندگي 2) فرضيه ي اعتماد سازي و 3) فرضيه ي اعتبار بخشي .
منافع اقتصادي حسابرس از طريق حق الزحمه اي تأمين مي شود که از انعقاد قرار داد با صاحبکاران عايد مي شود . در واقع بهاي هر خدمت يا کالا قيمتي است که مصرف کننده براي استفاده از آن حاضر به پرداخت است . قيمت گذاري و رقابت بازار براي خدمات حسابرسي موضوع مهمي براي قانون گذاران ، محققان و سرمايه گذاران به شمار مي آيد .(سي نِيت20-1977) . ماهيت حسابرسي به منزله ي کالايي اعتباري ، به تحميل هزينه و زمان بيشتر يا کمتر از حد در حسابرسي منجر خواهد شد .(هِي و نِشِل21-2010) . با وجود ادبيات مستحکم در زمينه ي حق الزحمه ي حسابرسي ، بحث و بررسي کاملي در مورد جزئيات آن از جمله محدوديت هاي حق الزحمه و غيره انجام نگرفته است . علاوه بر اين شناسايي کاملي از رفتار حق الزحمه ي حسابرسي در طول زمان به دست نيامده . بررسي رفتار حق الزحمه ي حسابرسي در بلند مدت بيانگر شناخت ما از بازار خدمات حسابرسي است .
طي سالهاي گذشته ، با افزايش رقابت بين مؤسسات حسابرسي ، اين حرفه دستخوش تحولات زيادي گرديده است . در دهه ي 1980 ميلادي ، انجمن حسابرسان مستقل آمريکا ممنوعيت هاي خود را براي تبليغات تعديل کرد و نياز به خدمات حسابرسي در شرکتهايي که در نتيجه ي ترکيب هاي تجاري به وجود مي آمدند موجب گرديد ادغام مؤسسات حسابرسي و به دنبال آن کاهش تعداد اين مؤسسات متوقف گردد . بحران هاي سالهاي1982-1981 نيز صاحبکاران را به رابطه ي خدمات حسابرسي و حق الزحمه ي حسابرس حساس کرد .(نيک بخت و تنانی-1389)
هزينه ي خدمات حسابرسي و حق الزحمه ي برآوردي آن ، به عوامل متعددي بستگي دارد که ميزان اهميت اين عوامل در کشورهاي مختلف متفاوت است . اما در نظر گرفتن حسابرسي به عنوان يک کالاي همگن و قيمت گذاري غير رقابتي آن ، استقلال و کيفيت خدمات حسابرسي را به خطر مي اندازد .(بزرگ اصل-1388) . بررسي پيشينه ي پژوهشي در زمينه ي حق الزحمه ي حسابرسي حاکي از آن است که عوامل مؤثر بر حق الزحمه ي حسابرس عبارتند از عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسي و عوامل مربوط به تقاضاکنندگان خدمات حسابرسي . از جمله عوامل مربوط به عرضه کنندگان مي توان به شهرت و اعتبار مؤسسه ي حسابرسي ، استقلال حرفه اي مؤسسه ي حسابرسي ، اندازه ي مؤسسه ي حسابرسي ، کيفيت حسابرسي و تخصص مؤسسه ي حسابرسي اشاره کرد .همينطور از جمله عوامل مربوط به تقاضاکنندگان خدمات حسابرسي مي توان به ريسک شرکت صاحبکار و يا دعاوي حقوقي شرکت صاحبکار اشاره کرد .(مهراني و اوانکي-1390) .اما عوامل ديگري نيز بر چسبندگي هزينه حسابرسي تاثير گذار هستند که در قسمت پيشينه ي پژوهش به يافته هاي پژوهشگران درباره ي اين عوامل اشاره خواهيم کرد .
علاوه بر نکات گفته شده بايد به اين نکته توجه کرد که حسابرسي مستقل پايه ي شفافيت اقتصادي ، اعتماد مردم به بازار سرمايه و پاسخگويي دولت به مردم است ، لذا نبايد همانند کالا يا خدمات معمولي با آن برخورد شود . با مقايسه حق الزحمه ي حسابرسي در کشورهاي مختلف مي توان به اين نکته پي برد که حق الزحمه هاي دريافتي از سوي حسابرسان در ايران قابل مقايسه با ساير کشورها مخصوصاً کشورهاي پيشرفته نيست . (اماني و دواني-1388) .
اما با وجود اين که حق الزحمه هاي حسابرسان در ايران بسيار کمتر از حسابرسان ساير کشورهاست ، آگاهي از رفتار هزينه ي حسابرسي براي صاحبکاران و خود حسابرسان مي تواند نتايج مهمي را در بر داشته باشد . آگاهي از رفتار هزينه ي حسابرسي با استفاده از آزمودن چسبندگي هزينه ي حسابرسي مي تواند به کمک کردن جهت فهميدن قيمت گذاري خدمات حسابرسي و رقابت موجود در بازار حسابرسي به صاحبکاران و حسابرسان کمک هاي شايان و درخور توجهي نمايد . علاوه بر اين خدمات حسابرسي به ما اجازه مي دهد به طور کامل تر مدل چسبندگي را توسعه دهيم . زيرا به وسيله ي بازار خدمات حسابرسي ما قادر خواهيم بود عوامل بيشتري از حق الزحمه هاي حسابرسي را در اختيار داشته باشيم . علاوه بر اين خيلي مهم است که بين چسبندگي هزينه و چسبندگي قيمت تمايز قائل شويم . تفاوتهايی که بين اين چسبندگی ها وجود دارد به اين صورت است که چسبندگي هزينه در ادبيات حسابداري مديريت مورد بررسي قرار مي گيرد اما چسبندگي قيمت در اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد . چسبندگي هزينه اشاره به حرکاتي دارد که در کل هزينه ها رخ مي دهد و تحت کنترل مديران خريد شرکت مي باشد، در صورتي که چسبندگي قيمت يا چسبندگي هزينه ي حسابرسي اشاره به قيمت يک کالاي تک دارد . چسبندگي حسابرسی در واقع مذاکره اي است که بين مديران شرکت در حال حسابرسي و حسابرسان صورت مي گيرد . (ويليرس و همکاران22-2014).
2-5) نرخ تورم
با توجه به اين که يکي از متغيرهاي مستقل اين پژوهش نرخ تورم مي باشد ، لازم است توضيحاتي در مورد اين متغير بيان گردد .
رشد سطح عمومي قيمتها (تورم) عاملي است که قيمت هر کالا و خدمتي را افزايش مي دهد . حسابرسي و حسابداري نيز خدماتي هستند که از اين امر مستثني نخواهند بود . حال چنانچه تورم در اقتصاد کشوري قابل ملاحظه باشد ، مي تواند يکي از عوامل تأثير گذار و با اهميت در تعيين حق الزحمه ي حسابرسي ، هزينه هاي حسابداري و همچنين نوع رفتار و چسبندگي اين هزينه ها باشد . در سالهاي اخير ، در ايران ، تورم به يکي از موضوعات بسيار مهم تبديل شده است . به صورتي که قيمت ها در هر سال بر اثر تحريم ها و ساير عوامل اقتصادي بسيار افزايش يافته و قدرت خريد عموم مردم بسيار کمتر از سالهاي گذشته شده است . حتي در اين چند سال اخير ، نرخ تورم به نرخي بسيار آشنا براي اکثر مردم جامعه تبديل شده به طوري که آحاد مردم با اينکه تحصيلات آکادميک در حوزه هاي مالي و اقتصاد ندارند ، آن را لمس کرده و به طور کامل با آن آشنايي دارند .
در مورد تعريفي که به صورت رسمي از تورم شده ، مي توان به تعريف ميلتون فريدمن23 (1968) اشاره کرد که تعريفي ساده ، متداول و مورد قبول اکثر اقتصاددانان است . فريدمن معتقد است تورم افزايش دائمي و بي رويه ي سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات است که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نا به ساماني هاي اقتصادي منجر مي شود . همچنين فريدمن معتقد است تورم در همه حال و همه جا يک پديده ي پولي است .البته توجه به اين نکته ضروري است که عنصر زمان و استمرار افزايش سطح قيمتها در تعريف تورم اهميت زيادي دارد ، بدين معني که به هر افزايش قيمتي نمي توان تورم گفت ، بلکه بايد روند افزايش قيمت در طول زمان تداوم يابد . نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که علي رغم وجود يک تعريف مشخص در خصوص تورم ، ديدگاه واحدي در خصوص علل ايجاد تورم وجود ندارد. برخي از اقتصاددانان رشد بي رويه ی حجم پول ، گروهي ديگر اضافه تقاضا در بازار کالا ، برخي فشار هزينه و افزايش قيمت نهاده هاي توليدي و در نهايت عده اي ديگر عوامل ساختاري و تنگناهاي موجود در بخشهاي مختلف و ضعف بخشهاي کشاورزي و تجارت خارجي را منشأ اصلي تورم می دانند . (لشکری و سلطانی-1390) .
2-5-1) نظریه های تورم
به طور کلي در ادبيات اقتصاد کلان ، تورم داراي نظريه هاي مختلفي است که به 4 دسته تقسيم شده و در اينجا به آن اشار مي کنيم : (فريدمن24-1968)
نظريه ي پوليون : از ديد اين

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، کسب و کار، سود مورد انتظار، سنجش عملکرد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، حق الزحمه، بورس اوراق بهادار تهران، روش پژوهش