منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

يک نمونه بايد به گونه اي انتخاب شود تا علاوه بر تنوع ، به اندازه ي کافي بزرگ باشد تا نتايج حاصل ، قابل اعتماد باشند . در بسياري از زمينه هاي کاربردي ، محققان درصدد تعيين پارامترهاي جامعه هستند وليکن دسترسي به آنها به صورت مستقيم و يا به صورت سرشماري امکان پذير نيست ، در نتيجه محققان ناچارند به نمونه هايي از جوامع آماري جهت استنباط پارامترهاي مورد نظر اکتفا کنند . (سرهنگي-1380) . در پژوهش پيش رو ، کليه ي عناصر جامعه ، يعني کليه ي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مشروط به داشتن شرايط زير به عنوان نمونه انتخاب مي گردند :
پايان سال مالي شرکتها بييست و نهم اسفندماه باشد .(دليل اين امر داشتن ويژگي “قابليت مقايسه ي صورتهاي مالي” است و اينکه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي بتوانند با مقايسه روند فعلي شرکت با روند قبلي ، تصميمات مناسب و صحيحي را اتخاذ نمايند)
تا قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند .(دليل اين موضوع آن است که تعداد نمونه ي آماري در سال هاي مورد بررسي برابر باشد )
اطلاعات مالي شرکتها بالاخص اطلاعات مربوط به هزينه هاي حسابرسي مي بايست در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه شده و در دسترس باشد .
وقفه ي معاملاتي براي مدتي طولاني نداشته باشند ، طي دوره ي زماني تحقيق تغيير سال مالي نداشته باشند و همچنين هر سال حداقل 90 روز معاملاتي داشته باشند .
جزء شرکتهاي هلدينگ ، سرمايه گذاري ، واسطه گري مالي ، بيمه و همچنين بانکها نباشند .(شرکتهاي هلدينگ به دليل اينکه باعث ايجاد چولگي در نتايج آماري مي شوند ، از جامعه ي آماري حذف شده اند . شرکتهاي بيمه و همچنين بانکها نيز به دليل اينکه ماهيت دارايي آنها با ساير شرکتها داراي تفاوات هايي است از جامعه ي آماري حذف شده اند )
درمورد هزينه هاي حسابداري ، شرکتهايي که دارای زيان هستند و يا تغييرات درآمدي و هزينه اي بيش از 50 درصد دارند ، از جامعه ی آماری حذف شده اند .
جدول 3-1 و 3-2 روند انتخاب نمونه ي آماري و جدول 3-3 نيز توزيع فراوانی شرکتهای نمونه را بر حسب نوع صنعت نشان می دهد . نکته ي قابل توجه در مورد انتخاب نمونه اين است که با توجه به اينکه فرضيات مربوط به حق الزحمه ي حسابرسي است و يا مربوط به هزينه هاي حسابداري ، تعداد نمونه ها تفاوت خواهند داشت . تمامي اطلاعات مربوط به نمونه ها به اين صورت گردآوري شده اند : اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي سال 1388 از سايت www.rdis.ir. اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي از سال 1389 الي 1392 از سايت www.codal.ir. اطلاعات مربوط به نرخ تورم نيز از سايت www.cbi.ir(بانک مرکزی) از نرم افزارهاي کاربردي موجود در سايت بورس اوراق بهادار تهران نيز جهت اطلاعات اساسي مربوط به نمونه ها استفاده گرديده .

جدول3-1 : روند انتخاب نمونه مربوط به فرضيات چسبندگی حق الزحمه ي حسابرسي
تعداد کل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تا پايان سال 1392
476
تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس بعد از سال 1388
11-
تعداد شرکتهايي که اطلاعات مربوط به حق الزحمه ي حسابرسي آنها در دسترس نمي باشد
98-
تعداد شرکتهايي که مابين سالهاي 1388 الي 1392 فاقد حداقل 90 روز معاملاتي بوده اند
31-
تعداد شرکتهايي که مابين سالهاي 1388 الي 1392 تغيير سال مالي داده اند يا سال مالی آنها بيست و نهم اسفند نمی باشند
53-
تعداد بانکها و يا شرکتهايي که به صورت هلدينگ ، سرمايه گذاري ، واسطه گري مالي و بيمه بوده اند
51-
تعداد شرکتهايي که ما بين سالهاي 1388 الي 1392 در بورس فعال نبوده اند و يا از بورس حذف شده اند
159-
تعداد شرکتهاي نمونه مربوط به فرضيات چسبندگي حق الزحمه ي حسابرسي
73

جدول3-2 : روند انتخاب نمونه مربوط به فرضيات چسبندگی هزينه های حسابداری
تعداد کل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تا پايان سال 1392
476
تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس بعد از سال 1388
11-
تعداد شرکتهايي که مابين سالهاي 1388 الي 1392 اطلاعات صورتهای مالی آنها در دسترس نمي باشد
2-
تعداد شرکتهايي که مابين سالهاي 1388 الي 1392 فاقد حداقل 90 روز معاملاتي بوده اند
31-
تعداد شرکتهايي که مابين سالهاي 1388 الي 1392 تغيير سال مالي داده اند يا سال مالی آنها بيست و نهم اسفند نمی باشند
53-
تعداد بانکها و يا شرکتهايي که به صورت هلدينگ ، سرمايه گذاري ، واسطه گري مالي و بيمه بوده اند
51-
تعداد شرکتهايي که ما بين سالهاي 1388 الي 1392 در بورس فعال نبوده اند و يا از بورس حذف شده اند
159-
تعداد شرکتهايي که زيان و يا تغييرات درآمدي و هزينه اي بيش از 50 درصد داشته اند
76-
تعداد شرکتهاي نمونه مربوط به فرضيات چسبندگي هزينه های حسابداری
93

جدول 3-3) توزيع فراوانی شرکتهای نمونه
رديف
نوع صنعت
تعداد نمونه فرضيات حق الزحمه حسابرسي
تعداد نمونه فرضيات هزينه هاي حسابداري
1
خودرو و ساخت قطعات
12
11
2
سيمان ، آهن و گچ
11
18
3
مواد و محصولات دارويي
10
5
4
محصولات شيميايي
6
10
5
محصولات غذايي و آشاميدني
4
6
6
کاشی و سراميک
4
5
7
ساير محصولات کاني غيرفلزي
4
2
8
فلزات اساسي
3
9
9
استخراج کانه هاي فلزي
3
3
10
ماشين آلات و تجهيزات
2
3
11
منسوجات
2
1
12
لاستيک و پلاستيک
2
1
13
حمل و نقل ،انبارداري و ارتباطات
2
2
14
قندو شکر
2
2
15
محصولات چوبي و کاغذی
2
4
16
رايانه و فعاليت هاي وابسته
1
1
17
استخراج ذغال سنگ
1
1
18
ساخت محصولات فلزي
1
2
19
کشاورزي ، دامپروري و خدمات وابسته
1
1
20
دستگاههای برقی ، راديو ، مخابرات و اندازه گيری
0
4
21
استخراج نفت و خدمات مهندسی
0
2
جمع
73
93

3-6) فرضیه های پژوهش
معمولاً تشکيل يک فرضيه ، نخستين گام در حل مسأله يا مشکل است . فرضيه توضيحي براي يک رخداد يا پيشنهادي است براي اينکه چگونه چند رخداد با يکديگر رابطه دارند . در تعريفي ديگر فرضيه به فرضي گفته مي شود که به عنوان يک توضيح و تفسير آزمايشي به کار رود و پايه ي تحقيقات بعدي را تشکيل مي دهد . در واقع فرضيه همانند نور افکني پرقدرت است که راه را براي پژوهشگر باز مي کند . (دلاور-1390-ص61) . علاوه بر اين مي توان گفت ، فرضيه ها بيان فرضي رابطه بين دو يا چند متغير است که هميشه به صورت جمله هاي خبري هستند و متغيرها را به صورت کلي يا اختصاصي به متغيرهاي ديگر مربوط مي سازند . (خاکي -1378-ص116). تئوري حسابداري به صورت مستقيم قابل بررسي نيست . در نتيجه پژوهشگر مي بايست فرضيه هايي را از درون تئوري خارج کند و بر اساس تأييد يا عدم تأييد فرضيه ، به سازگاري تئوري با محيط مورد بررسي بپردازد . در نتيجه فرضيه ها و آزمونهاي مربوط به آنها روشي براي تأييد يا عدم تأييد يک تئوري تلقي مي شوند .(بلکويي44-2000) . بر اساس مسأله ي پژوهش ، مباني نظري و پيشينه ، فرضيه هاي اين پژوهش به صورت زير خواهند بود :
((پيش از ارائه ی فرضيات لازم به ذکر است ازجمله فرضيه های پژوهش ، بررسي چسبندگي هزينه های حسابرسي و حسابداري با توجه به عوامل موجود در واحد تجاري است که پس از بررسي عوامل مختلف {مانند تعداد کارکنان، تغييرات فروش ،نرخ بهره ، مدل ، نرخ تورم و غيره} و به دلايل گوناگون از جمله در دسترس نبودن يا ناقص بودن اطلاعات مربوط به اين عوامل و همچنين جهت جلوگيري از تکراري بودن فرضيه هاي مورد بررسي عواملی مانند تعداد کارکنان و… را کنار گذاشته و اين عوامل را صرفاً به صورت نرخ تورم و … بيان کرده و مورد بررسي قرار داده ايم .))
حق الزحمه ی حسابرسی فوراً و به صورت کامل ، با سطح پيشنهاد شده توسط مدل هزينه ي حسابرسي تعديل مي شود .
ميزان افزايش در حق الزحمه ی حسابرسی بيش از ميزان کاهش در اين هزينه ها است . ( مي توان اين گونه بيان کرد که ميزان افزايش در هزينه هاي حسابرسي به هنگام افزايش حق الزحمه هاي برآوردي بيشتر از ميزان کاهش در هزينه هاي حسابرسي به هنگام کاهش در حق الزحمه هاي برآوردي است)
نرخ تورم بر چسبندگي هزينه هاي حسابرسي تأثير دارد .
هزينه هاي عملياتي حسابداري نسبت به تغييرات درآمدي فروش چسبندگي دارند .
نرخ تورم بر چسبندگي هزينه هاي عملياتي حسابداری تأثير دارد .

3-7) مدل ها و متغیر های پژوهش
3-7-1) مدل ها ی پژوهش
در اين پژوهش جهت برآورد حق الزحمه ي حسابرسي از مدل حق الزحمه ي استاندارد (مدل 1) استفاده خواهد شد. اين مدل استاندارد ، امکان برآورد دقيق هزينه هاي حسابرسي را نسبت به مدل چسبندگي هزينه فراهم مي نمايد . پس از اينکه حق الزحمه با استفاده از مدل 1 برآورد شد ، آنگاه تغييرات هزينه هاي واقعي حسابرسي با تغييرات پيش بيني شده ي مدل استاندارد مقايسه خواهد شد .(ويليرس و همکاران-2014) .
مدل 1)

مدل 2 )

جهت بررسي فرضيه ي اول از مدل 2 استفاده خواهد شد . انتظار داريم β1 بزرگتر از يک باشد . در صورتي که β1 مساوی يا بزرگتر از 1 باشد در نتيجه هزينه ی حسابرسي فوراً و به سرعت با مدل استاندارد حق الزحمه تعديل مي شود و فرضيه تأييد می گردد و در صورتي که β1 کوچکتر از 1 باشد اينگونه برداشت می شود که هزينه ي حسابرسي به سرعت و متناسب با سطح مدل ، تعديل نمي شود و در نتيجه فرضيه رد خواهد شد .
مدل 3)
جهت بررسي فرضيه ي دوم از مدل 3 استفاده خواهد شد . Decrease متغيري مجازي است و در صورتي که حق الزحمه ي برآوردي سال جاري نسبت به سال قبل افزايش پيدا کند مقدار صفر و در صورتي که حق الزحمه ي برآوردي سال جاري نسبت به سال قبل کاهش پيدا کند مقدار 1 خواهد گرفت . چون ارزش متغير Decrease در زمان افزايش حق الزحمه ي برآوردي ، صفر است ، در نتيجه β1 درصد افزايش در هزينه هاي حسابرسي واقعي(AF) را در نتيجه ي 1% افزايش در حق الزحمه ي برآوردي(EAF) نشان مي دهد و از آنجايي که متغير Decrease در هنگام کاهش حق الزحمه ي برآوردي ، يک است ، بنابراين مجموع ضرايب β1+ β2 بيانگر درصد کاهش هزينه هاي حسابرسي واقعي در نتيجه ي 1% کاهش در حق الزحمه ي برآوردي است . در واقع مجموع بتاها(β1+ β2 ) ميزان و شدت چسبندگی را نشان می دهد. اگر هزينه هاي حسابرسي واقعي ، چسبنده باشند بايد β1›0 و β1‹0باشد . در اين فرضيه علاوه بر ضريب β2 سطح معنا داري آماره ي t براي تصميم گيري در مورد تأييد يا رد فرضيه حائز اهميت مي باشد.
مدل 4)
جهت بررسي فرضيه ي سوم از مدل 4 استفاده خواهد شد . در اين مدل علاوه بر اينکه ضريب β3 جهت تصميم گيري در مورد قبول يا رد فرضيه مهم است ، سطح معنا داري (P-Value) نيز براي تصميم گيري حائز اهميت خواهد بود . در صورتي که سطح معنا داری آماره ي t کوچکتر از 0.05 باشد (P-Value‹0.05) در نتيجه وجود رابطه اي معنا دار ميان اين متغير و هزينه هاي حسابرسي تأييد مي گردد و فرضيه مورد تأييد قرار مي گيرد و در صورتي که بزرگتر از 0.05 باشد (P-Value›0.05) فرضيه رد خواهد شد.
مدل 5)

جهت بررسي فرضيه ي چهارم از مدل 5 استفاده خواهد شد . در صورتي که β1›0 و β2‹0 باشد فرضيه تاييد خواهد شد و در غير اين صورت فرضيه رد مي گردد .
مدل 6)

جهت بررسي فرضيه ي پنجم از مدل 6 استفاده مي گردد . توضيحاتي که در مورد فرضيه ي سوم ارائه شد در مورد اين فرضيه نيز کاربرد خواهد داشت .

3-7-2) متغیر های پژوهش
با توجه به اينکه پژوهش حاضر مسئله ي چسبندگي هزينه ها را در دو بُعد (حسابرسي و حسابداري) مورد بررسي قرار مي دهد ، در نتيجه داراي دو متغير وابسته مي باشيم که در ادامه تشريح خواهد شد .
متغير وابسته :
هزينه هاي حسابرسي (45AF) : يا به طور واضح تر حق الزحمه ي حسابرسي واقعي متغير وابسته ي فرضيه هاي اول تا سوم اين پژوهش است . که جهت محاسبه ي آن از لگاريتم طبيعي حق الزحمه ي حسابرسي سال جاري(t) به حق الزحمه ي حسابرسي سال قبل(t-1) استفاده مي گردد .(ويليرس و همکاران-2014)
هزينه هاي عملياتي حسابداري (OPEX46) : که متغير

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، ثروت سهامداران، فشار تقاضا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، معنادار بودن، رگرسیون خطی