منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، حسابداران، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ق الزحمه ي حسابرسي برآوردي بيشتر از ميزان کاهش در هزينه ي حسابرسي هنگام کاهش در حق الزحمه ي برآوردي باشد را چسبندگي هزينه ي حسابرسي گويند .
حق الزحمه ي برآوردي حسابرسي : ميزان برآورد در حق الزحمه ي حسابرسي است که با جمع کردن متغيرهاي مختلفي که در قسمتهاي بعدي تشريح خواهد شد به دست خواهد آمد .
چسبندگي هزينه هاي حسابداري : نوعي رفتار هزينه است به گونه اي که ميزان افزايش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فروش بيشتر از ميزان کاهش در هزينه ها هنگام کاهش سطح فروش باشد .
هزينه هاي عملياتي حسابداري : هزينه هاي عمومي ، اداري و فروش شرکت مي باشد که از جمع اين هزينه ها با يکديگر محاسبه مي شود .
نرخ تورم : از نظر علم اقتصاد اشاره به افزايش سطح عمومي توليد پول، در آمدهاي پولي و يا قيمت دارد. تورم عموماً به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته مي‌شود . به طور ديگر مي توان گفت تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجر مي- شود.
درآمد فروش : که اين نيز يکي ديگر از متغيرهاي مستقل پزوهش است و از صورت سود وزيان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار استخراج گرديده است .
1-10) متغيرهاي پژوهش
1-10-1) متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل اين پژوهش شامل موارد زير مي باشد:
حق الزحمه ي برآوردي حسابرسي :که برآوردي از حق الزحمه ي حسابرسي است و از جمع لگاريتم کل دارايي ها ، نسبت دارايي هاي جاري ، نسبت جاري ، نسبت بدهي هاي بلند مدت به کل دارايي ها ، نسبت درآمد قبل از بهره و ماليات به کل دارايي ها و متغيرهاي مجازي به دست خواهد آمد .
درآمد فروش : که اين نيز يکي ديگر از متغيرهاي مستقل پزوهش است و از صورت سود وزيان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار استخراج گرديده است .
نرخ تورم : نرخ تورم که متغير مستقل ديگر اين پژوهش مي باشد و در متغير تصنعي درآمد فروش ضرب مي شود واطلاعات مربوط به آن از بانک مرکزي اخذ گرديده است.
تعداد کارکنان : که تعداد نيروي کار شرکت است .

1-10-2) متغيرهاي وابسته
هزينه ي حسابرسي يا همان حق الزحمه ي حسابرسي : لازم به ذکر است اين متغير مانند متغير مستقل ، حالت برآوردي ندارد . در واقع حق الزحمه ي واقعي پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسي مستقل است و براي اينکه با متغيرمستقل اشتباه نشود به آن هزينه ي حسابرسي مي گوييم.
هزينه هاي عملياتي حسابداري : هزينه هاي عمومي ، اداري و فروش شرکت مي باشد که از جمع اين هزينه ها با يکديگر محاسبه مي شود .

1-11) استفاده کنندگان از نتايج پايان نامه
با توجه به اينکه جامعه ي آماري پژوهش ، بورس اوراق بهادار تهران مي باشد ، مي توان گفت طيف وسيعي از سهامداران ، سرمايه گذاران ، تحليل گران بازار ، مديران ، کارکنان مالي شرکتها ، دانشجويان ، پژوهشگران و ديگر افراد که به شناخت و فعاليت در حوزه ي حسابرسي و حسابداري مشغول و علاقمند به آگاهي از رفتار هزينه در شرايط مختلف هستند ، از نتايج اين پژوهش ميتوانند بهره مند شوند .

1-12) ساختار تحقيق
اين پژوهش در 5 فصل ارائه شده است .
در فصل اول کليات تحقيق ، شامل مقدمه ، بيان مسئله ، اهميت و ضرورت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سؤالات و فرضيات تحقيق ، روش انجام پژوهش ، قلمرو تحقيق روش نمونه گيري و تعريف متغيرهاي پژوهش ارائه گرديده .
در فصل دوم که مباني نظري و ادبيات پژوهش ارائه مي شود ، ضمن مرور مباني نظري و پيشنه ي موضوع پژوهش , چارچوب لازم جهت حمايت از فرضيه هاي پژوهش ارائه مي گردد.
در فصل سوم که به روش انجام پژوهش اختصاص دارد ، فرضيه هاي تحقيق و ومباني اندازه گيري متغير ها تشريح مي گردد و سپس جامعه آماري و نمونه آماري، منابع تهيه اطلاعات و روش هاي آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل بيان مي شود .
فصل چهارم که به تجزيه و تحليل اطلاعات مي پردازد ، امار توصيفي به همراه جداول مربوطه را نشان مي دهد و در ادامه آزمون فرضيه ها و جداول مربوط به تحليل هاي آماري ارائه مي گردد .
در فصل پنجم پس از نتيجه گيري از يافته هاي پژوهش ، محدوديت هاي احتمالي در تعميم نتايج و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ارائه مي گردد .

فصل دوم
“مباني نظري و
پيشينه ي پژوهش”
2-1) مقدمه
فصل دوم اين پژوهش به مباني نظري و پيشينه ي پژوهش اختصاص يافته است . قبل از ارائه ي توضيحاتي در مورد اين فصل ذکر اين نکته به عنوان پيش درآمد اين قسمت ضروري است که پژوهشگر جهت بررسي پيشينه ي تحقيق مي بايست پژوهش هاي قبلي که درباره ي موضوع انجام شده را مورد توجه قرار داده و در دو بُعد بر روي آن کار کند . بُعد اول شامل مروري بر نظريات و بُعد دوم شامل مرور بر تحقيقات است . بررسي پيشينه ي تحقيق ، نقدي از دانش موجود پيرامون پژوهش است که يافته هاي پژوهش را به پژوهش هاي قبلي متصل مي سازد (جهان شاد و پيشروچي 1391) .
مديران در رساندن هر سازمان به اهدافش به نحو قابل توجهي سهيم هستند . اگر مديران وظايف خود را به صورت کامل و صحيح انجام دهند ، در آن صورت سازمان اميدواري بيشتري در رسيدن به اهداف خود دارد .لازمه ي رساندن سازمان به اهداف خود اين است که مديران تصميم گيري هاي زيادي را انجام دهند . دليل اين تصميم گيري هاي متناوب اين است که آنها در انجام وظايف خود با مشکلاتي روبرو مي شوند و مي بايست راه حل هاي مختلفي را شناسايي کرده و از بين راه حل هاي شناسايي شده بهترين آنها را انتخاب نمايند . برهمين اساس مديران نمي توانند با اتکا کردن به تجربيات شخصي خود و حتي اطلاعات منعکس در صورتهاي مالي به وظايف خود به صورت شايسته عمل نمايند و ناگزيرند تا اطلاعات بيشتر و به روز تري درباره ي رفتار هزينه کسب کرده تا موفقيت سازمان را به حداکثر برسانند .
علاوه بر اينکه مديران به اطلاعات به روز نياز دارند ، تحولات سريع در تکنولوژي و به طور کلي در صنايع مختلف دنيا باعث شده که شرکتهايي که ظرفيت و توان هماهنگ کردن سيستم و عمليات خود را با شرايط جديد دارا هستند ، به صورت شرکتهاي موفق درآمده و شرکتهايي که اين توان را نداشته اند از صحنه ي رقابت با سايرين حذف شوند .
در نتيجه بر اساس مطالب ذکر شده ، مي توان اين گونه بيان کرد که مديران جهت همسو کردن سازمان با بازارهاي جهاني و تکنولوژي روز دنيا و همچنين جهت افزايش مقاومت در صحنه ي رقابت بين سازماني ، نيازمند اطلاعات حسابداري و حسابرسي مي باشند . همانطور که قبلاً اشاره شد ، اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي براي تصميم گيري هاي سازنده کافي نمي- باشند . در نتيجه حسابداران و حسابرسان سعي خود را خواهند کرد که اطلاعات متنوع و به روزي درباره ي رفتار هزينه ها به مديران ارائه کنند . در نتيجه مديران با کسب اطلاعات درباره ي رفتار هزينه ها مي توانند تصميم هاي شايسته و مفيدي را براي سازمان به ارمغان بياورند .
عامل مهم و اساسي در حسابداري صنعتي ، حسابداري مديريت و همچنين حوزه ي حسابرسي ، درک و شناخت رفتار هزينه ها است . همانطور که قبلاً اشاره کرديم ، در کتب درسي سنتي حسابداري و حسابرسي ، هزينه ها با توجه به تغييرات در سطح فعاليت يک شرکت به صورت ثابت يا متغير در نظر گرفته مي شود(گريسون و همکاران52009 و نورن و همکاران 61998) . اين گفته به اين معني است که هزينه هاي ثابت حداقل در کوتاه مدت مستقل از سطح فعاليت و هزينه هاي متغير متناسب با تغييرات در محرک فعاليت تغيير پيدا مي کنند و اين به معني آن است که ميزان تغيير در هزينه هاي متغير به جهت فعاليت هيچ ربطي نداشته و تنها به تغيير در سطح فعاليت مربوط مي باشد . اما نويسندگان و محققاني اين گونه بيان کرده اند که هميشه اين تناسب بين هزينه ها و سطح فعاليت برقرار نيست و در واقع رفتار هزينه ها در مقابل افزايش يا کاهش سطح فعاليت تفاوتهايي خواهد داشت .(اينگرام و همکاران7-1997) به اين صورت که هزينه ها در مقابل افزايش حجم فعاليت بيشتر از زماني که با کاهش حجم فعاليت رو به رو هستيم تغيير پيدا مي کنند . (کوپر و کاپلان8 – 1998) . علاوه بر اين نويسندگان و محققان ديگري به صورت جزئي تر وارد اين مسئله شده اند و اين گونه بيان کرده اند که در بعضي مواقع ميزان افزايش در هزينه ها به هنگام افزايش حجم فعاليت بيشتر از ميزان کاهش در هزينه ها در هنگام کاهش حجم فعاليت است که آنها اين موضوع را چسبندگي هزينه ناميده اند . (اندرسون و همکاران9- 2009 ) .
به هر حال کتب درسي مرسوم در حسابداري و حسابرسي رفتارهاي هزينه را بدون در نظر گرفتن چسبندگي هزينه مدنظر قرار مي دهند . در واقع اين کتابها بيان مي کنند که هزينه هاي ثابت در مقابل افزايش يا کاهش حجم فعاليت هيچ تغييري ندارند و هزينه هاي متغير بر اساس افزايش يا کاهش حجم فعاليت تغيير پيدا مي کنند . اين برآوردها بدون در نظر گرفتن چسبندگي هزينه منجر به برآورد کردن بيش از حد واکنش پذيري هزينه ها در زمان کاهش فعاليت و برآورد کمتر از حد واکنش پذيري هزينه ها در زمان افزايش حجم فعاليت مي شود. (هورن گرن و همکاران10-2006) پس در نتيجه مد نظر قرار دادن موضوع چسبندگي هزينه در سازمانها و شرکتها امري اجتناب ناپذير است . اما با وجود آگاهي هايي که از رفتار هزينه ارائه شده و مي شود ، متأسفانه در شرکتها هنوز شاهد استفاده از اين موضوع مهم نيستيم و شرکتها و سازمان ها هنوز رويکرد قديمي رفتار هزينه را به شکل سنتي( هزينه هاي ثابت بدون تغيير در مقابل سطح فعاليت و هزينه هاي متغير متناسب با تغيير در سطح فعاليت) و بدون توجه به چسبندگي هزينه ها مد نظر قرار مي دهند .
پژوهش حاضر براي تحليل گران ، مديران ، حسابداران و حسابرسان استدلالات مهمي را در بر خواهد داشت.آگاهي از رفتار هزينه براي آنها داراي اهميت است. بر همين اساس تحليل گران افزايش غير متناسب هزينه ها را يک علامت منفي تلقي مي کنند .آنها اين افزايش غير متناسب هزينه ها را نتيجه ي عدم کنترل صحيح هزينه ها توسط مديريت و يا تلاش هاي بي نتيجه ي آنان در امر فروش کالا تلقي مي کنند که در نهايت به کاهش و از بين رفتن کنترل مديران منجر مي شود(برن اشتاين و همکاران11-2000) .علاوه بر آن تحليل گران معتقدند مديران تمايل ندارند منابع تعهد شده را در دوره هاي رشد اقتصاد کلان نسبت به دوره هاي ديگر کاهش دهند که اين موجب چسبندگي بيشتر هزينه ها مي شود . همچنين اخراج کارمندان و يا کمبود نيروي کار در دوره هاي رشد اقتصادي هزينه ي جايگزيني کارمندان حذف شده را افزايش داده که اين موضوع هم به نوبه- ي خود باعث افزايش و استحکام چسبندگي هزينه ها خواهد شد . استنباط مديريتي از اين تحليل اين است که چسبندگي هزينه قابل تشخيص و کنترل است . مديران بايد دليل خود را براي چسبندگي هزينه از طريق توجه به حساسيت تغيير هزينه به نسبت تغيير در سطح فعاليت و يا تغيير در ميزان حق الزحمه هاي حسابرسان ارزيابي کنند . اين امر موجب بهبود فرآيند پاسخگويي خواهد شد . همچنين حسابداران و حسابرسان به صورت ضمني فرض مي کنند که هزينه ها مي بايست متناسب با سطح فعاليت تغيير پيدا کنند ، که شناخت و درک معتبر چگونگي تغيير و رفتار هزينه ها در مقابل عوامل مختلف مي تواند شناخت و درک تحليل آنها را افزايش دهد.
تحقيقات تجربي ، شواهد بسيار کمي را در مورد رفتار هزينه ها در رابطه با تغييرات در عوامل مختلف نشان مي دهند . کم بودن داده هاي مربوط به هزينه ها و محرکهاي آنها مي تواند دليل اين کمي شواهد را توجيه کند . لذا با توجه به اهميت هزينه ها و همينطور رفتار و واکنش هزينه ها در سطوح مختلف ، اين تحقيق به بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري به صورت جداگانه مي پردازد .
با توجه به اينکه هزينه ها رکن اصلي موضوع اين تحقيق به حساب مي آيند لذا در اين فصل ابتدا انواع سيستم و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، حسابداران، بازار کار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، عرضه کنندگان، حسابرسان مستقل، حق الزحمه حسابرسی