منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، حسابداران، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار هزينه براي حسابداران ، حسابرسان ، پژوهشگران و تمامي کساني که با حوزه ي مديريت ، حسابداري و حسابرسي در ارتباط هستند داراي اهميت است. بنابراين درک بهتر از نحوه ي تغيير و رفتار هزينه ها نسبت به عوامل متعددي که در شرکت وجود دارد و آگاهي از چسبندگي هزينه ها براي کليه ي افراد از جمله مديران ، صاحبان شرکت ها ، حسابداران و حسابرسان تحليل مفيدي خواهد بود .بنابراين با توجه به اهميت هزينه- هاي اداري، عمومي و فروش و همچنين حق الزحمه هاي حسابرسي در ساختار هزينه اي شركت ها ، در اين پژوهش چگونگي رفتار اين هزينه ها نسبت به تغييرات عوامل مختلف از جمله تغيير در مدل هزينه ي حسابرسي ، نرخ تورم ، تعداد کارکنان و تغييرات فروش مورد بررسي قرار گرفته مي- شود . بدون ترديد آگاهي از نتايج اين پژوهش در ارزيابي دقيقتر عملكرد مالي، پيش بيني سودآوري شركت ها و تصميم گيري دقيتر مديران مهم است .
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق
پس از اينکه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1369 فعاليت خود را از سر گرفت ، اين آغاز مجدد فعاليت با برنامه ي اول توسعه ي اقتصادي همزمان شد . اين همزمان شدن باعث رونق مجدد بورس اوراق بهادار گرديد . به تدريج بورس جايگاه مهمي در اقتصاد ايران پيدا کرد به طوري که شاخص بورس امروزه از حساسيت قابل توجهي برخوردار شده است و باعث ورود سرمايه گذاران به آن شده است (سينايي وهمکاران -1384-ص 60 و 61). همچنين ورود مستمر منابع و نقدينگي به بازار سرمايه عامل مهمي در رشد و بقاي اين بازار به حساب مي آيد. اگر سرمايه گذاراني که به بورس آمده اند ، منابع و پس اندازهاي خود را از دست بدهند ، دچار بي اعتمادي به بازار سرمايه خواهند شد و در نهايت تمايل به خروج از اين بازار پيدا مي کنند. در واقع سرمايه گذاران بر اساس پيش بيني هاي شرکت از سودهاي آتي و گزارشهاي حسابرسان در مورد درست و دقيق بودن حسابهاي يک شرکت اقدام به خريد سهام و سرمايه گذاري مي کنند . در نتيجه مديران براي آنکه بتوانند سرمايه گذاران بيشتري را جذب شرکتهاي خود کنند ، ناگزير به پيش بيني هزينه ها اعم از حسابداري و حسابرسي خواهند بود . اما مديران براي پيش بيني هزينه ها به اطلاعاتي نيازمندند که اين اطلاعات ممکن است به صورت کامل از صورتهاي مالي قابل دريافت و حصول نباشد . حال که احتمال عدم دستيابي به اطلاعات از طريق صورتهاي مالي محتمل است ، آگاهي از رفتار هزينه مي تواند مديران را در اين امر ياري و کمک نمايد . آگاهي از رفتار هزينه براي حسابداران و حسابرسان ، محققين ، سرمايه گذاراني که تمايل به سرمايه گذاري در شرکتي را دارند و تمام کساني که با حوزه ي مديريت در ارتباطند و تغييرات در هزينه ها را بر حسب تغييرات در سطح فعاليت و يا بر حسب تغييرات در سطح حق الزحمه هاي حسابرسي ارزيابي ارزيابي مي کنند داراي اهميت است . به طور کلي مي توان اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش را در اين دانست که شرکتها به طور کلي به عنوان سرمايه پذير ، افراد جامعه به عنوان سرمايه گذار و حسابرسان به عنوان پلي ارتباطي ميان آنها جهت انجام امورات مربوط به سرمايه پذير ، پيش بيني سود، سرمايه گذاري ، تعيين حق الزحمه و غيره به آگاهي در مورد چگونگي رفتار هزينه نيازمندند و تحليل در مورد چسبندگي هزينه ميتواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشد.
1-4) هدف و سؤالات تحقيق
يکي از مناقشات اصلي حرفه ي حسابرسي در حال حاضر تعيين حداقل نرخ حق الزحمه ي حسابرسي و نوع رفتار اين هزينه و عکس العمل صاحبکاران در مقابل حق الزحمه هاست . بنابراين درک نحوه ي تعيين حق الزحمه ي حسابرسي و آگاهي از رفتار اين هزينه براي حسابرسان و علي الخصوص براي صاحبکاران داراي اهميت است . علاوه بر آن الگو و رفتار هزينه ، نظر حسابداران مديريتي که در زمينه ي تصميم گيري و کنترل فعاليت مي کردند را به خود جلب نموده است . نتايج کنوني نشان مي دهدکه امروزه مديران در جستجو و مطالعه ي عوامل اثر گذار بر رفتار هزينه در زمينه هاي حسابداري و حسابرسي مي باشند . در نتيجه اين پژوهش حيطه ي مطالعه و بررسي رفتار هزينه را توضيح و بسط خواهد داد و هدف آن بررسي رفتار چسبندگي هزينه ها بر حسب انواع هزينه هاي عملياتي و حق الزحمه حسابرسي و با توجه به عوامل مختلف از جمله تغيير در مدل هزينه ي حسابرسي ، تعداد کارکنان واحد تجاري ، تورم و غيره خواهد بود .
سوالاتي که در اين تحقيق به وجود مي آيد شامل سوالاتي به شرح زير خواهد بود :
آيا هزينه ي حسابرسي نسبت به عوامل موجود در واحد تجاري از جمله تغيير و تعديل در مدل هزينه ي حسابرسي چسبندگي دارد و فوراً با سطح پيشنهاد شده توسط مدل هزينه ي حسابرسي تعديل مي شود ؟
آيا ميزان افزايش در هزينه هاي حسابرسي بيش از ميزان کاهش در هزينه هاست ؟ به عبارت ديگر آيا هزينه ي حسابرسي چسبنده است ؟
آيا نرخ تورم بر چسبندگی هزينه های حسابرسی تأثير دارد ؟
آيا هزينه هاي عملياتي حسابداري نسبت به تغييرات درآمدي فروش دچار چسبندگي هزينه خواهند شد؟
آيا نرخ تورم بر چسبندگی هزينه های عملياتي حسابداري تأثير دارد ؟
1-5) فرضيه هاي پژوهش
به منظور بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري فرضيه هايي به شرح زير طراحي و مورد آزمون قرار مي گيرد :
در بررسي چسبندگي هزينه ي حسابرسي نسبت به عوامل موجود در واحد تجاري فرضيه هاي اول و دوم به صورت زير ارائه مي شود :
حق الزحمه ی حسابرسي فوراً و به صورت کامل با سطح پيشنهاد شده توسط مدل هزينه ي حسابرسي تعديل مي شود .
ميزان افزايش در حق الزحمه ی حسابرسي بيش از ميزان کاهش در اين هزينه ها است .
نرخ تورم بر چسبندگی هزينه های حسابرسی تأثير دارد .
در بررسي چسبندگي هزينه هاي عملياتي حسابداري نسبت به عوامل موجود در واحد تجاري فرضيه هايي به صورت زير ارائه مي شود :
هزينه هاي عملياتي حسابداري نسبت به تغييرات درآمدی فروش چسبندگي دارند.
نرخ تورم بر چسبندگی هزينه های عملياتي حسابداري تأثير دارد .
1-6) روش انجام پژوهش
1-6-1) روش تحقيق
اين پژوهش از لحاظ طبقه بندي پژوهش بر مبناي هدف ، از نوع کاربردي است . پژوهش کاربردي پژوهشي است که نظريه ها ، قانون مندي ها ، اصول و فنون را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به کار مي گيرد . هدف تحقيقات کاربردي ، توسعه ي دانش کاربردي دريک زمينه ي خاص است و همچنين مي تواند در جريان استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد .
همچنين از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي-همبستگي است که براي کشف همبستگي بين متغيرها به روش پس رويدادي عمل خواهد شد . تحقيقات همبستگي، شامل كليه ي تحقيقاتي است كه در آنها سعي مي شود رابطه بين متغير هاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، كشف و تعيين شود. هدف تحقيق همبستگي مطالعه حدود تغييرات يك يا چند متغير با حدود تغييرات يك يا چند متغير ديگر است .اين پژوهش همچنين از بعد فرآيند ، از نوع تحقيقات کمي محسوب شده ، يعني با نگرش عيني به جمع آوري و تحليل داده هاي کمي مي پردازد .(آذر-عادل و مومني-منصور 1389 و دلاور –1390،ص38).
1-6-2) روش هاي گردآوري اطلاعات
اطلاعات مورد نياز پژوهش از منابع مختلفي جمع آوري شده است . اطلاعات مربوط به مباني نظري پژوهش از کتب و مقالات لاتين و همچنين مقالات فارسي جمع آوري شده . همچنين روش انجام اين پژوهش به صورت کتابخانه اي مي باشد و در آن از اطلاعات شرکتها استفاده شده است . با توجه به اينکه شرط لازم براي انجام هر تحقيقي وجود اطلاعات در دسترس مي باشد ، در نتيجه در وضعيت کنوني از اطلاعات صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود در سايتهایrdis.ir (اطلاعات سال1388) و www.codal.ir (اطلاعات سالهای مالی 1389 الی 1392) استفاده شده است .علاوه بر اين از داده هاي موجود در نرم افزار ره آورد نوين نيز بهره گرفته شده است. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سايت بانک مرکزی(www.cbi.ir) گرفته شده است.
1-6-3) روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين پژوهش براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده مي شود . روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش بر حسب نوع فرضيه ، داده هاي پانل ، آمار توصيفي ، رگرسيون خطي ، تحليل همبستگي ، آماره ي دوربين- واتسون و غيره مي باشد . براي روش آماري پژوهش ، نرمال بودن توزيع داده ها با استفاده از روش جارکو برا مورد بررسي قرار مي گيرد . از آماره ي فيشر(F) براي آزمون معنادار بودن معادله ي رگرسيون (تاييد خطي بودن رابطه) استفاده مي شود . همچنين از آماره ي T براي تعيين معني دار بودن رابطه ي همبستگي بين متغيرها استفاده خواهد شد . از آماره ي دوربين- واتسون نيز به منظور بررسي وجود همبستگي ميان متغيرها استفاده مي شود . بر اساس اين آزمون ، اگر آماره ي دوربين – واتسون بين 5/1 تا 5/2 قرار گيرد ، مي توان فرض عدم وجود همبستگي بين خطاهاي مدل را پذيرفت .
به طور کلي و خلاصه مي توان گفت در اين پزوهش ابتدا نمونه ي آماري از بين جامعه ي آماري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس شرايط ويژه اي که در بخش جامعه و نمونه ي آماري ذکر مي شود انتخاب مي گردد و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضيات و آزمون آنها ، اطلاعات جمع آوري شده وارد صفحه ي EXCEL شده و سپس براي تجزيه و تحليل نهايي از نرم افزار EVIEWS 8.1 استفاده خواهد شد .
1-7) قلمرو تحقيق
در کارهاي پژوهشي و از مباحث مهم هر تحقيقي که بايد مد نظر محققان قرار گيرد ، پرهيز از ورود به حوزه هاي غير مرتبط با موضوع تحقيق است .همچنين محقق بايد نظر خود را به اين موضوع معطوف نمايد که از محدوده ي زماني و مکاني پژوهش خارج نشود .
با عنايت به نکات ذکر شده و همچنين با توجه به موضوع پژوهش که به بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اواراق بهادار مي- پردازد ، قلمرو پژوهش به سه بخش تقسيم شده که عبارتند از :
1-7-1) قلمرو موضوعي
که به بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي پردازد.
1-7-2) قلمرو زماني
محدوده ي زماني پژوهش ، يک دوره ي 5 ساله عملکردهاي حسابرسي و مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مابين سالهاي 1388 تا 1392 خواهد بود .
1-7-3) قلمرو مکاني
قلمرو مکاني پژوهش شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
1-8) جامعه ي آماري ، نمونه ي آماري و روش نمونه گيري
در اين پژوهش جامعه ي آماري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران مي- باشد. روش انتخاب نمونه ي آماري نيز ، روش حذف سيستماتيک مي باشد . به اين ترتيب که از بين کليه ي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ، آنهايي جهت انجام آزمون انتخاب خواهند شد که شرايط زير را دارا باشند :
به منظور قابليت مقايسه داشتن اطلاعات ، پايان سال مالي شرکتها بييست و نهم اسفندماه باشد .
تا قبل از سال 1388 در بورس پذيرفته شده باشند .
اطلاعات مالي شرکتها بالاخص اطلاعات مربوط به هزينه هاي حسابرسي مي- بايست در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه شده و در دسترس باشد .
وقفه ي معاملاتي براي مدتي طولاني نداشته باشند .
طي دوره ي زماني تحقيق تغيير سال مالي نداشته باشند .
هر سال حداقل 90 روز معاملاتي داشته باشند .
جزء شرکتهاي هلدينگ ، سرمايه گذاري ، واسطه گري مالي ، بيمه و همچنين بانکها نباشند .
همچنين شرکتهايي که در طول دوره ي تحقيق ، اطلاعات مالي آنها در دسترس نبوده و يا به طور کامل در اين سالها در بورس فعاليت نداشته اند از جامعه ي آماري حذف شده اند ، علاوه بر آن روند نمونه گيري با توجه يه فرضيات تفاوتهايي خواهد داشت که در فصل سوم تشريح خواهد شد .
1-9)تعريف عملياتي متغيرها
چسبندگي هزينه ي حسابرسي : زماني که ميزان افزايش در هزينه ي حسابرسي ، هنگام افزايش در ح

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، حسابداران، بازار کار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، عرضه کنندگان، حسابرسان مستقل، حق الزحمه حسابرسی