منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، انحراف معیار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

که ضريب تعيين R2 هيچگاه مقدار منفي به خود نمي گيرد و مقدار آن همواره بين 0 و 1 خواهد بود . در واقع اگر R2=1 باشد رابطه اي بسيار قوي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته وجود خواهد داشت و در صورتي که R2=0 باشد يعني استفاده از متغيرهاي مستقل هيچ تأثيري بر متغير وابسته و برآورد خط رگرسيوني نخواهد داشت . به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت هر چقدر ميزان ضريب تعيين به 1 نزديکتر باشد ، مطلوبيت مدل رگرسيون افزايش پيدا خواهد کرد .
3-9) تصمیم گیری نهايي جهت پذیرش یا رد فرضیه ها
همانطور که در قسمتهاي قبل عنوان شد ، با توجه به اينکه در اين پژوهش شرکتهاي مختلف پذيرفته شده در بورس و همچنين سالهاي مختلفي وجود دارد بنابراين بهترين نتيجه گيري در مورد فرضيات با استفاده از روش داده هاي تابلويي(Panel Data) به دست خواهد آمد . بنابراين جهت نيل به اين هدف ، در ابتدا با استفاده از آزمون F ليمر به بررسي اين موضوع پرداخته مي شود که آيا داده هاي تلفيقي(Pooling Data) براي اين پژوهش مناسب تر است يا داده هاي پانل . در صورتي که داده هاي پانل مورد تأييد قرار گيرد ، با استفاده از آزمون هاسمن ، نوع داده هاي پانل (مدل اثرات ثابت يا مدل اثرات تصادفي) مشخص خواهد شد . جهت آزمون معني دار بودن کل مدل از آماره ي F فيشر و جهت آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق از آماره ي t استفاده خواهد شد . سپس پس از انجام آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسيون ، در مورد پذيرش يا عدم پذيرش فرضيه ها تصميم گيري خواهد شد . لازم به ذکر است جهت تصميم گيري در مورد اين موضوع ، علاوه بر ضرايب مدل رگرسيون ، سطح معنا داري مدل نيز حائز اهميت خواهد بود .

فصل چهارم
“تجزیه و تحلیل داده ها”
4-1) مقدمه
در فصل سوم ، ضمن بيان تعاريف دو متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مورد نظر در فرضيات مطرح شده ، در مورد جامعه ي آماري ، روش نمونه گيري ، حجم نمونه ، فنون آماري و روش گردآوري داده ها توضيحاتي ارائه شد . پيرو آن ، اطلاعاتي در رابطه با حق الزحمه ي حسابرسي و هزينه های حسابداري از سال 1388 الي 1392 شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گرديد . لکن از آنجائيکه داده هاي خام به تنهايي هيچگونه ارزشي نخواهند داشت و مي بايست مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گيرند تا بتوانند درستي يا نادرستي فرضيات مورد نظر محقق را مشخص نمايند . به همين منظور بر اساس مدلهاي ارائه شده در فصل قبل و روشهاي تجزيه وتحليل اطلاعات ، فرضيه ها مورد آزمايش قرار گرفتند که در ادامه تشريح خواهند شد .
4-2) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصيفي به مجموعه اي از فنون و روشهاي آماري اطلاق مي گردد که به منظور خلاصه و تنظيم نمودن (ساماندهي) داده ها از طريق جداول آماري توصيفي ، توزيع فراواني ، بيان خصوصيت ها و روش گردآوري مهم داده ها از طريق معيارهاي آماري ، به توصيف داده هاي حاصل از تمام عناصر جامعه يا نمونه مي پردازد . (بامني مقدم-1392). به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است وآشنايي بيشتر با متغير هاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري ، لازم است اين داده ها توصيف شود. همچنين توصيف آماري داده ها،گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم برآن ها و پايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود بنابراين، قبل از اين که به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شود، متغيرهاي پژوهش به صورت مورد بررسي قرار مي گيرد . در بخش آمار توصيفي ، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي مرکزي همچون ميانگين و شاخص هاي پراکندگي همچون انحراف معيار ، چولگي و کشيدگي انجام مي پذيرد . در اين ارتباط ، ميانگين ، اصلي ترين شاخص مرکزي است و متوسط داده ها را نشان مي دهد . انحراف معيار ميزان پراکندگي داده ها و چولگي انحراف از قرينگي را بيان مي کند . علاوه بر آن کشيدگي شاخص سنجش پراکندگي جامعه نسبت به توزيع نرمال است . جدول 4-1 آمار توصيفي مربوط به حق الزحمه ي حسابرسي و جدول 4-2 آمار توصيفي مربوط به هزينه هاي حسابداري را نشان مي دهند. (لازم به ذکر است اين آمار توصيفی پس از حذف نقاط پرت تهيه شده است)
جدول 4-1) آمار توصيفی حق الزحمه ی حسابرسی
INF.
RATE
LOSS
ROI
DE
QUICK
CATA
LTA
LAF

21.98
0.070225
0.155536
0.085240
1.033295
0.634593
11.73037
8.737525
میانگین
21.5
0.000000
0.127200
0.052530
0.815905
0.684300
11.74449
8.727070
ميانه
10.62295
0.255885
0.148332
0.090397
1.788071
0.201733
0.505974
0.320952
انحراف معیار
34.7
1.000000
0.674790
0.493090
30.77887
0.940130
13.86750
9.710710
بزرگترین
10.8
0.000000
0.247880-
0.000000
0.088320
0.089750
10.35650
7.921150
کوچکنرین
0.138963
3.363856
0.852400
1.911475
13.4836
0.720499-
0.516983
0.029580
چولگی
1.55275-
12.31553
3.813978
6.646216
218.2110
2.593071
6.094305
2.918636
کشیدگی
359
359
359
359
359
359
359
359
تعداد مشاهدات
جهت يادآوري ، متغيرهاي ذکر شده در جدول بالا ذکر مي شود :
LAF
لگاريتم حق الزحمه ي حسابرسي
LTA
لگاريتم مجموعه ي دارايي هاي شرکت (اندازه ی شرکت)
CATA
نسبت دارايي هاي جاري به مجموع دارايي ها
QUICK
نسبت دارايي جاري به استثناي موجودي کالا به بدهي جاري
DE
نسبت بدهي بلندمدت به مجموع دارايي ها
ROI
نسبت سود قبل از ماليات به مجموع دارايي ها (بازده دارايي)
LOSS
زيان (اگر در سال جاری رخ داده باشد 1 و در غير اين صورت صفر)
INF. RATE
نرخ تورم
جدول 4-2) آمار توصيفی هزينه های حسابداری
نرخ تورم
لگاريتم نسبت تغييرات فروش
لگاريتم هزينه های حسابداری

21.98
1.246567
1.251048
میانگین
21.5
1.154821
1.180158
میانه
10.62295
0.642427
0.712422
انحراف معیار
34.7
10.92137
10.90088
بزرگترین
10.8
0.439207
0.070704-
کوچکنرین
0.138963
0.111243
0.805013
چولگی
1.55275-
2.538246
8.962617
کشیدگی
458
458
458
تعداد مشاهدات
در مورد تعداد مشاهدات مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی ، اطلاعات 365 سال- شرکت جمع آوری گرديد که پس از حذف نقاط پرت ، داده های 359 سال – شرکت جهت آزمون ها مورد استفاده قرار گرفتند . همچنين در مورد هزينه های حسابداری ، اطلاعات 465 سال – شرکت جمع آوری شد که پس از حذف نقاط پرت ، داده های 458 سال – شرکت جهت آزمونها مورد استفاده قرار گرفتند .
بر اساس جدول 4-1 ، ميانگين حق الزحمه ي حسابرسي شرکتها مابين سالهاي 1388 الي 1392 ، 8.73 بوده است . همچنين اندازه ي شرکت (LTA) برابر با 11.73 و نسبت دارايي جاري (CATA) 0.63 بوده است . از آنجايي که ميانگين نسبت دارايي جاري بيش از 50% است (63.45%)، در نتيجه اکثر دارايي هاي شرکتها مربوط به دارايي هاي جاري بوده است .ميانگين نسبت آني (QUICK) 1.03 است . اين نسبت 1% تا 100 % را براي يک شرکت مطلوب تشخيص مي دهد و از آنجا که اين نسبت 103.32% است در نتيجه نقدينگي زيادي جهت بازپزداخت بدهي هاي جاري فراهم است . به عبارت ديگر اين عدد بيانگر توان بالاي شرکتها در بازپرداخت بدهي هاي جاري است .ميانگين نسبت بدهي بلند مدت و همچنين بازده دارايي به ترتيب 0.085 و 0.155 است .همچنين ميانگين نرخ تورم 21.98 می باشد . جدول 4-3 و نمودار 4-1 تغييرات نرخ تورم را به صورت عددی و نموداری مابين سالهاي 1388 الي 1392 نشان مي دهد :
جدول 4-3) درصد تغييرات نرخ تورم
سال
نرخ تورم
درصد تغيير نسبت به سال قبل
1388
10.8%
57.4% کاهش
1389
12.4%
14.81% افزايش
1390
21.5%
73.38% افزايش
1391
30.5%
41.86% افزايش
1392
34.7%
13.77% افزايش
نمودار 4-1) روند افزايش نرخ تورم

نمودار 4-2 روند افزايشی حق الزحمه ي حسابرسي (کل شرکتها،73 شرکت) را ما بين سالهاي 1388 الي 1392 نشان مي دهد . همچنين نمودار 4-3 بيانگر ميزان افزايش حق الزحمه ي برآوردي حسابرسی مابين سالهاي 1388 الي 1392 است .
نمودار 4-2) روند افزايش حق الزحمه ی حسابرسی

نمودار 4-3) روند افزايش و کاهش حق الزحمه ی برآوردی حسابرسی

بر اساس جدول 4-2 ، ميانگين لگارتيم هزينه های حسابداری برابر 1.251 و ميانگين تغييرات فروش 1.246 است . همچنين ميانگين نرخ تورم 21.98 می باشد .
همانطور که در جداول مربوط به آمار توصيفي ديده مي شود (جدول 4-2 و 4-1) ، با مقايسه ي ميانگين ها و ميا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اثرات ثابت، حق الزحمه، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش در معرض ریسک، نوسانات نرخ ارز، وضعیت مالی، مدیریت ریسک