منابع و ماخذ پایان نامه حقوق و دستمزد، تسهیم هزینه ها، بهای تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

اموال و ساختمان:
برای محاسبه هزینه های اموال که در اصطلاح حسابداری ” هزینه های استهلاک “نامیده می شود. در مرحله اول باید بهای تمام شده اموال ودارایی مشخص گردد.بهای تمام شده اموال شامل بهای خرید دارایی،هزینه های جانبی مربوط به استقرار و بهره برداری ازآن می گردد.
4-هزینه های تخصیص یافته از سایر بخش ها :
علاوه بر هزینه هایی که در هر مرکز فعالیت ایجاد می گردد،گروه دیگر از هزینه هایی که به هر مرکز فعالیت تخصیص می یابد،هزینه های مربوط به بخش های دیگر است که به این بخش سرویس ارائه می دهند.برای تعیین هزینه هایی که از سایر مراکز فعالیت به هر مرکز تخصیص می یابد در مرحله اول باید تمامی هزینه های مربوط به هر بخش (مستقیم و غیر مستقیم) شناسایی شوند و سپس بر اساس مبنا استفاده سایر مراکز فعالیت ، این هزینه ها به بخشهای گیرنده خدمت تسهیم گردد. با توجه به اینکه در عمل یک ارتباط متقابل بین بخشهای مختلف بیمارستان در جهت ارائه خدمت به یکدیگر وجود دارد، این ارتباط در تسهیم هزینه ها نیز باید در نظر گرفته شود.
گام سوم: عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت خدماتی و اداری
1- مرکز فعالیت واحد حسابداری
1-1-مرکز فعالیت حسابداری حقوق و دستمزد:
حسابداری حقوق و دستمزد ،عملیات مربوط به محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان اعم از اضافه کاری،طرح نوین ،محاسبه مالیات و سایر مزایای پرداختی،که به نحوی با کارکنانشاغل در بیمارستان ارتباط دارد،را انجام می دهد.
بر این اساس ، هزینه های مرکز فعالیت حسابداری حقوق و دستمزد در بخش حسابداری بر اساس مبنا تعداد ” کارکنان رسمی و طرحی ” شاغل در بخشهای مختلف بیمارستان تعلق می گیرد . و سایر افراد از جمله کارکنان قرار دادی که از طریق شرکتهای خدماتی در بیمارستان فعالیت دارند، بدلیل لینکه عملیات مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان توسط خود شرکت انجام می شود هیچگونه هزینه ای از این مرکز فعالیت به آنها تعلق نمی گیرد.

1-2-مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار:
باتوجه با اینکه خروجی هر بیمارستان در واقع ارائه خدمات به بیماران است،مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار نیز از جمله مراکز فعالیتی است که خدماتی را به طور مستقیم به بیماران ارائه می کند.
با توجه به اینکه مرکز فعالیت حسابداری درآمد و ترخیص بیمار هم به بیماران بستری و هم به بیماران سرپایی خدمت ارائه می کند ودر صد خدماتی که برای هر کدام از این بیماران انجام می شود با یکدیگر متفاوت است ، بنابراین برای دقیقتر شدن تسهیم هزینه باید میزان خدماتی که به هر کدام از بیماران بستری و سر پایی ارائه می گردد، شناسایی شده و سپس با بدست آوردن مبنای تسهیم ، عملیات تخصیص هزینه ها را به صورت واقعی تری انجام داد . برای این منظور از مبنای تعداد نفراتی که در این مرکز فعالیت به بیماران بستری و سرپایی خدمات حسابداری ارائه می کنند، تخصیص می یابد.
1-3- مرکز فعالیت حسابداری هزینه ها
حسابداری هزینه در بیمارستان ، شامل عملیات مربوط به محاسبه هزینه های بیمارستان اعم از خرید مواد و ملزومات مصرفی کلیه بخشها ، خرید تجهیزات پزشکی و دارویی، خرید مواد و ملزومات مصرفی مورد نیاز بخش تغذیه و کلیه خریدهای عمومی را در بر می گیرد . برای تعیین هزینه های این مرکز فعالیت و مشخص کردن سهم سایر بخشها از هزینه های آن باید حجم عملیات و کارهایی که از طرف این مرکز فعالیت برای سایر بخشها انجام می شود ، مشخص گردد تا اگر واحدی از عملیات و فعالیتهای این قسمت بیشتر استفاده کند به همان نسبت هزینه های بیشتری به آن تخصیص داده شود.
1-3-مرکزفعالیت حسابداری اموال
حسابداری اموال ،عملیات مربوط به ثبت و نگهداری و محاسبه هزینه های استهلاک اموال را انجام می دهد. اموال در بیمارستان بطور کلی شامل ساختمان ،تجهیزات و دستگاههای موجود در هر قسمت می گردد.که پس از خرید و انجام عملیات حسابداری ، بهای تمام شده آن در حساب جداگانه ای نگهداری می شود تا براساس عمر مفید آن ، هزینه ها بر حسب استهلاک سالیانه محاسبه و سپس سرشکن گردد. از آنجا که میزان تجهیزات و اموال موجود در مراکز فعالیت متعدد و متنوع می باشد ، بنابراین هزینه های این مرکز فعالیت باید جداگانه محاسبه گردد و بر حسب در صدی که بخشهای مختلف از خدمات این بخش استفاده می کنند تخصیص یابد. به عنوان مثال استفاده از مبنای ” زیر بنا” در هر مرکز فعالیت می تواند به عنوان یک مبنای مناسب برای تخصیص هزینه های واحد حسابداری اموال باشد و یا” تعداد اموال موجود ” در هر بخش نیز می تواند به عنوان یک مبنا در تسهیم هزینه های این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
نام مرکز فعالیت
مبنای دریافت هزینه ها از سایر مراکز فعالیت
مبنای تسهیم هزینه به سایر مراکز فعالیت
تعداد نفرات شاغل
هزینه نیروی انسانی
هزینه مواد عمومی مصرفی
هزینه استهلاک اموال و ساختمان
جمع کل هزینه ها
حسابداری در آمد و ترخیص بیمار
تعداد نفرات شاغل
تعداد بیمار ( بر حسب بیمار بستری و سرپایی)
20نفر

418503200

5353900

7789000
18950000
26739000
450596100
حسابداری حقوق و دستمزد
تعداد نفرات شاغل
تعداد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان ( کارکنانطرحی و رسمی)

5نفر

71505300

840750

546387
4600000
5146387

77533187
حسابداری اموال
تعداد نفرات شاغل
متراژ فیزیکی هر مرکز فعالیت

3نفر

42387000

587300
987385
4500000
5487385

48461685
حسابداری مالی و هزینه ها
تعداد نفرات شاغل
40% به تدارکات و مابقی براساس تعداد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان

10نفر

195315287

3486010
8645380
18970000
27615380

226416677
جدول شماره (2) اطلاعات هزینه یابی و تسهیم هزینه ها در مرکز فعالیت حسابداری

هزینه های مواد مصرفی در این مرکز فعالیت طی دوره 10 ماهه شامل موارد زیر است:
• 1-هزینه مواد و اقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار عمومی 45387250
• 2-هزینه مواد و اقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار فنی و ساختمانی 15787300
• 3-هزینه مواد و اقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار خوار وبار و تغذیه 25340000
• 4-هزینه مواد و اقلام مصرفی مرکز فعالیت حسابداری از انبار متفرقه 3870520
___________

جمع کل هزینه مواد و اقلام مصرفی در مرکز فعالیت حسابداری 90385070

پس از شناسایی هزینه های مر کز فعالیت حسابداری ، مر حله بعد عملیات تسهیم هزینه های این مراکز فعالیت به بخشهای دیگر است. ازآنجا که مراکز فعالیت حسابداری تخصیص داده شود که برای این منظور برحسب مراکز فعالیت داخلی شناسایی شده و با توجه به مبناهای تسهیم هزینه برای هر مر کز فعالیت ، هزینه های این بخش تسهیم می گردد.

2- مرکز فعالیت انبارها
فعالیت انبارها عمدتا در زمینه نگهداری ، طبقه بندی و تحویل اقلام مصرفی و سرمایه ای بیمارستان می باشد مه معمولا با توجه به نوع کارکرد و حچم فعالیت ها به قسمت های مختلفی تقیسم می گردد. لازم به ذکر است که تقسیم بندی انبارها تا حدودی بستگی به شرایط و موقعیت آنها و همچنین حجم کارها و تنوع اقلام موجود در هر بیمارستان دارد ولی برای بکارگیری سیستم ABC بهتر است که انبارها بر حسب کاری که انجام می شود ، تقسیم گردد.

جدول شماره (3) اطلاعات هزینه یابی و عملیات تسهیم هزینه در مرکز فعالیت انبارها
نام مرکز فعایت
مبنای دریافت هزینه
مبنای تسهیم هزینه به مرکز فعالیت
تعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت
هزینه نیروی انسانی
هزینه مواد عمومی مصرفی
هزینه استهلاک اموال و ساختمان
جمع کل هزینه ها
مرکز فعالیت انبار دارویی و تجهیزات پزشکی
تعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت
بخشهای عملیاتی تعداد اقلام دارویی تحویل گرفته

2

87983500

489570
355186
6000000
9355186
94828256
مرکز فعالیت انبار عمومی و فنی
تعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت
تعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت
4
98354000
898300
879451
7485000
8364451
107616751
مرکز فعالیت انبار تغذیه و خوارو بار
تعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت
تعداد نفرات شاغل در هر مرکز فعالیت

2

68870800

567450
357487
1570000
1927487

71365737

*هزینه های مواد مصرفی در این مرکز فعالیت طی دوره 10 ماهه شامل موارد زیز است:
1-هزینه مواد و اقلام مصرفی عمومی در مرکز فعالیت انبار 25879300
2- هزینه مواد و اقلام مصرفی فنی و ساختمانی در مرکز فعالیت انبار 987500
3- هزینه مواد و اقلام مصرفی غذایی و خوار وبار در مرکز فعالیت انبار 3596400
4- هزینه مواد و اقلام مصرفی متفرقه در مرکز فعالیت انبار 798730
__________

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهای تمام شده، نیروی انسانی، تسهیم هزینه ها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، هنرمندان ایرانی، کانون توجه