منابع و ماخذ پایان نامه حزب عدالت و توسعه، حزب کارگر

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داده است که به مسايل بين‌المللي و اسلامي و رفع تبعيض‌ها کاملا توجه دارد و مي‌تواند نقشي کليدي در اين زمينه‌ها ايفا كند. ما موفقيت روزافزون جنابعالي و همه همکارانتان را در پرتو پيروي از تعاليم عالي اسلام از خداوند متعال خواهانيم} (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 28 آذر 1389).
اين مراسم درست مدتي قبل از آغاز دخالت ترکيه در امور سوريه و موضعگيري اردوغان بر عليه بشاراسد به عنوان رئيس جمهور علوي مذهب سوريه مي باشد. عليرغم سابقه‌ي آزادي مذهب مردم دو کشور طي چند دهه اخير و احترام به مذاهب رسمي دو کشور طي يک دهه اخير توسط مردم هر دو کشور، با آغاز بهار عربي – اسلامي در منطقه از سال 2010، مسئولين ترکيه و به خصوص شخص اردوغان در فکر برجسته سازي مذهبي ترکيه در سطح منطقه و جهان اسلام بودهاند.
اردوغان طي سالهاي 2010 تا 2012 سعي داشته تا با دخالت در امور کشورهايي که داراي اکثريت شيعه يا علوي در منطقه هستند، شيعيان و علويان را از قدرت کنار زده و با سپردن حاکميت به اهل تسنن يا تثبيت قدرت حاکمان سني مذهب منطقه، ضمن محدود کردن شيعيان و حامي بزرگ شيعيان جهان يعني ايران، ترکيه را عنوان حامي بزرگ و دلسوز اسلام اهل سنت معرفي نمايد!
روند شيعههراسي که مورد حمايت ترکيه و شخص اردوغان مي‌باشد به وضوح در سوريه و عراق قابل مشاهده است. مخالفت شديد با بشاراسد و علويان در رأس قدرت در سوريه، حمايت از بنيادگرايان تندروي سني مذهب مانند سلفيان109 در آشوبها و جنگ داخلي سوريه، مخالفت با دولت شيعه نوري المالکي110 در عراق، حمايت از نيروهاي مسألهدار اهل سنت عراق مانند طارقالهاشمي111 (معاون فراري رئيس جمهور عراق) و … نشان داده که اردوغان سعي دارد با ترويج شيعه هراسي در جهان اسلام، محدودسازي مذهب شيعه و دولتهاي شيعه مانند ايران در منطقه را دنبال نمايد.
بعد از روشن شدن نيات واقعي اردوغان در منطقه بود که نوعي تقابل مذهبي ميان ايران و ترکيه و نيز ترکيه و شيعيان و علويان در منطقه آغاز گرديد و روابط مسالتآميز مذهبي دو کشور ايران و ترکيه را طي دو سال اخير در تنش و تقابل مذهبي شديدي قرار داده است.

3-4-11- روابط نظامي و دفاعي ايران و ترکيه
روابط نظامي و دفاعي ويژه و خاصي چه قبل و چه بعد از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکيه، ميان دو کشور برقرار نبوده است. در اين زمينه بايد متذکر شد که منظور از روابط نظامي و دفاعي، همان موافقتنامهها و قراردادهاي نظامي و دفاعي است.
شايد يکي از علل اصلي عدم وجود روابط نظامي و دفاعي ميان ايران و ترکيه را بايد در عضويت ترکيه در پيمان ناتو112 دانست، زيرا راهبرد نظامي و دفاعي ترکيه بر اساس اساسنامه و اولويتهاي سازمان ناتو، تهيه شده و اجرا مي‌گردد.
همين عضويت ترکيه در سازمان ناتو است که موجب شده است تا ترکيه در راستاي منافع غرب و امريکا به انعقاد قراردادهاي بسيار بزرگ و مهم نظامي و دفاعي با اسرائيل، دست بزند اما با کشورهايي مانند ايران که در راستاي اهداف غرب حرکت نميکنند، هيچگونه قرارداد نظامي مهمي نداشته باشد.
عليرغم عدم وجود قراردادهاي نظامي و دفاعي ميان ايران و ترکيه، مرزهاي دو کشور هميشه از لحاظ نظامي و امنيتي، محلي براي مانور نظامي و تنش بوده است. هر از چند گاهي در مرزهاي دو کشور حملاتي که بيشتر از سوي نظاميان ترکيه بوده، رخ داده است. هر چند اين حملات و خسارات جاني و مالي آن از سوي ترکيه غير عمدي و اشتباه محاسباتي اعلام شده و ترکيه از ايران معذرت خواهي نموده است.
در آغازين سالهاي قدرت يابي حزب عدالت و توسعه در ترکيه در حالي که طي هفت ماه، پانزده هيأت بلندپايه دو کشور به کشورهاي يکديگر سفر کرده بودند، مسئولين ترکيه در نگارش سند سياستامنيت ملي خود، ايران را در صدر تهديدهاي امنيت خارجي خود قرار داده و کشور يونان که سالها در صدر اين ليست قرار داشت را در ردههاي پايين‌تر از ايران قرار داده‌اند (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 8 دي 1383).
همانگونه که گفته شد مرزهاي دو کشور محلي براي ايجاد تنش بودهاند که به خصوص از طرف ترکيه چندين بار مورد نقض قرار گرفتهاند. در سال 1383 نيز اين اتفاق رخ داده که چندين نفر از نظاميان ترکيهاي وارد خاک ايران ميشوند که توسط ايران دستگير شده و بعد از تحقيق و بازپرسي از آنها و روشن شدن اينکه سهواً وارد خاک ايران شدهاند و قصد و انگيزه خاصي نداشتهاند، به ترکيه بازگردانده شدند! (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 3 تير 1383).
متهم نمودن ايران به حمايت از گروههاي تروريستي و جنگجوي ترکيه، يکي ديگر از مؤلفههاي روابط نظامي و امنيتي ايران و ترکيه ميباشد، سابقه متهم نمودن ايران به ساليان گذشته بر ميگردد. در آغاز دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نيز سازماناطلاعات(ميت)113اين کشور در گزارشي محرمانه براي دولتمردان جديد ترکيه ( حزب عدالت و توسعه) که براي اولين بار در شورايامنيت ملي ترکيه حضور داشته اند، هفت کشور و از جمله ايران را متهم به حمايت از حزب کارگران کردستان ترکيه کرده و مدعي ميشوند که اين حزب تعداد زيادي دفتر و اردوگاه در ايران دارد! ( خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 13 آذر 1381). ترکيه در فرآيند مبارزه با پ.ک.ک در شمال عراق، بارها بر طبق آنچه حملات اشتباهي خوانده شده است به مرزهاي ايران و ايرانيان اين مناطق نيز تيراندازي نموده است که بيشتر اين حملات اشتباهي از طريق هوايي بوده است.
رابطه مناسب ايران و ترکيه در مسير ناهموار خود در سال 2009 به مرحلهاي رسيده بود که بر اساس نظريه‌ي احمد داوداوغلو وزيرامورخارجه ترکيه و معمار سياست خارجي نوين اين کشور سياست”تنش صفر با همسايگان”در صدر برنامه‌هاي ترکيه قرار گرفته و براساس اخبار منتشره، وي درصدد بود تا نام ايران به همراه کشورهايي مانند عراق، روسيه و يونان را از ليست کشورهاي دشمن و تهديد کننده امنيت ملي ترکيه حذف نمايد (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 2 شهريور 1389).

3-4-12- سامانههاي موشکي ناتو و تنش در روابط ايران و ترکيه
به نظر ميآيد آغاز بيداري اسلامي( بهار عربي ) در منطقه و رويارويي منافع دو کشور، موجب گرديد تا ايران و ترکيه در تقابل و تنشي وسيع در مقابل يکديگر قرار گيرند. آنچه طي دو سال اخير باعث تنش و مناقشه نظامي و دفاعي ميان دو کشور شده است را ميتوان برنامه راهبردي امريکا و غرب براي استقرار سامانه دفاع موشکي ناتو در ترکيه ( مالاتيا114) و سپس اسقرار سامانه موشکي پاتريوت115 در مرزهاي ترکيه و سوريه، دانست.
برنامه راهبردي امريکا و غرب براي ايجاد سامانه دفاع موشکي ناتو در سراسر اروپا که طي چند سال اخير در صدر برنامههاي سازمان ناتو و امريکا قرار گرفته است را مي‌توان برنامهاي براي تهديد و تضعيف توان موشکي ايران، روسيه و چين برشمرد. بر اساس اين راهبرد دفاعي، امريکا و ناتو در سراسر اروپا و از جمله در مرزهاي اين سازمان با شرق يعني در کشورهايي مانند لهستان، چک، روماني، بلغارستان و ترکيه سامانههاي دفاعي نصب ميکنند. ترکيه به دليل عضويت در سازمان ناتو و وابستگي شديد به اين سازمان نظامي، مجبور به قبول برنامههاي ناتو است. چنانکه غرب و به خصوص امريکا، پذيرش و استقرار اين سامانه موشکي در خاک ترکيه را آزموني براي سنجش ميزان تعهد ترکيه به تدابير امنيت جمعي در قبال همپيمانان غربياش، قلمداد ميکنند (خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) 8 آبان 1389).
در حالي که انتقادات ايرانيان نسبت به سامانه موشکي مالاتيا ادامه داشت، مسئولين ترکيه به دفاع از اقدام خود پرداخته و اردوغان نخست وزير اين کشور به صراحت مي‌گويد {نصب رادار سيستم‌هاي دفاع ضد موشكي ناتو در تركيه براي منطقه بسيار حائز اهميت است} (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 16 شهريور 1390).
البته ترکيه و مسئولان سياسي و نظامي آن، استقرار سپر دفاع موشکي ناتو در خاک خود را بر عليه هيچکدام از همسايگان خود و از جمله ايران ندانستهاند. اما مسئولان ايراني و به خصوص نظاميان ايران، به تعدد نسبت به استقرار سامانه سپر موشکي ناتو در ترکيه هشدار داده و ترکيه را از بازي خطرناک ناتو بر عليه کشورهاي منطقه و از جمله ايران، آگاه ساختهاند. ايران معتقد است استقرار اين شبکه راداري و سامانه موشکي آن در ترکيه، براي محاصره و تهديد توان موشکي ايران و در راستاي خدمت به رژيم اشغالگر اسرائيل است، آنگونه که خبرهايي پيرامون هماهنگي و همخواني سپر موشکي ناتو مستقر در ترکيه با سيستم دفاعي مستقر در اسرائيل در رسانهها منعکس شده و از ماهيت ضدايراني اين سامانه موشکي، پرده برداشتهاند ( خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 28 شهريور 1390).
در ابتداي مطرح شدن بحث سامانه دفاعي امريکا در ترکيه، مسئولان ترکيه و به خصوص داوداوغلو وزيرامورخارجه اين کشور از غير ممکن بودن استقرار سامانه سپر موشکي امريکا در ترکيه خبر ميدادند. اما به مرور زمان با فشارهاي ناتو و امريکا بر ترکيه، ترکيه به قبول استقرار اين سامانه موشکي در خاک خود اعتراف کرده و خواهان درک شرايط ترکيه در اين زمينه از سوي ايران شدند.
صالحي وزيرامورخارجه ايران، ضمن انتقاد از برنامه سپر موشکي ناتو در ترکيه، ميگويد {اگر قرار باشد چنين تصميمي گرفته شود از نظر ما تصميم چندان درستي نيست و نياز به بازنگري دارد، زيرا هيچ توجيهي براي آن وجود ندارد. دهه‌ها است كه كشورهاي منطقه با هم زندگي مي‌كنند و …، بنابراين اگر بخواهند در اين برهه چنين سامانه‌ راداري در منطقه ايجاد كنند جز ايجاد ابهام امر ديگري در پي ندارد} (خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 27 شهريور 1390).
محمود احمدينژاد رئيس جمهور ايران نيز ضمن انتقاد از طرح سامانه موشکي ناتو در ترکيه، اين امر را نوعي زورگويي امريکا و پذيرش زور از سوي ترکيه دانسته و مي‌گويند { ايران و ترکيه روابط خوبي با يکديگر دارند و فکر مي‌کنيم استقرار پايگاه موشکي در خاک ترکيه به اين کشور تحميل شده است. بالاخره دولت آمريکا از قدرت و زورگويي برخوردار است و مطالبات خود را تحميل مي‌کند} ( خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 31 شهريور 1390).
شايد يکي از شديدترين موضع گيريهاي ايرانيان بر عليه سپر موشکي ناتو در ترکيه را سردار اميرعلي حاجي‌زاده فرمانده هوافضاي سپاه داشتهاند، که در همايش بسيج در خرم‌آباد مي‌گويند {امروز آمريکا به خاطر رژيم صهيونيستي (اسرائيل) به دنبال استقرار سپر موشکي در ترکيه است و آنها براي فريب دنيا و ملت ترکيه ميگويند که ناتو به دنبال ايجاد اين سپر موشکي است، ملت ترکيه ملتي آگاه هستند و ما مطمئن هستيم که اين ملت هوشيار جلوي اين توطئه را خواهند گرفت}. سردار حاجي‌زاده به صراحت مي‌گويند {ما آماده‌ هستيم در صورتي‌ که مورد تهديد قرار بگيريم اول سپرهاي موشکي ناتو در ترکيه را بزنيم و بعد به دنبال اهداف بعدي خواهيم بود} (سايت فارسي راديو آلمان (دويچهوله) 26/11/2011 ).
در حالي که تنشها پيرامون استقرار سامانه سپر موشکي امريکا و ناتو در ترکيه (مالاتيا) همچنان ادامه داشت، با شعلهور شدن آشوبها و درگيريهاي داخلي سوريه و تبديل آن به جنگ داخلي، ترکيه که خود يکي از حاميان و پشتيبانان اصلي گروههاي تروريست و جنگ طلب ضد حکومت سوريه ميباشد، خواهان استقرار سامانه موشکي پاتريوت در مرزهاي خود با سوريه گرديد!
ترکيه که با داشتن 877 کيلومتر مرز مشترک با سوريه، يکي از کشورهايي است که به ادامه جنگ داخلي در سوريه کمک نموده و از تروريستهاي ضد دولتي سوريه نيز حمايت ميکند، با توجه به بروز چند درگيري مرزي ميان دو کشور در پي شليک چندين راکت توسط گروههاي ناشناس به ترکيه، در آخرين ماه سال 2012، طي تاکتيکي جديد از سازمان ناتو درخواست نمود تا براي جلوگيري از تهديدات موشکي احتمالي از سوي سوريه، موشکهاي پاتريوت ناتو در مرز ترکيه و سوريه مستقر شوند. بر اساس گفته مسئولين ناتو، مديريت و کنترل اين سيستم نيز در اختيار ناتو خواهد بود ( خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) 8 آذر 1391 ).
اين درخواست دولت ترکيه و موافقت ناتو براي استقرار فوري سامانه موشکي پاتريوت در مرزهاي سوريه، موجب واکنش سريع و شديد از سوي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حزب عدالت و توسعه، مراسم عاشورا، امدادگران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه وزارت خارجه