منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش کشاورزی، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

2 نمودار 22

-2-2نمودار 91

-9-2نمودار 95

-4-2نمودار 44

-1-9نمودار 69

-2-9نمودار 32

‌ح

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

– 1- 9 نقشه 59

-2-9نقشه 55

-9-9نقشه 57

-4-9نقشه 53

-5-9 نقشه . 62

-6-9 نقشه . 69

-7-9نقشه 66

-8-9نقشه 63

-3-9نقشه 71

-12-9نقشه 79

-11-9نقشه 75

‌ط

فهرست عکسها

عنوان صفحه

-1-4عكس . 37

-2-4عكس . 38

-9-4عكس . 33

-4-4عكس 121

-5-4عكس 129

-6-4عكس 125

-7-4عكس 126

-8-4عكس 126

-3-4عكس 127

-12-4عكس 128

‌ي

چکیده

گردشگری، فعاليتي است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي، محيطي و سياسي باه نحاوی که غالب شئونات زندگي انسان را شامم مي گردد، امروزه از نعت گردشگری به عنوان يك باازوی قدرتمند جهت افزايش درآمد و فقر زدايي در کشور های در حال توسعه نام برده مي شود.

در دوران کنوني در پي بروز بحران های زيست محيطي،نابودی منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن باه توسعه پايدار، ززم است برنامهها براساش شناوت و ارزيابي توان محيطي ورت گيرد تا هام بهاره برداری در وور و مستمر از محيط ورت گيرد و هم ارزش های طبيعي محيط حفظ شود.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسي و ارزيابي توان های محيطي شهرستان شهريار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در اين شهرستان پرداوته است. اين منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،واک حا لخيز،شرايط اقليمي مطلوب، پوشش گياهي، عوامم ارتباطي و پديده هاای طبيعاي و انساني جاگب گردشگری است که در ورت برنامه ريزی و اساتفاده از آنهاا، ماي تاوان بساياری از مشكالت اقتصادی و اجتماعي منطقه را از بين برد و منطقه را در مسير توساعه هماه جانباه و پايادار هدايت کرد.

روش تحقيق، تحليلي- تو يفي و ميداني بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخاناه ای، مياداني و اينترنتي به بررسي وضعيت توانايي های طبيعي شهرستان شهريار پرداوته شده است.

نتايج بررسي نشان مي دهد که شهرستان شهريار با توجه به وجود توانمنادیهاای فاراوان طبيعاي و موقعيت جغرافيايي و دسترسي مناسب وود مي تواند در زمينه گردشگری موفق باشد.

کليد واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهريار

1

فصل اول کلیات تحقیق

2

1-1 کلیات طرح پژوهش مقدمه:

بسياری از نويسندگان،گردشگری را يك فر ت منحصر به فرد اقتصادی مي دانند. در سالهای اوير،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهاني و عنصر مهمي در بهبود و تنظيم موازنه بازرگاني و تراز پرداوت های بسياری از کشورها شده است )کاظمي،.)4:1986

توسعه گردشگری به ويژه در کشورهای کمتر توسعه يافته،عامم موثری در مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بيكاری و رونق اقتصادی و در نتيجه بهبود کيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي شود. بررسيها نشان مي دهد که ارزهای به دست آمده از فعاليتهای گردشگری در تنظيم تراز پرداوت های بسياری ازکشورها به ويژه کشورهای کمتر توسعه يافته که معموز وابسته به يك محصول اند، موثر واقع شدهاست. )همان:.)7-6

اهميت سيرو سفر و گردشگری در تعالي فرهنگ و تفاهم بين المللي سبب شده است که مجمع عمومي سازمان ملم متحد در روز 23 سپتامبر 5(مهرماه(هر سال را روز جهاني جهانگردی اعالم مي-

کند. جابه جايي و حرکت انسانها به جز تاثيرات فرهنگي، ثمرات اقتصادی عظيمي را به بار مي آورد.

در دوران کنوني در پي بروز بحران های زيست محيطي،نابودی منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن به توسعه پايدار،ززم مي آيد برنامهها براساش شناوت و ارزيابي توان محيطي ورت گيرد تا هم بهره برداری در وور و مستمر از محيط ورت گيرد و هم ارزش های طبيعي محيط حفظ شود.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسي و ارزيابي توان های محيطي شهرستان شهريار مي پردازد.اين منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،واک حا لخيز،شرايط اقليمي مطلوب،پوشش گياهي،عوامم ارتباطي و پديده های طبيعي و انساني جاگب گردشگری است که در ورت برنامه

3

ريزی و استفاده از آنها،مي توان بسياری از مشكالت اقتصادی و اجتماعي منطقه را ازبين برد و منطقه را در مسير توسعه همه جانبه و پايدار هدايت کرد.

– 2 – 1 بیان مساله تحقیق

اغلب کشورهای جهان از طريق توسعه گردشگری توانستهاند مسائم مهمي نظير افزايش درآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامم فرهنگ، ايجاد بازار مصرف توليدات و ودمات، پر کردن اوقات فراغت
æ حضور آگاهانه و فعازنه در عر ه ارتباطات و اطالعات جهاني را در جهت پيشرفت و توسعه کشورهای شان حم نمايند.

در اين راستا استفاده بهينه از توانمندیهای محيطي يك منطقه مي تواند نقش عمدهای را در توانمندسازی مردم محلي و تنوع بخشي به رشد اقتصادی و نيز ولق فر تهای شغلي جديد در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشهای اقتصادی ايفا نمايد.)شريف زاده،مراد نژاد(.

محدوده مطالعاتي پژوهش حاضر يعني شهرستان شهريار نيز علي رغم دارا بودن باغات ميوه فراوان و آب و هوای مطبوع و آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي هنوز نتوانسته است به جايگاه مناسب وود در بخش گردشگری دست يابد و با مسائم مختلفي چون فقدان فضاهای فراغتي کافي و مناسب، عدم وجودامكانات و تسهيالت اقامتي، پذيرايي و زير ساوتهای ززم برای توسعه گردشگری دست و پنچه نرم مي کند.از طرف ديگر اتكای اقتصاد شهرستان به کشاورزی و مشكالت اقتصاد کشاورزی و محدوديتهای زمين موجب گرديده که اقتصاد شهرستان متزلزل گردد بسياری از زمينهای کشاورزی

æ باغات و مزارع شهريار با روند رو به رشد توسعه شهری و مهاجر پذيری بازی اين شهرستان به ساوتمانهای مسكوني و تجاری تبديم شدهاند و ديگر پاسخگوی نيازهای معيشتي مردم نيست و فعاليتهای مربوط به ساوت و ساز در اين منطقه به شدت رشد پيدا کرده است. بسياری از ساکنان

جهت انجام فعاليت اقتصادی در بخش های نعت و ودماتي منطقه به کار مشغول شدهاند که به دليم ناکافي بودن فر تهای شغلي، بخش زيادی از جمعيت شهريار در شهر تهران به فعاليت

4

مشغولند. و اين مساله شهريار را به ورت يك منطقه ووابگاهي برای کالن شهر تهران درآورده است.

جواني جمعيت منطقه و بيكاری ناشي از آن،عدم وجود امكانات و ودمات تفريحي و فراغتي کافي و پاسخگو در منطقه منجر به بروز بروي معضالت اجتماعي شده است. لذا در چنين شرايطي استفاده از توانهای محيطي شهريار در جهت توسعه گردشگری مي تواند کمك موثری به تنوع بخشي به اقتصاد و توسعه زير ساوتهای آن، بهبود وضعيت اشتغال و ايجاد مراکز تفريحي و فراغتي پاسخگو به نياز های منطقه باشد و ززم است که سرمايه گذاری هدفمند و با برنامه ای در منطقه در جهت رسيدن به

اين مهم ورت پذيرد.ززم به گکر است که اين شهرستان در ورت حفظ طبيعت زيبا و باغات

سرسبز مي تواند به حيات مطلوب و هوای مطبوع وود ادامه دهد و در ورت از بين رفتن اين باغات فر تهای زيادی را هم از دست وواهد داد. از اين رواين پژوهش در نظر دارد به شناسايي، بررسي و چگونگي استفاده از توانهای بالقوه و بالفعم محيطي شهرستان شهريار در جهت توسعه گردشگری اين شهرستان بپردازد.

-3 –1 پیشینه تحقیق:

در زمينه موضوع مورد بحث، توسعه گردشگری واهميت گردشگری مطالعات و تحقيقات زيادی به ورت کتاب، مقاله،پايان نامه و طرح پژوهشي در سطح کشور انجام گرفته است. اما راجع به منطقه مورد نظر يعني شهرستان شهريار تنها پايان نامه موجود از پروين پرويزيان است با عنوان «بررسي زمينه های مناسب سرمايه گذاری در بخش گردشگری و تفريحي شهرستان شهريار در جهت توسعه برنامه های شهری » که طي سال 1983 انجام شده است. در اين پايان نامه به بررسي زمينه های مناسب سرمايه گذاری گردشگری در شهريار پرداوته شده است که در نتيجه آن بخش کشاورزی و باغداری اين شهرستان يكي از مناسب ترين پتانسيم های گردشگری شهرستان شناوته شده است.

5

– طرح جامع گردشگری شهرستان شهريار يكي ديگر از پژوهش های در دست انجام است که در مراحم پاياني پژوهش قرار دارد و هنوز توسط سازمان ميراث فرهنگي، نايع دستي و گردشگری شهرستان شهريار به تصويب نهايي نرسيده است.

منابع مكتوب ديگری که در ارتباط با منطقه وجود دارد عبارتند از:

-1 بروشورها و کتابچه هايي که دفتر ميراث فرهنگي، نايع دستي و گردشگری شهرستان شهريار جهت معرفي بروي آثار تاريخي و طبيعي شهريار تهيه نموده و همه ساله به اشكال و ابعاد مختلف، آن را در اوتيار مردم و عالقه مندان قرار مي دهند.

-2 کتاب هايي که به دليم عالقه مند بودن نويسندگان آن در حد معرفي شهريار نوشته شده اند و بروي از مطالبي که در بعضي از اين کتاب ها نوشته شده است حت و سقم آن مورد ترديد است )به ويژه اطالعات تاريخي(.

-9 طرح ها و برنامه هايي توسط گروه های مهندسين مشاور به پيشنهاد شهرداری و يا وزارت مسكن و شهرسازی انجام شده اند که اين طرح های راهبردی در جهت توسعه برنامه های شهری در حد ارائه پيشنهاداتي برای آينده منطقه مي باشد.

-4 –1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:

بسياری از نويسندگان،گردشگری را يك فر ت منحصر به فرد اقتصادی مي دانند. در سالهای اوير، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهاني و عنصر مهمي در بهبود و تنظيم موازنه بازرگاني و تراز پرداوتهای بسياری از کشورها شده است )کاظمي،.)4:1986

گردشگری به عنوان يكي از منابع درآمد و ايجاد اشتغال در سطح ملي مي تواند رهيافتي برای توسعه اقتصادی در سطح ملي باشد.گردشگری به وصوص در زماني که سود فعاليتهای ديگر بخشهای اقتصادی در حال کاهش باشد، جايگزين مناسبي برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر اين مبنا دليم ا لي توسعه گردشگری غلبه بر پايين بودن سطح درآمد و ارائه فر تهای جديد شغلي و تحوزت اجتماعي در جامعه محلي است.))Oppermann, 1336985و مي تواند اميدهايي را برای

6

کاهش فقر به وصوص در نواحيای که دچار رکود اقتصادی شدهاند، فراهم آورد. مهمترين تاثير گردشگری در اقتصاد جهاني،ايجاد درآمد و اشتغال زايي است به طوری که کارشناسان تخمين زدهاند گردشگری به عنوان بزرگترين نعت جهان 994 تريليون دزر ارزش دارد واين ميزان جوابگوی %1291محصوزت ناوالص جهاني است و 1296 %هزينه اشتغال زايي در جهان را تامين مي کند.)منشي زاده:)1976

هر ناحيه برای رسيدن به توسعه در مفهوم بهره برداری بهينه از منابع موجود توانها و ظرفيتهای متفاوتي در اوتيار دارد. بخشي از آن توانها در زمينه فعاليتهای کشاورزی و بخشي ديگر نعتي و معدني هم ميتواند در زمينههای ودماتي تعريف شود. توانهای مربوط به گردشگری واستفاده از آن برای توسعه منطقهای گردشگری تاکنون به ورت ترکيبي و مرتبط با ديگر توانهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توسعه منطقهای شهرستان شهريار متكي بر توسعه بخش کشاورزی، ودمات و نعت است، توانهای مربوط به بخش گردشگری و استفاده از آن برای توسعه اين شهرستان به ورت ترکيبي و مرتبط به ديگر ظرفيتهای توليدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به توسعه گردشگری به ورت پديده مجرد پرداوته شده است در ورتي که اين شهرستان دارای توانهای بالقوهای در زمينه گردشگری است که در ورت توجه به آن مي تواند باعث رشد و توسعه ساير بخش ها از جمله کشاورزی، نايع دستي، بخش ودمات )پذيرايي،اقامتي، تبليغات و اطالع رساني(و … شود و روند توسعه اين منطقه را بر پايه قابليتهايش تسهيم نمايد. از طرفي ديگر اين شهرستان به دزيلي نتوانسته توانهای موجود را برای ايفای نقش گردشگری جذاب، موفق و پايداراز قوه به فعم در آورد. با نگاهي به محدوده مورد مطالعه ميتوان دريافت که تاکنون در سطح اين شهرستان هيچ نوع فعاليت علمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فرضيه، تأثير، ضريب Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش های اقتصادی، توسعه اقتصادی