منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، آداب و رسوم، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

ماهيگيری در نواحي روستايي را موجب مي شود ) به نقم از رضواني ، 32 : 1987 و 2221 : 959، .) Lawton گردشگری قبم از هر چيز يك مسأله اقتصادی است. ساماندهي فضای جغرافيايي در امر مبادله آزاد گردشگری شكم مي گيرد و تجارت و مسافرت بر پايه سرمايه داری و سود آوری انجام مي شود. کارشناسان اقتصادی با تأکيد بر جنبه های مختلف گردشگری نقش آن را پويايي اقتصاد ی بسيار مهم دانسته اند و مي کوشند تا با شناوت ابعاد اقتصادی گردشگری راه های توسعه در اين افق را بررسي کنند ) پاپلي يزدی ، .) 64 : 1986

عالوه بر اين، هرچند گردشگری در فر ت های درآمد و اشتغال مشارکت دارد، ولي اين منافع بايد با هزينه های اقتصادی بالقوه آن در تعادل باشد. هزينه های اقتصادی گردشگری عبارت است از:

 افزايش تقاضا و هزينه ودمات عمومي مانند جمع آوری زباله ، ودمات پزشكي و انتظامي

 ايجاد هزينه های توسعه ای مانند جاگبه ها ، تسهيالت و بهبود زير ساوت عمومي

 ايجاد مشاغم پاره وقت يا فصلي )البته مردم محلي ممكن است نه به دنبال اين مشاغم باشند و نه

مهارت های ززم را برای اشتغال در فر ت های اشتغال حا م از گردشگری داشته باشند (

 افزايش قيمت زمين، امالک، کازها و ودمات ) به ويژه مالكيت وانه های دوم در نواحي روستايي سبب مي شود که مردم محلي قادر به تأمين هزينه های مسكن نباشند (
 امكان وابستگي زياد جوامع محلي به يك فعاليت واص

 کسب منابع اقتصادی ا لي توسط نخبگان محلي و ايجاد شكاف درآمدی در جوامع روستايي

 کوتاه مدت و کم اهميت بودن بروي از مشاغم حا م از گردشگری

 افزايش هزينه کازها و ودمات

39

• تورم زياد قيمت زمين که ناشي از برنامه ريزی و توسعه غير حساش، رقابت برای زمين و منابع ديگر جامعه محلي است ، به علت تأثير مصرف گردشگران بر اهلي محم است که وود به از بين رفتن ارزش دراز مدت اقتصادی

در ساير نايع مانند کشاورزی و نيز جابه جايي جمعيت های محلي ، الگوی افراطي مصرف و شايد هم تسريع نابرابری اجتماعي بين جوامع محلي منجر مي شود.) رضواني ، .) 39 : 1987

-6-6-68-2گردشگری و درآمد ملي

آمارهايي که سازمان جهاني گردشگری ارائه مي دهد، نشان دهنده اثرات مهمي است که گردشگری در سطح جهاني بر سيستم اقتصادی دارد . در سال 1335 تعداد مسافران و گردشگران در دنيا به 567 ميليون نفر رسيده و کم پولي که از محم اين مسافرت ها در سطح جهان بدست آمد ، 972 ميليارد دزر آمريكايي بود و در سال 2222 تعداد مسافران و گردشگران در دنيا به 662 ميليون نفر و در سال 2212 به 397 ميليون نفر رسيد و پيش بيني مي شود تا سال 2222 ميالدی تعداد گردشگران در سرتاسر دنيا به رقمي در حدود 196 ميليارد نفر وواهد رسيد . اين امر نشان دهنده گسترش روز افزون نعت گردشگری است

کشورها مي توانند به طرق مختلف مانند کشاورزی ، نعت و ودمات کسب درآمد کنند، که هر کدام مستلزم وجود امكانات واص و منابع ويژه است. بسياری از جوامع از نظر کسب درآمد از راه-

های مذکور در وضعيت مناسبي قرار ندارند ولي جوامع مي توانند از طريق گردشگری کسب درآمد کنند. آنچه مهم است چروش مالي حول محور گردشگری است که رابطه اشتغال زايي را به وجود مي آورد. گردشگری پول و جمعيت را از مراکز نعتي به سوی روستاها و نقاط طبيعي مي کشاند. هزينه های مختلفي که گردشگر انجام مي دهد با ارزی است که او از کشورش به همراه مي آورد و در عمم مانند اين است که ودمات و کازهای مورد مصرف گردشگر به کشور متبوع گردشگر ادر شده است . از اين رو با بررسي آثار مستقيم گردشگری بر درآمد ملي مي توان به اين نتيجه رسيد که مخارج گردشگران داولي و وارجي در مجموع منجر به افزايش درآمد و اشتغال مي شود. بسياری از

41

کشورها از طريق گردشگری درآمد کالني را به دست مي آورند )به نقم از رضايي نژاد ، 9 43 : 1988 پاپلي يزدی ، ) 77 : 1986

-2-6-68-2گردشگری و توسعه اشتغال

ميزان تأثير گردشگری در توسعه، با نظام حكومتي هر کشور ارتباط مستقيم دارد، اما به طور کلي آثار اقتصادی گردشگری، چند گانه است. مهم ترين اثر توسعه ی اين نعت9 ايجاد اشتغال است. نتايج بسياری از تحقيقات مويد اين مطلب است که گردشگری به کاهش بيكاری و کسب درآمد منتهي شده است ) کارگر ، .) 225 : 1986 در سالهای اوير، نعت جهانگردی از نظر اقتصادی در اشتغال و درآمد زايي مورد توجه واص کشورها قرار گرفته است. کسب در آمد از طريق نعت

گردشگری ، وابسته به استخدام و فر ت های شغلي فراوان است که در بخش های دولتي و وصو ي ايجاد مي شود. توسعه اشتغال در هر منطقه به وجود جهانگرد بستگي داردکه اين امر در کشورهای در حال توسعه که جويای کاری هستند، گسترش زيادی پيدا کرده و شاوه های مختلفي چون کارگری، کارمندی و … دارد که هر شخص با توجه به ميزان تحصيالت و تجربياتش به کار

گرفته مي شود ) قرولو، .) 52 : 1986

گردشگری موجب اشتغال مستقيم و غير مستقيم افراد مي شود. شرکت هايي که به ورت مستقيم

اشتغال زايي مي کنند، آنهايي هستند که کارکنانشان با گردشگران در تماش مستقيم هستند و به ورت مستقيم با تجربه گردشگران سرکار دارند مانند هتم ها، شرکت های هواپيمايي . به طور کلي

در نعت جهانگردی اشتغال زايي به ورت مستقيم و غير مستقيم موجب مي شود، در
د بازيي از
نيروی کار به استخدام درآيد. همان گونه که در جدول شماره 2- 2 نشان داده شده فر
ت هايي که

در اين نعت وجود دارد در دهه گذشته رشد بسيار داشته است )به نقم از رضايي نژاد، 52 : 1988 گي ، ) 265 : 1987

41

جدول :2-2 درصد اشتغال در صنعت مسافرت و جهانگردی جهان از سال 2005-6996

سال
اشتغال زايي مستقيم )در د(
اشتغال زايي غير مستقيم ) در د (
جمع

1331
4/3
5/9
12/2

1334
5/1
5/5
12/6

2225
5/4
5/3
11/9

مأوذ : گي ، 265: 1987

جدول :8-2تبعات اقتصادی توسعه گردشگری

تبعات مثبت گردشگری

– ايجاد اشتغال در بخش توريسم و بخش های پشتيبان کننده مانند مديريت منابع

– ايجاد تنوع در فعاليتهای اقتصادی و منابع موجد درآمد

– ورود ارزهای وارجي

– بهبود سيستم های حمم و نقم و زيرساوتهای کشور

– کاهش بيكاری و ايجاد شغم برای مردم کم درآمد

– کسب درآمد بيشتر برای کشور

– بهبود تراز پرداوت ها

– افزايش قيمت کازهای داولي

– افزايش ادرات

– تشويق نايع داولي

– افزايش امكان سرمايه گذاری وارجي -انتقال درآمد از حوزۀ پس انداز به حوزۀ سرمايه گذاری

– افزايش تسهيالت اقامتي مانند هتم ها و رستورانها

– ارتقای استاندارد زندگي مردم جامعه

– ايجاد درآمدهای بيشتر برای آموزش و پرورش

– ايجاد فر ت برای کارآفرينان جامعه

) زاهدی، 1985، )49

تبعات منفي گردشگری

– آثار تورمي هزينه های جهانگردی

– افزايش قيمت زمين، وانه و کازهای مورد نيازبرای زندگي روزمره مردم

– افزايش تقاضای فصلي برای ودمات عمومي مانند بهداشت، امنيت، پليس و نيروی انتظامي

– بهره گيری از زمين و فضاهای شهری برای هتلها و تأسيسات جهانگردی بجای کاربری آنها در ضروريات شهری مانند مدرسه، بيمارستان، فضای سبز

– تحمم بار اضافي بر سيستم های حمم و نقم

– جابجايي نيروی کار از ساير
نايع
به
نعت
توريسم و امكان ايجاد کمبود نيروی کار در
آنها

– افزايش تقاضا برای زيرساوتهای اقتصادی

– وابستگي بيش ازحد به يك محصول )گردشگری(

– افزايش واردات

– فصلي شدن توليد ) جان لي، )71

42

-2-68-2 اثرات اجتماعي و فرهنگي

اثرات اجتماعي و فرهنگي گردشگری شيوه هايي هستند که در آن گردشگری تغييراتي را در نظام های ارزشي، رفتار افراد، روابط وانوادهها، سبك زندگي جمعي، مراسم سنتي و سازمان های اجتماعي ايجاد مي کند ) به نقم رضواني، 39 : 1987 و 1382 : 199، .) Mathieson

گردشگران در مدت اقامت در مقصد های گردشگری با ساکنان محلي ارتباط و تماش برقرار مي کنند و نتيجه حا م از روابط متقابم آن ها در کيفيت زندگي، نظام ارزشي، تقسيم کار، روابط وانوادگي، گرايش ها، الگو های رفتاری، آداب و سنت های جامعه ميزبان، تغييراتي را به وجود مي آورد ) به نقم از رضواني ،39: 1987 و 1384 ، Cohen ؛ 1377 ، .) Fox

ولف با بياني ساده تر اظهار مي دارد که؛ اثرات اجتماعي و فرهنگي گردشگری تحت تاثير سه عامم ا لي مشخصات جامعه ميزبان، مشخصات گردشگران و نيز مشخصات توسعه گردشگری قرار دارد ) نمودار.) 4-2

43

نمودار:4-2 پیامد های اجتماعي – فرهنگي گردشگری در چارچوب تغییرات وسیع تر اجتماعي

مأخذ : ) به نقل رضواني، 95: 6887 و 2008 : 88 ، ) Ratz

آثار فرهنگي – اجتماعي گردشگری از سه زاويه قابم بررسي است : -1 آثار فرهنگي – اجتماعي بر مقصد تا چه حد توانايي جذب تعداد معيني جهانگرد را داراست ؟

-2 آثار فرهنگي – اجتماعي جهانگردی بر سبك زندگي مردم چيست؛ -9 آثار فرهنگي – اجتماعي جهانگردی برهنرها چيست؟

اين اثرها پيامدهای مثبت و منفي نيز به همراه دارند )به نقم از رضايي نژاد ، 9 62 : 1988 داش ويم ، .) 183 :1986

در مورد اثرات اجتماعي گردشگری يك محقق آمريكايي شاوص های انگيزشي 5 مرحله ای را ابداع کرده است که جامعه ی ميزبان را به طور فزاينده ای از مسائم آگاه مي کند . اين شاوص ها عبارتنداز:

-1 احساش شديد ووشحالي و هيجان اوليه در آغاز گردشگری

44

-2 مرحله وونسردی و تسلط اجتماعي ؛

-9 افزايش انگيزش و مشارکت در فعاليت های گردشگری؛ -4 وصومت آشكار از سوی جامعه ميزبان ؛
-5 فراموش کردن ارزش های پسنديده و نابودی محيط، توسط گردشگری انبوه ) قرولو ، : 1986 .) 145

– اثرات اصلي فرهنگي – اجتماعي

به هر حال توسعه گردشگری مي تواند مجموعه ای از منابع اجتماعي – فرهنگي را به شرح زير برای جوامع ميزبان به همراه داشته باشد :

 ايجاد تسهيالت و ودمات نوين، مانند تسهيالت فرهنگي و تفريحي يا مراکز ورزشي

 افزايش تماش و ارتباط با جوامع دور افتاده و منزوی و ايجاد فر ت مناسب برای تبادزت فرهنگي

• افزايش آگاهي، و تجديد حيات سنت های محلي ، نايع دستي و هويت فرهنگي

 افزايش درک متقابم و گفت و گو بين جوامع محلي با ساير جوامع به علت افزايش تماش با گردشگران

 تأکيد بر اهميت سنت ها و آداب و رسوم و مكان های تاريخي و در نتيجه احياء حفظ و نگهداری آنها
 افزايش انسجام و قدرت زيست جامعه با توجه به تأمين درآمد و ايجاد فر ت های شغلي

 ارتقای سطح زندگي و بهبود ودمات و امكانات اجتماعي مردم

 توسعه روابط فرهنگي و تحكيم وحدت محلي.

-اثرات منفي اجتماعي گردشگری

هجوم تعداد زيادی گردشگر مي تواند اثرات منفي کوتاه مدت و بلند مدتي بر پايداری اجتماعي و فرهنگي جوامع ميزبان داشته باشد از جمله :

• افزايش جرم و جنايت و ساير رفتارهای نامناسب اجتماعي

45

 شلوغي و ازدحام، که زندگي روزمره و وصو ي ساکنان محلي را با مشكم مواجه مي کند

 معرفي ايده های نو ، سبك ها و شيوه های رفتاری که فرهنگ و ارزش های سنتي را به چالش مي کشاند
 فشار بر مسكن و بروز تضاد بين افراد محلي و ساکنان وارد شده موقت و يا دائمي

 استفاده از کارکنان غير محلي برای اداره تسهيالت و انجام ودمات گردشگری

 اعمال فشار برای هماهنگي با نيروهای بيروني که مي تواند موجب تغييرات سريع در ارزش ها و آداب و رسوم سنتي گردد
 افزايش جرم و جنايت و ساير مسائم اجتماعي

 افزايش ميزان کار زنان در وارج از منزل و تغيير در الگوی سنتي تربيت کودکان) رضواني ، .) 37 :1987

-8-68-2 اثرات زيست محیطي

يكي از حوزه هايي که به طور عمده مورد عالقه جغرافي دان ها است، آثار گردشگری بر محيط زيست است. دليم اين امر در ماهيت جغرافيا نهفته است که دارای رويكردی قوی در زمينه روابط انسان و محيط مي باشد. در واقع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، عرضه کننده، عرضه و تقاضا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، توسعه گردشگری، بهره مندی