منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، عرضه کننده، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

1987

31

نمودار :2-2 توسعه مجتمع های ساحلي و گردشگری از نظر باتلر

ماخذ:طرح جامع توسعه طبیعت گردی کويرها و بیابان های کشور 6890

-11-2 عوامل موثر در توسعه گردشگری

رونق گردشگری در گرو فراهم آمدن شرايط مناسب در قطبهای جغرافيايي و مراکز سكونتي است: مقصد ) عرضه کننده امكانات گردشگری ( و مبدأ ) عرضه کننده تقاضا کنندگان گردشگری(. به منظور فراهم آمدن شرايط مناسب تحقيق موارد زير است :

الف ( در قطب عرضه کننده گردشگری ) مقصدها(

 وجود جاگبه های گردشگری شامم جاگبههای طبيعي، آثار تاريخي و انسان ساوت

 وجود عنا ر ودماتي برای گردشگران شامم هتلها و مراکز اقامتي مختلف آژانس های ودماتي گردشگری و کليه موسسات و مراکز ارائه کننده به گردشگران

31

 تبليغات مناسب و معرفي شايسته امكانات و جاگبههای گردشگری

 سياستگذاری مناسب و سيستم اداری کارآمد.

ب( در قطب عرضه کننده متقاضيان گردشگری ) مبدأ گردشگر (

 باز رفتن سطح درآمد و پس انداز مردم و فراهم شدن تسهيالت مالي جهت گردشگری

 باز رفتن سطح آگاهي مردم و ارتقاء فرهنگ گردش و سياحت

 وجود سيستم حمم و نقم مناسب در مبدأ

 وجود مراکز ارائه کننده ودمات گردشگری ) آژانس های گردشگری ( ) دهستاني، .)92:1989

-12-2 عناصر و اجزای تشكیل دهنده گردشگری

گردشگری مانند هر موضوع چند بعدی ديگر، يك سيستم مي باشد. به تبع اين وصيصه و اينكه

هر سيستم از اجرايي تشكيم مي شود، گردشگری نيز عنا ر و اجزايي دارد که با ترکيب يكديگر،

يك کليت را بوجود مي آورند. درک درست هر سيستم به شناوت اجزای سيستم و کليت آن، هردو، نيازمند است . اينسكيپ))Inskeep، دانش اجزايي تشكيم دهنده توسعه گردشگری و ارتباطات بين آنها را، اساش درک برنامه ريزی گردشگری مي داند.و نظام گردشگری را متشكم از اين عنا رمي داند:

• جاگبهها و فعاليت های توريستي

• مراکز اقامتي

• تسهيالت و ودمات توريستي ديگر

• تسهيالت و ودمات حمم و نقم

• تاسيسات زير بنايي ديگر

• عنا ر موسساتي )به نقم از دهستاني ،99:1989 و 1331 ، .) Inskeep :93

در منبعي ديگر آمده است، ترکيبي از فعاليت ها، ودمات و نايع نعت جهانگردی را تشكيم مي دهند و ارکان ا لي آن عبارتند از :

32

 منابع طبيعي

 عوامم زير بنايي

 تجهيزات و حمم و نقم

 منابع فرهنگي و روحيه مهمان نوازی . ) الواني و دهدشتي، ) 27 : 1974

در يك منبع ديگر ساوتار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعريف نموده است . تقاضا را معادل بازار های داولي و بين المللي توريسم و ساکنين محلي مي دانند که از جاگبهها، امكانات و ودمات توريستي استفاده مي نمايند. طبق )جدول شماره)1-2 عوامم عرضه جاگبهها، فعاليت ها و اسكان توريستي و ديگر امكانات و ودمات توريستي را در بر دارد. جاگبهها شامم جاگبه های فرهنگي و طبيعي و انواع طرح های واص – از قبيم پارک های موضوعي، باغ وحش ها، باغهای گياه شناسي، و فعاليتهای مرتبط با اين جاگبهها است. اسكان شامم هتم ها، متم ها، مهمانپذير ها و ساير اماکني است که گردشگرها شب را در آن به سر مي برند. اقسام ديگر امكانات و ودمات گردشگری شامم؛ ودمات سياحتي و مسافرتي، رستوران داری، مراکز وريد، ودمات بانكي و ارزی و ودمات و امكانات بهداشتي و پستي است. اين عوامم عرضه را، محصول گردشگری مي ووانند. ) رنجبريان، زاهدی، )18 :1973

33

جدول :6-2 خدمات گردشگری

عوامم تقاضا
عوامم عرضه

• بازارهای بين اللملي توريسم
• جاگبه ها و فعاليت ها

• بازار های داولي گردشگری
• اسكان

• استفاده ساکنين محلي از جاگبه ها
• ساير امكانات و ودمات گردشگری

، امكانات و ودمات گردشگری
• حمم و نقم

• ديگر زير ساوت ها

• عنا ر سازماني

مأوذ: ) رنجبريان ، زاهدی ، )18 :1973

گان در سال 1338 ساوتار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعريف نموده است. وی تقاضا را معادل جمعيت مي داند و معتقد است که عرضه شامم چهار جزء حمم و نقم، جاگبه ها، ودمات و اطالعات، تبليغات، مي داند. )به نقم از دهستاني ،99 : 1989 و 1338، .)Gunn

نمودار9-2 عنا ر تشكيم دهنده گردشگری را نشان مي دهد. در اين طرح محيط اقتصادی – اجتماعي و طبيعي در کانون همه عنا ر و فعاليت های گردشگری قرار مي گيرد و عنا ر کالبدی مختلف اعم از طبيعي و انسان ساوت و توسعه آنها مشروط به فراهم بودن محيط کانوني است. از طرف ديگر استفاده کنندگان آنها که همان عنصر تقاضای ” گان ” مي باشد، هر دو گروه گردشگری و بوميان هستند.

34

نمودار :8-2 عناصر تشکیل دهنده گردشگری

مأخذ: به نقل از دهستاني ،84 : 6888 و 6998 ، Gunn

– تأسيسات اقامتي

مراکز اقامتي بخش مهمي از نعت جهانگردی را شامم مي شود. اقامت گاهها در سفر از ادوار قديم تا به امروز، تداعي کننده محلي برای اقامت و استراحت مسافر بوده است. مهمان يا جهانگرد در هر جای دنيا که باشد، نياز به محلي برای استراحت و وواب دارد که اين امر، اهميت اقامت گاه ها و کيفيت آنها را در اين نعت به ما نشان مي دهد. هر چند کيفيت اقامت گاه ها با توجه به ساليق جهانگردان طراحي مي شود، اما اقامت گاه ها در هر اندازه و کيفيتي باشند؛ چه در هتمهای لوکس چند ستاره، چه در نقطه ای دور افتاده و با يك تختخواب معمولي، وظيفه ا لي شان همان تأمين مكان اقامت برای مهمانان است.

اقامتگاه های مسافرتي را مي توان به انواع مختلفي تقسيم کرد که هر کدام توجه به نياز های مختلف ساوته شده اند. هتم ها را شايد بتوان معروف ترين نوع اقامت گاه های جهان ناميد. در عصر حاضر، هر سال بر تعداد هتم ها در جهان افزوده مي شود و اين افزايش، نشان دهنده ی تقاضا ی

35

بازی جهانگردان نعت جهانگردی است. وود هتم ها نيز با توجه به ارائه ودمات و ساير مسائم فني به انواع مختلف از جمله : هتم های سنتي، هتم آپارتمان، هتم فرودگاه، هتم وودروهای شخصي، هتم بازرگاني تقسيم مي شود. ) قرولو، ) 64 : 1986

از ديگر تاسيسات اقامتي توريستي مي توان به: متم، مهمانسرا، مسافروانه يا مهمانپذير، پانسيون،

هتم آپارتمان،اردوگاه جهانگردی، کمپينگ، مجتمع توريستي، ويال يا آپارتمان شخصي؛ اشاره کرد. – نياز های حمم و نقلي و اهميت آن

سيستم حمم و نقم، در قلب نعت جهانگردی قرار دارد. سيستم حمم و نقم، وطن يا مبداء

جهانگرد را با مقصد او پيوند مي زند. کارآيي، راحت بودن و ميزان سالمت و امنيت اين سيستم، تعيين کننده نوع تجربه و کيفيتي است که از سفر به دست مي آيد. بعضي از وقت ها هزينه حمم و نقم، بزرگترين بخش هزينه يك سفر را تشكيم مي دهد. بين پيشرفت سيستم حمم و نقم و رشد نعت جهانگردی يك رابطه مستقيم وجود دارد. با افزايش تقاضا برای مسافرت، ظرفيت و سيله
های مختلف حمم و نقم عاملي حياتي در افزايش يا کاهش نعت جهانگردی به حساب مي آيد. در

طول تاريخ و در زمان های مختلف، با پيشرفت تكنولوژی شيوه های مختلفي از حمم و نقم يا مسافرت وجود داشته است ) قرولو ؛ .) 136 :1986

به جرأت مي توان ادعا کرد که بين پيشرفت نعت جهانگردی و حمم و نقم، رابطه ای تنگاتنگ

و کامالٌ مستقيم وجود دارد. که نقصان يكي باعث افت ديگری نيز مي شود.

سرمايه گذاری در نعت حمم و نقم هر کشور، جز زير ساوت ها و زير بناهای توسعه آن کشور

محسوب مي گردد که در واقع نخستين گامي است که بهبود
نعت جهانگردی و اوضاع حمم و نقم
برداشته مي شود. حمم و نقم از ديرباز که توسط حيوانات
ورت مي گرفته، تا زمان اوتراع اتومبيم

و جت های کنوني، همواره بر نعت جهانگردی تاثير گذار بوده است. بسياری از جهانگردان لذت سفر را در نوع وسيله ی حمم و نقم جستجو مي کنند و راحتي آن را سفر مي پندارند ) قرولو ، .) 65 : 1986

36

Inskeep دو جنبه مهم تسهيالت و ودمات حمم و نقم را که جهت توسعه گردشگری نيازمند برنامه ريزی دقيق هستند، دسترسي نواحي ا لي بازار به کشور يا مناطق و سيستم حمم و نقم داوم منطقه گردشگری که ارتباط دهنده نقاط به نواحي دارای جاگبهها هستند، مي داند. در اين زمينه وی شيوه حمم و نقم را نيز فراموش نمي کند و ياد آور مي شود که دروازه ها و تنوع و تعداد آنها در جذب گردشگران نقش اساسي دارند.

فرودگاهها، پايانههای مسافربری، ايستگاه های قطار و بنادر دريايي مهمترين دروازههای حمم و نقلي هستند که کيفيت و کارايي آنها مي تواند نقش موثری در جذب گردشگران به يك سرزمين يا منطقه گردشگری داشته باشند. در ارتباط با سيستم های حمم و نقم عالوه بر کيفيت و گنجايش و موارد مذکور در فوق، مقصد گردشگری وواهد بود )به نقم از دهستاني، 1989:93و 1331: 182، .) Inskeep

-13-2 اثرات و پیامد های گردشگری

يكي از حوزههای ا لي مورد عالقه برای جغرافي دان ها وهم چنين ديگر محققان گردشگری،اثرات گردشگری و تفريحات بر جامعه مقصد است)به نقم از رضواني ،83: 1987 و 225 .) Hall and Page 2222 : پيامدهای گردشگری اغلب در يك چارچوب نظريه ای شامم اثرات اقتصادی، زيست محيطي و اجتماعي- فرهنگي بررسي مي شود، اين اثرات جدا از يكديگر نيستند. اثرات اقتصادی، زيست محيطي و فرهنگي در يك حوزه تعاملي با « اثرات اجتماعي » عمم مي کند ) رضواني، .) 83 : 1987 پيرش ) ) 1383 عنوان مي دارد که تحقيق در باره گردشگری، بيانگر آن است که اين نعت در نهايت به يك سلسله تأثيرات ) تحوزت ( اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي، کالبدی و حتي محيطي در هر کشور مي آنجامد) به نقم از کارگر، 119 : 1986 و 1383، .) Perace ماتيسون و وال به اثراتي اشاره مي کنند که از تعامم با يكديگر به وجود مي آيد و در واقع حا م مناسبات پديدههای اقتصادی، زيست محيطي و اجتماعي با يكديگر است. از ديدگاه باتلر ) 1382( تغييرات اجتماعي حا م از گردشگری، متاثر از دو دسته عوامم مرتبط با گردشگران و ناحيه مقصد است :

37

الف (عوامم مرتبط با گردشگران شامم :

 تعداد بازديد کنندگان

 طول مدت اقامت بازديد کنندگان

 ويژگي های قومي بازديد کنندگان

 ويژگي های اقتصادی بازديد کنندگان

 فعاليت های بازديد کنندگان

ب (عوامم مرتبط با ناحيه مقصد شامم :

* وضعيت اقتصادی ناحيه

* ميزان مشارکت اجتماعي در گردشگری

* ويژگي های فضايي توسعه گردشگری

* ميزان پايداری فرهنگ محلي

* ساير ويژگي ها ) به نقم از رضواني ، 32 :1987 و 2225 :197 – 193 ، H ، ) Embacher

-6-68-2 اثرات و پیامد های اقتصادی

هدف از توسعه گردشگری، چه در سطح بين الملي و چه در سطح ملي، امكان توسعه اقتصادی و اجتماعي نواحي مقصد است . به همين دليم، اکثر کشورهای جهان به اهميت گردشگری در اقتصاد جهاني از نظر نقش آن در درآمد و اشتغال توجه کرده اند.

با توجه به جذابيت پيامدهای اقتصادی توسعه گردشگری ، مطالعات اوليه در دهه 1362، بيشتر بر اثرات مثبت اقتصادی اين پديده متمرکز بود، اما در دهه 1372 پيامدهای اقتصادی توسعه گردشگری با نگرش وسيع تری به وسيله محققان ارزيابي شد. در اين دوره، بيشتر رويكرد منفي به توسعه گردشگری حاکم شد، به طوری که محققان اغلب بر آثار منفي آن تاکيد مي کردند. در دهه های

1382 و 1332 بر اساش انتقاد های احبنظراني مانند چين، تأثيرات مثبت و منفي به طور متوازن مد نظر قرار گرفت ) کاظمي ، .) 38 : 1985

38

گر چه به طور کلي اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تأييد است، ولي بسياری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری به طور معمول هزينه های اقتصادی جامعه ميزبان نظير افزايش قيمت کاز و ودمات، افزايش کاگب قيمت زمين، افزايش هزينه های زندگي، برگشت کم سرمايه، فصلي بودن فر ت های شغلي، جابه جايي در اشتغال افراد بومي و منسوخ شدن بروي فعاليت های مرسوم مانند کشاورزی و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، محصول گردشگری، گردشگری تجاری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، آداب و رسوم، کشورهای در حال توسعه