منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، محصول گردشگری، گردشگری تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

گياهان جنگلي و دائمي

– کاخها و قصرها

• حياتوحش


قلعهها

– پرندگان


پمها

• جانوران )وزندگان، درندگان،

– آرامگاه و ساير مكانهای مقدش

حشرات، ماهيها و…(

– وانههای مسكوني

– حمامها ا ودمات عمومي

– ميادين

– مجسمهها و سنگنوشتهها

– بازارهای قديمي و جديد

– نوع پوشش و لباش/غذاها

– شيوه سكونت

– نايع دستي

– دانشگاهها و مراکز علمي

– بازارهای هفتگي

– باغهای قديمي/قنات ها

– و …

منبع : سازمان جهاني جهانگردی سال2222طرح جامع توسعه طبيعت گردی در کويرها و بيابانهای

ايران).)1932ش

22

-6-2 اهداف گردشگری

مطالعات نشان مي دهد که گردشگری، زماني مختص گروهها ی وا ي از جامعه بود و رفا با اهدافي از جمله ماجراجويي يا داد و ستد ورت مي گرفت اما امروزه سفر و گردشگری تا حد زيادی عموميت يافته و قشرهای مختلف مردم با اهداف گوناگون سعي مي کنند ازامكانات وود در اين زمينه استفاده کنند.

سازمان جهاني گردشگری افرادی را که به گردشگری مي پردازند براساش قصد يا هدفي که به مسافرت مي روند در سه گروه قرارداده است:

-1کساني که با قصد تفريح، گردش و گذراندن روزهای تعطيم به سفر مي روند. -2کساني که در پي اهداف تجاری،بازرگاني و کارهای حرفه ای هستند.

-9 کساني که درگروه وا ي قرار نمي گيرند.

بر اساش آمار سازمان جهاني گردشگری حدود 52 در د از گردشگران با هدف تفريح و سرگرمي، 15 %با هدف کارهای تجاری و حرفه ای، %26 با اهداف بهداشتي،مذهبي ،و%895بدون هدف تعيين شده به مسافرت مي پردازند.)وجدان،.)22 :1987

-7-2 اشكال گردشگری

اشكال گردشگری در قالب موارد و عوامم مختلفي هم چون:

طول مدت مسافرت،انگيزه های مسافرت ،زمان به وقوع پيوستن مسافرت،نوع وسيله نقليه مورد استفاده و …….مشخص مي گردد و با توجه به اين گونه موارد اشكال مختلف گردشگری ازهمديگر متمايز مي گردد.

در قالب طول مدت اقامت و يا مسافرت،گردشگری به انواع زير قابم تفكيك مي باشد : -1گردشگری کوتاه مدت )حدا قم 24 ساعت (

-2گردشگری بلند مدت

23

با توجه به زمان وقوع مسافرت مي توان به عنوان مثال گردشگری را با توجه به فصم وقوع تقسيم بندی کرد.

)1گردشگری زمستاني )2گردشگری تابستاني)وسروی ،)15:1973

-8-2 انواع گردشگری

ا وزً طبقه بندی اشكال و گونه های توريسم ريشه در تلقي هر جامعه ای از مفهوم توريسم دارد. بنابراين با توجيه تنوع جوامع مختلف اوتالف نظر در گونه شناسي توريسم چندان دور از انتظار نيست )حيدری،.)1989

شناوت انواع گردشگری از چند لحاظ مهم است.

)1 با شناوت گونه ها، شاوه ها و انواع گردشگری به گستردگي مفاهيم و ارتباطات ساوتاری اين نعت چند منظوره پي مي بريم، لذا شناوت اين امر از بعد فلسفي، نظری، ساوتاری و برنامه ريزی

و هدف گذاری مهم است.

)2 گردشگری امری تخصصي است. يك موسسه يا حتي يك کشور نمي تواند در همه شاوه های گردشگری فعاليت کند. لذا با شناوت دقيق تر انواع گردشگری، کشورها و موسسات- با توجه به اهداف و امكانات- گونه گردشگری مناسب وود را انتخاب مي کنند. … انتخاب شاوه های گردشگری و سرمايه گذاری در آن زمينهها توسط کشورها و موسسات گردشگری بستگي به عوامم متعددی از جمله زير ساوتهای موجود و امكانات سرمايه گذاری و زمينه های فرهنگي دارد؛ مثالً کشورهای اسالمي با توجه به ارزشهای ديني فرهنگي وود نمي توانند گردشگری چهار S را انتخاب کنند )پاپلي يزدی و سقايي، 1988، .)44

گردشگری را مي توان برحسب عوامم مختلفي دسته بندی کرد مانند: اهداف تعيين شده، ميزان سرمايه انگيزه، مقصد، ميزان تعطيالت، ميزان اقامت گردشگر، فعاليت های تفريحي جنبي، توان بالقوه طبيعي و فرهنگي، امكانات سرمايه گذاری، ارزشهای فرهنگي و امكانات بهداشتي، ورزشي و علمي

24

)پاپلي يزدی و سقايي، 1988، .) 45 بنابراين به علت دوالت عوامم مختلف در امر گردشگری و کيفيت گونهها از نظر فرهنگ و کشورها، طبقه بندی و دسته بندی های متفاوتي از گردشگری وجود دارد.

والن اسميت )Valene smith( از شش گونه گردشگری به ورت زير نام مي برد )الواني، 1979، 128-112، پاپلي يزدی و سقايي، 1988، : )46-47

-1 گردشگری قومي : اين نوع گردشگری به منظور مشاهده سبك زندگي افراد بومي واقوام انجام مي گيرد. هدف گردشگری قومي شناوت اقوام مختلف و شرکت در تجربه های آنان است.

-2 گردشگری هنری : گردشگری هنری در پي شناوت هنرهای ملم ديگر و آگاهي از آنها است. -9 گردشگری تاريخي : اين گونه از گردشگری که گردشگری «ميراث» نيز ناميده مي شود به بازديد از موزه ها، مكانها و ابنيه تاريخي مي پردازد و امروزه بخش بزرگي از گردشگری را به وود اوتصاص داده است.

-4 گردشگری طبيعت گرا : تاکيد اين گونه از گردشگری بر جاگبه های طبيعي و محيطي و پناه بردن به آغوش طبيعت زيبا و تحسين و درک و لذت بردن از جاگبه های طبيعي است.

-5 گردشگری تفريحي : توجه اين گونه از گردشگری معطوف به شرکت در فعاليت های ورزشي، استفاده از چشمه های آب معدني، حمام آفتاب و برووردهای اجتماعي در يك محيط دلنشين و راحت است.

-6 گردشگری کاری : هدف از اين گردشگری استراحت و تفريح نيست بلكه هدف انجام بخشي از کار و حرفه توأم با مسافرت است. مشخصه اين گردشگری شرکت درکنفرانس ها، گردهماييها، سمينارها علمي، تحقيقاتي و تخصصي است.بر همين اساش وی گردشگران را بر حسب نوع تقاضايشان به هفت مقوله تقسيم مي کند : )جان لي، 97،.)98-1987

-1 کاشف

-2 نخبه -9 غير رسمي و غير متداول )تمايم به گريز از شلوغي و ازدحام دارند(

25

-4 غير معمولي -5 مسافرت گروهي ابتدائي )مسافراني که به تنهائي يا گروههای سازماني يافته کوچك سفر مي کنند(

-6مسافرت گروهي انبوه

-7 مسافرت از طريق قراردادها شاوه های گردشگری از نظر موضوع را مي توان به انواع زير تقسيم کرد)پاپلي يزدی وسقايي، 1988، ( :

-1 گردشگری دريا

1-1 ساحلي

-1-1-1 چهار )sun, sand, sea, sex( S

-2-1-1 ورزش های ساحلي )ورزشهای آبي، ورزشهای شني يا ساحلي( -2-1 دريايي -1-2-1 گردشگری در اعماق

-2-2-1 تورهای دريايي

-9-2-1 ورزشهای دريايي

-4-2-1 گردشگری قطبي

-5-2-1 کشتي های تفريحي

-2 گردشگری برف

-1-2 اسكي

– 2-2 ساير

-9 گردشگری فرهنگي و هنری )ميراث(

-1-9 آثار باستاني

-2-9 آثار تاريخي -9-9 آثار فرهنگي )موزه ها، گالری ها، تئاتر، فستيوالها، سرتهاکن و سالنهای مُد

26

-4-9 آثار فرهنگي، سنتي، مردم شناسي، غذاهای محلي، لباش شناسي و مراسم ملي محلي -5-9 گردشگری غذايي )گاسترونومي(

-6-9 گردشگری ديني -1-6-9 گردشگری زيارتي-عبادت -2-6-9 هيئت های مذهبي -4 گردشگری اجتماعي

-1-4 ديدار و شناوت مردمان غير وودی )اقوام و مذاهب ديگر( -2-4 ديدار اقوام و وويشان -5 گردشگری علمي-آموزشي -6 گردشگری درماني -7 گردشگری در طبيعت -8 اکوتوريسم -3 گردشگری ورزشي

-12 گردشگری کشاورزی و عشايری

-11 گردشگری شكار و يد

-12 گردشگری تجاری

-19 گردشگری سياسي

-14 گردشگری آثار جنگ

-15 زيارت اهم قبور

-16 گردشگری گتوها

-17 گردشگری فضاهای نعتي-معدني

-18 گردشگری مجازی

-1-18 سي دی

27

-2-18 اينترنت

-13 گردشگری تبهكاری )vandalism(

-1-13 دزدی

-2-13 فحشا

-9-13تكدی گری

-4-13 مواد مخدر

-9-2 منابع و جاذبه های گردشگری

منابع و جاگبه های گردشگری را مي توان به دو گروه جاگبه های طبيعي و جاگبه های انساني تفكيك کرد :

-6-9-2منابع و جاذبه های طبیعي

جاگبه و چشم اندازهای طبيعي، عبارت از مجموعه ويژگي هايي است که انسان با چشم معمولي قادر به مشاهده و با درک حواش قادر به درک آن است. ويژگي ا لي اين دسته از منابع تفرجگاهي، چشم اندازهای بديعي است، که سبب آرامش روحي انسان و احساش رضايت مي شود. عوامم طبيعي همچون ساوت توپوگرافيك، شرايط اقليمي، وضعيت منابع آب، پوشش گياهي و حيات وحش از مهم ترين عواملي است که به چشم اندازهای طبيعي، شكم مجزا و مختص به وود مي بخشد .کوه و کوهستان، دره، دشت ، غار، رودوانه، چشمه ، آبشار، دريا و ساحم، درياچه و تازب، پوشش گياهي و حيات وحش در زمره جاگبه های طبيعي منابع تفرجگاهي محسوب مي شوند ) دانه کار، )1986

-2-9-2 منابع و جاذبه های انساني

جلوههای تاريخي، قومي و فرهنگي جوامع انساني از جذابيت های منابع تفرجي محسوب مي شود که در کنار جذابيت های طبيعي مي تواند فعاليت تفرجي در اوقات فراغت را تكميم کند. اين دسته از منابع تفرجگاهي شامم بناهای تاريخي مانند قلعهها، برجها، پمها، کاخها، ميادين، بازارها، حمام

28

ها، مقبرهها، سنگ نوشتهها و تپههای باستاني، بناهای مذهبي همچون آرامگاهها، امامزادهها، تكايا، مساجد، معابد و زيارتگاههای مختلف است. آداب و رسوم فرهنگي و سنن مردم مختلف شامم آداب زيارتها و سوگواریها، شيوه بر پا کردن مراسم شادباش اعياد و عروسي، موسيقيها و حرکات موزون دسته جمعي، در کنار مجموعه ای از هنرهای بومي از طبخ انواع غذا، پيش غذا و شيريني و چاشني تا انواع نايع دستي و پوشاک را مي توان در رديف جلوه های زندگي انساني برشمرد، که واجد ارزش گردشگری به ويژه برای گردشگران فرهنگي است، و گاهي در تفرجگاه های طبيعي نيز قابم دستيابي است.) رضواني، ) 22 :1987

-11-2 فرآيند فضايي توسعه گردشگری

در زمينه چگونگي توسعه گردشگری و مراحم يا فرآيندهايي که يك مرکز طي مي کند چند نظريه مطرح شده است . اين موضوع اولين بار توسط ونون و با نام چروه حيات محصول گردشگری در يك مجتمع ساحلي مطرح شد و سپس باتلر مراحم ششگانه آن را به عنوان چروه حيات محصول گردشگری در يك منطقه ساحلي مطرح نمود ، که به شرح زير است: ) به نقم از دهستاني، 1989 2222 924:، ) Buton
اکتشاف : دشواری دسترسي، فقدان تسهيالت و مقصد بدون تغيير – بكر ؛ درگيری : فراهم شدن تسهيالت محدود بوسيله اهالي، تعداد گردشگران در حال افزايش ؛

توسعه : گسترش تسهيالت بوسيله اهالي، افزايش سرمايه گذاری شرکت ها و سرمايه داران وارجي در جهت ايجاد مراکز اقامتگاهي و توسعه جاگبههای طبيعي و فرهنگي و انسان ساوت ؛ تثبيت : کاهش آرام تعداد بازديد کنندگان ؛ رکود : افت جذابيت قبلي مقصد و ظهور مشكالت ؛

تنزل : افزايش گرفتاری های محلي ، رقابت مراکز گردشگری مجاور ، تغيير کاربری مراکز اقامتگاهي گردشگری به استفاده های ديگر . ) نمودار)2-2

29

بازوره برتن اين موضوع را با نام فرآيند توسعه فضايي گردشگری مطرح کرده و آن را شامم چهار مرحله فرآيند دانست. از نظر برتن مراکز گردشگری در فرآيند توسعه فضايي ، چهار مرحله شروع ، رشد ، بلوغ و افت يا تجديد حيات را طي مي کنند . مراحم چهارگانه مذکور بر اساش نوع گردشگری و ميزان امكانات گردشگری موجود در مقصد از يكديگر متمايز مي شوند . مرحله اول توسعه فضايي گردشگری ، با سفر گردشگران ماجراجو شروع مي شود و مقصد با کمبود های متعددی روبه روست .

در مرحله دوم امكانات گردشگری توسط بازرگانان ريسك پذير در مقصد فراهم مي شود و گردشگران مرفه و نيمه ماجراجو به اين مقصد روی مي آورند . با ايجاد امكانات اوليه و تداوم آن، مرحله سوم توسعه فضايي مقصد آغاز مي شود و نوع گردشگران مراجعه کننده نيز متفاوت مي شود . در اين مرحله بازرگانان محتاط با مشاهده توسعه مقصد وارد عمم شده و امكانات گردشگری در مقصد را تقويت مي کنند از طرفي ديگر گردشگران ماجراجو، جای وود را به گردشگران معمولي مي دهند. در آورين مرحله توسعه فضايي يك مقصد، مقصد به طور کامم شناوته شده و توسعه يافته مي شود، جاگبه های آن متنوع مي شود و امكان تأمين نيازهای گردشگران معمولي، به طور سازمان يافته افزايش پيدا مي کند )رضواني،. )42:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، تقاضای گردشگری، اثرات گردشگری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، عرضه کننده، عرضه و تقاضا