منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، تقاضای گردشگری، اثرات گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

Tourism

15

ا حفظ روشهای سنتي زندگي و احترام به کليه سنن معنوی و فرهنگي جوامع. سازمان جهاني جهانگردی، تعريفي برای گردشگری پايدار ارائه کرده است:
“گردشگری پايدار نيازهای گردشگرهای زمان حال و جوامع ميزبان را برآورده ميکند و در عين حال فر تها را برای آينده بسط و گسترش ميدهد و منابع را به گونهای مورد استفاده قرار ميدهد که همزمان با حفظ ارزشهای فرهنگي، فرآيندهای اکولوژيكي، تنوع زيستي و سيستمهای پشتيباني حيات، به نيازهای اقتصادی، اجتماعي و زيباييشناوتي پاسخ داده شود. “

بروي از ا ول گردشگری پايدار از اين قرار ميباشد: .1 مشارکت

ساکنان يك سرزمين بايد در تعيين آرمان بلند مدت گردشگری، تعيين هدفها و استراتژیهای توسعه گردشگری مشارکت داشته باشند و همچنين در مديريت گردشگری، اجرای راهبردها و عمليات مربوط به زيرساوتهای گردشگری، ودمات و تسهيالت گردشگری مشارکت فعال نمايند. .2 حضور گينفعان در فرآيند توسعه گردشگری، بايد کليه گروهها و گينفعان که ممكن است تحت تأثير گردشگری قرار

گيرند، در ارائه اطالعات، فرآيندهای تصميمسازی و تصميمگيری مشارکت کنند. بروي از اين گروه-

ها عبارتند از: حكومتهای ملي و محلي، گروهها و تشكمهای غير دولتي، گروههای داوطلب، زنان، انجمنهای گردشگری، دفاتر گردشگری و کليه طرفهايي که در گردشگری گينفع هستند.

.9 ايجاد اشتغال برای افراد محلي گردشگری پايدار بايد برای ساکنان بومياشتغال ايجاد کند. در واقع تأمين مشاغم مناسب برای افراد

محلي بايد جزء جداناشدني از هر برنامه توسعه گردشگری باشد. برای مثال از طريق ايجاد زيرساوتهای گردشگری )هتمها، رستور آنها و.. .( ميتوان برای مردم محلي فر تهای اشتغال ايجاد نمود.

16

.4 ارتباطات بازرگاني موسسات گردشگری محلي بايد بين وود ارتباط برقرار کنند و مطمئن شوند که درآمدهای

گردشگری در داوم محم مصرف ميشود و نه اينكه به وارج از منطقه فرستاده شده و رف وارد کردن کاز و ودمات برای گردشگرها گردد.

.5 پايداری منابع در گردشگری پايدار بايد به برابری نسمها توجه شود و هزينهها و منافع گردشگری بايد بين نسم-

های فعلي و آتي به طور برابر توزيع گردد. .6 هماهنگي در هدفها

بايد بين نيازهای گردشگرها، مكان گردشگری و جامعه محلي هماهنگي برقرار باشد. اين هماهنگي با پشتيباني و حمايت مردم و ايجاد توازن بين هدفهای اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و انساني، و درک ضرورت همكاری بين دولت، جامعه ميزبان، دستاندرکاران گردشگری و تشكمهای غيردولتي که درحفاظت محيطزيست ميکوشند، حا م ميشود.

.7 همكاری نظر به اينكه بين جذابيتهای محلي، دستاندرکاران نعت گردشگری و دارندگان کسب و کارهای

مرتبط، ارتباط متقابم برقرار است و کيفيت کار هر يك بر ديگری اثر ميگذارد، بايد بين اين سه همكاری برقرار شود.

.8 ظرفيت تحمم ظرفيت تحمم مكانهای گردشگری شامم محدوديتهای فيزيكي، طبيعي، اجتماعي و فرهنگي بايد

حتماً ارزيابي شود و توسعه با محدوديتهای مزبور سازگار باشد. .3 نظارت و ارزشيابي

دستورالعممها و راهنماهايي بايد برای عمليات گردشگری از جمله ارزيابي اثرات گردشگری تهيه شود. راهكارهای عملياتي گردشگری در سطوح ملي، منطقهای و محلي بايد تنظيم گردد و شاوصهها

17

æ مولفههای مربوط به ارزيابي اثرات و ميزبان پيشرفت کار پروژههای گردشگری تهيه شده، راهبردهای حفاظت و مراقبت از منابع گردشگری تعيين و اجرا شود.

.12 پاسخگويي استفاده از منابع عموميمانند آب، هوا و زمين بايد با پاسخگويي از جانب استفادهکنندگان همراه باشد

تا اطمينان حا م شود که اين منابع حياتي مورد سوءاستفاده قرار نميگيرند. .11 آموزش

توسعه گردشگری پايدار مستلزم ارائه برنامههای آموزشي مناسبي است که به ا الح شناوتها و درک مردم بيانجامد، فعاليت گردشگری را بسط و گسترش داده، مهارتهای فني و حرفهای مرتبط با گردشگری را به وصوص در مردم کم درآمد جامعه افزايش دهد.

.12 حفظ هويت تحقق گردشگری پايدار مستلزم کشف فعاليتها و اقداماتي است که به کاهش فقر، تقويت جايگاه

سرزمين و حفظ هويت محلي بيانجامد. برای انجام اين منظور بايستي گردشگری کيفي را توسعه داد

æ در عين حال هم به تأمين رضايت گردشگرها و هم به ساير ا ول توسعه پايدار توجه گردد )زاهدی، .)119 :1985
-8-2-2 محیط

طبق تفسير فرهنگ واژه های قرن 13 نوشته اميم ليتره محيط که به زبان فرانسوی »ENVIRONNEMENT:« و به زبان انگليسي »ENVIRONMENT« گفته مي شود،عبارت است از عمم احاطه کردن و نتايج حا له از اين عمم و احاطه کردن به معني در پيرامون قرار گذاردن يا پيرامون قرار گرفتن و يا وود را در پيرامون قرار دادن،معني مي دهد)بنان،.)1 :1951

در جغرافيای سرزمين مفهوم محيط نه فقط در معنای طبيعي آن،بلكه در معنای اجتماعي و اقتصادی نيز مورد نظر است. بنابر اين مي توان گفت که محيط جغرافيايي شامم: محيط طبيعي، محيط اجتماعي-فرهنگي و محيط اقتصادی است)رهنمايي،.)4:1972

18

دکتر شكويي معتقد است «:مجموعه شرايط وارجي که موجود زنده يا جامعه را احاطه کرده و به نحوی در رفتار و فعاليت های آنها موثر افتد محيط ووانده مي شود(»شكويي،.)114:1978

-4-2-2 توان محیطي:

منظور از توان های محيطي، «مجموعه داده های محيطي است که در بهره وری های اقتصادی انسان از محيط موثر بوده و در راستای فعاليت های اقتصادی انسان در محيط، کاربری داشته باشند.(»نوری،.)1:1973توانمندیهای محيط طبيعي و انساني، «هم شامم توان وضع موجود و هم شامم توانهای نهفته منطفه مي باشد، که اين توانهای نهفته وسعتي گسترده دارد که با شناوت و ارزيابي دقيق آن به راحتي مي توان تصوير توسعه آينده را نمايان ساوت.(»حسيني ابری،.)18:1973

توان در مباحث مختلف علمي دارای مفاهيم و معاني متفاوتي است،اما در علوم طبيعي،از جمله جغرافيا به معنای ارزش و ظرفيت است. برداشت جغرافيايي از محيط نيز مفهوم واص وود را دارد ،محيط جغرافيايي پهنه و بستری است که مجموعه زيستي، نقش حياتي وود را در آن ايجاد مي کند و همه جا توان زيستي يكساني ندارد.قدرت عمم بروي عوامم تغيير دهنده آن شديد و بروي کند است. دامنه تغييرات نيز به تناسب زمان، نسبي است. محيط جغرافيايي وصلت پويايي داشته و به دليم اين وصو يات ديناميكي ،تغييرات درک علم آن نيز حائز اهميت است. در مطالعات جغرافيايي توانهای محيطي در طول زمان و پهنه مكان بررسي مي شوند،از اين رو محيط جغرافيايي به ورت مجموعه کامم و متشكم از عنا ر متفاوت مورد مطالعه قرار مي گيرد. در جغرافيايي سرزمين مفهوم محيط و بررسي توانهای آن، به فقط در معنای طبيعي آن، بلكه در معنای فضای اجتماعي واقتصادی نيز مورد نظر قرار مي گيرد.)رهنمايي،.)9:1972

در مطالعات ارزيابي توان محيطي برای توسعه گردشگری، محقق در ابتدا سعي مي کند تك تك عنا ر

محيطي موثر بر گردشگری را شناسايي،ارزيابي و طبقه بندی نمايد و در ادامه،از طريق تلفيق عنا ر

شناوته شده محيطي و ارزيابي ترکيبي و سيستماتيك،الگوی بهره وری محيط را مشخص و نواحي را به جهت نوع و ميزان قابليت آنها برای گردشگری و شيوه بهره برداری واص هر کدام مجزا و معرفي نمايد.

19

-3-2 معیارهای جذابیت منطقه گردشگری برای گردشگران

برای اينكه يك اثر به عنوان جاگبه گردشگری معرفي و تلقي گردد، وجود ويژگيهايي مانند ارزش بصری، سابقه تاريخي، اعتبار و سنديت، ارزش تفريحي و ورزشي، مذهبي، هنری و… و در نهايت به عنوان مهم ترين عامم حداقلي از تقاضای گردشگری )داولي، وارجي و محلي( ززم و ضروری است. لذا جاگبه اثری است که عالوه بر ارزشهای مطلق مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد. بايد در نظر داشت که هر اثر به ورت بالقوه بايستي دارای پتانسيم جاگبه باشد و مي بايست با آمايش فضايي، شرايط از قوه به فعم در آمدن را برای اثر مذکور فراهم نمايد.

-4-2 حوزه نفوذ ) حیطه عملكرد، ارزش (

منظور از حوزه نفوگ، شعاع بُرد يك جاگبه گردشگری است، بنحوی که يك جاگبه از چه فا له و مبدأی گردشگران را به طرف وود جذب ميکند.اين ويژگي به عنوان يكي از مهم ترين شاوص ها برای طبقهبندی و توسعه جاگبهها به شمار ميرود. برای مثال بر اساش ويژگي های موجود در يك جاگبه ممكن است حيطه عملكرد آن محلي و محدود، منطقهای )استان( و ملي ) در حد کشور( و بين المللي باشد.

-جاگبههای طبيعي به کليه عنا ر و پديدههای طبيعي با توجه به معيار جذابيت مطرح شده دارای ارزشهای فوق،

جاگبه طبيعي ميگويند. -جاگبههای فرهنگي

به کليه عنا ر و ابعاد و پديدههای فرهنگي با توجه به معيار جذابيت مطرح شده دارای ارزش جاگبه فرهنگي ميگويند.

21

-5-2 بررسي و ارزيابي جاذبهها

طبقهبندی و ارزشگذاری جاگبهها يكي از متداول ترين و عمليترين روش ها برای توسعه و برنامهريزیِ جاگبههای گردشگری است. جاگبهها بر اساش نوع عملكرد، ويژگي جاگبه، و ماهيت، حوزه نفوگ جاگبه و … دسته بندی مي شود هر عاملي از اين قبيم طبقهبندی و ارزشگذاری ميشود.

در وهله اول جاگبهها به سه نوع طبيعي، فرهنگي و انسانساوت تقسيم ميشود. که رفاً برای شناسايي بيشتر و سهولت مطالعه است. برای مثال جاگبههای طبيعي به ناهمواری ها )سواحم، درهها، قلم کوهها، غارها و… (. منابع آب ) چشمه های آب گرم و معدني، رودوانهها، درياچههای طبيعي، درياچههای مصنوعي( پوشش گياهي، زندگي جانوری تقسيم ميشوند. اين عمم، طبقهبندی و شناوت جاگبهها را برای ارزشگذاری آسانتر کرده و در ضمن تقاضای هر جاگبه را نيز در ورت وجود آمار و دادههای کمي پايه ميتوان برآورد کرد.

يكي ديگر از مراحم کار شناوت موقعيت مكاني و استقرار هر جاگبه است. هدف از اين مرحله از شناسايي موقعيت استقرار برای نحوه تأمين دسترسي، جانمايي امكانات و ودمات در دسترش جاگبه، جاگبههای مجاور و… ميباشد. برای اين کار ززم است نقشه پراکندگي جاگبهها به نوع جاگبه و حتي به دورههای تاريخي، و ارزش جاگبه از نظر حوزه نفوگ تفكيك مي شود.

مرحله بعدی، ارزشگذاری جاگبه از نظر محلي، منطقهای، ملي و بينالمللي است.با توجه به ويژگي هايي مانند منحصر به فرد بودن، قدمت تاريخي، ودمات و امكانات رفاهي، دسترسي فيزيكي و قانوني، سهم بازديدکنندگان محلي، منطقهای، ملي و بينالمللي، طول مدت بازديد،مهيا بودن جاگبه، و…… هر جاگبه ارزشگذاری ميشود معموزً از دو روش دلفي و نظرات کارشناسي يا با روشهای کمي که نياز به تحقيقات ميداني و اطالعات آماری و مواردی از اين قبيم دارد، ارزش گذاری ميشوند.

21

نمودار :1-2 تقسيم بندی جاگبه های گردشگری

جاذبه‎هاي‎

جاذبه‎هاي‎

جاذبه‎هاي‎

جاذبه‎هاي‎

– موزهها

– جشنهای ملي و سنتي

• کوهستانها:

– پارکهای مصنوعي

– جشنهای ديني و آييني

– غارها ا قلم آتشفشاني، اشكال


نمايشگاهها

– عزاداريها

ويژه زمينشناسي، يخچالهای

– سالنها و مراکز ورزشي

– اجرای مراسم ديني

کوهستاني، قلم کوهها، خرهها،

– فروشگاهها

– شاديها و عروسيها

مناطق ساحلي


سينماها

– رودادها

• منابع آب:

– پيستهای اسكي

– موسيقي سنتي

– درياچهها و درياها

– گالريهای نقاشي و وطاطي

– رقصها

– تازبها، مرداب ها

– کاروانهها

– بازيهای محلي

– رودوانهها

– محدوده های حفاظتشده

– و …

– آبشارها

– پارکها

– چشمههای آبگرم و آب معدني

– جشنوارهها )موسيقي، فيلم، نمايش(

• پوششگياهي

– همايشها

– گياهان يكساله

– مسابقات ورزشي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش های اقتصادی، توسعه اقتصادی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، محصول گردشگری، گردشگری تجاری