منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش های اقتصادی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

و منطقي در زمينه شناسايي و بهره برداری از توانهای گردشگری

ورت نگرفته است.

توانهای گردشگری دراين شهرستان متغيری است که با توجه به مالکها و شاوصهايي از قبيم جاگبههای طبيعي و انساني از قبيم آثار و ابنيه و يادمانهای تاريخي و ساير بناها و مراکز مذهبي و زيارتي مورد بررسي قرار مي گيرد. مجاورت اين شهرستان با تهران و کرج باعث شده است که در

7

حاشيه قرار بگيرد و توجه کافي به منابع و پتانسيمهای آن ورت نگيرد، بنابراين ضرورت انجام تحقيقات علمي و کاربردی ضروری مي نمايد. با بررسي و شناسايي اين قابليتهای بالفعم و بالقوه و در ورت برنامه ريزی حيح وسرمايه گذاری مناسب ميتوان اين قابليتها و توانها را بالفعم نمود و گامي در جهت توسعه پايدار اين منطقه از کشور برداشت.

– 5 –1 اهداف تحقیق:

مهمترين هدف توسعه توريسم داولي و وارجي، توسعه اقتصادی،اجتماعي نواحي مقصد است، زيرا مهمترين تاثير توريسم در اقتصاد محلي و منطقه ای اين نواحي ايجاد درآمد و اشتغال و ايجاد انگيزه ماندگاری دراين مناطق مي باشد. به طورکلي مي توان گفت اهداف موردنظر دراين پژوهش موارد زير مي باشند:

– شناسايي و معرفي توانهای بالقوه و بالفعم گردشگری شهريار.

– ارايه راهكارهايي جهت حفظ و نگهداری پتانسيمها و توانمندی های گردشگری شهريار. – بررسي نقش توانمندیهای محيطي شهريار درايجاد و توسعه گردشگری شهريار.

– ارايه راهكارهايي جهت از قوه به فعم درآوردن توانهای طبيعي و انساني شهرستان شهريار.

-6 -5-6 پرسشها

– 1 آيا توانمندیهای محيطي ميتواند در توسعه گردشگری منطقه شهريار موثر باشد؟ -2 -5-1 فرضیات

– 1 توانمندیهای بالقوه و بالفعم محيطي ميتواند در توسعه گردشگری منطقه شهريار تأثير زيادی داشته باشد.

– 8 – 5 – 6 چهارچوب نظری تحقیق:

بررسي نظريات مرتبط با توريسم و توسعه پايدار، نظريات گردشگری پايدار و تاثيرآن در توسعه محلي.

8

-4- 5 –6 مدل تحقیق:

در اين پژوهش ابتدا به بيان مساله تحقيق، اهميت و ضرورت انجام آن، گکر اهداف و فرضيات مورد نظر برای پژوهش پرداوته شده سپس به چهارچوب نظری موضوع بيان شده است. پس از بيان اين کليات در فصول ابتدايي، به معرفي ابعاد گوناگون طبيعي و انساني منطقه و توانمندی های گردشگری آن، بررسي نقش اين توانمندی ها در ايجاد توسعه گردشگری در منطقه، بيان محدوديتها، موانع، نقاط قوت و ضعف گردشگری در منطقه گکر گرديده و درادامه به ارائه راهكارها و پيشنهاداتي برای بهبود وضعيت و نتيجه گيری از مباحث پژوهش پرداوته شده است.
-5-5-6 روش تحقیق

اين پژوهش به ورت تو يفي- تحليلي است .

– 1-5– 6 روش گردآوری اطالعات:

در اين پژوهش برای گردآوری اطالعات عالوه بر و گردآوری اطالعات به
ورت اسنادی،کتابخانه-
ای و مراجعه به سازمان های مرتبط مختلف از روشهای زيراستفاده شده است:
– 1 مطالعه و بررسي کتابخانه ای -2 بازديد ميداني- 9 آمارنامههای استاني
و گزارشات مرتبط -4
استفاده از اسناد و مدارک -5 اينترنت.

-7-5 –6 محدوده تحقیق:

تحقيق حاضر در محدوده مكاني شهرستان شهريار انجام مي گيرد که بين 52 درجه و 22 دقيقه و 92 ثانيه تا 51 درجه و 19 دقيقه و 12 ثانيه طول شرقي و 95درجه و 92دقيقه و 52 ثانيه تا 95 درجه و 45 دقيقه و 15 ثانيه عرض شمالي و در جنوب غربي استان تهران واقع شده است. همچنين اين پژوهش در محدوده زماني بين سالهای 1932 تا 1931 انجام شده است.
-8-5 –6 محدوديتهای تحقیق:

مهمترين محدوديت پژوهش حاضر را مي توان فقدان آمار و اطالعات پايه ای ززم برای پيشبرد پژوهش دانست، عالوه بر آن تغييرات ايجاد شده در آمار موجود به دليم تقسيمات کشوری جديد در

9

شهرستان شهريار يعني تقسيم آن به سه شهرستان شهريار، قدش و مالرد و فقدان پتانسيمهای چشمگير طبيعي و تاريخي در مقايسه با ساير مناطق رقيب و همجوار از ديگر محدوديت ها بود.

11

فصل دوم مفاهیم و تعاریف

11

مقدمه

نظرات مطرح شده در هر رشته مهمترين و گرانبهاترين گنجينه آن مي باشند. در مورد توريسم و موضوعات مختلف آن نيز نظريات مطرح شده، مهمترين ابزار و چراغ راه محققين اين رشته اند.اين نظرات ممكن است متفاوت و حتي متناقض باشد ولي اگر بپذيريم که تضادها و اوتالف نظرها وشت اول تكامم در هر مبحث علمي هستند، آنها را مي پذيريم و به آن ارج مي نهيم. در اين تحقيق نيز سعي گرديده است يه تناسب موضوع، از نظرات مختلف مطرح شده در اين رشته استفاده گردد. در راستای اين رسالت فصم دوم تحقيق به بررسي و ارائه ی تعاريف مطرح به وصوص از ديدگاه جغرافيا اوتصاص دارد.

ديدگاههای مختلف درباره گردشگری مي تواند ما را به ابعاد مفاهيم گردشگری و تحليم ماهيت آن آگاهسازد. اين ديدگاه ها که عمدتاٌ در سه بعد بررسي مي شود، مي تواند پوشش دهنده روند گردشگری در فضا های جغرافيايي باشد . سه بعد ا لي گردشگری عبارتند از: سرمايه، مديريت، فناوری و دو رکن فرعي عوامم طبيعي و مجموعه ميراث فرهنگي است ) پاپلي يزدی ، .) 64 : 1986

– 1 – 2 پیشینۀ گردشگری

توريسم پديده ای است کهن که از زمانهای گذشته در جوامع انساني وجود داشته و به تدريج در طي مراحم تاريخي مختلف، به موضع فني، اقتصادی و اجتماعي وود رسيده است. مسافرتهای کوتاه مدت، با اين مقياش گسترده پديده ای نسبتاً جديد است. پيش از اين، در دوره های قبم، افراد معدودی از اوقات فراغت وود لذت مي بردند. مردم عادی وقت آزاد وود را به امور مذهبي اوتصاص مي دادند، که به همين علت، روزهای تعطيم، روزهای مقدش هم تلقي مي شدند. بيشتر مسافرين هم زائران مكانهای مذهبي بودند. با پيدايش مناطقي که چشمه های آب معدني داشتند، مردم

برای معالجه و درمان بيماريها به آن نقاط مسافرت مي کردند )داش ويم، .)16:1973

12

مسافرت برای استراحت و تفريح از اوايم قرن شانزدهم شروع شده و مردم برای بازديد از شهرهای بزرگ و معروف دنيا اقدام به مسافرت نموده اند. در قرن هفدهم هجوم مسافران به فرانسه، به جايي زسيد که موجب شد شخصي به نام سن موريس )Saint Moris( در سال 1672 نشريه ای به نام راهنمای سفر به فرانسه منتشر نمايد. اين نشريه برای راهنمايي مسافراني نوشته شده بود که برای بازديد و ستايش زيبايهای فرانسه و آمووتن زبان و آشنايي با نحوۀ زندگي مردم به اين کشور مي آمدند. در آن زمان جوانان و اشراف زادگان فرانسه نيز برای تكميم تحصيالت و کسب تجربه های ززم اقدام به مسافرت مي نمودند و آنها را توريست مي وواندند. …از قرن نوزدهم به بعد تحوزت و دگرگونيهای وسيعي ورت گرفت. راه آهن انقالب بزرگي در امر سفر به وجود آورد و مي توان پيدايش آن را نقطۀ عطفي در تاريخ مسافرت محسوب داشت. چرا که از يك سو سفر را از انحصار تقريبي طبقۀ ثروتمند وارج نمود و از سوی ديگر نارسايي وسايم حمم و نقم و نارسايي های راهها کاسته شد و جابجا شدن سريع و راحت و مطمئن را فراهم ساوت )رضواني، 1974، .)92

به دنبال دگرگونيها و تحوزتي که در ساوتار اجتماعي و اقتصادی اروپا در طي قرون 18 و 13 ميالدی منبعث از انقالب کشاورزی و نعتي روی داد، به تدريج يك نوع مسافرت تفريحي برای استفاده از سواحم درياها و سرگرمي و استراحت، جای مسافرتهای سنتي- آموزشي اشراف را گرفت و افرادی که بدين منظور به ويژه به فرانسه مسافرت مي کردند، توريست ناميده مي شدند. اينگونه

مسافرتها را ا طالحاً مسافرت بزرگ،

)Great tour( مي ناميدند. عموميت يافتن جهانگردی يا به عبارت ديگر آزادی جهانگردی ابتدا در دهۀ دوم قرن بيستم بين کارمندان و سپس بعد از جنگ جهاني دوم در بين کارگران رواج يافت. به دنبال آن تأسيسات جهانگردی نيز در مناطق دارای جاگبه جهانگردی توسعه پيدا کردند. بعد از ترميم ورابيهای اقتصادی ناشي از جنگ جهاني دوم، جهانگردی به عنوان يك پديدۀ مهم اقتصادی در بين کشورهای نعتي توسعه يافته نقش مهمي ايفا کرد )رضواني، 1974، .)92 به تدريج مقا د مسافرتي جديدی به وجود آمد و در نتيجه امروزه جهانگردی به يكي از بزرگترين بخش های اقتصادی جهان تبديم شده است. بنابر آمار بانك جهاني، در سال 2222 از جريان گردشگری مبلغي حدود 475

13

ميليارد دزر به طور مستقيم وارد چروۀ اقتصادی جهان شده است. البته بروي منابع، درآمد گردشگری را در سال 2222 حدود 621 ميليارد دزر دانسته اند و آن را در سال 2222 حدود 2222 ميليارد دزر براورد کرده اند )پاپلي يزدی و سقايي، 1988، .)9

رونق و تكامم نعت توريسم ناشي از انقالب تكنولوژيك است که تغييرات چشم گيری را در کشورهای نعتي به وجود آورده و موجب دگرگوني در ساوتار اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشورها گرديد. عوامم متعددی به طور مستقيم و غير مستقيم در تكامم جهانگردی نقش داشته است. هر يك از اين عوامم دارای عملكرد واص وود هستند و يك رابطۀ نسبي نيز بين آنها برقرار است.

مجموعۀ اين عوامم به تكامم نعت توريسم کمك موثری نموده و روند تكاملي آن را سرعت

بخشيده اند. اين عوامم عبارتند از :

– پيدايش شهرها و گسترش شهر نشيني؛

– بهبود ساوتار زيربنايي و موتوريزه شدن جابجايي؛

– تدوين قوانين مطلوب کار و افزايش درآمد؛

– ارتقاء سطح فرهنگ و بينش اجتماعي؛

– پيدايش موسسات و آژانسهای توريستي؛

– چاپ و ارائه نشريات، بروشورها و نقشه های تبليغاتي و ديگر عوامم درماني؛

– کشف آثار و اماکن باستاني و طبيعي، وجود گروههای اجتماعي ناشناوته )رضواني، 1974، )98؛

-2-2 مفاهیم کلیدی

-6-2-2 گردشگری و پايداری

امروزه توسعه پايدار در دنيا واژهای شناوته شده به حساب ميآيد و در سطوح مختلف برنامهريزی مورد استفاده قرار ميگيرد. در سال 1387 کميسيون برانت لند وابسته به سازمان ملم متحد،ا طالح توسعه پايدار را برای اولين بار در جامعه رسميمطرح ساوت. اين کمسيون “رفع نيازهای کنوني بشر بدون تهديد کردن نسمهای آينده جهت برآورده ساوتن آن نيازها” را به عنوان تعريف توسعه پايدار

14

ارائه نمود. در سال 1332، کنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملم متحد در ريودوژانيرو توسعه پايدار را يكي از اهداف جهاني گکر نمود. در مدت کوتاهي تعاريف گوناگوني از توسعه پايدار مطرح گرديد و مباني نظری آن تكميم گرديد .(Kraus, 1336: 12-19(

بنابراين در اين قسمت به بررسي مفاهيم پايداری و گردشگری پرداوته ميشود.

-2-2-2 گردشگری پايدار6

گردشگری پايدار با الهام گرفتن از تعريف توسعه پايدار عبارت است از گردشگری که نيازهای نسم حاضر را پاسخ دهد، بدون اينكه از ظرفيتهای مربوط به نسم آينده برای پاسخگويي به نيازهای وود مايه بگذارد. گردشگری پايدار به نحوی برنامهريزی و اجرا ميشود که بر محيطزيست، اقتصاد و فرهنگ و جامعه ميزبان اثر منفي نگذارد.

باتلر در سال 1339 گردشگری پايدار را گردشگريي تعريف کرده است که بتواند در يك محيط در زمان نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و فيزيكي به محيط زيست اجتماعي لطمه وارد نياورد )زاهدی، .)111 :1985

بقای بشر مستلزم رعايت ا ولي است که توجه به آنها موجب پايداری و در مقابم، بيتوجهي به آنان سبب نابودی بشريت وواهد شد. در کنفرانس جهاني توسعه پايدار به مجموعهای از ا ول اشاره شده است که رعايت آنان به پايداری منجر ميشود. اين ا ول به طور اجمال عبارتند از:

Ç استفاده محتاطانه از منابع طبيعي در محدوده ظرفيت تحمم کره زمين

Ç تغيير شيوههای تصميمگيری از باز به پائين به شيوههايي برای مشارکت گروههای بيشتری از گينفعان در فرايند تصميمگيری.

Ç رفع فقر و نابرابریهای جنسيتي و احترام به حقوق بشر

Ç افزايش کيفيت زندگي از طريق اعتالی سطح بهداشت، تأمين مسكن، غذا، ارائه آموزش و مهارت-

های درآمدزا

ا محافظت از تنوع زيستي و سيستمهای پشتيبان حيات برای کليه موجودات زمين

1‌-Sustainable

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش کشاورزی، طرح پژوهش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، تقاضای گردشگری، اثرات گردشگری