منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، تحقیق و توسعه، طرح تفصیلی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

هنرمندان، تعداد دانشجویان، تعداد شاغلان دارای تحصیلات عالی، مهاجرین وارد شده برای تحصیلات عالی، میزان تراکم جمعیت
نوآوری
تعداد واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد محققان واحدهای تحقیق و توسعه، تعداد اختراعات، تعداد پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، تعداد خوشههای صنعتی، فعالیتهای تحقیق و توسعه
سرمایه اجتماعی
مشارکت اجتماعی، علاقه فراوان به جامعه، اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، شرکت در شبکه روابط اجتماعی
کیفیت زندگی
فرهنگ و گردشگری، اوقات فراغت، وضعیت زیست محیطی، وضعیت اقتصادی، وضعیت کالبدی
منبع(موسوی، 1393، 21).
1-8-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
دادههای که به روشهای مختلف تهیه میشود، پس از تلفیق و ترکیب یافتهها با توجه به نیاز تحقیق طبقهبندی میشود. سپس از طریق روش توصیف و استنباط دادهها به کمک نرمافزارهایی همچون Spss، Excel و … پردازش شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. همچنین برای ترسیم نقشههای رتبهبندی و سطحبندی محلات شهر بناب از نظر مولفههای شهر خلّاق از نرم افزارهای AutoCad و 10.2 Arc GIS استفاده گردیده است. در نهایت پس از جمعآوری اطلاعات با تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز در پایگاه Spss اقدام گردید در تجزيه و تحليل دادهها جهت ارزيابي ميزان خلّاقيت و در نهايت ميزان برخورداري، از مدل تاپسيس استفاده شده است. همچنين براي ارتباط بين متغيرها، آزمونهاي آمار استنباطي مانند ضريب رگرسيون چندمتغيره به كار برده خواهد شد.
1-8-3- قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي):
– زمان: محدوده زمانی تحقیق محلات شهر بناب در سال 1392 میباشد.
– مکان: قلمرو مکانی تحقیق، شهر بناب میباشد این شهر در جنوب غربی استان آذربایجانشرقی قرار دارد.
– موضوعی: ارزیابی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلّاق در محلات سطح شهر بناب میباشد.

1-9- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماري 13 محله شهر بناب، براساس تقسيمات سياسي- اداري ميباشد. از آنجا که جامعه مورد پژوهش ما از اعضای زیادی تشکیل شده است امکان مطالعه و تحقیق در مورد همه اعضای جامعه آماری به دلایل مختلف(نبود اطلاعات موردنیاز، کمبود وقت و هزینه زیاد) امکانپذیر نبوده، لذا با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک در نهایت نمونهای با حجم 384 نفر بدست آمد. روایی پرسشنامه از طریق اخذ نظر اساتید محترم و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 78% محاسبه گردیده است. در این پژوهش برای داشتن آمار جمعیتی بروز محلات شهر اقدام به نسبتسازی جمعیت محلات براساس نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1390 شهرستان بناب بر طبق طرح تفصیلی(این طرح مربوط به سال1382 میباشد) شده است(جدول1- 2). جدول شماره 3 نشاندهنده میزان نرخ رشد جمعیت شهری شهر بناب طی سالهای(90-1365) میباشد.
جدول1- 2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محلهبندی طرح تفصیلی سال 90- 1382
محلات
اسامی محلات
مساحت
درصد از کل
جمعیت 82
جمعیت 90
محله 1
فرهنگیان 1
213.9
17.94
7000
7234

کوی پاسگاه

فرهنگیان 4

کوی لاله

محله 2
چوبلی باغ
41.6
3.49
4004
4138

تبریز کوچهسی

محله 3
اشاغی کوچه
57.2
4.80
5116
5288

دیگ باشی

قسم باغی

محله 4
تنگه کوچه
97
8.14
5789
5983

باقرآباد

آزادگان

محله 5
جارچیلار
73.4
6.16
5244
5420

کردکندی

جانبازان

محله 6
عسگرآباد
100.9
8.46
8026
8295

داش کورپی

کوچه قم

زرگران

کوزهچیلر

تنگه کوچه شرقی

محله 7
اولاد ذکور
29.1
2.44
3509
3627
محله 8
شهرک امام
76.5
6.42
8665
8956

خانم باغی

محله 9
قوبی اوستی
45.6
3.83
4049
4185

فرهنگیان 2

محله 10
آغاجری
44.2
3.71
5563
5750

خرمن کوچه

محله 11
دیزج جنوبی
94.8
7.95
7643
7900
محله 12
دیزج شمالی
138.1
11.58
5894
6092

کوی شهرداری

کوی کارمندان

محله 13
فرهنگیان 3
179.7
15.07
6798
7026

آغداش

اکبرآباد

جمع کل شهر
35
1192.1
100.00
77300
79894

منبع: طرح تفصیلی شهر بناب و مرکز آمار ایران.

فصل دوّم
(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

2-1- مقدمه
در طول تاريخ آنچه موجب برداشتن گامهاي بلند به سوي كاميابي و تغييرات مثبت در شيوه زيست انسانها شده، برگرفته از انديشه اي يا نبوغي تكامل يافته بوده است. از دهه 1980 توسعه فرهنگي محلي، به مهمترين بخش از دستور كار شهرها و مناطق كشورهاي توسعه يافته دنيا تبديل شد و بهويژه در بريتانياي كبير، استراليا، ايالات متحده و كانادا، برنامهريزي فرهنگي شهرمحور به عنوان مهمترين خطمشی نوآوری فرهنگی محلی سالهای اخیر پدیدار و واژه «شهر خلّاق6» به یک موتور محرک مدنی تبدیل شد. بيترديد محيط شهري موفق محيطي است كه استعدادها را پرورش داده و جذب ميكند؛ شهري كه مولّد تحقيق و پژوهش بوده و قادر است بخشهاي جديدي را به ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مديريتي شهر بيفزايد و فرصتهاي جديدي را بدين شكل براي شهرها در مقياس ملي و فراملي ايجاد كند.
فلسفه شهر خلّاق، آن است كه در هر شهري هميشه ظرفيّتي بسيار بيشتر از آنچه در وهله اول به تصور ميآيد، وجود دارد. شهر خلّاق، از مفاهيم جديد در عرصه مديريت شهري ميباشد كه با مفاهيم كارآفريني نيز قرابت معنائي دارد.
خلّاقيت در شهر باعث رهايي از بنبستهاي مديريتي و كالبدي و پيادهسازي دو اصل مشاركت و كارآيي كه از شاخصهاي اصلي در حوزه حكمروايي شهري ميباشد، ميگردد. همچنين، ايده شهر خلّاق براي مديران، برنامهريزان و شهرسازان باعث گسترش افق ديد و تحليل راهكار در مواجهه با مسائل شهر ميشود و به تنوع علايق و عقايد در پهنه شهر احترام ميگذارد. در نهايت شهر خلّاق باعث ساري و جاري شدن تفكرات شهروندان براي بهتر شدن محيط زندگي و ارتقاء كيفيت زندگي آنان ميگردد. براي شناخت شهر خلّاق ابتدا بايد مفاهيم، شاخصها و رويكردهاي آن مشخص گردد.

2-2- تعریف مفاهیم
2-2-1- خلّاقيت
خلّاقيت منبعي مهم براي تغيير، نوآوري، توسعه پايدار، پيشبيني و بازساخت موفّق است سرعت تغييرات شهري در حال افزايش است و رقابت شهري روزافزون نياز به مديران شهري و تصميمسازاني دارد، كه خلّاق و خلّاقتر باشند. اين مفهوم پر كاربرد شامل آزمايش، ظرفيت بازنويسي قوانين، انديشيدن از نو در مورد مسائل، تا به تصوير كشيدن سناريوهاي آينده و راهحلهايي براي حل مسأله و نگاه كردن به مسائل با انعطافپذيري و آيندهنگري است( 23,1994 ,Bianchini and Landry).
انعطافپذيري، نوآوري، و رهبري را ميتوان از اصول خلّاقيت برشمرد. انعطافپذيري بر توانايي ديدن چيزها به صورت متفاوت و عمل به شكلي مناسب دلالت دارد. نوآوري بر توانايي ارائه راهحلهاي اساسي براي مسائل مزمن دلالت ميکند خطرپذيري به معناي توانايي قبول نتايج شكست است و رهبري بر توانايي تعيين جهت تأكيد ميکند( 21,2006 ,Berridge). خلّاقيت ميگويد كه نقش فرهنگ خيلي گسترده است و وجود انساني پتانسيل نامحدود دارد و اين كه كليد رشد اقتصادي اين است كه آن پتانسيل آزاد شود. چنين آزادسازي نيازمند فرهنگ بازي است، كه تبعيض قائل نشود و افراد را به جايگاه ويژهاي مجبور نسازد. هم چنين به ما اجازه دهد كه خودمان باشيم و به اشكال مختلف خانواده و هويت انساني اعتبار بخشد( 6,2005 ,Florida).
ارتباط بين خلّاقيت و سطح توسعه شهري، شناخت نقش و اهميت توسعه سرزميني و افزايش قدرت رقابت از طريق جذب طبقه خلّاق منجر به ظهور ديدگاههاي متنوعي در اين زمينه شده است. حداقل سه بعد عمده وجود دارد كه ميتواند رابطه بين خلّاقيت و توسعه شهري را مطرح سازد:
1- اعتقاد به لزوم سرمايهگذاري در توسعه شهري در جهت ايجاد خلّاقيت كه شامل توسعه ابزارهاي خلّاق و راهحلهايي است، كه به بافت فرهنگي و اقتصادي- اجتماعي جديد كمك نمايد.
2- تأكيد به بخشها، فعاليتها و صنايع خلّاق به عنوان پايههاي ساختاري توسعه شهري. به عبارتي ديگر با اعتقاد به اين كه فعاليتهاي خلّاق و فرهنگي نقشي اساسي در اقتصادهاي در حال رشد دارد، ضروريست كه توسعه شهري به عنوان موتور اقتصادي جامعه دانش محور عمل كند.
3- دفاع از لزوم جذب مهارتهاي خلّاق يا منابع انساني خلّاق(طبقه خلّاق فلوريدا).( 2,2009 ,Costa and et al).
البتّه، بايد گفت كه خلّاقيت در شكلهاي مختلف، از راههاي گوناگون و مراحل مختلف در يك فرآيند توسعهاي اتّفاق ميافتد و ميتواند خود را از طرق متنوع و از طريق عوامل مختلف نشان دهد. مراحل مختلف اين مدل چرخهاي به قرار زير است:
1- افزايش ظرفيت توليد ايده در شهر: در اين مرحله هدف اصلي ارتقا سطح بحث و گفت و گو در شهر و توسعه دايره مشاركت مردم در اين گفتمان است. برگزاري نمايشگاههاي متعدد، سخنرانيها، همايشها و بازديدها در اين راستا ميتواند مؤثّر باشد.
2- تبديل ايده به واقعيت: منظور از اين مرحله اين است كه چگونه فرصتي فراهم شود كه افراد ايدههايشان را در عمل مثل مشاغل جديد، توليدات و خدمات آزمايش كنند و اين كه چه نوع حمايتهايي از نظر مالي، مشاورهاي و ابزاري جهت تشويق آنها لازم است؟ و اگر موفّق نباشند چه اتّفاقي ميافتد و آيا نياز به سعي مجدد است؟
3- شبكهاي شدن و انتشار ايدهها: شهر ميتواند ايدههاي خود را به واقعيت تبديل كند. اما، آيا ضرورتي براي ساختن جامعه خلّاق وجود ندارد؟ ارزش بيشتر وقتي حاصل ميشود كه مردم در خلّاقيت و منابع هم سهيم شوند. در اين حالت اشتراكگذاري خلّاقيتها بيشتر رشد ميكند. به نظر ميرسد ابتكار، مكانيزمهايي را طراحي ميكند كه ميتوانند به مردم و سازمانها كمك كنند، تا ايدههاي خلّاقشان را شبكهاي كنند. در واقع هدف تسهيل تبديل شدن شهر به شهري خلّاق نيست. بلكه، هدف داشتن اجتماعي خلّاق است.
4- فراهمسازي سكوهايي براي انتقال: افراد و سازمانهاي خلّاق نياز به مكانهايي دارند كه بتوانند در آن توليد كنند، خدماترساني نمايند و شكلهاي هنر وخلّاقيت خود را به نمايش بگذارند. آنها نيازمند زيرساختهاي فيزيكي و مجازي متعددي مثل مراكز داد و ستد، تسهيلات توليد، استوديوها ، گالريها يا وب سايتها هستند.
5- پيدا كردن مخاطبين و بازارها: ايدهها، توليدات، تجربهها و خدمات فقط يك ارزش صرف نيستند. هر كس در هر جايي ميتواند از آنها استفاده كند و آنها را خريداري نمايد. بنابراين، مسأله مهمي است كه آيا يك شهر توانايي به نمايش گذاشتن و نشان دادن ايدهها و توليداتش را به شكلي كه براي ديگران جذّاب و قابل دسترس باشد را داراست. آيا شهر اين ظرفيت را دارد كه بازار يا مخاطبين قابل قبولي را ارائه نمايد؟ در واقع شهر بايد در برپايي نمايشگاهها، كنفرانسها، وب سايتها و جهت انتشار دستاوردهاي خود سرمايهگذاري نمايد. قاعده نوآوري ميگويد بهترين راه براي رسيدن به موفّقيت، سري نگه داشتن ايدهها نيست بلكه به اشتراك گذاشتن آنهاست( 383,2004 ,Wood and taylor). اين مراحل به صورت چرخهاي ميتواند تكرار شود به طوري كه بعد از مرحله 5 دوباره مرحله 1 و همين طور اين فرآيند ادامه مييابد.
2-2- 2- شهر خلاق7
تعريف شهر خلّاق بسيار فراگير است. به نظر ميرسد شهر خلّاق با بخش هاي هنري كه شهرها را زنده و پويا ميسازند و به آن ها ارزش واقعي ميبخشد مثل هنر گردشگري يا رخدادهاي هنري، تلاش براي تحت كنترل درآوردن اثر اقتصادي هنر و ايجاد شهرتي بين المللي براي شهر، جذب افرادي كه طبقه خلّاق خوانده ميشود، استفاده از هنر براي نمايش تنوّع و ساخت درك بين مردم، ايجاد اقتصاد و صنايع خلّاق، به رسميت شناختن خلّاقيت به عنوان يك پيشرو براي نوآوري و حتي اتخاذ يك رويكرد خلّاق براي حل مسائل مدني، در ارتباط است(2 ,2008 ,Coletta). شهر خلّاق مکانی براي رشد و نمو خلّاقیتها است. شهر خلّاق منزلی برای خلاقيتهاي هنري، نوآوريهاي علمي و تكنولوژيكي و صدايرساي فرهنگهاي رو به رشد است. شهري كه همه پتانسيلهاي خلّاق خود را

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فضاهای عمومی، کیفیت زندگی، سرمایه انسانی، شهر اصفهان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه زیرساختها، مسائل شهری، نیروی کار، علم و تکنولوژی