منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، اوقات فراغت، ارزش افزوده، کلاس جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه‏گیری خلاقیت شهری ارائه داده که به شهرها در ارزیابی و برنامه‏ریزی متناسب با آن و در نتیجه ایجاد شهرهای خلّاق کمک می‏کنند. این گروه‏ها همچنین جو خلّاقیت را در شهر ایجاد می‏کنند. ایده شهر خلّاق بر نقش هنر و فرهنگ در ایجاد جو مناسب در شهر یا ناحیه، ایجاد تنوع و سبک خیابان‏ها و … تأکید می‏کند. به عبارت دیگر، هنر و فرهنگ، فضای مناسب برای مردمی در کلاس جهانی را فراهم می‏کند.

2-7- راهبردهايى برای توسعه شهرهاى خلّاق
همانطور كه بيان شد شهرهاى خلّاق داراى اركانى مىباشند. حال براى ايجاد و توسعه شهرهاي خلّاق بايد راهبردهايى را به اجرا درآورد كه ضمن پشتيبانى از اركان، شهر را به يك آينده خلّاق سوق میدهند.
2-7-1- راهبردهايى براى مردم
توسعه ظرفيت خلّاقيت در كليه سطوح آموزش عمومى: برنامههاى آموزشى خلّاقانه در سيستم آموزش عمومى، روش موثرى براى تشويق جوانان براى حل مساله و تفكر خلّاقانه است. اين موضوع حائز اهميت است كه اين توسعه ظرفيت در مدارس و اجتماعات بدون توجه سطوح درآمدى مردم يا مكان جغرافيايى زندگى آنان باشد. سرمايهگذارى در برنامهريزى اجتماعى خلّاقيت: ايجاد شرايط مناسب براى دستيابى به برنامههاى فرهنگى در كليه سطوح محلات (به خصوص محلات در معرض خطر)، مهمترين ابزار براى پيشبرد مشاركت اجتماعى است. خطمشى مبتنى بر محلات، روش اصلى براى استراتژى توسعه اقتصادى مبتنى بر خلّاقيت است. اين استراتژى به نوبه خود باعث بهبود بىعدالتيهاى اجتماعى خواهد شد. برنامهريزى اجتماعى خلّاقيت مىتواند باعث رشد استعدادها در آينده شده، محيطى امنى را براى يادگيرى مهارتهاى اساسى زندگى فراهم سازد. پشتيبانى از برنامههاى خلّاق در آموزش عالى: چنين برنامههايى براى آماده كردن استعدادهاى خلاق و كاركنان خلاق صنايع در آينده حياتى است. برنامهريزى فعاليتها و رخدادهاى فرهنگى: وجود و قابليت دسترسى به نهادها و رخدادهاى فرهنگى، باعث افزايش فعاليتهاى خلاقانه خواهد شد.
– راهبردهاى جذب و نگهدارى استعدادها: اين راهبردهاى هدف دار به بهبود كيفيت مكان هاى شهرى مىانجامند كه اين خود باعث تشويق كاركنان خلاق براى مهاجرت و اقامت آنها در شهرهاى خلّاق میشود.
2-7-2- راهبردهايى براى بنگاههاى اقتصادى
فراهم نمودن شرايطى براى بنگاه هاى اقتصادى به صورتىكه اين بنگاه ها بتوانند ريسكها (عدم قطعيتها) را بپذيرند: با فراهم نمودن حمايتهاى تخصصى براى كسب و كارها و سهولت دستيابى به سرمايههاى خطرپذير مىتوان از كشيده شدن بنگاهها و كارآفرينان به ساير بازارها جلوگيرى نمود و به يك بنيان رقابتپذير براى شهرهاى خلّاق در سطح جهانى دست يافت. افزايش حمايت از بخشهايى كه مورد توجه بينالمللى هستند: حمايت از مواردى مانند صنايع خلّاق، صنايع طراحى خلّاق، موسيقى، فعاليتهاى فرهنگى و غيره كه از ويژگىهاى شناخته شده يك شهر خلّاق در سطح بينالمللى هستند، مى تواند به رشد و توسعه بنگاه ها و كارآفرينان اين حوزه ها منجر شود. الهام بخشى و تشويق كليه بنگاه ها و كارآفرينان در تمام بخشهاى اقتصادى براى اين كه خلاقانه فكر كنند: مثالى از اين موضوع به رسميت شناختن ايجاد ارزش افزوده از طريق سرمايهگذارى در طراحى بهتر میباشد. همچنين توسعه همگرايى خلّاقيت و نوآورى در هنرها و ساير بخشهاى دانشبنيان مانند زيست فناورى و فناورىهاى اطلاعات و ارتباطات نيز مثالهايى در اين خصوص مىباشد. توسعه و بهبود آموزش و مربيگرى در زمينه مهارتهاى كسب وكار: مراكز آموزشى هنر و طراحى در اغلب موارد، دچار كمبودهاى آموزشى در زمينه هاى كسب وكار میباشند. بنابراين افراد وكاركنان خلّاق نياز به اكتساب مهارتهاى كسب و كار دارند. پشتيبانى از كارآفرينى خلاقانه: در بيشتر موارد سخت ترين كار براى كسب و كارهاى خلاقانه ورود به دنياى تجارت است. شاغلين در اين گونه كسب وكارها نياز به مهارتهاى اوليهاى مانند نوشتن طرح كسب و كار، يافتن فضا براى كار و استخدام افراد دارند. بنابراين حمايت از اين كارآفرينان بايد متمركز بر نيازهاى اختصاصى صنعتشان باشد. توسعه مراكز رشد (انكوباتورها): انكوباتورها از طريق فراهم كردن فضاى حرفهاى مناسب، خدمات پشتيبانى مشترك، شبكهسازى، آموزش و ساير كاركردها براى توسعه كسب و كارها مىتوانند محيطى پروراننده براى كسب و كارهاى كوچك خلّاق ايجاد كنند. حمايت از خوشهها يا بخشهاى خلّاق: توسعه راهبردى خوشهها يا بخشهاى ويژه با اهداف سرمايهگذارى و صادرات در شهرهاى خلّاق، مىتوانند به عنوان اهرمى براى تقويت خلّاقيت شهرى در جهت منافع اقتصادى به كار گرفته شوند. حمايت از نمايش محصولات خلّاق: گران بودن هزينههاى نمايش كالاهاى خلّاق (مثلا نمايشگاهها يا گالرىهاى هنرى) معمولا از ارائه محصولات كارآفرينان به بازار جلوگيرى مىكند. اقداماتى شبيه مكانهاى وب براى نمايش و فروش كالاهاى خلّاق يا برخى رخدادهاى هنرى كه باعث باز شدن استوديوهاى هنرمندان براى عموم مردم مىشوند، مىتوانند محصولات خلّاق را در معرض ديد خريداران قرار دهند. توسعه ظرفيت خلاقيت در ساير صنايع: ارتباط صنايع خلّاق با ساير بخشهاى توليدى صنعتى مانند زيست فناورى، مراقبتهاى بهداشتى مىتواند براى هر كدام از آنان مفيد واقع شود. حمايت تخصصى از كسب و كارهاى خلاق: به طور معمول حمايت سنتى كه از كسب و كارها به عمل مىآيد، براى كسب و كارهاى خلّاق مناسب نمىباشد. زيرا نيازهاى آنان با ساير كسب وكارها متفاوت مىباشد. همچنين در صنايع خلاق، نوع كسب و كارها از نظر اندازه (از خود اشتغالى انفرادى تا كاركنان زياد)، نيازها، مخاطبين و كالاها بسيار متفاوت مىباشد. به عنوان مثال حمايتى كه يك كسب وكار طراحى نياز دارد با حمايتهاى مورد نياز يك شركت فيلمسازى متفاوت مىباشد. ايجاد مراكز همگرايى افراد خلّاق: ارتباط و پيوند بين كاركنان خلّاق كه در نيازها و مشكلاتشان مشابه هستند، فوايد و منافع متعددى براى آنها در بر دارد. برخى از اين فوايد شامل بر يادگيرى آنها از يكديگر، كمك متقابل، افزايش مقياس توليدات خلّاقانه، تحريك خلّاقيت و نوآورى بيشتر میگردد كه اين موارد تبعات اقتصادى قابل توجهى خواهند داشت.
2-7-3- راهبردهايى براى فضاهاى شهرى
ايجاد فضاهاى با ثبات و مطمئن براى هنرمندان: افراد و كسب و كارهاى خلاق معمولا به دليل بالا رفتن نرخ اجارهبها مجبور به جابجايى مىشوند كه اين موضوع تهديدى براى بقا، خلاقيت و نوآورى آنان است. بنابراين فراهم كردن فضاهاى با ثبات و اطمينان بخش براى اين افراد ضرورى است. ايجاد و بهبود فضاهاى خلّاقانه شهرى: بهبود فضاهاى خلّاقانه شهرى باعث احساس غرور شهروندان، جذب و نگهدارى افراد و كاركنان مستعد و خلاق، سرمايهگذارى بيشتر و افزايش گردشگرى مىشود. میتوان در اين خصوص موارد زير را برشمرد: طراحى بهتر براى فضاهاى عمومى، سرمايهگذارى در نهادها و ساختمانهاى بزرگ فرهنگى، حفاظت از آثار فرهنگى، پيشبرد و سرمايهگذارى در به كارگيرى هنر در فضاهاى عمومى (شامل برفضاهاى طبيعى).
2-7-4- راهبردهايى براى بهبود پيوندها و ارتباطات
ايجاد يك بدنه رهبرى براى شهر خلاق: گروه يا سازمانى كه ماموريتش رهبرى و حمايت از خلاقيت است، مىتواند باعث پيشبرد گسترهاى از زندگى خلّاقانه در شهر شود و تمامى عناصر آن را به هم پيوند دهد. تقويت واسط هاى ارتباطى براى پيوند فعاليتهاى خلاقانه فعلى شهر: سادهترين شيوه براى بهبود پيوندها، كاهش فاصله بين محيطهاى خلاقانه است و اين وظيفه بايد به افراد يا تيمها واگذار گردد. چنين واسطههايى مىوانند در دولت، سازمانهاى هنرى، سازمانهاى تكنولوژيك، دانشگاهها يا هر فضاى خلاقانه ديگرى مستقر شوند. هدف اصلى اين افراد يا گروهها دستيابى به ساير محيطهاى خلاقانه است. اين محيطها مىتوانند در بخش ديگر، حوزه ديگر يا از لحاظ جغرافيايى در جاى ديگرى باشند. دستيابى به محيطهاى ديگر باعث يادگيرى گروهها يا دستههاى اجتماعى مختلف و خلّاق از يكديگر و همكارى آنها میشود. شبكهسازى: شبكهسازى روشى موثر و ارزان براى انتشار آگاهى از فعاليتها و منابع گوناگون خلّاقيت بين بخشها و گروههاى مختلف مىباشد. شبكهسازى سازماندهى شده مىتواند افراد خلّاق و هنرمند را كه مجزا هستند، گرد هم آورد، بين خريداران و توليدكنندگان خلّاق پيوند برقرار كند و بين اعضا خلّاق بخشهاى مختلف ارتباط برقرار نمايد. به عنوان مثال اين شبكهها مىتوانند باعث همكارىهاى هنرى، نوآورانه يا تكنولوژيك شوند، مىتوانند به فروش محصولات خلاقانه بيانجامند و يا اين كه به دستيابى به بازارهاى جديد، اكتساب مهارتهاى مشتريان و ارتباطات جديد منجر شوند. افزايش توجه به خلاقيت در ساختارهاى موجود: كليه بخشها، سازمانها و ساختارهاى موجود در شهر بايد به نحوى قانع گردند كه مشاركت در زندگى خلّاقانه و فرهنگى شهر را در تصميمگيرىهاى خود مدنظر داشته باشند. سيستم برنامهريزى، ايجاد بخشهاى آموزشى، برنامههاى ايجاد زيرساختهاى عمومى مثالهايى از عملكرد سازمانها براى مشاركت مزبور مىباشند. بايد توجه داشت كه ايجاد ارتباط بين افراد و سازمانهايى كه در زمينه خلّاقيت كار میكنند مهم است ولى اين امر مهم بايد همراه با ايجاد ارتباط منابع حياتى با اين پروژههاى ارتباطى باشد. ايجاد مكانيسمهاى تامين منابع مالى براى پروژههاى خلّاقانه: ابزارهايى مانند مشوقهاى مالياتى و سرمايههاى خطرپذير كه براى حمايت از افراد، بنگاهها و فضاهاى خلّاق اختصاص مىيابند، پروژههاى مهم خلّاقانه را با منابع ضرورى مرتبط میسازند.
2-7-5- راهبردهايى براى چشم انداز و آوازه شهر
تجليل از پيشرفتهاى خلاقانه: به رسميت شناختن دستاوردهاى موفقيتآميز افراد، رهبران و بنگاههاى مستعد و خلّاق باعث ايجاد آوازه غرورآميز يك شهر خلّاق در جهان خواهد شد. توسعه فرهنگ خطرپذيرى: خطرپذيرى در ذات خلّاقيت است. اگر قرار باشد آوازه يك شهر انعكاسى از خلّاقيت آن باشد، آن شهر بايد خطرپذيرى را گرامى بدارد و اين مفهوم را توسعه دهد كه حمايت از ريسكها میتواند به موفقيتهاى خلّاقانه بینظيرى منجر شود. توسعه حمايت چند سطحى سياسى براى فعاليتهاى خلّاقانه: آوازه خلّاقانه جمعى يك شهر بايد شامل بر تعهد سطوح مختلف دولتى (سطوح برنامهريزى، خدمات اجتماعى، زيرساخت و غيره) به نقش حياتى خلّاقيت در زندگى اجتماعى، اقتصادى و سياسى باشد. پيشبرد وفاق اجتماعى: براى اطمينان از اين كه آوازه خلّاقيت جمعى يك شهر به تمام جهان اظهار گردد، مردم آن شهر بايد به نحو گستردهاى در مورد باورها و نيازهاى مرتبط با فعاليتهاى خلّاقانه خود در مواردى مانند آموزش، اشتغال، فضاهاى عمومى و اوقات فراغتشان با يكديگر همفكرى نمايند. قويترين و اثربخشترين آوازه خلّاقيت يك شهر زمانى است كه شهروندان بتوانند خودشان و فعاليتهايشان را در آن ببينند. بازاريابى، ترفيعات و پيام رسانى: آوازه خلّاقيت يك شهر به نحو موثرى مىتواند براى ايجاد تصوير ذهنى خلّاقيت شهر به كارگرفته شود، باعث تسريع در سربلندى شهر شود و براى موجوديهاى آن شهر به صورت منطقهاى يا گسترده بازاريابى نمايد.

2-8- چشمانداز شهر خلّاق
چشمانداز شهر خلّاق بر منفعتی فراتر از هزینهها تاکید میکند: زیرا خلّاقیت گزاره اصلی ارزشی است که از ارزش به عنوان اهرم نفوذ استفاده روشن بینانه خطرات نوآوری را مدیریت میکند تا در سرمایهگذای، بازگشتی(Returns) دستنیافتنی تولید کند. نتایج خاصل از سیاستها، تعاملات یا پروژههای خلاق میتواند در ارزشهای مالکیتی و داراییهای کلانتر و درآمدهای بالاتر، کیفیت مکانی غنیتر و فرایندها و فناوریهای هوشمندتر و پایدارتر و از نتایج و شیوههای اجتماعی فراگیرتر مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالی گه چشمانداز منفعتطلبانه بر پایه کنترل هزینه، پتانسیل بازگشت سرمایه و خطرات و منافع خارج سیستمی را کاهش دهد( 18,2008 , et al,Baeker). در جدول شمار 3 به مقایسه ویژگیهای چشمانداز شهر خلّاق و چشمانداز منفعتطلبانه پرداخته شده است که به شرح ذیل میباشد.

جدول2-3 : مقایسه ویژگیهای چشمانداز شهر خلّاق و چشمانداز منفعتطلبانه

منبع: ( 18,2008 , et al & Others).

نمودار2-2: چشمانداز شهر خلّاق

منبع:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زیرساختها، مسائل شهری، نیروی کار، علم و تکنولوژی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، اقتصاد دانش، فعالیت‏های فرهنگی، اوقات فراغت