منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، اقتصاد دانش، فعالیت‏های فرهنگی، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

(21 ,2008 ,AuthentiCity).
2-9- اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ خلّاق
در ورای ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ ﺧلّاق، ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪی ﺧلّاق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧلّاق و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ میﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻀﻤﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧلّاق ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺧلّاق را ﺟﺬب میﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧلّاق اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ در ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧلّاق در ﺑﻄﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎی دارد ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ رﻓﺎه ﻳﻚ ﺷﻬﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺪﻳﻮن واژﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎدی میداﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی ﺧلّاق رﻳﭽﺎرد ﻓﻠﻮرﻳﺪا اﻳﻦ ﻋﻠﻴﺖ را ﺷﺮح میدﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧلّاق، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧلّاق در ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻗﺪرت میﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ میدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮآور، ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق و ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﻳﺮ میباشد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، وی ﺗﻮﺿﻴﺢ میدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت ﻻزﻣﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای وی، ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و به اﻳﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم روﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط میﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آن را «ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺟﺪﻳﺪ رﺷﺪ» میﻧﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﺧلّاق ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧلّاق ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﻜﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺮدم و ﺑﻬﺮهوری، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی میﻛﻨﺪ، دارای ﻳﻚ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ میﻛﻨﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب میﻛﻨﻴﻢ، ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻫﺴﺘﻲ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار میدﻫﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ میﻛﻨﺪ.. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪی ﻳﺎدآوری اﺳﺖ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ «آزادی و اﺑﺰارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ در ﭼﻴﺰی اﻧﻌﻜﺎس میﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ رﻳﭽﺎرد ﻓﻠﻮرﻳﺪا آن را « ﺟﻬﺎن ﻧﻮکﺗﻴﺰ» میﻧﺎﻣﺪ ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ او از ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻜﺎن ﺗﺠﻠﻲ دارد ﺑﺮای وی، رأس اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ «ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﺘﺎره» ﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺪرت ﺟﺬب ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﮔﺮوه دوم ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺣﻤﺎﻳﺖ می ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮه و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻓﻠﻮرﻳﺪا را ﺗﺸﻜﻴﻞ میدﻫﻨﺪ. ﮔﺮوه آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺰرگ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮزهی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻮﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﻮکﺗﻴﺰ، آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ درهﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮرﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻧﮕﺎه می ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت رﺷﺪ در ﺛﺮوت، ﻓﺮﺻﺖ و ﺷﻴﻮهی زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶ رویﺷﺎن ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻨﺪری ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺷﺎره میﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺻﻌﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺰول میﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻚ راﻫﺒﺮد اﺻﻠﻲ در ورای عقیدهی اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧلّاق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎه ﻳﻚ ﺷﻬﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاش ﺑﺮای ﺟﺬب ﻓﻌﺎلعیتﻫﺎی ﭘﺮارزش (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی) و ﺻﺪور ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط میﺷﻮد ﻫﻢ ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﻫﻢ ﻟﻨﺪری ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻔﻜﺮ دوﺑﺎرهی ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎﺑﻲ آنﻫﺎ (در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﺗﺄﻛﻴﺪ میﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻄﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ ﺧﻼق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻼق ﺷﺪن دارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر میآورد، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ ﻳﺎ ﺟﺬب و ﺑﺴﻂ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺧﻼق میﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻘﺎی ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘِﻚ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از درِﻫﺮ میﻧﻮﻳﺴﺪ:
«ﺷﻌﺎر ﻳﺎ ﺧلّاق ﺑﺎش ﻳﺎ ﺑﻤﻴﺮ، ﺿﺮورت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ». در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ « ﻃﺒﻘﻪی ﺧلّاق ﺟﺪﻳﺪ» ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺷﻴﻚ، ﺣﺲ ﻫﻨﺮی و ﻳﻚ ﺟﻮ ﺻﻤﻴﻤﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، راه دﻳﺘﺮوﻳﺖ را در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. با توجه به روند توسعه شهرنشینی، اکنون بخش اعظم جمعیت جهان جمعیت شهری هستند و این امر، اهمیت شهر و شکل و فرم آن را افزایش می‏دهد. یکی از مفاهیم غالب در ادبیات توسعه شهری، مفهوم “شهر خلّاق” یا “طبقه خلّاق” است که بر اهمیت فرهنگ، هنر و افراد خلّاق در بافت شهری تأکید دارد.
رویکرد شهر خلّاق که ابتدا توسط ریچارد فلوریدا و چارلز لندری ابداع شد. توجه جهانیان را به خود جلب کرده و به نوعی “تب شهر خلاق” ایجاد کرده است. این مفهوم، به عنوان یک “راهکار ساده” و یک مدل “عمومی” برای شهرهایی که درگیر تغییرات پساصنعتی در تولید و مصرف بوده و در یک رقابت جهانی برای “جذب استعدادها” هستند، مطرح می‏شود. فعالیت‏های فرهنگی و هنری که در گذشته فرض می‏شد اثرات جانبی بر شکوفایی اقتصادی دارند، امروزه جایگاه بسیار مهمی نزد سیاست‏گذاران و سرمایه‏گذاران کسب کرده‏اند.
2-10- اقتصاد خلّاق در شهر خلّاق
شهرهاي خلّاق اقتصادهاي خلّاقي دارند. اقتصاد خلّاق را ميتوان اقتصاد جديدي دانست كه پايههاي آن بر افراد خلّاق، صنايع خلّاق و شهرهاي خلّاق استوار است(www.creativeeconomy.com). اقتصادهاي جديد از توليد محصولات فيزيكي به سمت اين رفتهاند، كه اكثر نيروي كار در فراهمآوري خدمات يا توليد كالاهاي انتزاعي مثل دادهها، اخبار، تفريح، نرمافزار تبليغات و مانند آنها پيش رفتهاند. در اين اقتصاد جديد، قدرت، وجهه و پول به سمت شركتهايي روانه ميگردد كه حقوق فكّري مستقلي دارند.(Coy, 2001) انتشار كتاب «هاوكينز12» در سال 2001 م. تحت عنوان «اقتصاد خلّاق« مردم چگونه از ايدهها پول در ميآورند» نقش بسزايي در گسترش مفهوم اقتصاد خلّاق داشت. در مفهوم اقتصاد خلّاق جان هاوكينز، ايدههاي جديد بيشتر از عوامل سنّتي مثل پول يا زيرساختهاي فيزيكي اهميّت دارند و در واقع گرداننده اقتصاد جديد، همين عنصر است. كاركنان خلّاق و صنايع خلّاق در موفّقيت اقتصادي نقش مهمي دارند. مهارت و استعداد مهمترين مؤلّفههاي آن محسوب ميشوند. صنايع خلّاق به طور كلّي از مشاغل(كسب و كارهاي)خيلي كوچك تا خيلي بزرگ تشكيل شده است. بسياري از شهرها در جست وجوي صنايع خلّاق و ساكنان خلّاق هستند، به طوري كه اقتصادهايشان احيا و ساخته شود(5 ,2008 ,Coletta).
صنايع خلّاق به مجموعهاي از فعاليّتهاي اقتصادي اشاره دارد كه به توليد يا بهرهبرداري از دانش وانتقال آن وابسته است. آنها به نحوي به صنايع فرهنگي يا اقتصاد خلّاق اشاره دارند. هاوكينز اقتصاد خلّاق را شامل تبليغات، معماري، هنر، مهارتها، طراحي، مد، فيلم، موسيقي، هنرهاي نمايشي، انتشارات، تحقيق و توسعه(R&D)، نرمافزار، اسباببازي، بازي و بازيهاي ويدئويي ميداند. صنايع خلّاق اهميّت روزافزوني در رفاه اقتصادي يافته است به طوري كه، خلّاقيت انساني مهمترين منبع اقتصادي محسوب ميشود و صنايع قرن 21 در توليد دانش به طور فزايندهاي به خلّاقيت و نوآوري وابسته خواهد بود. مؤسسه دولتي فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان13(DCMS) صنايع خلّاق را اين گونه تعريف ميكند:« آن دسته از صنايعي كه ريشه مالكيت فكري دارد» اين مؤسسه فعاليتهايي مثل تبليغات، معماري، هنر و يازارهاي قديمي، مهارتها14 طراحي، مد، فيلم، ويدئو، عكاسي، نرمافزار، بازي هاي رايانهاي، انتشارات الكترونيكي، موسيقي و هنرهاي نمايشي، انتشارات، راديو و تلويزيون را به عنوان فهرست صنايع خلّاق معرفي ميکند(www.vikipedia.com-Creative industries).
به اين ترتيب ميتوان گفت كه در شهر خلّاق وجود زمينههايي براي پرورش ايدهها و بكارگيري اين ايدهها در راستاي توليد كالا و خدمات منجر به ظهور شكل خاصي از اقتصاد شده است كه تحت عنوان اقتصاد خلّاق تعبير ميشود. اقتصاد خلّاق را ميتوان در صنايعي مثل نرمافزار، انتشارات، طراحي و… جست و جو كرد. با كمي اغماض ميتوان اقتصاد خلّاق را اقتصاد دانشبنيان نيز دانست. چرا كه، در اقتصاد دانش بنيان نيز زيربناي توليد و عامل اصلي توليد دانش و ايده است.
2-11- منابع فرهنگی و شهر خلّاق
با توجّه به اهميّت بالاي فرهنگ در شهر خلّاق برنامهريزان شهري بايد رويكردي فرهنگي در برنامهريزيهايشان داشته باشند و از منابع فرهنگي شهر براي توسعه استفاده نمايند. بيانچيني برنامهريزي فرهنگي را شامل تمامي رشته هاي هنر(هنر طراحي، هنر حمايت از اجتماع ، هنر برنامهريزي حمل و نقل، هنر تسلّط بر پوياييهاي توسعه اجتماع محلّي ميداند). وي با همكاري لندري مفهوم منابع فرهنگي را نيز اصلاح ميكند. از نظر آنها منابع فرهنگي، در افراد شامل خلّاقيت، مهارت و استعداد ميباشد. آنها مانند ساختمانها، شي نيستند. بلكه، مانند نمادها، فعاليّتها و مجموعهاي از توليدات محلّي در هنر، خدمات و صنايع ميباشند. منابع فرهنگي شهري شامل ميراث تاريخي، صنعتي و هنري، داراييهايي را شامل معماري، چشمانداز شهري يا بازار زمين شهري را نشان ميدهند. سنتهاي بومي و محلّي زندگي جمعي، جشنوارهها، آيين و تشريفات مذهبي يا قصّهها ميتواند منابع فرهنگي باشند. حتّي فعاليّتهاي فرهنگي آماتورگونه، هر چند بيشتر جنبه سرگرمي دارند؛ اما، ميتوانند توليدات وخدمات جديد را ايجاد كنند. منابعي مثل هنر آشپزي، غذا، فعاليّتهاي مربوط به اوقات فراغت، لباس، سنتهاي فكري و خرده فرهنگي كه در بسياري از جاها ممكن است مورد بي توجّهي قرار گيرند، ميتوانند ويژگيهاي منحصر به فردي به يك مكان بدهند؛ كه آن را از سايرين متمايز سازد. منابع فرهنگي، مواد خام يك شهرند و پايه ارزش آن محسوب ميشوند و به عنوان دارايي جايگزين عناصري مثل زغال سنگ، فولاد و طلا ميشوند. خلّاقيت شيوه بهرهبرداري از اين منابع و كمك به رشد آنهاست. وظيفه برنامهريز شهري نيزشناسايي، مديريّت و بهرهبرداري از اين منابع است(19 ,2006 ,Landry).
بنا به اهميّت اين مقوله است كه اواسط دهه 1990 م. به بعد كه شهر خلّاق به عنوان يك استراتژي جديد رواج يافت برنامهريزان توسعه شهري و اقتصادي در اجتماعات به طور فزايندهاي به هنر و فرهنگ به عنوان ابزارهاي توسعه گرايش يافتند. مراكز هنرهاي بصري و نمايشي، فستيوالها، هنر مردمي، مراكز هنري و مراكز فرهنگي طراحي شدند. هم چنين در احياي بافتهاي قديمي، جذب گردشگر، حفظ آثار تاريخي و سنّتهاي فرهنگي، ايجاد و تقويت اجتماعات محلّي و حل مسائل آنها تلاشهايي صورت گرفت(2 ,2006 , Markusen). در واقع در اين دهه، هنر و فعاليّتهاي فرهنگي به عنوان سازماندهندگان به تغيير شهري و به عنوان عوامل رشد صنايع فرهنگي جديد مثل رسانههاي ديجيتالي قلمداد ميشوند. به طوري كه ارتباطي معنادار بين حمايت از اين فعاليّتهاي جديد يعني خوشههاي خلّاق و محيط فرهنگي وجود دارد(331 ,2006 ,Roberts).
2-12- بررسی تجربیات جهانی مرتبط با موضوع
2-12-1- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در جهان
با بررسی سابقه شهرهای خلّاق در جهان، «ادینبرگ» انگلستان نخستین شهری است که در مجموع شهرهای ادبیات خلّاق یونسکو ثبت شده است. برنامه شهرهای خلّاق را یونسکو با هدف ایجاد شبکهای به هم پیوسته از شهرهایی که در هفت موضوع ادبیات، سینما، موسیقی، هنرهای مردمی، طراحی شهری، اغذیه و هنرهای رسانهای فعال و تاثیرگذار هستند، اجرا میکند. به گفته این سازمان، این شبکه به توسعه تواناییهای اقتصادی و تنوع فرهنگی شهرهای مختلف جهان کمک میکند. تاکنون «برلین » شهر آلمان و «بوینس آیرس» آرژانتین به عنوان شهرهای خلّاق در زمینه طراحی، «سانتافو» مکزیک و «آسوان» مصر شهرهای هنرهای مردمی(فولکلور) و «پویان» کلمبیا به عنوان شهر اغذیه در فهرست شهرهای خلّاق یونسکو ثبت شدهاند(رفيعيان، 1389، 16).
جدول2-4: فهرست شهرهای خلّاق یونسکو
شهر
نوع فعالیت شهر خلّاق
برلین، بوینس آیرس
طراحی
سانتافو، آسوان
هنرهای مردمی(فولکور)
پویان
اغذیه
منبع: رفیعیان، 1389، 16.
علاوه بر این در شهرهاى بزرگ جهان نیز مانند لندن، نيويورك، برلين و شهرهاى كوچكترى مانند آستين تگزاس و نيوكسل توسعه اقتصاد خلّاق به يك اولويت راهبردى تبديل شده است. اما اين اولويت فقط براى ايجاد فرصتهاى توليد ثروت و اشتغال نيست. بلكه فعاليتهاى خلاق و فرهنگى باعث افزايش كيفيت زندگى شهرى مىشوند ، به كيفيت زندگى در محلات كمك میكنند، باعث توانمندى تفكر نوآورانه و حل مساله در سراسر بخشهاى اقتصاد میشوند و به هويت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، اوقات فراغت، ارزش افزوده، کلاس جهانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه طرح تفصیلی، جامعه آماری، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی