منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

موجود یا یاري دادن به فرآیند تصمیم گیري باشد .تحقیقات توصیفی را می توان به پنج دسته پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهی ، بررسی موردي ، تحقیق علی – مقایسه ای تقسیم نمود(سرمد و دیگران، 1385).
با توجه به تعاریف هر یک از روش هاي یاد شده، روش تحقیق در این بررسی، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .
3-3. جامعهی آماری
جامعه آماري را می توان اینگونه تعریف نمود:
جامعه آماري عبارتست از کلیه عناصر و افرادي که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص داراي یک یا چند صفت مشترك باشند(حافظ نیا،1384)
جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان و مصرف کنندگان اینترنت پرسرعت (شرکت های های وب , پارس , آسیاتک و مخابرات) استان گلستان می باشد که برای خرید سرویس به نمایندگی ها و دفاتر فروش مرکزی این شرکت ها مراجعه می کرند. تعداد جامعه آماری تحقیق نامحدود است.
3-4. نمونه آماری
در این پژوهش به دلیل نامحدود بودن حجم نمونه و باتوجه به جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است.
3-5. ابزار گردآوري داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می شود. سوالات پرسشنامه بر اساس تحقیق گیل و همکاران(2007) و جلیلوند و سمیعی (2012) طراحی شده است . پرسشنامه حاوی 29 سوال می باشد . سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخ دهندگان ، گزینه ها را بر مبنای طیف لیکرت علامت گذاری کنند که پرسش نامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع خواهد شد.

در جدول زیر شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق آورده شده است:
جدول 3-1: شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق
متغیرهای مورد بررسی
شماره سوالات
جمع
منبع
نظرات مثبت خانواده درباره برند
7-17-22-28
4
گیل و همکاران(2007)
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی
2-11-20-29
4
جلیلوند و سمیعی (2012)
آگاهی
1-8-16-23
4
گیل و همکاران(2007)
تداعی
3-9-13-18-24
5
گیل و همکاران(2007)
کیفیت
5-10-14-25
4
گیل و همکاران(2007)
وفاداری
6-15-21-26
4
گیل و همکاران(2007)
ارزش ویژه
4-12-19-27
4
گیل و همکاران(2007)

3-6. روايي پرسشنامه
اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه گيري هاي نامناسب و ناكافي مي تواند پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد (خاكي، 1378).چون در اين تحقيق بهترين ابزار جمع آوري اطلاعات و اندازه گيري متغيرها پرسشنامه است، روايي پرسشنامه از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. روايي تحقيق ميزان سازگاري پرسشنامه را با اهداف نشان مي دهد. مساله روايي محتوا (پرسشنامه) اين است كه آيا پرسش ها جنبه مهمي از هدف تحقيق را اندازه گيري مي كنند يا خير (جان بست، 1372).
در تحقيق حاضر اقداماتي براي افزايش ميزان روايي پرسشنامه انجام شد كه خلاصه آن ها به شرح زير است:
– ابتدا مطالعات زيادي از طريق مطالعه كتاب ها، پايان نامه ها و مقالات به عمل آمد تا بطور كامل مفاهيم و متغيرهاي مهم مورد استفاده در تحقيق و چگونگي اندازه گيري آن ها روشن گردد تا بتوانيم سوالات مناسبي براي بررسي فرضيات طراحي نماييم.
– بعد از طراحي سوالات براي اندازه گيري هر متغير، پرسشنامه ابتدايي در اختيار اساتيد راهنما قرار گرفت تا اصلاح و تاييد شود.
– در نهايت پرسشنامه نهايي طراحي و توزيع گرديد.
3-7. پايايي پرسشنامه
هدف و منظور از پايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه چنانچه اين تحقيق توسط فرد ديگري يا توسط همان محقق در زمان و مكان هاي مختلف دوباره انجام شود به نتايج مشابهي دست يابد. به عبارت ديگر پايايي يا اعتبار كه به دقت و اعتماد پذيري نيز تعبير مي شود، معين مي كند يك ابزار اندازه گيري تا چه حد ميزان سازگاري مفهوم مورد نظر را اندازه مي گيرد. پايايي و يا اعتبار با پايداري و سازگاري اندازه گيري سروكار دارد (سكاران، 1381).
در اين تحقيق قبل از توزيع نهايي پرسشنامه تعداد 30 نفر از مشتریان به طور تصادفي انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها در اختيار آنها قرار گرفت. بعد از جمع آوري پرسشنامه، ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم افزار 18 SPSS براي آنان محاسبه گرديد. در نهایت در جدول زیر نیز ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها با توجه به کل داده ها آورده شده است.
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها
متغیرهای مورد بررسی
تعداد آیتم
آلفای کرونباخ
نظرات مثبت خانواده درباره برند
4
86/0
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی
4
76/0
آگاهی
4
71/0
تداعی
5
75/0
کیفیت
4
78/0
وفاداری
4
81/0
ارزش ویژه
4
82/0
3-8. روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
جهت تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و از تحلیل مسیر برای بررسی اثر هر یک از متغیرها بر ارزش ویژه برند توسط نرم افزار Lisrel استفاده می شود.
3-9. مدل معادلات ساختاري
براي بررسي روابط علّي بين متغيرها به صورت منسجم كوششهاي زيادي در دهة اخير صورت گرفته است يكي از اين روشها نويد بخش در اين زمينه مدل معادلات ساختاري يا تحليل چند متغيري با متغيرهاي مكنون است. بدون توجه به نام يامفهوم بي شمار آن، اين واژه به يك سري مدلهاي عمومي اشاره مي كند كه شامل تحليل عاملي تأييدي ، مدلهاي ساختاري همزمان كلاسيك ، تجزيه و تحليل مسير ، رگرسيون چندگانه، تحليل واريانس و ساير روشهاي آماري است. جرقه ورود به بحث مدل معادلات ساختاري با موضوع شاخصهاي چندگانه شروع شد.
3-9-1. ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر
يكي از قويترين و مناسب ترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و علوم اجتماعي تجزيه و تحليل چند متغيره است. زيرا ماهيت اين گونه موضوعات، چند متغيره بوده و نمي توان آنها را با شيوة دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته مي شود) حل نمود.
تجزيه و تحليل چند متغيره به يك سري روشهاي تجزيه و تحليل متغير وابسته N متغير مستقل و K اطلاق مي شود كه ويژگي اصلي آنها، تجزيه و تحليل همزمان است. تجزيه و تحليل ساختارهاي كوواريانس يا مدل سازي علّي يا مدل معادلات ساختاري يكي از اصلي ترين روشهاي تجزيه و تحليل ساختارهاي داد ههاي پيچيده است. بنابراين از آنجايي كه در تحقيق حاضر چند متغير مستقل وجود دارد كه مي بايستي اثر آنها بر روي متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرد استفاده از مدل معادلات ساختاري ضرورت مي يابد. تحلیل ساختارهای عاملی یک متد و روش آماری برای یافتن مجموعه ی کوچکی از متغیرهای مشاهده نشده (متغیرها یا عامل های پنهان) است که می تواند برای محاسبه کواریانس بین مجموعه بزرگتری از متغیرهای مشاهده شده (متغیرهای آشکار) استفاده شود. یک عامل، متغیری غیرقابل مشاهده است که فرض می شود روی متغیرهای مشاهده شده تاثیر می گذارد. تحلیل عاملی همچنین برای ارزیابی روایی و اعتبارسنجی مقیاس های قابل اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد (کرامینز و زلر47، 1979).
تحلیل مؤلفه اصلی48 نیز تعداد متغیرها را کاهش می دهد اما با تحلیل عاملی اصلی49 تفاوت دارد. یک عامل (متغیر پنهان مشاهده نشده) برای اعمال تاثیر علی بر متغیرهای مشاهده شده در نظر گرفته شده، در حالی که رابطه علی اساسی در تحلیل مؤلفه اصلی معکوس است; متغیر های مشاهده شده ترکیب خطی از متغیرهای پنهان در تحلیل عاملی هستند، در حالی که اجزای اصلی (وزن) ترکیب خطی از متغیرهای مشاهده شده هستند. اجزای اصلی برای واریانس کل محاسبه می شوند، در حالی که عامل ها برای محاسبه واریانس مشترک از واریانس کل می باشند. مدل یابی معادلات ساختاری، تکنیک تحلیل چند متغیره ای بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری خطی است که به پژوهشگر این امکان را می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختار کواریانس، مدل یابی علی و گاه لیزرل نامیده می شود. به طور کلی معادلات ساختاری دارای سه مدل اساسی زیر می باشد:
مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تاییدی)
مدل ساختاری (تحلیل مسیر تاییدی)
مدل عمومی معادلات ساختاری
در مدل اندازه گیری روابط بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده در خور توجه است که به دو مدل اندازه گیری X و Y دسته بندی می شود. در مدل ساختاری به دنبال این موضوع هستیم که مشخص کنیم روابط موجود بین متغیرهای پنهان که بر اساس نظریه استخراج شده اند با توجه به داده های گردآوری شده از نمونه مورد تایید قرار می گیرد یا خیر. اما مدل عمومی ، ترکیب دو مدل اندازه گیری و ساختاری است و در آن هم روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار (مدل اندازه گیری) و هم روابط بین متغیرهای پنهان (مدل ساختاری) مورد توجه قرار می گیرد. (کرامینز و زلر50، 1979).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي كه متكي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي باشد؛ تجزيه وتحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي شود. داد ه هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شكل اطلاعات در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرند.
براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده ابتدا آمار توصيفي كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن و … مي پردازد؛ مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس آمار تحليلي مطرح مي گردد.

4-2.آمار توصيفي
در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهايي چون جنسيت ، سن و … پرداخته مي شود.

4-2-1. جنسیت
همانطوری که در جدول مشاهده می شود 3/33 درصد پاسخ دهندگان زن و 7/66 درصد مرد می باشند. نمودار فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان در ذيل ارائه گرديده است.

جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زن
128
33.3
33.3
مرد
256
66.7
100.0
کل
384
100.0

نمودار 4-1 : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-2. سن
همانطوری که در جدول مشاهده می شود 9/4 درصد پاسخ دهندگان کمتر یا مساوی 20 سال و 1/53 درصد 21 الی 25 سال و 3/33 درصد پاسخ دهندگان 26 الی 30 سال و 6/8 درصد پاسخ دهندگان 31 الی 35 سال می باشند. نمودار فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان در ذيل ارائه گرديده است.
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر یا مساوی 20 سال
19
4.9
21 الی 25 سال
204
53.1
26 الی 30 سال
128
33.3
31 الی 35 سال
33
8.6
کل
384
100.0

نمودار 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

4-2-3. وضعیت تأهل
همانطور که در جدول مشاهده می شود 5/68 درصد پاسخ دهندگان مجرد و 5/31 درصد دیگر نیز متأهل بوده اند.
جدول 4-3: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مجرد
263
68.5
68.5
متأهل
121
31.5
100.0
کل
384
100.0

نمودار 4-3: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

4-2-4. میزان تحصیلات
همانطور که در جدول مشاهده می شود 3/0 درصد پاسخ دهندگان زیر دیپلم ، 3/6 درصد دیپلم ، 6/8 درصد فوق دیپلم ، 0/62 درصد لیسانس ، 6/21 درصد فوق لیسانس و 3/1 درصد دارای مدرک دکترا می باشند.
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر دیپلم
1
.3
.3
دیپلم
24
6.3
6.5
فوق دیپلم
33
8.6
15.1
لیسانس
238
62.0
77.1
فوق لیسانس
83
21.6
98.7
دکترا
5
1.3
100.0
کل
384
100.0

نمودار 4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
4-2-5.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه وفاداری مشتری، ارزش برند، ارزش ویژه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ضریب همبستگی، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند