منابع و ماخذ پایان نامه تلفن همراه، ارزش درک شده، انواع ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

خريد مجدد مشتريان در صنعت خدمات بيمه”
کل مشتريان اصلي (از نظر شرکت؛ مشترياني که بالاي سه ميليارد ريال خريد انواع بيمه نامه داشتهاند) شرکت بيه نوين
بررسي رابطه بين درک مشتريان از ويژگيهاي برند بر ايجاد حس وفاداري و تصميم به خريد مجدد ميباشد. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه ميباشد و براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد.
27
زرندي و همکاران (1390):”رابطه ارزش درکشده مشتري با رضايتمندي مشتريان بيمه حوادث (مورد مطالعه: نمايندگي خدمات بيمه ايران خوردو)”
کل بيمهگذاران بيمه حوداث نمايندگي بيمه ايران خودرو
نتايج نشان داد که؛ ارزش درک شدهي مشتري با رضايتمندي آنان رابطه معناداري دارد. در نتيجه با توجه به نوع و شدت روابط بين عوامل مربوط به منافع و هزينه، بهترتيب متغير پشتيباني خدمات ارائه شده، هزينههاي جذب بازار، تعاملات فردي، تکنيک و تکنولوژي، کيفيت پيشنهاد در پيشبيني رضايت مشتريان تأثيرگذار هستند.
28
يگانه و همکاران (1389):”بررسي تأثير طراحي بستهبندي بر هويت برند در صنايع غذايي (مطالعه موردي برند تک ماکارون)”
مشتريان برند تك ماكارون در سطح شهر تهران
نتايج نشان ميدهد كه طراحي بستهبندي بر هويت برند و تمامي اجزاي سازنده آن در برند تك ماكارون تاثير دارد. همچنين اجزا و عناصر 9 گانه طراحي بستهبندي از ديدگاه پاسخدهندگان يكسان نيستند. نتايج نشان ميدهد كه تفاوت معنيداري بين ميانگين رتبههاي آنها وجود دارد.
29
رحيمي و همکاران (1389):”بررسي تأثير کيفيت ادراکشده از خدمات شرکتهاي بيمه دولتي، بر ارزش ويژه برند آنها از ديدگاه مصرفکنندگان تهراني (مورد پژوهي: شرکتهاي بيمه ايران و آسيا)”
مشتريان حقيقي شرکتهاي بيمه ايران و آسيا
نتايج اين پژوهش مدل سه بعدي ارزش ويژه برند در صنعت بيمه را پيشنهاد ميدهد (بعد “آگاهي از برند” حذف شد). همچنين مطالعهي حاضر با تفكيك ساختار ارزش ويژه برند مبتني بر مشتريان به اجزاي تشكيل دهنده آن در صنعت بيمه و آزمون روابط بين اين اجزا، به درك بهتر از مفهوم ارزش ويژه برند در اين صنعت كمك مينمايد.
30

ايوبي يزدي و همکاران (1388):”عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در مقاصد گردشگري شهر يزد”
ايران/ گردشگران شهر يزد
نتايج تجزيه و تحليل براي فرضيات مورد تاييد قرار گرفت. بدين صورت که آگاهي از برند مقصد گردشگري، تصوير برند مقصد گردشگري، وفاداري به برند مقصد گردشگري و کيفيت ادراکشده از مقصد گردشگري بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري يزد تأثير مثبت دارد.
2-8-2- جمعبندي پيشينه هاي تجربي خارجي

مشخصات تحقيق
جامعه آماري
توضيحات(نتايج)
1
ون هورن و پيترز (2013): “ترجيح برندهاي مقلّد؛ عدم اطمينان احساس خوبي را نسبت به تقليد ايجاد ميکند”
آلمان/ دانشجويان کارشناسي هلندي
نتايج نشان ميدهد؛ هنگاميکه ترديد دربارهي کيفيت محصول پايين بيايد، مردم برند مقلّد را دوست ندارند، اما هنگاميکه اين ترديد بالا ميرود، اين ترجيح برعکس ميشود.
2
گارسيا و همکاران (2013): “گرايش کارآفريني و تهديد تقليد: تأثير قابليتهاي بالادست و پايين دست “
شرکتهايي از صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
نتايج نشان ميدهد؛ در شرايطي که خطر تقليد وجود داشته باشد، قابليتهاي بازاريابي پايين دست به بهرهبرداري از فرصتهاي بهدستآمده از کارآفرينيگرايي، که اثرات مثبتي بر عملکرد دارد، کمک ميکند. در مقابل، تواناييها و قابليتهاي فني بالادست موجود، زمانيکه تهديد تقليد در محيط وجود داشته باشد، در کارآفرينيگرايي به نتيجهاي نميرسد.
3
ملنيک و همکاران (2013): “نشاندار سازي تجارت شما: عوامل فرهنگي در ماندگاري علائم تجاري”
امريکا/ صنعت امنيت نرم افزار
نتايج نشان ميدهد، منشاء فرهنگ يک شرکت اثر سيستماتيکي بر انواع علامت تجاري شرکت دارد که به احتمال زياد دوام و ماندگاري را مدتدار ميکند. عمر علامت تجاري و عمر شرکت، احتمال بقا و ماندگاري علامت تجاري را افزايش ميدهد. شرکتهاي بزرگ و خلاقانهتر تمايل دارند زودتر به علائم تجاري خود پايان دهند.
4
وربيک و وانگ (2013): “بهتر از اصل؟ موفقيت نسبي سرمايه تقليدي”
پايگاههاي داده MFDB و TFN/CDA
با در نظر گرفتن هزينهها و مخارج معامله، صندوقهاي مقلّد قادرند تا عملکرد قابل قياسي با صندوقهاي مشترک مورد هدفشان (مورد نظرشان) داشته باشند. گاهي اوقات استفاده از اين استراتژي عملکرد بهتري را براي صندوقهاي مقلّد نسبت به خود صندوقهاي مشترک سرمايه گذاري ايجاد ميکند. نتايج نشان دهندهي آن است که سواري مجاني از داراييهاي افشا شده صندوقها يک استرتژي جذابي است و همچنين نشاندهندهي اين موضوع است که صندوق مشترک سرمايهگذاري از افشا اطلاعاتشان متضرر ميشود.

5
يانگ و هيلند (2013): “شباهت در مالکيتها و ادغامهاي برون مرزي: تقليد، عدم اطمينان و تجربه در ميان شرکتهاي چيني، 1985-2006”
چين/ شرکت مالي تامسون
نتايج نشان ميدهد که تمام تصميمگيريهاي مالکيت و ادغام برون مرزي با شيوهي يکسان به نيروي تقليد واکنش نشان نميدهند. در نهايت، نيروي هم شکلي تقليدي، با بيثباتيهاي محيطي تقويت اما توسط شرکتهاي خود تجربه اندوز تضعيف ميشود.
6
ون هورن و پيترز (2012): “زمانيکه تقليدکنندگان با شباهت بالا متضرر ميشوند و تقليدکنندگان با شباهت متوسط متوسط سود بهدست ميآوردند؛ تأثير ارزيابي تطبيقي”
آلمان/ دانشجويان دانشگاه کلگن
نتايج نشان داد که ارزيابي تقليدکنندگان و همينطور درجهي شباهت به برند، شديدا به حالت ارزيابي مصرفکننده بستگي دارد. علاقه و تمايل به برند مقلّد تنها زمانيکه ارزيابي غيرتطبيقي بود بهطور همزمان با درجهي بالايي از شباهت افزايش پيدا کرد. در مقابل، زمانيکه ارزيابي تطبيقي بود و تقليد آشکارا با برند اصلي مقايسه شد، تقليدکنندگان با شباهت بيشتر نسبت به تقليدکنندگان با شباهت متوسط کمتر بهطور مثبت ارزيابي شدند.
7
اولسن (2012): “استنتاج عرضهکنندهي کالا بهمنظور افزايش درک برچسب اختصاصي”
نروژ/ شهروندان نروژي
نتايج نشان داد که برچسب اختصاصي بستهبندي برند مقلّد نگرش خرده فروش را نيز بهبود ميبخشد.
8
ون هورن و پيترز (2012): “ارزيابي مصرف کنندگان از برندهاي مقلّد؛ پيامد نوع تقليد”

آلمان/ دانشجويان دانشگاه کلگن
نتايج نشان داد که مصرفکنندگان تقليد از ويژگي ظاهري را نابخشودني تلقي ميکنند که باعث واکنش به برند مقلّد ميشود.
9
سنتيل ناتهان و طارمي (2011): “بررسي رابطه ارزش ويژه برند و قصد خريد”
سريلانکا/ مصرفکنندگان برندهاي منتخب صابون بچه
ارتباط بسيار قوي بين ابعاد ارزش ويژه برند (آگاهي به برند، وفاداري به برند، تداعي برند، کيفيت ادراک شده از برند) و قصد خريد محصول وجود دارد.
10
نيام و کاشيک (2011) : “تأثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتري”
هند/ مشتريان برندهاي خودروساز هندي
ابعاد ارزش ويژه برند بر قصد خريد مشتري اثر مثبت و معناداري دارد.

11
حسين شاه و همکاران (2012): ” بررسي تأثير ابعاد برندها بر قصد خريد مصرف کننده”
پاکستان/ مصرف کنندگان سيگار شرکت تنابکوي پاکستان
تصوير برند که بر گرفته از ترجيح و آگاهي برند است، تأثيري مثبت بر قصد خريد مشتريان دارد. دلبستگي به برند که تلفيقي از رضايت و اعتماد به برند بود، اثر معناداري بر قصد خريد ندارد.

12
شهارودين و همکاران (2010): ” قصد خريد مواد غذايي ارگانيک: درک و بازنگري ارزش”
مالزي/ مصرفکنندگان محصولات حلال ارگانيک
آگاهي بهداشتي و ارزش درک شده تأثيري قابل توجه بر قصد خريد دارد اما ايمني مواد غذايي و عامل مذهب تأثير خيلي کمي بر قصد خريد مواد غذايي حلال غذايي ارگانيک دارند.
13
هرمن و همکاران (2010): “تأثير تقليد بر فروش – شواهدي از آزمايشات ميداني و آزمايشگاهي”
آلمان/ راهآهن آلمان
پژوهش حاضر نشان ميدهد که مسافران در قطار از رفتار مصرف ديگر مسافران تقليد ميکنند و تقليد از مصرف در مکاني که مردم بيشتري با مصرف بيشتر و رفتار مصرف مداوم و شديدتري باشند به مراتب بيشتر خواهد بود.
14
ميسلي و پيترز (2010): “کم و بيش يکسان بهنظر رسيدن؛ شناسايي شباهت بصري درک شده بين برندهاي تقليدکننده و برندهاي اصلي”
آلمان/ دانشجويان کارشناسي هلندي
نتايج نشان داد که استراتژي تقليد (تقليد کردن از ويژگي ظاهري در مقابل تقليد کردن از مضمون) و طرز فکر مصرفکننده (تمرکز بر ويژگي247 در مقابل تمرکز بر وابستگي248) براي تعيين شباهت درک شده با هم تعامل دارند. مصرفکنندگان با طرز فکر وابستگي، تقليد از مضمون را نسبت به مصرفکنندگان با طرز فکر ويژگي، شبيه تر به برند اصلي دريافتند.
15
چانگ و همکاران (2012): “بررسي نوآوري محصولات تقليدي و مشخصهي موقعيت خريد مصرفکننده”
چين/ مصرفکنندگان تلفن همراه
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد که: (1) مطلوب بهدست آمده، انتخاب کردن از قيمت، تصوير برند، طراحي ظاهر، ويژگي عملکرد و همچنين تبليغات تلفنهاي همراه جعلي، است. (2) مصرفکنندهاي که يک تلفن همراه جعلي را خريد ميکند، تحت تأثير رفتار فردي و جمعي قرار ميگيرد. (3) مصرفکننده تمايل به خريد تلفنهاي همراه جعلي همراه با آرم و لوگو است. (4) مصرفکنندگان تلفن همراه جعلي، بدون تأثير اخبار منفي خريد ميکنند. (5) مصرفکنندگان فکر ميکنند، تلفنهاي همراهِ فريبکار نه تنها نيازهاي آنها را برآورده ميکنند بلکه محبوب هم ميشوند. (6) مصرفکنندگاني که تلفن هاي همراه جعلي را خريداري ميکنند ايمان اخلاقي پاييني دارند؛ بنابراين، آنها هيچ نظر در مورد نقض دارايي فکري ندارند. (7) مصرفکنندگاني که از تلفنهاي همراه ساختگي استفاده ميکنند، مصرفکنندگان دون مايهاي ميباشند.

16
چانگ و ليو (2009) : “تأثير ارزش ويژه برند بر ترجيح برند و قصد خريد در صنايع خدماتي”
چين/ مصرفکنندگان 18 برند از 3 دسته خدمت؛ اينترنت پرسرعت، خدمات تلفن همراه و کارت اعتباري
ارزش ويژه برند بر قصد خريد و ترجيح برند اثر مثبت و معناداري دارد.
17

پوواي (2009): “برند مقلّد؛ عوامل مؤثر بر رفتار خريد مصرفکنندگان چيني”

چين/ شانگهاي چين
نتيجهي نشان داد که مصرفکنندگان هنگام خريد برند محصول تقليدي، نه تنها به قيمت بلکه به ظاهر محصول و شباهت با برند نيز توجه ميکنند. همچنين تبليغات و نوآوري در تصميمگيري مصرفکننده تا حدي تأثيرگذار است. عملکرد، پشتيباني از برند محلي و تصوير اغراق آميز بهعنوان عواملي هستند که تأثيرگذاري کمتري دارند. مردان تمرکز زيادي بر عملکرد، نوآوري و مشابهت برند دارند در حاليکه زنان به ظاهر، قيمت محصولات تقليدي و مبالغهي تصوير توجه بيشتري دارند. ظاهر و قيمت محصول، تصميمگيري دانش آموزان، دبيران و پزشکان را در خريد محصول تقليدي تحت تأثير قرار ميدهد. کارگران تمرکز زيادي در مشابهت با نام تجاري و تبليغات دارند. براي مهندسين، مهمترين عاملي است که ميتواند تصميماتشان را تحتتأثير قرار دهد نوآوري است.
18
دبسون و سفريان (2008) در مقالهاي تحت عنوان “گذار از تقليد به نوآوري: تحقيق در مؤسسات در حال تحول چين و قابليتهاي شرکت”
چين/ شرکتهاي کوچک و متوسط بخش خصوصي
نتايج نشان ميدهد که؛ شرکتها به رشد محصولات رقابتي و تقاضاي مشتريان توسط آموزش فشردهي داخلي، سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه و انواع ارتباطات بينالمللي، پاسخ ميدهند.
19
جو (2006):”نوآوري، تقليد و عملکرد محصول جديد: مورد مطالعه کشور چين”
چين/ شرکتهاي توليدي در سه شهرستان؛ پکن، گوانگژو و شانگهاي
نتايج نشان ميدهد که؛ مقايسهي يک استراتژي تقليد با استراتژي نوآوري منجر به بهتر شدن عملکرد محصول جديد ميشود. علاوه بر اين، هنگاميکه تقاضا در بازار نامشخص، فنآوري بهطور فزايندهاي در حال تغيير است و رقابت تشديد ميگردد، مزاياي يک استراتژي نوآوري بيشتر از يک استراتژي تقليد ميشود.
20

ورلاپ و همکاران (2005): “نشانههاي برندهاي متمايز و حافظه براي تجربهي مصرف محصول”

آمريکا/ دانشگاه ايالت فلوريدا، دانشجويان بازاريابي در مقطع کارشناسي
نتايج نشان داد که، هر روز، نشانههاي بيروني مانند نامها و بستهبنديهايِ برند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، استرس شغلی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، اندازه شرکت