منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل واریانس، ذهن آگاهی، پیش آزمون، خودکنترلی

دانلود پایان نامه ارشد

ساعت آزمودنیها در آزمون یادداری شامل اجرای 5 کوشش بدون بازخورد (مطابق پیش آزمون) و 2 ساعت بعد از آزمون یادداری در آزمون انتقال (اجرای 5 کوشش بدون بازخورد با 60 درصد حداکثر نیروی وارد شده) شرکت کردند. لازم بهذکر است در تمام این مراحل صفحه نمایش نیرو سنج از دید آزمودنیها پوشیده بود و با توجه به اینکه آزمودنی مقدار نیروی تولید شده را نمیدید و قادر به استفاده از اطلاعات بازخوردی نبود، براساس قرار گرفتن در گروه خاص به وی بازخورد داده شد.
در این تحقیق به منظور جلوگیری از مداخله متغیرهای محیطی، از جمله نور و دما، شرایط محیط تمرین برای تمامی شرکتکنندگان یکسان بود و همچنین ساعات یکسانی از روز جهت تمرین هر یک از گروههای تمرینی در نظر گرفته شد.
لازم به ذکر است مقدار نیرویهای وارد شده در هر یک از مراحل پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال، توسط محقق ثبت، و بهمنظور قابل مقایسه شدن اعداد، خطای مطلق محاسبه شد. خطای مطلق، مقدار متوسط خطاهایی است که طی تکرارهای متعدد انجام میشود. این کمیت همیشه بهعنوان یک مقدار مثبت بیان میشود و عبارت است از خطایی که عملکرد یادگیرنده از هدف یا محل معیار، منحرف میشود (رودیسیل و جکسون، 1992).
خطای مطلق= Σ |عدد معیار- نمره آزمودنی| ÷ تعداد کوششها
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

انتخاب روش های آماری مناسب یکی از ارکان اصلی یک تحقیق علمی است ، تجزیه و تحلیل استنتاج صحیح منوط به بهره گیری از روش آماری مناسب و متناسب با موضوع است. در این تحقیق اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادههای توصیفی استفاده شد. برای آزمودن فرضیهها از آزمون تحلیل واریانس مختلط 4 (گروههای تمرینی، عامل بین گروهی) × 4 (دورههای زمانی اندازهگیریهای مکرر، عامل درون گروهی) و آزمون تعقیبی LSD و برای تحلیل اثرات بیشتر از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل واریانس یک‌طرفه با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.

4-1- مقدمه

در این فصل، اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل‌ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در قسمت آمار توصیفی، توصیفی کلی از متغیرهای تحقیق انجام گرفته و در قسمت آمار استنباطی، ابتدا توزیع نمرات متغیرها بررسی شده و پس از آن به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود.
4-2-1- بررسي توصیفی داده‌ها

در پژوهش حاضر براي متغيرهای تحقیق، ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگی، کشیدگی، مينيمم و ماكزيمم محاسبه شده است.
جدول (1-4): جدول شاخص‌های توصیفی متغیرها

گروه
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
مينيمم
ماكزيمم
پيش آزمون
ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي
17
92/3
35/2
66/0
98/7

ذهن آگاهي بالا-بازخورد جفت شده
17
06/3
22/1
42/1
82/5

ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي
17
04/5
18/3
98/0
4/11

ذهن آگاهي پايين-بازخورد جفت شده
17
82/3
84/1
28/1
32/7

کل
68
96/3
33/2
66/0
4/11
اکتساب
ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي
17
20/1
78/0
30/0
18/3

ذهن آگاهي بالا-بازخورد جفت شده
17
17/1
69/0
26/0
90/2

ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي
17
09/2
05/1
48/0
28/4

ذهن آگاهي پايين-بازخورد جفت شده
17
78/1
87/0
68/0
50/3

کل
68
56/1
92/0
26/0
28/4
يادداري
ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي
17
17/1
46/1
18/0
18/6

ذهن آگاهي بالا-بازخورد جفت شده
17
54/1
45/1
20/0
24/5

ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي
17
16/3
89/0
40/1
08/5

ذهن آگاهي پايين-بازخورد جفت شده
17
18/2
17/1
92/0
60/4

کل
68
01/2
45/1
18/0
18/6
انتقال
ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي
17
26/1
20/1
40/0
58/4

ذهن آگاهي بالا-بازخورد جفت شده
17
72/1
28/1
48/0
58/4

ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي
17
62/3
70/1
48/1
96/6

ذهن آگاهي پايين-بازخورد جفت شده
17
84/2
66/1
84/0
08/7

کل
68
36/2
72/1
40/0
08/7

4-2-2- بررسی استنباطی دادهها

در آمار استنباطی به منظور اثبات يا رد فرضيات تحقيق و يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه از آزمون‌های زير استفاده شده است:
• آزمون کلموگروف اسمیرنوف65
• آزمون تحلیل واریانس مختلط
• آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه
• تحلیل واریانس یک‌طرفه با اندازه‌گیری مکرر
• آزمون تعقیبی LSD

4-2-3- بررسی نرمالیتی دادهها:

براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغیرها از آزمون كولموگروف–اسميرنوف استفاده شده است. فرض صفر در اين آزمون نرمال بودن توزيع متغير است. اگر سطح معني‌داري آزمون بزرگتر از 05/0 باشد فرض صفر تایید شده و نتيجه مي‌گيريم كه توزيع متغير مورد نظر نرمال مي‌باشد.
با توجه به سطوح معنی‌داری به دست آمده نتیجه گرفته می‌شود که متغیرهای داراي توزيع نرمال مي‌باشند (سطح معني‌داري بزرگتر از 05/0).

جدول (2-4): آزمون كولموگروف–اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات
دورههای زمانی
تعداد
آماره Z كولموگروف-اسميرنوف
سطح معني‌داري

پيش آزمون
68
00/1
27/0
اکتساب
68
98/0
29/0
يادداري
68
26/1
08/0
انتقال
68
05/1
22/0

4-3- بررسی فرضیات تحقیق

فرضیه 1: میزان ذهن آگاهی آزمودنیها در فرایند اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف حرکتی مداوم تأثیر دارد.
تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر 2 (گروههای تمرینی، عامل بین گروهی) × 4 (دورههای زمانی اندازهگیریهای مکرر، عامل درون گروهی) برای سنجش تأثیر دو حالت مختلف تمرینی (ذهن آگاهی بالا-بازخورد خودکنترلی و ذهن آگاهی پایین-بازخورد خودکنترلی) بر عملکرد آزمودنیها در یادگیری تکلیف حرکتی مداوم در چهار دوره زمانی (پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال) اجرا شد.
ارزیابی برابری واریانسها برای نمرات پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال با آزمون لوين اجرا شد. با توجه به سطوح معنی‌داری آزمون لوين در هر یک از دورههای زمانی (بهترتیب 16/0، 16/0، 46/0 و 099/0) که بیشتر از 05/0 می‌باشند، برابری واریانسها تایید میشود.
نتایج آزمون موچلی نشان داد که فرضیه کرویت نقض شده است (53/3=²χ، 001/0P)، از اینرو آزمون چند متغیره لامبدای ویلکز مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که اثر متقابل زمان*گروه در سطح احتمال 95 درصد معنی‌دار است (66/0=Λ Wilks’، 14/5=(30 و 3)F، 006/0=P، 34/0=²η). به عبارتی، میزان خطای آزمودنی‌ها در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنی‌داری دارد.
اثر زمان در سطح احتمال 95 درصد معنی‌دار است (32/0=Λ Wilks’، 8/20=(30 و 3)F، 001/0P، 68/0=²η). به عبارتی، میزان خطای آزمودنی‌ها در دورههای زمانی پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معنی‌داری دارد. نتایج آزمون تعقیبی LSD بیانگر این است که میزان خطا در اکتساب کمتر از پیش آزمون، یادداری و انتقال بوده، و در یادداری و انتقال کمتر از پیش آزمون است. همچنین میزان خطا در یادداری و انتقال تفاوت معنیداری ندارد.
اثر گروه در سطح احتمال 95 درصد معنی‌دار است (9/17=(32 و 1)F، 000/0=P، 36/0=²η). به عبارتی، میزان خطای آزمودنی‌ها در گروههای ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي، ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي تفاوت معنی‌داری دارد، بهطوریکه عملکرد گروه ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي بهتر از گروه ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي میباشد.

جدول (3-4): آزمون لوین جهت مقایسه واریانس خطای آزمودنی‌ها در چهار مرحله
منبع
F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معني‌داري
پیش آزمون
02/2
1
32
16/0
اکتساب
03/2
1
32
16/0
یادداری
57/0
1
32
46/0
انتقال
88/2
1
32
099/0

جدول (4-4): تحليل واريانس جهت مقایسه خطای آزمودنی‌ها در چهار مرحله
منبع
Wilks’ Λ
F
درجه آزادی
سطح معني‌داري
مجذور اتای جزئی
اثر زمان*گروه
66/0
14/5
3
006/0
34/0
اثر زمان
32/0
8/20
3
000/0
68/0
اثر گروه

9/17
1
000/0
36/0
خطای زمان

30

خطای گروه

32

جدول (5-4): آزمون تعقیبی LSD جهت مقایسه‌های دوتایی نمرات چهار مرحله
(I) گروه
(J) گروه
اختلاف میانگین(I-J)
خطای معیار اختلاف
سطح معني‌داري
پیش آزمون
اکتساب
*85/2
46/0
000/0

یادداری
*33/2
52/0
000/0

انتقال
*05/2
53/0
000/0
اکتساب
پیش آزمون
*85/2-
46/0
000/0

یادداری
*52/0-
20/0
012/0

انتقال
*80/0-
20/0
000/0
یادداری
پیش آزمون
*33/2-
52/0
000/0

اکتساب
*52/0
20/0
012/0

انتقال
28/0-
22/0
22/0
انتقال
پیش آزمون
*05/2-
53/0
000/0

اکتساب
*80/0-
20/0
000/0

یادداری
28/0
22/0
22/0

نمودار (1-4): خطای آزمودنیهای دو گروه طی چهار مرحله

فرضیه 2: میزان ذهن آگاهی آزمودنیها در فرایند اکتساب تکلیف حرکتی مداوم تأثیر دارد.
تحلیل واریانس یکطرفه برای سنجش تأثیر دو حالت مختلف تمرینی (ذهن آگاهی بالا-بازخورد خودکنترلی و ذهن آگاهی پایین-بازخورد خودکنترلی) بر عملکرد آزمودنیها در یادگیری تکلیف حرکتی مداوم در دوره زمانی اکتساب اجرا شد.
فرض صفر در تحلیل واریانس یکطرفه برابر بودن میانگین متغير وابسته در تمام سطوح متغیر مستقل است. اگر سطح معنیداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد.
آزمون برابری واریانسها برای نمرات اکتساب در دو گروه تمرینی با آزمون لوين اجرا شد. با توجه به سطح معنی‌داری آزمون لوين (16/0=P) که بیشتر از 05/0 می‌باشد، برابری واریانسها تایید میشود.
سطح معنیداری تحلیل واریانس برابر 008/0 است. با توجه به كوچكتر بودن سطح معنی‌داری تحلیل واریانس از 05/0، فرض صفر رد می‌شود (008/0=P، 87/7=(32 و 1)F، 85/0=MSE). در نتیجه میزان خطای آزمودنی‌ها در اکتساب بر اساس میزان ذهن آگاهی تفاوت معنی‌داری دارد. با توجه به مقدار مجذور اتای جزئی (20/0=²η) (اندازه اثر بزرگ براساس ملاک کوهن، 1988)، شدت ارتباط بین گروه تمرینی (میزان ذهن آگاهی) و متغیر وابسته (نمرات اکتساب) زیاد میباشد. گروه تمرینی، موجب 20 درصد تغییرات متغیر وابسته، شده است. خطای آزمودنیها در گروه ذهن آگاهی بالا-بازخوردکنترلی کمتر از گروه ذهن آگاهی پایین-بازخورد خودکنترلی است.

جدول (6-4): جدول توصيفي تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون لوین براي مقایسه خطای آزمودنی‌ها در اکتساب
منبع
تعداد
میانگین
انحراف معیار
F
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معني‌داري
ذهن آگاهي بالا-بازخورد خودکنترلي
17
20/1
78/0
03/2
1
32
16/0
ذهن آگاهي پايين-بازخورد خودکنترلي
17
09/2
05/1

جدول (7-4): تحلیل واريانس براي مقایسه خطای آزمودنی‌ها دراکتساب
منبع
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
F
سطح معني‌داري
مجذور اتای جزئی
گروه(متغیر مستقل)
71/6
1
71/6
87/7
008/0
20/0
خطا
3/27
32
85/0

كل
126
34

نمودار (2-4): خطای آزمودنیهای دو گروه در مرحله اکتساب

فرضیه 3: میزان ذهن آگاهی آزمودنیها در فرایند یادداری تکلیف حرکتی مداوم تأثیر دارد.
تحلیل واریانس یکطرفه برای سنجش تأثیر دو حالت مختلف تمرینی (ذهن آگاهی بالا-بازخورد خودکنترلی و ذهن آگاهی پایین-بازخورد خودکنترلی) بر عملکرد آزمودنیها در یادگیری تکلیف حرکتی مداوم در دوره زمانی یادداری اجرا شد.
فرض صفر در تحلیل واریانس یکطرفه برابر بودن میانگین متغير وابسته در تمام سطوح متغیر مستقل است. اگر سطح معنیداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد.
آزمون برابری واریانسها برای نمرات یادداری در دو گروه تمرینی با آزمون لوين اجرا شد. با توجه به سطح معنی‌داری آزمون لوين (46/0=P) که بیشتر از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ذهن آگاهی، خودکنترلی، ورزشکاران، پردازش اطلاعات Next Entries پایان نامه با موضوع رقابت پذیری، صنایع غذایی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی