منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل محتوا، تحلیل اطلاعات، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

به باطل، منحرف نشده اند بلكه از افراط در يك مسير درست منحرف شده اند»110. توجه به اين نكته كه مفهوم اصلي فيلم بر محور عشق مي‌باشد، تحليل نوع نگرش كارگردان به مبحث عشق بسيار مهم است، عشق دو طرفه سرگرد فتاحي و زينت الملوك، حتي پس از ازدواج زينت الملوك، توجه توجيه‌ناپذير نويسنده و كارگردان به عشقي خارج از موازين عقل وشرع راحكايت مي‌كند، همچنين اصرار كارگردان به ‌تصاوير بسته ازچهره‌ي آرايش شده‌ي لعيازنگنه قابل توجيه نيست. از سوي ديگر رنگ‌آميزي عشقي، در سكانس آخر جلوه‌ي ويژه‌اي مي‌يابد كه باز هم با موازين اسلامي تطبيق پذير نيست. كارگردان در اين سكانس در مواجهه حبيب و سارا با زيركي(؟!) دوربين را به سمت آسمان «تيلت»111 مي‌كند و مخاطب را اين گونه با جهان داستان تنها مي‌گذارد كه حبيب پس از سال‌ها دوري در آغوش معشوق آرام مي‌گيرد.
نكته‌ي ديگر اينكه در ماجراي حبيب و سارا ديده شد كه حبيب و دوستانش به دليل انسان دوستي صرف كه يك غيرمسلمان هم، دارد و نه انسان دوستي وظلم ستيزي برگرفته از دين كه بسيار عميق‌تر و فراتر از نوع دوستي صرف است، به نجات يهوديان پرداختند، در حالي كه با اين فيلم مي‌شد، احترام اسلام به اديان ابراهيمي و پيامبران پيشين و نگاه مسالمت‌آميز و صلح جويانه اسلام و مسلمين، به حضور غيرمسلمانان در كشورهاي اسلامي را به خوبي بيان كرد.
مورد آخر اين كه نمايش موجه و ترحم برانگيز،از فعل حرام خودكشي است؛ در صحنه خودكشي زينت‌الملوك، فيلم‌برداري، تدوين، موسيقي وكلام از طريق هم ذات‌پنداري مخاطب با فرد خودكشي كرده،به صورت ممدوح وارد عمل شده، حال آن كه حكم خداوند حرمت قطعي خودكشي است.

1-3- روش تحقیق:
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.«تحلیل محتوا»112 از جمله روش‌های پژوهشی است که در حوزه مطالعات ارتباطی کاربرد فراوان دارد.
«تحلیل محتوا درصدد عینیت بخشیدن، کمّی کردن وسنجش‌پذیری پیام‌ها از طریق نهادهای مشخص است. این مفهوم اغلب به منظور شناسایی، تحلیل وضبط محتوای منابع چاپی وغیر چاپی مورد استفاده قرامی‌گیرد. در این روش، می‌توان مجموعه ای از اسناد یا متون را استخراج، شمارش وطبقه‌بندی کرد. در روش‌های کیفی، پایه واحد اطلاعاتی، در واقع ، حضور یا عدم حضور یک خصیصه است»(فاضلی، 1376، صص100-99). دراین روش، واژه‌ها به عنوان مجموعه‌ای از کمیّت‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. وعبارات وگاه حتی جملات و بندها نیز چنین نقشی پیدا می‌کنند. محقق براساس دانش خود یا مطالعه‌ای که انجام می‌دهد، می‌کوشد تا دریابد آیا تکواژه‌ها، عبارات، جملات یا بندها قادرند نماینده‌ی پیام‌هایی باشند؟ آنچه را محقق برای سنجش می‌پذیرد، «واحد»113می‌نامند. محقق این واحد‌ها را در مقوله‌هایی که عناصرآن دارای وجوه مشترک هستند، دسته‌بندی می‌کند. هرگاه تعدادی از واحدها در رده‌ای قرار گیرند، که گروه همگن را تشکیل دهند آن گروه را «مقوله»114 می‌نامند.
«مقوله‌بندی در تحلیل محتوا اهمیت فراوان دارد و محقق را قادر می‌سازد تا هر مفهوم و نماینده‌ي آن‌را مشخص کند»(باردن، 1375،ص 252).

1-1-3- جامعه‌ی آماری:
کل صحنه‌های سریال «مدار صفر درجه» که در سال 1386 از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
2-1-3- واحد ثبت و شمارش:
واحد ثبت در این تحقیق «رفتار» انتخاب شده است. رفتار به معنی «روش، سیر و طرز حرکت، سلوک»(معین، 1342، ص1363) است.
دراین تحقیق رفتار به معنی وسیع کلمات گفته شده ، اشارات و کنایات بکار رفته، حرکات، افعال و… را شامل می‌شود که ارزش‌های هر فرد تعیین کننده رفتارهای خوب و بد اومحسوب می‌شوند و فرد برحسب ارزش‌های خود، دست به انتخاب رفتار می‌زند.
واحد شمارش در این تحقیق «صحنه»115 است. برای ارائه تعریف «صحنه» ابتدا لازم است تعریفی از «نما» ارائه کرد و با این مبنا اصطلاح «صحنه» نیز تعریف می‌شود.
درفرهنگ واژه‌های سینمایی چنین نوشته شده: «نما»116 کوچکترین واحد تصویری در ساختمان فیلم است و به مقدار تصویری گفته می‌شود که در هر بار بدون «کات»117 گرفته می‌شود وهر فیلم از نماهای متعدد(حدود 600 تا 1000 نما) تشکیل می‌شود.118
حال که واژه‌ی «نما» برای ما تعریف بردار شده با کمک این مفهوم اصطلاح کاربردی صحنه را تعریف می‌کنیم؛ برای تقویت ذهن باید گفت اگر هر نما را معادل یک جمله فرض کنیم صحنه معادل یک «بند»119 خواهد بود به این معنا که صحنه کوچکترین واحد کامل یک فیلم است که دربرگیرنده یک سلسله «نما» یا یک نمای کلی است که در یک محل می‌گذرد و بیان می‌کند، بنابراین باید گفت: صحنه کوچکترین واحد کامل فیلم است که در قالب یک یا چند نما که در یک مکان و زمان خاص قرار دارند، یک واقعه را در راستای هدف کلی فیلم بیان می‌کند.

3-1-3- واحد متن (فحوا)
بدلیل اینکه به جهت کدگذاری برخی از متغیرها نیاز به آگاهی از رفتار شخصیت‌ها در کل سریال بود، بنابراین واحدمتن یا فحوا ، کل سریال انتخاب شده است.

4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
همزمان با بازبینی جزءبه‌جزء سریال «مدارصفردرجه» و تعیین واحدهای ثبت، شمارش و مشخص کردن متغیرها و رده‌های تحقیق، جدول کد‌گذاری اولیه نیز تدوین شد. اما ثبت اطلاعات حاصل از بازبینی درجدول کدگذاری زمانی به انجام رسید که با مراجعه به استاد راهنما و هدایت‌های ایشان ابهامات و نارسایی‌های جدول اولیه رفع شد. پس از درج اطلاعات در جدول کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات ثبت شده به پردازش‌گر رایانه منتقل شد. تا نتایج حاصل از این پروسه به عنوان نتایج تحقیق آماده ارائه شوند.

5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات:
برای تعیین و اعتبار ابزارهای اندازه‌گیری روش‌های گوناگونی وجود دارد. مرسوم‌ترین شیوه در تحلیل محتوا بررسی مجدد اعتبار ابزارهای اندازه گیری قسمتی از اطلاعات ثبت شده سابق است. به این ترتیب 15 درصد از اطلاعات موجود را انتخاب و توسط کدگذار دوّم بصورت مجدد کدگذاری شد.اگر ضریب قابلیت اعتماد از 70 درصد بیشتر باشد، می‌توان کدگذاری را قابل اعتماد دانست. اعتبار کدگذاری در فرمول زير محاسبه گردیده است:

درصد توافق مورد انتظار- درصد توافق مشاهده شده
= pi
درصد توافق مورد انتظار – 1

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه گناهان کبیره، رادیو و تلویزیون، اسلام و ایران Next Entries مقاله درمورد قانون مجازات، امر به معروف، مشارکت زنان