منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل داده، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق «الزامات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت» می‌باشد که بر طبق تعریف «استانالند90 و دیگران» به 2 بخش تقسیم گردیده است : «کیفیت بیانیه‌های اخلاقی ادراک شده» و «عملکرد مالی ادراک شده». متغیر درون زا نیز ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت است که این متغیر هم دارای 5 جنبه می باشد: «مسئولیت اجتماعی ادراک شده»، «اعتماد مصرف کننده»، «وفاداری مصرف کننده»، «وجهه ادراک شده شرکت» و «ریسک ادراک شده».

4- 1. مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها91 فرآیندي چند مرحله‌اي است که طی آن داده‌هایی که از طریق به کارگیري ابزارهاي جمع ‌آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده‌اند، خلاصه، کد بندي، دسته بندي و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل درست و علمی داده‌های پژوهش جزجدایی ناپذیر انجام پژوهش‌های علمی قلمداد می‌شود. چه بسا پژوهش‌های بسیاری که علیرغم در اختیار داشتن داده‌های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته‌هایشان از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، 1388، ص 13). البته تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش به تنهایی برای یافتن جواب پرسش‌های پژوهش کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر92 این داده‌ها نیز لازم است .
به طور کلی تحلیل آماری داده‌ها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی دو هدف اساسی دارد؛
1. توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده یا آزمایش درباره موضوع مورد پژوهش گردآوری می‌شود.
2. تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه‌های پژوهش (هومن، 1389، ص 327) .
به طور معمول آمار تحلیلی به صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. موضوع آمار توصیفی بیان دقیق، نظام مند و کامل داده‌های تجربی و نتایج عینی پژوهش و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیت آن ها است (هومن، 1389، ص 316) . با توجه به مطالب مذکور در این مرحله از پژوهش برآنیم که داده‌های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا به کمک نتایج حاصله وضعیت فرضیه‌های پژوهش _که گزاره های احتمالی و غیر قطعی بودند_ معین شود. در این فصل براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع آوري شده ابتدا آمار توصيفي مورد استفاده قرار می‌گیرد كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق مانند جنسيت، ميزان تحصيلات، درآمد و سن پاسخ دهندگان در قالب جداول و نمودارها مي‌پردازد. سپس آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها و دستیابی به نتایج تحقیق مورد استفاده قرار مي‌گیرد. لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزارهای آماری LISREL8.53 و SPSS استفاده شده است.
4-2. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری لازم است این داده‌ها توصیف شوند. توصیف آماری داده‌ها گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
با استناد به نتایج حاصل از بخش جمعیت شناختی پرسشنامه، اطلاعات نمونه آماری به طور خلاصه در قالب جداول و نمودارهای زیر ارائه می گردد.
4-2-1. جنسیت
جدول 4- 1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان
جنسیت

فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
زن
259
67.4
67.4
67.4

مرد
125
32.6
32.6
100.0

کل
384
100.0
100.0

نمودار 4-1. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان
همان طور که از نتایج آماری مشخص شده است، بیشتر پاسخ دهندگان یعنی 4/67 درصد آنها خانم‌ها هستند.
4-2-2 . سن
جدول4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان
سن

فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
کمتر از 20 سال
83
21.6
21.6
21.6

20-30 سال
169
44.0
44.0
65.6

30-40سال
41
10.7
10.7
76.3

40-50سال
54
14.1
14.1
90.4

50-60سال
13
3.4
3.4
93.8

بیش از 60 سال
24
6.3
6.3
100.0

کل
384
100.0
100.0

نمودار 4-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان
همان طور که نتایج نشان می دهد بیشتر پاسخ دهندگان، یعنی 44 درصد آنها افراد بین 20 تا 30 سال می باشند.
4-2-3 . تحصیلات
جدول 4-3. وضعیت تجصیلی پاسخ دهندگان
تحصیلات

فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
پایین تر از دیپلم
59
15.4
15.4
15.4

دیپلم
63
16.4
16.4
31.8

لیسانس
151
39.3
39.3
71.1

فوق لیسانس
98
25.5
25.5
96.6

دکتری
13
3.4
3.4
100.0

کل
384
100.0
100.0

نمودار 4-3 . وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
همان طور که نتایج نشان می‌دهد بیشتر پاسخ دهندگان یعنی 39 درصد آنها دارای مدرک لیسانس می‌باشند.
4-2-4. تأهل
جدول 4-4 . وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
تأهل

فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
مجرد
146
38.0
38.0
38.0

متأهل
238
62.0
62.0
100.0

کل
384
100.0
100.0

نمودار 4-4. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
همان طور که نتایج نشان می‌دهد بیشتر پاسخ دهندگان یعنی 62 درصد آنها متأهل می‌باشند.
4-2-5. درآمد
جدول 4-5 . وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان
درآمد

فراوانی
درصد
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
کمتر از 500.000 تومان
34
8.9
9.1
9.1

500000-1000000
207
53.9
55.2
64.3

بیش از 1.000.000 تومان
134
34.9
35.7
100.0

کل
375
97.7
100.0

Missing
System
9
2.3

کل
384
100.0

نمودار4-5. وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان
نتایج حاکی از آن است که بیشتر پاسخ دهندگان یعنی 52 درصد آنها درآمدی بین 500.000 تا 1000.000 دارند.
4-3. تحلیل عاملی اکتشافی
4-3-1. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا
در این مرحله تمامی سوالات مربوط به پژوهش را وارد فرآیند تحلیل عاملی اکتشافی می‌کنیم که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
4-3-1-1. آزمون بارتلت و ضریب KMO
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد يا خير. به عبارت دیگر، آیا تعداد دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا نه؟ به این منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می شود (مومنی و فعال قیومی،1389: ص 193).
اگر sig آزمون بارتلت کوچکتر از 5 درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود ( مؤمنی و فعال قیومی، 1389).
نتایج آزمون KMO و بارتلت در جدول 4-6 آورده شده است.
با توجه به نتايج به دست آمده براي sig آزمون بارتلت معدل صفر مي باشد كه بيان‌گر اين موضوع مي‌باشد كه تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي رد مي شود. شاخص KMO كه برابر 67 درصد مي باشد، بيان‌گر اين موضوع مي باشد كه داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
جدول 4-6. KMOو آزمون بارتلت
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.676
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
497.370

Df
15

Sig.
.000

4-3-1-2. جدول اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی
به دليل اين كه ستون اشتراكات اوليه، اشتراكات را قبل از استخراج عامل (يا عامل ها) بيان مي كند، تمام اشتراكات اوليه برابر يك مي باشد. هر چه مقادير اشتراك استخراجي بزرگ تر باشد، عامل هاي استخراج شده، متغيرها را بهتر نمايش مي دهند. اگر هر يك از مقادير اشتراك استخراجي بسيار كوچك باشند، ممكن است استخراج عامل ديگري الزامي شود (مومني،فعال قیومی، 1386:ص 200).
جدول 4-7. اشتراکات اولیه
Communalities

Initial
Extraction
PFP1
1.000
.816
PFP2
1.000
.696
PFP3
1.000
.840
PES1
1.000
.652
PES2
1.000
.818
PES3
1.000
.647
Extraction Method: Principal Component Analysis.
جدول واریانس کل تبیین شده نشان می‌دهد که این سوالات جمعاً 2 عامل را تشکیل می‌دهند و این 2 عامل حدود 74 درصد واریانس عوامل مربوط به حوزه ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکت را تبیین و پوشش می‌نماید.
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
1
2.424
40.403
40.403
2.424
40.403
40.403
2.357
39.287
39.287
2
2.045
34.076
74.478
2.045
34.076
74.478
2.112
35.192
74.478
3
.595
9.913
84.392

4
.428
7.132
91.524

5
.297
4.957
96.481

6
.211
3.519
100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
جدول 4-8 . واریانس کل متغیرهای برون زا
4-3-1-3. ماتریس چرخش یافته اجزا
اين جدول شامل بارهاي عاملي هر يك از متغير ها در عامل هاي باقي مانده پس از چرخ مي باشد. هر چه مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات (واريانس) متغير مورد نظر دارد.
جدول 4-9. ماتریس چرخش یافته عاملی
Rotated Component Matrixa

Component

PFP
PES
PFP1
.903
.028
PFP2
.834
.020
PFP3
.915
.045
PES1
.027
.807
PES2
-.028
.904
PES3
.082
.800
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.
4-3-2. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا
با توجه به مقدار به دست آمده برای KMO که معادل 91 درصد و عدد معناداری آزمون بارتلت که معادل صفر می‌باشد، می‌توان گفت داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب بوده و از شرایط مورد نیاز برخوردار می باشند.
جدول 4-10 . KMO و آزمون بارتلت
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.915
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
2513.785

Df
171

Sig.
.000

جدول اشتراکات اولیه به شرح زیر می باشد. این جدول نشان می دهد تمامی سوالات و مشاهده گرها به جز سوال مربوط به T1 و T3 در این حوزه برای تحلیل عاملی مناسب می‌باشند. به علت این که عدد اشتراکات از 50 درصد بیشتر است. در نتيجه سوال 1 و 3 مربوط به عامل اعتماد با توجه به ضرايب به دست آمده برای تحليل عاملي مناسب نيستند.
1. شهرت محصولات پاکشو همواره مرا به خرید این محصولات ترغیب می کند .
3. وجهه خوب شرکت پاکشو مثل کارکنان، نمایندگان فروش و… به عنوان یک تصویر خوب در ذهن من نقش بسته و اعتماد مرا به محصولات پاکشو افزایش داده است .
جدول 4-11 . اشتراکات اولیه
Communalities

Initial
Extraction
PCSR1
1.000
.621
PCSR2
1.000
.566
PCSR3
1.000
.576
PCSR4
1.000
.658
PCR1
1.000
.583
PCR2
1.000
.573
PCR3
1.000
.654
T1
1.000
.489
T2
1.000
.769
T3
1.000
.401
T4
1.000
.697
T5
1.000
.768
T6
1.000
.671
L1
1.000
.486
L2
1.000
.526
L3
1.000
.784
L4
1.000
.833
L5
1.000
.509
L6
1.000
.782
Extraction Method: Principal Component Analysis.

جدول 4-12. ماتریس چرخش یافته نهایی
Rotated Componen

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، معادلات ساختاری، مشاهده پذیر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، کیفیت ادراک شده