منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل اقتصادی، آب آبیاری

دانلود پایان نامه ارشد

تيمار آبياري تکميلي در تير سال 92

جدول 50-5-مقايسه ميانگينهاي دماي پوشش سبز گياه ( C°)در تيمارهاي زمان و مقدار آبياري تکميلي در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391
Days after first irrigation in Farvardin
5
36
67
76
92
99
148

تاريخ اندازه گيري

14/1/1391
20/2/1391
20/3/1391
29/3/1391
14/4/1391
21/4/1391
8/6/1391

حداکثر دماي هوا ( C°)
تيمار
20
27
33.5
32
37
37
33
زمان آبياري
مقدار آبياري
دماي پوشش سبز c)°) canopy Temperature
Farvardin
0
21.25 a*
26.38 ab
30.13 a
31.58 a
35.53 a
35.10 a
33.08 a

65 mm
16.15 h
24.68 c
29.05 ab
28.80 c
34.85 a
34.55 a
29.05 bc

130 mm
14.93 i
24.30 cd
27.80 bcd
28.55 c
33.30 a
33.75 a
28.93 bc

195 mm
14.85 i
24.28 cd
27.30 bcde
28.43 cd
33.10 a
33.48 a
28.30 bcde
Ordibehesht
0
21.08 a
26.45 ab
30.30 a
31.15 a
35.35 a
35.35 a
32.15 a

65 mm
18.55 cde
23.53 de
27.00 cdef
27.95 cd
32.45 a
33.95 a
27.48 cdef

130 mm
18.45 de
22.80 ef
27.30bcde
27.58 de
32.80 a
33.55 a
27.08def

195 mm
18.23 ef
21.83 g
25.88 def
26.65 f
31.63 a
32.88 a
26.08 ef
Far.Ord
0
21.55 a
26.53 ab
30.35 a
31.43 a
35.75 a
34.95 a
33.68 a

65 mm
17.03 gf
22.35 fg
26.78def
27.05 ef
32.65 a
33.18 a
27.48cdef

130 mm
16.75 gh
22.03 fg
26.40 def
26.98 ef
31.80 a
32.75 a
26.50 f

195 mm
17.30 fg
21.55 g
25.78 ef
26.60 f
31.63 a
31.43 a
26.10 f
Khordad
0
21.60 a
26.83 a
30.15 a
31.85 a
35.80 a
34.43 a
32.38 a

65 mm
19.85 b
26.70 a
25.53 ef
23.80 g
32.33 a
33.78 a
28.68 bcd

130 mm
19.63 bc
26.10 ab
25.40 ef
23.45 g
32.18 a
33.48 a
28.15bcde

195 mm
19.08 bcde
25.60 b
25.13 f
23.25 g
30.75 a
32.10 a
27.33 cdef
Tir
0
21.35 a
26.93 a
30.48 a
31.38 a
35.58 a
36.03 a
32.88 a

65 mm
19.98 b
26.65 a
30.28 a
30.10 b
29.20 a
31.75 a
29.58 b

130 mm
19.70 bc
26.38 ab
28.90 abc
29.85 b
28.75 a
31.25 a
28.68 bcd

195 mm
19.58 bcd
26.15 ab
27.28 bcde
29.83 b
28.48 a
30.78 a
28.25 bcde
جدول 51-5-مقايسه ميانگينهاي دماي پوشش سبز گياه ( C°)در تيمارهاي زمان و مقدار آبياري تکميلي در بازه زماني 20/1/1392 تا 25/4/1392
Days after first irrigation in Farvardin
11
34
72
80
92
109

تاريخ اندازه گيري

20/1/1392
22/2/1392
19/3/1392
27/3/1392
8/4/1392
25/4/1392

حداکثر دماي هوا (°C)
تيمار
21.5
30
35
35
35.5
38.5
زمان آبياري
مقدار آبياري
دماي پوشش سبز (C°)canopy Temperature
Farvardin
0
22.45 ab
30.28 a
32.93 ab
34.98 a
34.80 a
38.05 a

65 mm
17.65 g
27.20 c
31.43 bc
33.83 bcde
34.03 bc
35.78 b

130 mm
16.43 h
26.80 c
31.05 bcd
33.08 def
33.03 def
35.63 bc

195 mm
16.40 h
26.03 d
30.55 cde
32.83 defg
32.93 defg
34.98 de
Ordibehesht
0
22.33 ab
30.03 ab
33.75 a
34.93 a
34.90 a
38.08 a

65 mm
20.10 de
25.00 e
30.10 cdef
33.55 cde
33.50 cd
35.18 bcd

130 mm
20.03 e
24.83 e
29.70 cdefg
32.30 fg
33.23 de
35.13 bcd

195 mm
19.85 e
24.80 e
29.23defg
32.18 fg
32.40 fgh
34.53 fg
Far.Ord
0
23.05 a
29.95 ab
33.78 a
34.83 ab
34.85 a
37.90 a

65 mm
18.53 fg
25.05 e
30.50 cde
32.08 fg
32.23 gh
33.98 ef

130 mm
18.23 fg
24.75 e
29.28 defg
31.98 fg
31.95 h
33.45 fgh

195 mm
18.80 f
24.55 e
29.15 defg
31.88 g
31.88 h
33.43 fgh
Khordad
0
23.18 a
30.33 a
33.75 a
34.28 abc
34.50 ab
37.95 a

65 mm
21.38 bc
29.73 ab
28.83 efg
30.03 h
31.83 h
33.20 gh

130 mm
21.13 cd
29.68 ab
28.50 fg
29.78 h
30.93 i
32.85 h

195 mm
20.58 cde
29.25 b
27.93 g
29.68 h
30.50 i
32.00 i
Tir
0
22.85 a
30.05 ab
33.58 a
33.93 abcd
34.75 a
38.00 a

65 mm
21.63 bc
29.85 ab
31.45 bc
33.10 def
33.25 de
31.13 j

130 mm
21.40 bc
29.65 ab
31.53 bc
32.83defg
33.20 de
30.95 cd

195 mm
21.15 cd
29.55 ab
31.00 bcd
32.73 efg
32.55 efgh
30.80 j
* اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه ميباشند، بر اساس آزمون آماري دانکن در سطح 5% اختلاف معنيداري ندارند.

عملکرد گياه

نتايج عملکرد گياه به صورت محصول در واحد تاک در سال‌هاي 91 و 92 در جداول 52-4 و 53-4 آمده است. بر اين اساس بيشترين عملکرد سال 91 مربوط به تيمارهاي دو بار آبياري شده در فروردين و ارديبهشت بود که از ميان اين مقادير عملکرد، بيشترين مقدار مربوط به آبياري تکميلي با مقدار 195 ميلي‌متر بود. پس از اين تيمار آبياري در فروردين ماه ، داراي حداکثر مقدار بوده و تيمار آبياري تکميلي در تير همانند تيمار شاهد، کمترين عملکرد را داشتند. اين به آن معناست که آبياري باعث افزايش محصول انگور به صورت غوره شده و هم‌چنين مي توان گفت که آّبياري در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت مفيدتر بوده و عملکرد را افزايش داده ‌است. در تيمارهاي آبياري خرداد و تير، به دليل رسيدن محصول، آبياري تاًثير چنداني در عملکرد نداشته و عملکرد تيمارهاي آبياري در تيرماه، بسيار نزديک به تيمار شاهد مي‌باشد. هم چنين افزايش مقدار آب آبياري در کليه تيمارها باعث افزايش عملکرد شده ولي اين افزايش در تيمار آبياري در تيرماه محسوس نبوده است. علاوه بر اين، انجام دو بار آبياري باعث افزايش وزن هر خوشه انگور شده است. بنابراين به طور کلي مي‌توان گفت انجام آبياري در ماه فروردين و ارديبهشت، مقدار محصول را افزايش داده‌ است. مقدار محصول در سال 91 در مقايسه با سال‌هاي گذشته افزايش يافته است. در سال‌هاي پيش از این پژوهش به دليل خشکسالي و هم‌چنين کف‌بر نمودن تاک‌ها، ميزان محصول کمتر می‌باشد (گلستانی، 1390).
وقوع سرمازدگي در اوایل فروردين ماه سال 1392، باعث کاهش عملکرد محصول در اين سال نسبت به عملکرد سال قبل شد، اما روند تغييرات آن، همان روند سال 91 را دنبال نمود (شکل 69-4). آبياري ارديبهشت يعني آبياري پس از سرمازدگي باعث توليد دوباره محصول شده و به ‌همين علت ميزان محصول توليدي در ماه ارديبهشت افزايش يافته است. در سال 92 نيز افزايش مقدار آب آبياري در تيمارها، مقدار محصول را افزايش داده اما اين افزايش در مقادير آبياري 130 و 195 ميلي‌متر تفاوت چنداني نداشته است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت افزايش مقدار آب آبياري از 130 به 195 ميلي‌متر عملکرد را چندان افزايش نداده است. برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش آب آبیاری برای تولید محصول بیشتر، لازم است تحلیل اقتصادی انجام گیرد.
پس از جمع‌آوري و شمارش خوشه‌هاي سرمازده در سال 92 و شمارش آنها به نظر ميرسيد که ميزان محصول بيشتري در سال 92 وجود داشته‌ باشد که اين ميزان محصول در اثر سرمازدگي از بين رفته ‌است. هم چنين مقايسه وزن خوشه‌ها در سال‌هاي 91 و 92 نشان مي‌دهد که سرمازدگي سال دوم باعث کاهش وزن خوشه‌هاي انگور شده است.
جدول 52-4- مقايسه ميانگين وزن غوره، تعداد خوشه غوره و متوسط وزن هر خوشه (گرم در هر بوته) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري و مقدار آب آبياري تکميلي سال 91
زمان آبياري
مقدار آبياري
وزن غوره(g)
تعداد خوشه
متوسط وزن هر خوشه (g)
Farvardin
0 mm
1172 g
18 c
65.11 d
84.18 b

65 mm
1684 e
20 cd

130 mm
1991 d
27 b
73.73 c

190 mm
2472 b
31 a
79.74 c
Ordibehesht
0 mm
1027 g
16 c
64.17 d

65 mm
1095 g
21 b
52.14 e
65.10 d
66.57 d

130 mm
1758 d
27 b

190 mm
2134 b
32 a

Far.Ord
0 mm
1185 g
14 c
84.66 b

65 mm
2250 b
28 b
80.37 b

130 mm
2311 c
25 b
92.45 a

190 mm
2660 a
30 a
88.66 b
Khordad
0 mm
1085 g
12 c
90.38 a
60.37 d

65 mm
1207 f
20 b

130 mm
1399 f
25 b
55.95 e

190 mm
2192 c
31 a
70.72 c
Tir
0 mm
1088 g
15 c
72.51 c

65 mm
1066 g
14 c
76.10 c

130 mm
1302 f
18 c
72.36 c

190 mm
1446 f
21 b
68.88 d
* اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه ميباشند، بر اساس آزمون آماري دانکن در سطح 5% اختلاف معنيداري ندارند.
جدول 53-4- مقايسه ميانگين وزن غوره، تعداد خوشه غوره، تعداد خوشه سرمازده و متوسط وزن هر خوشه در هر بوته (گرم) در تيمارهاي مختلف زمان آبياري و مقدار آب آبياري تکميلي سال 92
زمان آبياري
مقدار آبياري
وزن غوره(g)
تعداد خوشه غوره
تعداد خوشه سرمازده
متوسط وزن هر خوشه (g)
Farvardin
0 mm
65 mm
130 mm
195 mm
137 e
8 e
9 c
17.15 e

389 d
7 e
6 c
55.52 a

568 c
16 c
6 c
35.47 c

683 c
14 d
5 cd
48.78 b
Ordibehesht
0 mm
65 mm
130 mm
195 mm
122 e
7 e
10 bc
17.36 e

494 d
18 c
5 cd
27.47 d

702 c
19 c
14 b
36.94 c

844 b
21 b
10 bc
40.21 bc
Far.Ord
0 mm
65 mm
130 mm
195 mm
118 e
10 de
6 c
11.76 e

924 b
20 bc
7 c
46.18 b

1059 a
22 b
11 b
48.13 b

1077 a
25 bc
15 ab
43.08 b
Khordad
0 mm
65 mm
130 mm
195 mm
125 e
11 d
8 c
11.36 e

313 d
20 bc
10bc
15.65 e

473 d
13d d
19 a
36.37 c

511 c
20 bc
11 b
25.55 d
Tir
0 mm
65 mm
130 mm
195 mm
118 e
10 de
9 c
11.79 e

173 e
18 c
9 c
9.63 f

201 e
13 d
11 b
15.48 e

217 e
27 a
17 a
8.04 f
* اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشابه ميباشند، بر اساس آزمون آماري دانکن در سطح 5% اختلاف معنيداري ندارند.

شکل 69-4- نمودار ميله‌اي عملکرد در دو سال 91 و 92 در تيمارهاي مختلف زمان و مقدار آبياري تکميلي

عملکرد – مقدار آب آبياري

بررسي عملکرد-مقدار آب آبياري در سالهاي زراعي 91-1390 و 92-1391 نشان داد که آبياري ميزان عملکرد به‌ صورت غوره را در هر دو سال انجام پژوهش افزايش داده ‌است. همان‌گونه که در شکل‌هاي 70-4 تا 81-4 مشاهده مي‌شود در تمامي تيمارها بين تيمارهاي آبياري تکميلي و مقدار محصول، ضريب همبستگي بالايي به دست آمد. معادلات حاصل در جداول 54-4 و 55-4 آمده‌ است.

جدول 54-4- معادلات تعيين شده بين محصول توليدي به صورت غوره و مقدار آب آبياري در تيمارهاي مختلف آبياري تکميلي سال 91 با استفاده از رگرسيون
Standard error
P-value
Significance F
R2
Equation
Treatment
84.76
0.044
0.091
0.992
y = -0.0018×2 + 6.8238x + 1190.9*
Farvardin
197.7
0.123
0.214
0.954
y = 0.018×2 + 2.6026x + 982.46
Ordibehesht
289.0
0.141
0.262
0.931
y = -0.0424×2 + 15.166x + 1249.8
Far.Ord
119.31
0.06
0.138
0.981
y = 0.0397×2 – 2.3328x + 1111.3
Khordad
78.79
0.045
0.250
0.938
y = 0.0098×2 + 0.1026x + 1070.1
Tir
391.63
4.8E-06
0.0013
0.541
y = 0.0047×2 + 4.4725x + 1120.9
AW-Yield**
y * محصول توليدي به صورت غوره، x مقدار آب آبياري
Aw-Dry matter ** رابطه بين ميزان محصول توليدي و مقدار آب آبياري براي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، دماي، تکميلي Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ، تيمارها، کيله