منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

c
I2Z1
25/4 f
13/5 cd
21/45 d
33/61 cd
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
19/6 a
09/6 a
84/54 a
27/78 a
I0SA0
95/5 a
03/6 a
38/54 a
73/79 a
I0SA1
63/4 b
50/5 ab
80/48 b
01/64 b
I1SA0
75/4 b
33/5 b
53/47 b
22/64 b
I1SA1
38/4 b
39/5 b
04/45 c
86/60 b
I2SA0
27/4 b
29/5 b
73/44 c
00/62 b
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
75/4 bc
50/5 a
47/48 bc
94/65 b
Z0SA0
58/4 c
29/5 a
84/46 c
19/66 b
Z0SA1
20/5 ab
85/5 a
14/50 ab
56/68 ab
Z1SA0
03/5 a-c
59/5 a
22/49 ab
68/68 ab
Z1SA1
25/5 a
63/5 a
06/50 ab
64/68 ab
Z2SA0
36/5 a
77/5 a
59/50 a
08/71 a
Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-4) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل سه گانهی صفات
تعداد شاخه ی فرعی

قطر ساقه
(میلی متر)
ارتفاع اولین شاخه از سطح زمين (سانتی متر)
ارتفاع گیاه
(سانتی متر)
تیمار

تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
25/6 ab
27/6 ab
04/54 bc
88/77 b
I0Z0SA0
67/5 bc
83/5 a-d
07/53 bc
43/77 b
I0Z0SA1
55/5 b-d
78/5 a-d
52/54 a-c
47/76 b
I0Z1SA0
32/5 c-e
57/5 a-d
52/52 cd
08/76 b
I0Z1SA1
77/6 a
21/6 a-c
96/55 ab
46/80 ab
I0Z2SA0
85/6 a
68/6 a
55/57 a
68/85 a
I0Z2SA1
40/4 fg
43/5 b-d
37/49 e
48/63 c-e
I1Z0SA0
55/4 ef
27/5 b-d
24/46 e-g
23/63 c-e
I1Z0SA1
77/4 d-f
46/5 b-d
36/47 e-g
04/63c-e
I1Z1SA0
72/4 df
30/5 b-d
01/48 ef
58/46 cd
I1Z1SA1
72/4 d-f
62/5 a-d
68/49 de
51/65 cd
I1Z2SA0
97/4 c-f
43/5 b-d
35/48 ef
87/64 cd
I1Z2SA1
60/3 gh
81/4 d
01/42 hi
47/56 e
I2Z0SA0
52/3 h
77/4 d
20/41 i
93/57 de
I2Z0SA1
30/5 c-e
30/6 ab
55/48 ef
16/66 c
I2Z1SA0
05/5 c-f
90/5 a-d
12/47 e-g
37/65 cd
I2Z1SA1
25/4 f-h
06/5 cd
54/44 gh
96/59 c-e
I2Z2SA0
25/4 f-h
20/5 b-d
88/45 fg
70/62 c-e
I2Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-5: تعداد غوزه در بوته:
اعمال تنش خشکی پس از مرحله تشکیل غوزه های اولیه باعث کاهش تعداد غوزه های ثانویه و ثالثیه می شود، که قطر این غوزه ها از غوزه های اولیه کمتر است (Dajue and Mundel, 1996). تعداد غوزه در بوته، تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مصرف زئولیت قرار گرفت و هر کدام در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند (جدول4-5). همچنین اثر متقابل این دو تیمار (آبیاری و زئولیت) نیز در سطوح یک درصد معنی دار شد ولی مصرف سالیسیلیک اسید و همچنین اثر متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید، زئولیت و سالیسیلیک اسید و همچنین آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید بر روی تعداد غوزه در بوته تأثیر معنی داری نداشت (جدول4-5). در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی در بين سطوح مختلف تنش آبی بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 53/6 غوزه مربوط به تیمار شاهد (آبياري بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه) و کمترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 94/4 غوزه مربوط به تیمار تنش شديد (آبياري بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه) بود ( جدول4-6). در سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین تعدا غوزه در بوته مربوط به تیمار مصرف 8 تن در هکتار زئولیت با 79/5 غوزه و کمترین تعداد غوزه در بوته با 21/5 غوزه مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت مشاهده گردید. همچنین در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید بیشترین تعداد غوزه مربوط به تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید با 59/5 غوزه در بوته بود (جدول4-6). کافی و رستمی (1386) طي تحقيقي در مشهد، اظهار داشتند که، در هر دو سال آزمایش اثر تیمار تنش آبی بر تعداد غوزه در بوته معنی دار بود. به طوری که بیشترین تعداد غوزه در هر بوته با میانگین 8/10 عدد مربوط به تیمار آبیاری کامل (شاهد) و کمترین تعداد غوزه در هر بوته با میانگین 1/6 عدد مربوط به تیمار تنش خشکی شدید بود. معمولاً در گلرنگ به ازای تولید هر شاخه فرعی، یک غوزه نیز تولید خواهد شد و کمتر دیده شده که انتهای هر شاخه فرعی به یک غوزه ختم نگردد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 25/7 غوزه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین مقدار آن با میانگین 12/4 غوزه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-7). بر اساس نتایج این جدول در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالسیلیک اسید، بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 57/6 غوزه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 78/4 غوزه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود. در بین اثرات متقابل دوگانهی زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 90/5 غوزه مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 15/5 غوزه متعلق به تیمار عدم مصرف زئولیت به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود (جدول4-7). صفت تعداد غوزه در بوته طبق نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه، در تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 4 تن در هکتار زئولیت + مصرف سالیسیلیک اسید) بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 42/7 غوزه را به خود اختصاص داد و کمترین تعداد غوزه در بوته با 95/3 غوزه مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-8). در بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ، بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 7/25 عدد توسط رقم اصفهان، در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی وکمترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 6/17 عدد توسط رقم اراك، در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).
صفت تعداد غوزه در بوته بر صفات تعداد دانه در گیاه و عملکرد دانه مؤثر است و از این رو با اهمیت می باشد. با افزایش شدت تنش به علت کاهش رشد گیاه تعداد غوزه های کمتری در گیاه تشکیل می شود. از طرفی زئولیت و سالیسیلیک اسید اثر سوء تنش آبی را کاهش داده و با مصرف بیشتر زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید تعداد غوزه های بیشتری نسبت به حالتی که بدون زئولیت و سالیسیلیک اسید می باشد، تشکیل می شود. پس می توان گفت که با تأمین نیاز رطوبتی گیاه و کاهش تبخیر و تعرق در گیاه، گیاه توانایی تولید و رشد بهتری دارد و تعداد غوزه نیز افزایش می یابد.

4-6: تعداد غوزه ی نابارور:
در جدول تجزیه واریانس صفات، صفت تعداد غوزه ی نابارور تحت تأثیر مصرف زئولیت، سالیسیلیک اسید و
اثرات متقابل آن ها در سطح آماری یک درصد و تحت تأثیر تنش آبی در سطح آماری پنج درصد قرار گرفت (جدول4-5). طبق نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی مشاهده شد که با افزایش شدت تنش آبی تعداد غوزه ی نابارور در گیاه نیز افزایش می یابد به طوری که بیشترین تعداد غوزه ی نابارور با میانگین 61/0 غوزه متعلق به تیمار تنش آبی شدید (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه) و کمترین آن با میانگین 47/0 غوزه مربوط به تیمار عدم تنش آبی (شاهد) بود. در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز با افزایش مقادیر مصرف زئولیت تعداد غوزه ی نابارور افزایش می یابد، البته لازم به ذکر است با افزایش بیشتر مصرف زئولیت این تعداد غوزه نسبت به تیمار عدم مصرف زئولیت کاهش می یابد، به طوری که بیشترین و کمترین تعداد غوزه ی نابارور با میانگین های 60/0 و 54/0 غوزه به ترتیب مربوط به تیمار های مصرف 4 و 8 تن زئولیت در هکتار بود، این در حالی می باشد که در تیمار عدم مصرف زئولیت، تعداد غوزه ی نابارور با میانگین 54/0 غوزه بدست آمده است (جدول4-6). طبق نتایج این جدول با محلول پاشی سالیسیلیک اسید نیز تعداد غوزه ی نابارور نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید افزایش نشان داده است (جدول4-6). نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانهي صفات نشان داد که بیشترین تعداد غوزه ی نابارور با میانگین 87/0 غوزه به تیمار (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 4 تن زئولیت در هکتار زئولیت + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) و کمترین تعداد غوزه ی نابارور با میانگین 22/0 غوزه مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 4 تن زئولیت در هکتار + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-8). فراست (1389) در پژوهشی عنوان کرد که صفت تعداد غوزهی نابارور تحت تأثیر تیمار آبیاری قرار گرفت و در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد و همچنین بیشترین تعداد غوزه ی نابارور در تیمار آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه با میانگین 56/6 غوزه بدست آمد و بین تیمار آبیاری 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
در حقیقت این صفت اثر كاهنده بر عملکرد دانه دارد و با افزایش آن از تعداد غوزه های بارور نسبت به کل تعداد غوزه های یک گیاه کاسته می شود. احتمالاً تنش آبی از گیرایی مادگی و همچنین دوام گرده می کاهد و باعث کاهش درصد تلقیح گلچه ها و باروری آن ها می شود و در نتیجه غوزه های نابارور را افزایش می دهد. مصرف زئولیت با منافذ بسیار ریزی که دارد و خاصیت برگشت پذیری جذب آب، رطوبت مورد نیاز گیاه را در ساختمان چند بعدی خود به هنگام تنش آبی حفظ کرده و به مرور در اختیار گیاه قرار داده، به همین جهت گیاه با در اختیار داشتن رطوبت مناسب مراحل رشد را به خوبی طی کرده و در تشکیل غوزه های بارور نسبت به زمانی که در شرایط تنش آبی قرار دارد موفق تر بوده. وجود سالیسیلیک اسید نیز بر تشکیل غوزه های بارور بیشتری در زمان مواجه شدن گیاه با تنش های محیطی مؤثر بوده و حافظ بقای بیشتر گیاه است.

4-7: قطر غوزه ی اصلی:
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس تیمار تنش آبی و مصرف سالیسیلیک اسید به ترتیب در سطح آماری پنج و یک درصد بر صفت قطر غوزه ی اصلی معنی درا شد. ولی مصرف زئولیت و اثر متقابل این تیمارها از لحاظ آماری تأثیر معنی داری را بر این صفت نداشت (جدول4-5). در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی، با افزایش شدت تنش آبی قطر غوزه ی اصلی کاهش یافت به طوری که بیشترین قطر غوزه ی اصلی با میانگین 36/2 سانتی متر مربوط به تیمار بدون تنش آبی (شاهد) و کمترین قطر غوزه ی اصلی با میانگین 17/2 سانتی متر متعلق به تیمار تنش آبی شدید (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه) بود (جدول4-6). در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز با افزایش مقدار مصرف زئولیت قطر غوزه ی اصلی نیز افزایش یافت به طوری که کمترین و بیشترین قطر غوزه ی اصلی با میانگین های 19/2 و 27/2 سانتی متر به ترتیب متعلق به تیمارهای عدم مصرف و مصرف 8 تن زئولیت در هکتار بود. همچنین مصرف سالیسیلیک اسید نیز بر قطر غوزه ی اصلی تأثیر مثبتی را نشان داد. و با مصرف سالیسیلیک اسید قطر غوزه ی اصلی افزایش پیدا کرد (جدول4-6). بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دو گانهی آبیاری و زئولیت مشاهده شد که بیشترین قطر غوزهی اصلی با میانگین 37/2 سانتی متر مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین قطر غوزهی اصلی با میانگین 12/2 سانتی متر مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-7). در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین قطر غوزهی اصلی با میانگین 44/2 سانتی متر مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و عدم محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 06/2 سانتی متر مربوط به تیمار

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس، عوامل محیطی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد اقتصادی، تجزیه واریانس، عوامل محیطی، آب آبیاری