منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

به تیمار زردآلو تلخ دارای همزیستی با میکوریزا بود (6/445 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از فسفر برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین فسفر برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان با میکوریزا بود (5/189 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان این شاخص در تیمارهای بادام تلخ و زردآلو هلندر بدون میکوریزا و همچنین بادام تلخ و بادام شیرین همزیست با میکوریزا (به ترتیب 2/222، 2/271، 9/284 و 9/284 میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان فسفر برگ در سایر تیمارها بود.

3-6-1-4 نسبت فسفر ریشه به برگ
نتایج بررسی مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر نسبت فسفر ریشه به برگ در دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 22-4) نشان داد بیشترین نسبت فسفر ریشه به برگ در دانهالهای دارای همزیستی میکوریزایی بود (93/0 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت فسفر ریشه به برگ در دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا بود (78/0 برابر).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت فسفر ریشه به برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 12-4) نشان داد بیشترین نسبت فسفر ریشه به برگ مربوط به تیمار زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (64/1 برابر) که تفاوت معنیداری با این نسبت در بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی نداشت (13/1 برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت فسفر ریشه به برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت فسفر ریشه به برگ مربوط به دانهال زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (53/0 برابر) که به طور معنیداری کمتر از این نسبت در تیمارهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و بادام شیرین و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (به ترتیب 13/1، 05/1 و 64/1 برابر) ولی با این نسبت در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

نمودار 21-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر یون فسفر برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

22-4 نموداراثر میکوریزا بر نسبت فسفر ریشه به برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول12-4 برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر یون فسفر (میلی گرم در گرم وزن خشک) در دانهال های بادام و زردآلو
فسفر ریشه به برگ
فسفر برگ
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
13/1 ab
2/222 c
بادام تلخ
شاهد
(بدون میکوریزا)
65/0 bc
4/339 b
بادام شیرین

69/0 bc
8/344 b
زردآلو تلخ

63/0 bc
9/333 b
زردآلو بهبهان

82/0 bc
2/271 bc
زردآلو هلندر

87/0 bc
9/284 bc
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
05/1 b
9/284 bc
بادام شیرین

53/0 c
6/445 a
زردآلو تلخ

64/1 a
5/189 c
زردآلو بهبهان

56/0 c
5/347 b
زردآلو هلندر

*در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
7-1-4 یون کلسیم
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان یون کلسیم دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 13-4) نشان داد اثر میکوریزا بر میزان یون کلسیم ریشه معنیدار نبود ولی بر میزان کلسیم برگ در سطح احتمال یک درصد و بر میزان نسبت کلسیم ریشه به برگ در دانهال های بادام و زردآلو در سطح احتمال پنج درصد معنیداری بود. اثر ژنوتیپ بر یون کلسیم ریشه و یا برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر نسبت کلسیم ریشه به برگ در معنیدار نبود. همچنین اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون کلسیم ریشه و برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد ولی بر نسبت کلسیم ریشه به برگ معنیدار نبود.

جدول 13-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان یون کلسیم در دانهال های بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

کلسیم ریشه
کلسیم برگ
کلسیم ریشه به برگ
میکوریزا
1
n.s 05/0
** 69/12
* 016/0
ژنوتیپ
4
** 18/0
** 51/12
n.s 005/0
میکوریزا × ژنوتیپ
4
* 08/0
* 34/1
n.s 004/0
خطای آزمایش
30
04/0
82/0
002/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
43/38
39/19
27/41
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-7-1-4 یون کلسیم ریشه
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر کلسیم ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 23-4) نشان داد بیشترین مقدار یون کلسیم ریشه مربوط به دانهال بادام تلخ بود (7/0 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان کلسیم ریشه در دانهالهای بادام شیرین و زرد آلو تلخ (به ترتیب 6/0 و 5/0 میلیگرم درگرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر ژنوتیپها بود. کمترین کلسیم ریشه نیز در زردآلو بهبهان وجود داشت (33/0 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از میزان کلسیم ریشه بادام تلخ و بادام شیرین بود ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت .
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر کلسیم ریشه (جدول 14-4) نشان داد بیشترین کلسیم ریشه مربوط به تیمار بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (90/0 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با مقدار کلسیم ریشه در بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی (65/0 میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از کلسیم ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین کلسیم ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (30/0 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از کلسیم ریشه در بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی بود ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
2-7-1-4 یون کلسیم برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر یون کلسیم برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 24-4- الف) نشان داد بیشترین یون کلسیم برگ در دانهالهای دارای همزیستی میکوریزایی (92/5 میلیگرم در گرم وزن خشک) بود که به طور معنیداری بیشتر از یون کلسیم برگ در دانهالهای بدون میکوریزا بود (12/4 میلیگرم در گرم وزن خشک).
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر کلسیم برگ در دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 24-4- ب) نشان داد بیشترین مقدار یون کلسیم ریشه مربوط به دانهال بادام تلخ بود (27/6 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از یون کلسیم برگ در سایر ژنوتیپهای بادام شیرین، زردآلو تلخ، زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر (به ترتیب 3/4، 32/4، 05/3 و 38/5 میلیگرم در گرم وزن خشک) بود. کمترین کلسیم برگ نیز در زردآلو بهبهان وجود داشت (05/3 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از کلسیم برگ در سایر ژنوتیپها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر یون کلسیم برگ (جدول 14-4) نشان داد بیشترین کلسیم برگ مربوط به تیمار بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (53/7 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از کلسیم برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین کلسیم برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (80/2 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان یون کلسیم برگ در تیمارهای بادام شیرین و زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 50/3، 95/3 و 30/3 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در سایر تیمارها بود.
3-7-1-4 نسبت یون کلسیم ریشه به برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر نسبت یون کلسیم ریشه به برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 25-4) نشان داد بیشترین نسبت یون کلسیم ریشه به برگ در دانهالهای بدون همزیستی میکوریزایی (13/0 برابر) بود که به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در دانهالهای دارای همزیستی میکوریزایی بود (09/0 برابر).

نمودار 23-4 اثر ژنوتیپ بر میزان کلسیم ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 24-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر یون کلسیم در برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 25-4 اثر میکوریزا بر نسبت کلسیم ریشه به برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 14-4 برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر یون کلسیم در دانهال های بادام و زردآلو(میلیگرم در گرم وزن خشک)
کلسیم برگ
کلسیم ریشه
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
20/5 bc
90/0 a
بادام تلخ
شاهد (بدون میکوریزا)
50/3 de
55/0 bc
بادام شیرین

95/3 cde
55/0 bc
زردآلو تلخ

80/2 e
35/0 bc
زردآلو بهبهان

15/5 bc
35/0 bc
زردآلو هلندر

53/7 a
50/0 bc
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
10/5 bc
65/0 ab
بادام شیرین

70/4 bcd
45/0 bc
زردآلو تلخ

30/3 de
30/0 c
زردآلو بهبهان

60/5 b
45/0 bc
زردآلو هلندر

* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

8-1-4 یون کلر
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر یون کلر در دانهال های بادام و زردآلو (جدول 15-4) نشان داد اثر میکوریزا بر میزان یون کلر ریشه، کلر برگ و نسبت کلر ریشه به برگ در دانهال های بادام و زردآلو معنیداری نبود. اثر ژنوتیپ بر یون کلر ریشه و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر یون کلر برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون کلر ریشه، کلر برگ و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.

جدول 15-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر یون کلر در دانهالهای بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

کلر ریشه
کلر برگ
کلر ریشه به برگ
میکوریزا
1
ns 90/1876
n.s 90/396
ns 20/0
ژنوتیپ
4
* 96/4792
** 35/302762
* 69/0
میکوریزا × ژنوتیپ
4
** 21/17758
** 35/207560
** 09/2
خطای آزمایش
30
455/1489
50/118833
18/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
96/33
75/32
88/48
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%
1-8-1-4 یون کلر ریشه
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر کلر ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 26-4- الف) نشان داد بیشترین مقدار یون کلر ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (9/122 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از میزان کلر ریشه در دانهال بادام تلخ بود (75/78 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی تفاوت معنیداری با میزان کلر ریشه در دانهالهای سایر ژنوتیپها نداشت. کمترین کلر ریشه نیز در بادام تلخ وجود داشت که تفاوت معنیداری با کلر ریشه در زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر نداشت (به ترتیب 5/102 و 120 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از مقدار یون کلر ریشه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر کلر ریشه (جدول 16-4) نشان داد بیشترین کلر ریشه مربوط به تیمار زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (3/213 میلیگرم در گرم وزن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس