منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

به دانهال زردآلو تلخ (01/26 میلیگرم در گرم وزن خشک) بود که به طور معنیداری بیشتر از کربوهیدرات‌ ریشه در سایر ژنوتیپها بود. کمترین کربوهیدرات‌های محلول ریشه نیز در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت (06/7 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از کربوهیدرات‌های محلول ریشه در زردآلو تلخ بود ولی با کربوهیدرات‌های محلول ریشه در سایر ژنوتیپها تفاوت معنیداری نداشت.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر کربوهیدرات‌های محلول ریشه (جدول 10-4) نشان داد بیشترین کربوهیدرات‌های محلول ریشه مربوط به تیمار زردآلو تلخ بدون میکوریزا بود (08/36 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از کربوهیدرات‌های محلول ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین کربوهیدرات‌های محلول ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا بود (42/4 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از مقدار کربوهیدرات‌ ریشه در تیمار زردآلو تلخ و زردآلو هلندر بدون همزیستی با میکوریزا بود (به ترتیب 08/36 و 49/18 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی با میزان کربوهیدرات‌های محلول ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
2-5-1-4 محتوی کل کربوهیدراتهای محلول ‌ برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر کربوهیدرات‌ برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 10-4) نشان داد بیشترین کربوهیدرات‌های محلول برگ مربوط به تیمار زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا بود (17/47 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از کربوهیدرات‌های محلول برگ در زردآلو هلندر بدون میکوریزا بود (23/26 میلیگرم در گرم وزن خشک). همچنین کمترین کربوهیدرات‌های محلول برگ مربوط به دانهال زردآلو هلندر بدون همزیستی با میکوریزا بود که به طور معنیداری کمتر از کربوهیدرات‌های محلول برگ در زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا بود ولی با میزان کربوهیدرات برگ در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
3-5-1-4 نیترات ریشه
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر میزان نیترات ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 18-4) نشان داد بیشترین میزان نیترات ریشه مربوط به دانهال زردآلو تلخ (9/867 میکروگرم در گرم وزن خشک) بود که به طور معنیداری بیشتر از نیترات ریشه در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نیترات ریشه نیز در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت (9/167 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با مقدار نیترات ریشه در بادام تلخ (244 میکروگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از نیترات ریشه در سایر ژنوتیپها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نیترات ریشه (جدول 10-4) نشان داد بیشترین نیترات ریشه مربوط به تیمار زردآلو تلخ بدون میکوریزا بود (942 میکروگرم در گرم وزن خشک) که تفاوت معنیداری با نیترات ریشه در زردآلو تلخ همزیست با میکوریزا نداشت (9/729 میکروگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از نیترات ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نیترات ریشه مربوط به دانهال زردالو بهبهان بدون میکوریزا بود (24/45 میکروگرم در گرم وزن خشک) که با این شاخص در بادام تلخ بدون میکوریزا (52/84 میکروگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از مزان نیترات ریشه در سایر تیمارها بود.
4-5-1-4 نیترات برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر میزان نیترات برگ در دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 19-4- الف) نشان داد بیشترین نیترات برگ مربوط به دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا بود (1/776 میکروگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار نیترات برگ در دانهالهای دارای همزیستی با میکوریزا بود (7/440 میکروگرم در گرم وزن خشک).
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر میزان نیترات برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 19-4- ب) نشان داد بیشترین میزان نیترات برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بود (1206 میکروگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از نیترات برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نیترات برگ نیز در بادام تلخ وجود داشت (4/182 میکروگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از نیترات برگ در سایر ژنوتیپها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نیترات برگ (جدول 10-4) نشان داد بیشترین نیترات برگ مربوط به تیمار زردآلو بهبهان بدون میکوریزا بود (1543 میکروگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از نیترات برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نیترات برگ مربوط به دانهال بادام تلخ بدون میکوریزا بود (2/176 میکروگرم در گرم وزن خشک) که با نیترات برگ در دانهال بادام تلخ و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 7/188 و 200 میکروگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از مقدار نیترات ریشه در سایر تیمارها بود.

5-5-1-4 نسبت نیترات ریشه به برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر نسبت نیترات ریشه به برگ در دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 20-4- الف) نشان داد بیشترین نسبت نیترات ریشه به برگ در دانهالهای دارای همزیستی با میکوریزا بود (64/1 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت نیترات ریشه به برگ در دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا (58/0 برابر) بود.

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت نیترات ریشه به برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 20-4- ب) نشان داد بیشترین نسبت نیترات ریشه به برگ مربوط به دانهال زردآلو تلخ بود (95/2 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت نیترات ریشه به برگ نیز در زردآلو بهبهان وجود داشت (18/0 برابر) که تفاوت معنیداری با نسبت نیترات ریشه به برگ در زردآلو هلندر و بادام شیرین نداشت (به ترتیب 56/0 و 44/0 برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر ژنوتیپها بود.

بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت نیترات ریشه به برگ (جدول 10-4) نشان داد بیشترین نسبت نیترات ریشه به برگ مربوط به تیمار زردآلو تلخ دارای همزیستی با میکوریزا بود (40/4 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت نیترات ریشه به برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت نیترات ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام زردآلو بهبهان بدون همزیستی با میکوریزا بود (303/0 برابر) که به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در زردآلو تلخ بدون همزیستی با میکوریزا و بادام تلخ و زردآلو تلخ دارای همزیستی با میکوریزا بود (51/1، 27/2 و 40/4 برابر) ولی با این نسبت در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

نمودار 17-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر کربوهیدراتهای محلول ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 18-4 اثر ژنوتیپ بر میزان نیترات ریشه در دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 19-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نیترات برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 20-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نسبت نیترات ریشه به برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 10-4 برهمکنش اثر قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان کل کربوهیدراتهای محلول (میلیگرم در گرم وزن خشک) و نیترات (میکروگرم در گرم وزن خشک) دانهال های بادام و زردآلو
میانگین مربعات
ژنوتیپ
میکوریزا
نیترات ریشه به برگ
نیترات برگ
نیترات ریشه
کربوهیدرات برگ
کربوهیدرات ریشه

55/0 cd
2/176 e
52/84 d
63/33 ab
50/17 bc
بادام تلخ
شاهد
(بدون میکوریزا)
37/0 d
2/660 bc
0/231 bcd
23/33 ab
62/6 bc
بادام شیرین

51/1 bc
6/642 bc
0/942 a
23/40 ab
08/36 a
زردآلو تلخ

033/0 d
0/1543 a
24/45 d
43/33 ab
69/9 bc
زردآلو بهبهان

42/0 d
5/858 b
5/359 bc
23/26 b
49/18 b
زردآلو هلندر

27/2 b
7/188 e
6/403 b
49/27 ab
5ه4/6 bc
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
51/0 cd
5/374 de
4/177 cd
69/36 ab
75/10 bc
بادام شیرین

40/4 a
0/200 e
9/729 a
30/33 ab
94/15 bc
زردآلو تلخ

33/0 d
0/869 b
5/290 bc
17/44 a
42/4 c
زردآلو بهبهان

69/0 cd
4/571 cd
0/331 bc
50/34 ab
95/9 bc
زردآلو هلندر

* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

6-1-4 یون فسفر
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر یون فسفر در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 11-4) نشان داد اثر میکوریزا بر میزان یون فسفر ریشه، فسفر برگ و نسبت فسفر ریشه به برگ در دانهال های بادام و زردآلو معنیداری نبود. اثر ژنوتیپ بر یون فسفر ریشه معنیدار نبود ولی بر یون فسفر برگ در سطح احتمال یک درصد و بر نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. همچنین اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون فسفر ریشه نیز معنیدار نبود ولی بر یون فسفر برگ و نسبت فسفر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.
جدول 11-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان یون فسفر در دانهال های بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

فسفر ریشه
فسفر برگ
فسفر ریشه به برگ
میکوریزا
1
n.s 04/4289
**31/668
ns 21/0
ژنوتیپ
4
n.s 04/2342
** 59/25450
* 37/0
میکوریزا × ژنوتیپ
4
n.s 10/4133
** 10/21705
** 61/0
خطای آزمایش
30
15/3679
32/12
099/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
9/25
75/19
75/36
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-6-1-4 محتوی یون فسفر ریشه
بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر یون فسفر ریشه در دانهال های بادام و زردآلو (جدول 11-4) نشان داد که اثر میکوریزا، ژنوتیپ و برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان یون فسفر ریشه معنیدار نبود.

2-6-1-4 محتوی یون فسفر برگ
نتایج بررسی مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر فسفر برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 21-4- الف) نشان داد بیشترین ن فسفر ریشه به برگ در دانهالهای دارای همزیستی با میکوریزا بود (47/310 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت فسفر برگ در دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا بود (29/302 برابر).
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر فسفر برگ دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 21-4- ب) نشان داد بیشترین فسفر برگ در دانهال زردآلو تلخ وجود داشت (2/395 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر ژنوتیپها بود. کمترین فسفر برگ نیز در بادام تلخ وجود داشت (5/253 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از فسفر برگ در زردآلو تلخ بود ولی تفاوت معنیداری با یون فسفر برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان، زردآلو هلندر و بادام شیرین نداشت (به ترتیب 7/261، 4/309 و 1/312 میلیگرم در گرم وزن خشک).
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر فسفر برگ (جدول 12-4) نشان داد بیشترین فسفر برگ مربوط

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس