منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

22/7
ژنوتیپ
4
ns 39/0
** 13/0
** 77/9
** 97/3
ns 07/1
میکوریزا × ژنوتیپ
4
* 06/0
** 03/0
* 89/0
** 97/3
ns 07/1
خطای آزمایش
30
02/0
01/0
36/0
89/0
09/1
ضریب تغییرات (درصد)
_
49/47
24/50
37/40
94/63
31/73
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%
1-3-1-4 شاخص وزن خشک ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 8-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (36/0 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک ریشه در سایر ژنوتیپها بود (به ترتیب 21/0، 09/0، 08/0و 05/0 درصد). کمترین شاخص وزن خشک ریشه نیز در زردآلو هلندر (05/0 درصد) وجود داشت که با این شاخص در زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک ریشه (جدول 6-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک ریشه مربوط به تیمار بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود (42/0 درصد) که تفاوت معنیداری با مقدار این شاخص در تیمار بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزا نداشت (32/0 درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین شاخص وزن خشک ریشه مربوط به دانهال زردآلو هلندر دارای همزیستی با میکوریزا بود (06/0درصد) که به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن خشک ریشه در بادام تلخ و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزا و بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود (به ترتیب 32/0، 29/0 و 42/0 درصد) ولی تفاوت معنیداری با میزان این شاخص در سایر تیمارها نداشت.

2-3-1-4 شاخص وزن خشک برگ
نتایج مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر شاخص وزن خشک برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 9-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک برگ مربوط به دانهالهای دارای همزیستی با میکوریزا بود (89/1 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در دانهالهای بدون همزیستی میکوریزا بود (یک درصد).
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک برگ (جدول 6-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک برگ مربوط به تیمار بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود (1/3 درصد) که تفاوت معنیداری با مقدار این شاخص در تیمارهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا نداشت (به ترتیب 79/1 و 15/2 درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین شاخص وزن خشک برگ مربوط به دانهال بادام شیرین بود (96/0 درصد) که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در تیمار بادام تلخ دارای همزیستی با میکوریزا بود ولی با شاخص وزن خشک برگ در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

3-3-1-4 شاخص وزن خشک دانهال
نتایج مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر شاخص وزن خشک کل دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 10-4-الف) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک کل مربوط به دانهالهای بدون همزیستی میکوریزا بود (7/1 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در دانهالهای دارای همزیستی با میکوریزا بود (26/1 درصد).
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک کل دانهال های بادام و زردآلو (نمودار 1-4- ب) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک کل مربوط به دانهال بادام شیرین بود (94/2 درصد) که تفاوت معنیداری با مقدار این شاخص در دانهال بادام تلخ نداشت (37/2 درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک کل در دانهالهای سایر تیمارها بود. کمترین شاخص وزن خشک کل دانهال نیز در زردآلو هلندر وجود داشت (53/0 درصد) که با این شاخص در زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان (به ترتیب 62/0/0و 93/0 درصد) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از شاخص وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک دانهالها (جدول 6-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن خشک دانهال مربوط به تیمار بادام تلخ بدون همزیستی با میکوریزا بود (18/3 درصد) که تفاوت معنیداری با مقدار این شاخص در تیمارهای بادام شیرین بدون همزیستی با میکوریزا (91/2 درصد) و بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا نداشت (97/2 درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین شاخص وزن خشک دانهال مربوط به دانهال زردآلو هلندر بود (50/0 درصد) که به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در تیمارهای بادام تلخ و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزا و بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود ولی با شاخص وزن خشک گیاه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

4-3-1-4 شاخص وزن ریشه
بررسی مقایسه میانگین اثر قارچ میکوریزا بر شاخص وزن دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 11-4- الف). نشان داد بیشترین مقدار این شاخص در دانهال های بادام و زردآلو دارای همزیستی با میکوریزا (95/1) وجود داشت که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن ریشه در دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا بود (یک درصد).
در بررسی مقایسه میانگین شاخص وزن ریشه در بین ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار 11-4- ب) نشان داد بیشترین مقدار این شاخص در دانهال بادام تلخ وجود داشت (64/2 درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن ریشه در سایر دانهالها بود. کمترین شاخص وزن ریشه نیز مربوط به دانهال زردآلو تلخ بود (88/0 درصد) که با به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در بادام تلخ بود ولی با شاخص وزن ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
نتایج برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخص وزن ریشه در دانهالهای بادام وزردآلو (جدول 6-4) نشان داد بیشترین شاخص وزن ریشه مربوط به تیمار بادام تلخ بدون همزیستی با میکوریزا (27/4 درصد) بود که ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین شاخص وزن ریشه مربوط به دانهال زردآلو تلخ بود (77/0 درصد) که به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در تیمار بادام تلخ دارای همزیستی با میکوریزا بود ولی با شاخص وزن ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

5-3-1-4 شاخص وزن شاخساره
بررسی مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر شاخص وزن شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 12-4) نشان داد دانهالهای دارای همزیستی با میکوریزا به طور معنیداری شاخص وزن شاخساره بیشتری (85/1 درصد) نسبت به دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا داشتند (یک درصد).

نمودار 8-4 اثر ژنوتیپ بر شاخص وزن خشک ریشه و نمودار 9-4 اثر میکوریزا بر شاخص وزن خشک برگ
دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 10-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر شاخص وزن خشک دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 11-4 اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر شاخص وزن ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 12-4 اثر میکوریزا بر شاخص وزن شاخساره دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول 6-4 برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای رویشی دانهالهای بادام و زردآلو(درصد)
میانگین مربعات
ژنوتیپ
میکوریزا
شاخص وزن ریشه
وزن خشک دانهال
وزن خشک ریشه
وزن خشک برگ

00/1 b
18/3 a
32/0 ab
00/1 b
بادام تلخ

00/1 b
91/2 a
29/0 b
00/1 b
بادام شیرین
شاهد (بدون میکوریزا)
00/1 b
78/0 bc
09/0 c
00/1 b
زردآلو تلخ

00/1 b
08/1 bc
08/0 c
00/1 b
زردآلو بهبهان

00/1 b
57/0 c
05/0 c
00/1 b
زردآلو هلندر

27/4 a
57/1 b
09/0 c
1/3 a
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
02/1 b
97/2 a
42/0 a
96/0 b
بادام شیرین

77/0 b
45/0 c
08/0 c
79/1 ab
زردآلو تلخ

23/2 b
77/0 bc
07/0 c
15/2 ab
زردآلو بهبهان

48/1 b
50/0 c
06/0 c
47/1 b
زردآلو هلندر

* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

4-1-4 محتوی کلروفیل و کارتنوئید برگ
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام و زردآلو بر محتوای کلروفیل و کارتنوئیدهای برگ (جدول 7-4) نشان داد اثر میکوریزا بر شاخص سبزینگی برگ و کارتنوئیدها در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. اثر میکوریزا بر میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل معنیدار نبود. همچنین اثر ژنوتیپ بر شاخص سبزینگی برگ، محتوای کلروفیل a و b و کلروفیل کل در سطح احتمال یک درصد و بر میزان کارتنوئید برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. برهمکنش اثر میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان کارتنوئیدهای برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود ولی بر میزان سبزینگی، کلروفیل a، b و کلروفیل کل معنیدار نبود.
جدول 7-4 تجزیه واریانس برهمکنش اثر میکوریزا و ژنوتیپ بر محتوای کلروفیل و کل کارتنوئیدهای برگ دانهال های بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

سبزینگی
کلروفیل a
کلروفیل b
کلروفیل کل
کارتنوئید
میکوریزا
1
* 46/15
n.s 04/37
ns 019/0
ns 73/38
* 39/3
ژنوتیپ
4
** 18/234
** 42/195
** 43/0
** 79/213
* 10/3
میکوریزا × ژنوتیپ
4
n.s 12/5
ns 51/17
ns 05/0
ns 43/19
* 81/2
خطای آزمایش
30
55/3
43/17
04/0
10/19
17/1
ضریب تغییرات (درصد)
_
69/16
87/23
66/31
08/24
34/22
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%
1-4-1-4 سبزینگی
نتایج مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر شاخص سبزینگی برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 13-4-الف) نشان داد بیشترین سبزینگی برگ مربوط به دانهالهای بدون همزیستی با میکوریزا بود (91/11 واحد SPAD) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در دانهالهای دارای همزیستی میکوریزا بود (64/10 واحدSPAD ).
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر سبزینگی برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 13-4- ب) نشان داد بیشترین سبزینگی برگ مربوط به دانهال بادام شیرین بود (3/20 واحدSPAD ) که به طور معنیداری بیشتر از سبزینگی برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین سبزینگی برگ دانهال نیز در زردآلو بهبهان وجود داشت (3/7 واحد SPAD) که با میزان سبزینگی برگ در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو هلندر ( به ترتیب 84/8 و 7/7 واحدSPAD ) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر سبزینگی برگ (جدول 6-4) نشان داد بیشترین سبزینگی برگ دانهال مربوط به تیمار بادام شیرین بدون همزیستی با میکوریزا بود (35/21 SPAD) که تفاوت معنیداری با مقدار سبزینگی در بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا نداشت (25/19 SPAD) ولی به طور معنیداری بیشتر از سبزینگی برگ دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین سبزینگی برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا (75/6 SPAD) بود که به طور معنیداری کمتر از میزان این شاخص در تیمارهای بادام تلخ و بادام شیرین بدون همزیستی با میکوریزا و بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود (به ترتیب 98/13، 35/21 و 25/ 19SPAD) ولی با این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

2-4-1-4 کلروفیل a
نتایج مقایسه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس