منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

برداشت غوزه های فرعی با میانگین 87/24 درصد متعلق به تیمار عدم تنش آبی، عدم مصرف زئولیت و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول4-20). مصرف 9 تن زئولیت در هکتار توانست شاخص برداشت دانه را از 58/23 به 84/24 درصد (که معادل 07/5 درصد نسبت به تیمار عدم مصرف زئولیت است) افزایش دهد و نقش مثبت زئولیت در کاهش صدمات ناشی از تنش کمبود آب به اثبات برسد (ميرزاخاني و سيبي، 1389).
تنش کمبود آب روی شاخص برداشت تأثیر گذاشته و با افزایش شدت تنش آبی شاخص برداشت غوزه های فرعی نیز افزایش نشان داده و اين نشان دهندهي كاهش رشد رويشي (بيوماس) غوزه ها و ثبوت عملكرد غوزه ها می باشد و چون تعداد غوزه های فرعی در عملکرد گیاه مؤثر می باشد، هرچه تعداد بیشتری غوزهی فرعی با دانه های پر وجود داشته باشد به این معنی است که مواد فتوسنتزی به غوزه های فرعی بهتر صورت گرفته است. با افزایش مصرف زئولیت شاخص برداشت غوزه های فرعی نسبت به عدم مصرف زئولیت کاهش نشان می دهد. بدين صورت که با مصرف بیشتر زئولیت مقدار رطوبت بیشتری در اختیار گیاه بوده و گیاه نسبت به زمانی که زئولیت در اختیار ندارد رشد رويشي بيشتري نموده و درنتیجه شاخص برداشت آن كاهش يافته است.

(جدول4-17) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
شاخص برداشت غوزهی فرعی
شاخص برداشت غوزهی اصلی
شاخص برداشت
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی
درجه آزادی
منابع تغییرات
589/19 *
ns919/17
09/86 **
ns319/0
3
تکرار
531/58 **
ns719/101
76/5 n.s
**964/8
2
آبیاری
284/4
088/27
75/4
194/0
6
خطای عامل اصلی
753/61 *
ns876/35
33/5 n.s
**325/2
2
زئولیت
479/54 n.s
ns719/5
17/3 n.s
ns408/0
1
سالیسیلیک اسید
305/92 **
ns 79/64
23/110 **
**781/4
4
آبیاری×زئولیت
561/20 n.s
ns867/3
89/7 n.s
ns159/0
2
آبیاری×سالیسیلیک اسید
427/57 *
ns 859/1
92/13 n.s
**244/2
2
زئولیت×سالیسیلیک اسید
694/98 **
ns 922/16
96/58 **
**412/1
4
آبیاری×زئولیت×سالیسیلیک اسید
727/16
127/32
21/10
256/0
45
خطای عامل فرعی
29/13
10/19
24/9
10

ضریب تغییرات(درصد)
ns، *،** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

(جدول4-18) مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات
شاخص برداشت غوزهی فرعی (درصد)
شاخص برداشت غوزهی اصلی (درصد)
شاخص برداشت بوته (درصد)
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی (گرم)
تیمار
تنش آبی
81/29 b
83/28 ab
22/34 a
42/4 c
(100% نیاز آبی گیاه) I0
92/29 b
01/32 a
41/34 a
64/5 a
(85% نیاز آبی گیاه)I1
57/32 a
16/28 b
15/35 a
08/5 b
(70% نیاز آبی گیاه)I2
زئولیت
77/31 a
18/29 a
13/35 a
96/4 b
(عدم مصرف)Z0
61/31 a
76/28 a
39/34 a
39/5 a
(4 تن در هکتار)Z1
91/28 b
06/31 a
26/34 a
79/4 b
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
89/29 a
38/29 a
38/34 a
12/5 a
(عدم مصرف)SA0
63/31 a
95/29 a
80/34 a
97/4 a
(محلول پاشی)SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-19) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل دوگانهی صفات
شاخص برداشت غوزهی فرعی (درصد)
شاخص برداشت غوزهی اصلی (درصد)
شاخص برداشت بوته (درصد)
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی (گرم)
تیمار
آبیاری×زئولیت (I×Z)
70/27 c
19/26 b
51/30 d
51/4 cd
I0Z0
59/34 a
00/30 ab
07/38 a
98/3 d
I0Z1
14/27 c
29/30 ab
09/34 bc
78/4 bc
I0Z2
25/33 ab
48/34 a
01/38 a
90/5 a
I1Z0
22/27 c
55/30 ab
27/31 cd
90/5 a
I1Z1
27/29 bc
01/31 ab
97/33 b-d
14/5 b
I1Z2
35/34 a
89/26 b
88/36 ab
49/4 cd
I2Z0
02/33 ab
73/25 b
85/33 b-d
31/6 a
I2Z1
33/30 a-c
87/31 ab
72/34 a-c
45/4 cd
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
93/27 b
81/28 a
93/33 a
59/4 c
I0SA0
69/31 a
84/28 a
51/34 a
26/4 c
I0SA1
86/29 ab
27/31 a
81/34 a
66/5 a
I1SA0
97/29 ab
76/32 a
02/34 a
63/5 a
I1SA1
89/31 a
07/28 a
41/34 a
12/5 b
I2SA0
24/33 a
25/28 a
89/35 a
04/5 b
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
54/32 ab
05/29 a
07/34 a
17/5 b
Z0SA0
00/31 a-c
32/29 a
19/36 a
76/4 bc
Z0SA1
31/29 bc
65/28 a
80/34 a
69/5 a
Z1SA0
91/33 a
87/28 a
99/33 a
10/5 b
Z1SA1
83/27 c
45/30 a
28/34 a
52/4 c
Z2SA0
99/29 bc
66/31 a
23/34 a
06/5 b
Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-20) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل سه گانهی صفات
شاخص برداشت غوزهی فرعی (درصد)
شاخص برداشت غوزهی اصلی (درصد)
شاخص برداشت بوته (درصد)
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی (گرم)
تیمار

تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
87/24 g
63/25 a
57/27 e
13/5 cd
I0Z0SA0
53/30 c-g
75/26 a
46/33 b-d
84/3 fg
I0Z0SA1
65/33 a-e
13/29 a
78/41 a
42/4 d-f
I0Z1SA0
52/35 a-c
87/30 a
35/34 b-d
54/3 g
I0Z1SA1
27/25 g
68/31 a
46/32 c-e
22/4 e-g
I0Z2SA0
01/29 c-g
91/28 a
72/35 b-d
34/5 c
I0Z2SA1
86/33 a-d
55/33 a
88/37 ab
56/5 bc
I1Z0SA0
65/32 b-f
41/35 a
13/38 ab
24/6 ab
I1Z0SA1
63/27 d-g
12/31 a
70/31 c-e
21/6 ab
I1Z1SA0
81/26 e-g
99/29 a
84/30 de
59/5 bc
I1Z1SA1
09/28 d-g
14/29 a
86/34 b-d
22/5 cd
I1Z2SA0
46/30 c-g
88/32 a
08/33 b-d
06/5 cd
I1Z2SA1
89/38 ab
96/27 a
77/36 a-c
81/4 c-e
I2Z0SA0
81/29 c-g
81/25 a
00/37 a-c
16/4 e-g
I2Z0SA1
64/26 fg
71/25 a
93/30 de
45/6 a
I2Z1SA0
40/39 a
75/25 a
77/36 a-c
17/6 ab
I2Z1SA1
14/30 c-g
54/30 a
53/35 b-d
10/4 e-g
I2Z2SA0
51/30 c-g
20/33a
91/33 b-d
79/4 c-e
I2Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس، فیزیولوژی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان های مردم نهاد، بزه دیدگی، فضای سایبر، فضای مجازی