منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین اثرات آلودگی به قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون سدیم ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 52-4) نشان داد بیشترین میزان سدیم ریشه در تیمار بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (17/26 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با سدیم ریشه در دانهال بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 67/24 و 37/24 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان سدیم ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین میزان سدیم ریشه مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (50/14 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با مقدار سدیم ریشه در تیمارهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 75 میلیمولار، بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار (به ترتیب 13/16، 57/16 و 03/17 میلیگرم در گرم وزن خشک)، بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم، زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 0 و 75 میلیمولار (به ترتیب 93/16، 13/15 و 43/7 میلیگرم در گرم وزن خشک) و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 50/15 و 53/15 برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان سدیم ریشه در سایر تیمارها بود.

2-11-2-4 یون سدیم برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون سدیم برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 52-4) نشان داد بیشترین میزان سدیم برگ در تیمار بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (20/39 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان سدیم برگ در دانهال های بادام تلخ و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 27/36، 77/34 و 03/39 میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان سدیم برگ در سایر تیمارها بود. کمترین میزان سدیم برگ در دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (10/12 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان سدیم ریشه در تیمارهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلیمولار)، زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (75 و 150 میلیمولار) و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 0، 75 و 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 15/16، 83/16، 80/15، 43/13، 63/16، 73/14، 40/16 و 17 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از میزان سدیم برگ در سایر تیمارها بود.

3-11-2-4 نسبت یون سدیم ریشه به برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر آلودگی به قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت سدیم ریشه به برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 52-4) نشان داد بیشترین نسبت سدیم ریشه به برگ در تیمار زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (44/1 برابر) که با این نسبت در دانهال زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 36/1 و 08/1 برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت سدیم ریشه به برگ در دانهال بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و غلظت 75 میلیمولار کلرید سدیم بود (48/0 برابر) که با میزان این نسبت در تیمارهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 0 و 75 میلیمولار (به ترتیب 61/0، 51/0، 61/0 و 51/0 برابر)، بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی با کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 48/0 و 59/0 برابر) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار (12/1 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.

جدول 48-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر یون سدیم
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

سدیم ریشه (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
13/16 ghij
57/16 fghij
23/18 efgh
50/14 j
33/19 def
03/17 fghij
بادام شیرین
67/24 ab
37/24 ab
17/26 a
93/16 fghij
90/18 defg
13/18 efgh
زردآلو تلخ
13/15 ij
03/17 fghij
07/18 efghi
20/24cd
80/18defg
17/23 bc
زردآلو بهبهان
55/17 efghi
13/20 de
70/17 efghi
50/15 hij
53/15 hij
93/17 efghi
سدیم برگ (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
10/24 def
17/27 cd
27/36 a
87/23 def
03/39 a
77/23 def
بادام شیرین
47/25 de
33/31 bc
77/34 ab
63/18 ghi
20/39 a
73/30 bc
زردآلو تلخ
83/20 efgh
10/21 efg
83/19 fgh
73/14 ij
40/16 ghij
00/17 ghij
زردآلو بهبهان
15/16 ghij
83/16 ghij
80/15 hij
10/12 j
43/13 j
63/16 ghij

نسبت سدیم ریشه به برگ
بادام تلخ
67/0 ghij
61/0 hijk
51/0jk
61/0 hijk
51/0 jk
74/0 fghi
بادام شیرین
99/0 de
78/0 fgh
76/0 fghi
91/0 ef
48/0 k
59/0 ijk
زردآلو تلخ
73/0 fg
81/0 ef
91/0 cd
44/1 a
15/1 bcd
36/1 a
زردآلو بهبهان
09/1 bc
19/1 bcd
12/1 hijk
28/1 ab
16/1 bcd
08/1 cd
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

12-2-4 نسبتهای یونی یون سدیم به یون کلسیم و یون پتاسیم به یون سدیم
نتایج جدول تجزیه واریانس اثرات تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت یونهای سدیم به کلسیم و نسبت یون پتاسیم به یون سدیم در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 53-4) نشان داد اثر میکوریزا بر نسبت یون سدیم به کلسیم ریشه و نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه و برگ در سطح احتمال یک درصد و بر نسبت سدیم به کلسیم برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. اثر ساده ژنوتیپ، اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ و اثر برهمکنش تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبتهای یونی سدیم به کلسیم در ریشه و برگ و نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه و برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر نسبت یونی سدیم به کلسیم در ریشه و نسبت پتاسیم به سدیم در برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر نسبت سدیم به کلسیم در برگ معنیدار نبود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبتهای یونی سدیم به کلسیم در ریشه و برگ و نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر نسبت پتاسیم به سدیم در برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود.

جدول 49-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید کلسیم بر نسبتهای یونی
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

نسبت سدیم به کلسیم ریشه
نسبت سدیم به کلسیم برگ
نسبت پتاسیم به سدیم ریشه
نسبت پتاسیم به سدیم برگ
میکوریزا
1
** 89/1
* 93/10
** 54/0
** 48/2
ژنوتیپ
3
** 91/31
** 79/57
** 97/0
** 55/7
میکوریزا × ژنوتیپ
3
** 05/0
** 51/2
** 99/0
** 96/6
کلرید سدیم
2
* 20/15
n.s 84/3
** 28/0
* 50/0
میکوریزا × کلرید سدیم
2
** 45/28
** 61/0
** 93/0
* 67/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 16/22
** 69/14
** 37/0
* 37/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 34/23
** 58/16
** 26/0
** 63/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
00/38
36/29
54/22
27/18
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-12-2-4 نسبت یون سدیم به یون کلسیم در ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت سدیم به کلسیم در ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 54-4) نشان داد بیشترین نسبت سدیم به کلسیم ریشه در دانهالهای بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (96/14 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت سدیم به کلسیم در ریشه مربوط به دانهال بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت 75 میلیمولار کلرید سدیم بود (03/3 برابر) که به طور معنیداری کمتر از این نسبت در ریشه دانهالهای بادام شیرین شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار (96/14 برابر)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (47/8 برابر) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (58/8 برابر) ولی با نسبت سدیم به کلسیم در ریشه دانهال سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
2-12-2-4 نسبت یون سدیم به کلسیم در برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت سدیم به کلسیم در برگ دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 54-4) نشان داد بیشترین نسبت سدیم به کلسیم برگ در دانهالهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (92/12 برابر) که با این نسبت در دانهال بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (78/9 برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت سدیم به کلسیم برگ در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت سدیم به کلسیم در برگ مربوط به دانهال بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (51/3 برابر) بود که با این نسبت در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار ( به ترتیب 83/5، 39/4، 93/3 و 88/3 برابر) و دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر، 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 52/4، 73/2، 70/5، 05/5، 88/4 و 78/4 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از نسبت سدیم به کلسیم برگ در سایر تیمارها بود.

3-12-2-4 نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 54-4) نشان داد بیشترین نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه در دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم بود (81/1 برابر) که با این نسبت در دانهال بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 0 و 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 59/1 و 76/1 برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از پتاسیم به سدیم ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت پتاسیم به سدیم ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (26/0 برابر) که با این نسبت در دانهالهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 0 و 75 میلیمولار ( به ترتیب 44/0، 45/0، 43/0 برابر)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار (35/0 برابر)، دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و با کلرید سدیم (75 و 150 میلیمولار) و دانهالهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 47/0، 47/0، 35/0، 38/0برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از پتاسیم به سدیم در ریشه در سایر تیمارها بود.

4-12-2-4 نسبت یون پتاسیم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مواد غذایی، دی اکسید کربن، فیزیولوژی