منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

سدیم 150 میلیمولار، بادام شیرین و کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلیمولار)، زردآلو تلخ بدون کلرید سدیم، زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم و یا با کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 120، 100، 7/126، 67/66، 200، 120 و 7/106 میلیمولار) و تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بادام تلخ با کلرید سدیم 75 میلی مولار، بادام شیرین بدون کلرید سدیم و یا با کلرید سدیم 75 میلیمولار و زردآلو تلخ بدون کلرید سدیم بود (به ترتیب 7/106، 140، 100 و 100 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی با میزان یون کلر برگ در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

جدول 43-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر
یون کلر
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

کلر ریشه
کلر برگ
کلر ریشه به برگ
میکوریزا
1
* 39/21701
* 00/26450
n.s 63/6
ژنوتیپ
3
* 61/17223
** 11/43561
* 38/7
میکوریزا × ژنوتیپ
3
n.s 87/7582
n.s 48/10731
* 83/5
کلرید سدیم
2
** 17/27054
** 22/31272
** 64/1
میکوریزا × کلرید سدیم
2
* 06/22843
** 67/4116
n.s 89/4
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 94/53131
* 67/9916
** 71/11
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 43/15513
* 37/13220
n.s 07/4
خطای آزمایش
48
83/4820
11/4911
37/2
ضریب تغییرات (درصد)
_
78/28
17/38
17/82
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

جدول 44-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر
یون کلر
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

کلر ریشه (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
3/133 efg
240 bcde
300 abc
100 fg
3/233 bcde
3/313 abc
بادام شیرین
7/146 defg
7/266 bcde
400 a
200 cdef
3/193 cdef
400 a
زردآلو تلخ
260 bcde
3/353 ab
3/233 bcde
7/246 bcde
3/233 bcde
280 abcd
زردآلو بهبهان
250 bcde
3/253 bcde
7/266 bcde
7/366 ab
67/86 fg
33/33 g
کلر برگ (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
180 abcd
7/166 abcd
120 cd
7/186 abcd
7/106 cd
3/233 abc
بادام شیرین
100 cd
7/126 cd
67/66 d
140 bcd
100 cd
200 abcd
زردآلو تلخ
200 bcde
200 abcd
300a
100 cd
7/266 ab
7/286 a
زردآلو بهبهان
120 cd
7/106 cd
7/286 a
3/213 ab
300 a
300 a

* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

10-2-4 یون پتاسیم
نتایج جدول تجزیه واریانس اثرات تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون پتاسیم در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 49-4) نشان داد اثر میکوریزا بر یون پتاسیم ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم ریشه به برگ معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر میزان یون پتاسیم ریشه و برگ و نسبت پتاسیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر یون پتاسیم ریشه، برگ و نسبت پتاسیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ، اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم، اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم و همچنین برهمکنش تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر مقدار یون پتاسیم ریشه، برگ و نسبت پتاسیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.

جدول 45-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو بر میزان یون پتاسیم
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

پتاسیم ریشه
پتاسیم برگ
پتاسیم ریشه به برگ
میکوریزا
1
** 66/142
n.s06/76
n.s 01/0
ژنوتیپ
3
** 35/485
** 46/11388
** 10/0
کلرید سدیم
2
** 68/55
** 70/2283
** 13/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
**36/135
**01/1608
**0/12
میکوریزا × کلرید سدیم
2
** 58/293
** 91/1415
** 22/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 70/94
** 78/304
** 10/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 94/43
** 25/562
** 02/0
خطای آزمایش
48
34/4
84/59
01/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
82/14
76/14
60/22
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-10-2-4 یون پتاسیم ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون پتاسیم ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 50-4) نشان داد بیشترین میزان پتاسیم ریشه در تیمار بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار وجود داشت (93/29 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان پتاسیم ریشه در دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم و یا دانهالهای بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و بدون سدیم تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 37/27 و 67/26 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان پتاسیم ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین مقدار پتاسیم ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (4 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با مقدار پتاسیم ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 0 و 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 15/6 و 43/7 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان پتاسیم ریشه در سایر تیمارها بود.

2-10-2-4 یون پتاسیم برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون پتاسیم برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 50-4) نشان داد بیشترین میزان پتاسیم برگ در تیمار بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (10/122 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان پتاسیم برگ در دانهال بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (5/117 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان پتاسیم برگ در سایر تیمارها بود. کمترین میزان پتاسیم برگ مربوط به دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (87/25 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان پتاسیم ریشه در تیمارهای بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 150 میلیمولار، زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلیمولار)، زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر، 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 23/30، 43/28، 50/30، 87/25، 73/29، 30، 30/20، 40/30 و 83/27 میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان پتاسیم برگ در سایر تیمارها بود.

3-10-2-4 نسبت یون پتاسیم ریشه به برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت پتاسیم ریشه به برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 50-4) نشان داد بیشترین نسبت پتاسیم ریشه به برگ در تیمار زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم بود (89/0 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت پتاسیم ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت 150 میلیمولار کلرید سدیم بود (08/0 برابر) که با میزان این نسبت در تیمارهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 17/0 و 15/0 برابر)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و یا دارای همزیستی میکوریزایی همراه با کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 21/0 و 16/0 برابر) و زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 75 میلیمولار و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم (به ترتیب 21/، 15/0و 18/0 برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.

جدول 46-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر
یون پتاسیم
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

پتاسیم ریشه (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
63/15 cd
07/13 de
97/7 fg
60/6 gh
40/8 fg
73/10 ef
بادام شیرین
47/20 b
10/17 bc
07/9 fg
67/26 a
27/19 bc
93/29 a
زردآلو تلخ
37/27 a
03/8 fg
47/8 fg
13/17 bc
43/15 cd
37/20 b
زردآلو بهبهان
15/6 gh
43/7 fgh
07/11 ef
00/4 h
00/11 ef
07/16 cd
پتاسیم برگ (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
00/42 ghi
73/46 fg
40/48 efg
23/30 hij
97/60 de
43/28 ij
بادام شیرین
43/68 cd
20/84 b
5/117 a
23/67 cd
10/122 a
00/76 bc
زردآلو تلخ
50/30 hij
87/25 j
73/29 hij
43/44 g
10/69 cd
17/60 def
زردآلو بهبهان
00/30 hij
97/49 efg
13/43 gh
30/22 j
40/30 hij
83/27 ij

نسبت پتاسیم ریشه به برگ
بادام تلخ
39/0 cde
28/0 defgh
17/0 ghi
22/0 fgh
15/0 hi
38/0 cde
بادام شیرین
29/0 cdefg
21/0 fghi
08/0 i
40/0 cd
16/0 hi
38/0 cde
زردآلو تلخ
89/0 a
32/0 cdef
28/0 cdefgh
42/0 c
22/0 fgh
34/0 cdef
زردآلو بهبهان
21/0 fghi
15/0 hi
26/0 efgh
18/0 ghi
36/0 cde
63/0 b
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

11-2-4 یون سدیم
نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون سدیم در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 51-4) نشان داد اثرهای ساده قارچ میکوریزا، اثر ژنوتیپ، اثر کلرید سدیم و اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر میزان یون سدیم ریشه، برگ و نسبت سدیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان سدیم ریشه و نسبت سدیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد و بر میزان سدیم برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان سدیم برگ و نسبت سدیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر میزان سدیم ریشه معنیدار نبود. اثر برهمکنش تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان سدیم ریشه و برگ در سطح احتمال یک درصد و بر نسبت ریشه به برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود.

جدول 47-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر میزان یون سدیم
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

سدیم ریشه
سدیم برگ
سدیم ریشه به برگ
میکوریزا
1
** 32/27
** 70/72
** 16/0
ژنوتیپ
3
** 52/76
** 41/1041
** 19/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
** 78/100
* 67/15
** 37/0
کلرید سدیم
2
** 92/20
** 26/248
** 10/0
میکوریزا × کلرید سدیم
2
** 30/0
** 01/109
** 07/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
n.s 67/3
** 43/61
** 05/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 29/9
** 20/73
* 03/0
خطای آزمایش
48
23/2
00/7
01/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
87/7
44/11
44/10
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-11-2-4 یون سدیم ریشه
بررسی نتایج مقایسه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس