منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

abc

نسبت فسفر ریشه به برگ
بادام تلخ
08/1 abcd
09/1 abcd
06/1 abcde
99/0 def
99/0 def
91/0 f
بادام شیرین
12/1 abc
17/1 abcd
09/1 abcd
02/1 bcdef
11/1 abcd
02/1 bcdef
زردآلو تلخ
09/1 abcd
04/1 bcde
06/1 abcde
13/1 ab
11/1 abcd
17/1 a
زردآلو بهبهان
04/1 bcde
02/1 bcdef
12/1 abc
00/1 cdef
94/0 ef
00/1 cdef
*در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

8-2-4 یون کلسیم
نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون کلسیم در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 45-4) نشان داد اثر میکوریزا بر یون کلسیم ریشه و نسبت کلسیم ریشه به برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر مقدار کلسیم برگ در سطح احتمال یک درصد معنیداری بود. اثر ژنوتیپ بر یون کلسیم ریشه معنیدار نبود ولی بر کلسیم برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر نسبت کلسیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر یون کلسیم ریشه، برگ و نسبت کلسیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون کلسیم ریشه، کلسیم برگ و نسبت کلسیم ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.

جدول 41-4 تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر میزان یون کلسیم
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات

کلسیم ریشه
کلسیم برگ
کلسیم ریشه به برگ
میکوریزا
1
* 81/4
** 002/0
* 77/0
ژنوتیپ
3
ns 42/1
* 46/3
** 19/0
میکوریزا × ژنوتیپ
3
** 44/11
** 43/0
** 00/1
کلرید سدیم
2
** 01/1
** 12/7
** 19/1
میکوریزا × کلرید سدیم
2
** 56/13
** 32/5
** 15/2
ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 92/9
** 93/4
** 57/1
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
6
** 13/11
** 85/5
** 00/1
خطای آزمایش
48
08/1
95/0
19/0
ضریب تغییرات (درصد)
_
59/25
40/25
53/36
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال 1% و * معنی‌دار در سطج احتمال 5%

1-8-2-4 یون کلسیم ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر آلودگی به قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون کلسیم ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 46-4) نشان داد بیشترین مقدار کلسیم ریشه در تیمار بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (33/9 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از میزان کلسیم در ریشه در سایر دانهالها بود. همچنین کمترین میزان کلسیم ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت 75 میلیمولار کلرید سدیم بود (93/21 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از یون کلسیم در دانهال بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر، 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 87/3، 47/5 و 67/3 میلیگرم در گرم وزن خشک)، بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار (به ترتیب 33/5 و 87/4 میلیگرم در گرم وزن خشک)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم صفر و 150 میلیمولار (به ترتیب 33/9 و 13/5 میلیگرم در گرم وزن خشک)، دانهال زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار (67/5 میلیگرم در گرم وزن خشک) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار بود (به ترتیب 47/6، 53/2 و 5 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی با میزان کلسیم در ریشه سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
2-8-2-4 یون کلسیم برگ
بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر آلودگی قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون کلسیم برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 46-4) نشان داد بیشترین میزان کلسیم برگ در تیمار بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم وجود داشت (7 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان کلسیم در برگ دانهالهای بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار (67/5 میلیگرم در گرم وزن خشک) و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار (6 میلیگرم در گرم وزن خشک) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان کلسیم در برگ سایر تیمارها بود. همچنین کمترین میزان کلسیم برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (47/1 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنی داری کمتر از میزان کلسیم در تیمارهای بادام شیرین، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلی مولار ( به ترتیب 33/4، 67/3، 33/4 میلیگرم در گرم وزن خشک) و کلرید سدیم 150 میلی مولار (به ترتیب 80/3، 53/4، 33/4 میلیگرم در گرم وزن خشک) و بادام تلخ بدون کلرید سدیم (00/ 7 میلیگرم در گرم وزن خشک) و همچنین بادام تلخ، بادام شیرین و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلی مولار (به ترتیب 67/5، 00/5، 00/6 میلیگرم در گرم وزن خشک) و بادام شیرین و زردآلو بهبهان با کلرید سدیم 150 میلی مولار بود (به ترتیب 00/4، 53/3 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی با میزان کلسیم برگ در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

3-8-2-4 نسبت یون کلسیم ریشه به برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر نسبت کلسیم ریشه به برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 46-4) نشان داد بیشترین نسبت کلسیم ریشه به برگ در تیمار بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم وجود داشت (06/3 برابر) که به طور معنیداری بیشتر از این نسبت در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت کلسیم ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت 75 میلیمولار کلرید سدیم بود (48/0 برابر) که به طور معنیداری کمتر از این نسبت در دانهالهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار، بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم، زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و غلظت 150 میلیمولار کلرید سدیم و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت صفر و 75 میلی مولار کلرید سدیم و همچنین زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و غلظت صفر و 150 میلیمولار کلرید سدیم بود (به ترتیب 97/1، 55/1، 06/3، 92/1، 04/2، 52/1، 52/1 و 47/1 برابر) ولی با نسبت کلسیم برگ به ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
جدول 42-4 برهمکنش میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون کلسیم در دانهالهای بادام و زردآلو
(میلیگرم در گرم وزن خشک)
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا

کلرید سدیم (میلی مولار)

0
75
150
0
75
150

کلسیم ریشه (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
87/3 cdefgh
47/5 bcd
67/3 defgh
87/2 h
33/5 bcd
87/4 bcdefg
بادام شیرین
33/9 a
93/1 h
13/5 bcde
00/2 h
60/2 h
33/3 efgh
زردآلو تلخ
60/3 defgh
67/2h
67/3 defgh
67/3 defgh
13/3 fgh
67/5 bc
زردآلو بهبهان
00/3 gh
47/6 b
07/2 h
67/3 defgh
53/2 h
00/5 bcdef
کلسیم برگ (میلیگرم در گرم وزن خشک)
بادام تلخ
00/7 a
00/3 efg
00/3 efg
33/4 defg
67/5 abc
33/3 defg
بادام شیرین
20/3 defg
33/4 bcdef
80/3 def
67/2 efg
00/5 bcd
00/4 cdef
زردآلو تلخ
87/2 efg
67/3 def
53/4 bcde
33/3 defg
00/6 ab
33/3 defg
زردآلو بهبهان
47/1 g
33/4 bcdef
33/4 bcdef
47/2 fg
00/3 efg
53/3 def

نسبت کلسیم ریشه به برگ
بادام تلخ
56/0 ef
97/1 b
22/1 bcdef
87/0 def
01/1 def
55/1 bcd
بادام شیرین
06/3 a
48/0 f
36/1 bcde
79/0 def
60/0 ef
87/0 def
زردآلو تلخ
32/1 bcdef
73/0 def
84/0 def
11/1 cdef
52/0 ef
92/1 bc
زردآلو بهبهان
04/2 b
52/1 bcd
50/0 ef
52/1 bcd
88/0 def
47/1 bcd
*در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

9-2-4 یون کلر
نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر یون کلر در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 47-4) نشان داد اثر میکوریزا بر یون کلر ریشه و برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود و بر نسبت کلر ریشه به برگ معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر میزان یون کلر ریشه و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر کلر برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر کلرید سدیم بر یون کلر ریشه، برگ و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون کلر ریشه و برگ معنیدار نبود ولی بر نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر مقدار یون کلر ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر کلر برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی بر نسبت کلر ریشه به برگ معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان کلر ریشه و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد و بر میزان کلر برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود. اثر برهمکنش قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر کلر ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر میزان کلر برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر نسبت کلر ریشه به برگ معنیدار نبود.

1-9-2-4 یون کلر ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون کلر ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 48-4) نشان داد بیشترین میزان کلر ریشه در تیمار بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و یا دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (400 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان کلر ریشه در تیمارهای بدون همزیستی میکوریزایی بادام تلخ و کلرید سدیم 150 میلیمولار و زردآلو تلخ با کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 300 و 3/353 میلیگرم در گرم وزن خشک) و همچنین تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بادام تلخ و کلرید سدیم 150 میلیمولار، زردآلو تلخ با کلرید سدیم 150 میلیمولار و زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 3/313، 280 و 7/366 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان کلر ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین میزان کلر ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و غلظت 150 میلیمولار کلرید سدیم بود (33/33 میلیگرم در گرم وزن خشک) که با میزان کلر ریشه در دانهالهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم (به ترتیب 3/133 و 100 میلیگرم در گرم وزن خشک)، بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 7/146 و 67/86 میلیگرم در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از یون کلر ریشه در سایر تیمارها بود.

2-9-2-4 یون کلر برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارهای میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر میزان یون کلر برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 48-4) نشان داد بیشترین میزان کلر برگ در تیمار زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 150 میلیمولار و یا زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار بود (400 میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری بیشتر از میزان کلر برگ در دانهالهای بدون همزیستی میکوریزایی بادام تلخ و کلرید

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک